GEMEENTE WADDINXVEEN Ook hier samen op weg TOMHL Zorg dat U er van profiteert want... OP OP WEG WEG s Verbakel mode Bazar van Immanuëlkerk Monumenten- Kerk 3 AUGUSTUS Hervormden Het Weekblad feliciteert <in actie voor ziekenhuis Playbackshow jeugd Lindengaarde/ Groensvoorde dag met de Remonstrantse Bijna einde aan camping- evangelisatie Postzegelbeurs WADDINXVEEN - In café Sport aan de Kerkstraat wordt vanavond (woens dag 12 augustus) weer een postzegel- ruilbeurs gehouden. Deze beurs begint zcmls gebruikelijk om acht uur. 15 AUGUSTUS betó^eV&oSne nietgetuWjNor^ --r^Tgeidt arts' Deze aW'e &c /I Kunnen t. SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN Olvenstedt (I Vergrijzing NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES Overlegorgaan Bij Verba kei Mode is 3 dagen lang iets eigenaardigs aan de hand. Voor elke 100 gulden die u besteedt*, krijgt u zomaar 70 gulden terug!!! En waarom...? Omdat Verbakel Mode stopt met de zomerkollektie. Alle artikelen van zowel Dames-, Heren- en Kindermode als van La Lingerie komen op de kinderafdeling te hangen. Volop keus in kijken, keuren, kopen! Maar... ’t allermooiste komt nog. Want, wat u koopt, van elke 100 gulden aankoop ontvangt u 70 gulden terug. Handje Kontantjeü! Eigenlijk te gek om los te lopen... VERGADERINGEN Prijswinnaars TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Elke donderdag koopavond. UW PERSOONLIJKE^ FELICITATIE OP TELEVISE? 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 070-210001 01820-28011 HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? VOOR SLECHTS ƒ10,- KUNTU HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 Gebaseerd op originele prijzen. Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000*. CU WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1987 01820-16066 010-362244 beperkte betekenis - zogenoemde J 3 DAGEN LANG f 70.- KONTANT VOORDEEL OP DE KOOP TOE I 1 Verzoeken om vrijstelling (zgn. kruimelgevallen) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek Weekblad voor Waddinxveen leden ervan menen dat de Gerefor meerde Kerk zich niet voldoende houdt aan de gereformeerde belijdenisgesch riften. De Immanuëlkerkgemeente kent sinds begin vorig jaar de Amsterdamse predi kant ds. H. Onstein als bijstand in het (ouderen)pastoraat. Hoewel de bijna Waddinxveen, 12 augustus 1987, De burgemeester voornoemd, P.F.J. van Schie, l.b. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten Waddinxveen, 12 augustus 1987. De burgemeester voornoemd, P.F.J. van Schie, l.b. WADDINXVEEN - Zaterdag 10 okto ber wordt de jaarlij kse bazar van de her vormde Immanuëlkerkgemeente ge houden. Het motto hiervan is ’’Geef de kerk de ruimte”, omdat er te weinig ruimte is voor de jeugdclubs, het ook aan bergruimte ontbreekt en de kerk uit - ’’Studiefinanciering 18+” van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 4 september 1987 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 14 augustus 1987 van 10.00- 12.00 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 WADDINXVEEN - De pas gerestau reerde en dit voorjaar door mr. Pieter van Vollenhoven officieel geopende Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade zal op zaterdag 12 september ook inha ken op de Nationale Monumentendag 1987. Het Godshuis zal die dag dan ook geopend zijn. Als het even kan zal dan steeds het deze zomer overgedragen gerestaureerde or gel te horen zijn. Orgelbouwer A.H. de Graaf uit Leusden heeft volgens ken ners van een samenraapsel van pijpen weer een prachtig instrument gemaakt, dat een waardevol bezit genoemd kan worden en waarop het heerlijk spelen is. Het orgel van ”In der Mauer” en ”Ga- brij” stamt uit 1825 en is dus ouder dan de kerk, die anderhalve eeuw geleden werd neergezet. Met de opknapbeurt is ongeveer een ton 100.000,ge moeid geweest. Het orgel, dat door de jaren heen steeds werd veranderd, is weer teruggebracht in de oorspronkelij ke stijl. Voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van het ministerie van WVC trad organist Klaas Bolt als adviseur op. In de kerk werd onlangs een kamermu ziekconcert gegeven, terwijl de leden vergadering van de Remonstrantse Kerk zal worden gehouden op woens dagavond 16 september en de streekdag op zondag 20 september. Commissie Sociaal Cultureel Werk op woensdag 19 augustus om 20.00 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Concept-beleidsplan reacties instellingen. Concept-begroting 1988. Voordracht kandidaten commissie. Consumptietarieven Activiteiten Stichting Muzikanten Collectief. Stichting wijkwerk Zuidplas: a. evaluatie - S.A.Z.-cursus - popworkshop - themadagen discriminatie - jongerenkamp; b. subsidieverzoeken: - vervolg S.A.Z.-cursus - vervolg popworkshop. In de hal van het gemeentehuis zijn de volgende nieuwe folders en brochures verkrijgbaar: - ’’Creativiteitscentra Muziekscholen, uit de kunst!” van het Mi nisterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; zijn jasje groeit. De bazar wordt in en om het kerkge bouw aan de Prinses Beatrixlaan gehou den. Dit voorjaar was er al een mini-ba- zar die ruim f 1.400,heeft opge bracht. WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen voert een actie voor de bouw van een psychiatrisch ziekenhuis voor de gere- fprmeerde gezindte in ons land. Van het ziekenhuisbestuur is de oud-Waddinx- v^ense predikant ds. W. Verboom lid. Hoewel het de bedoeling was via kerk- ctjllecten van de diakonie tien mille in te jamden, ziet het er naar uit dat dit na jaar 20.(XX),ingezameld zal kunnen 'gorden. Voordat de zomer aanbrak was et al 12.000,in kas. De Waddinxveense kerk heeft zusterge meentelijke contacten met de Laurenti- uskirchengemeinde in het Oostduitse Olvenstedt, die zijn voortgevloeid uit een begin 1979 gehouden DDR-avond. Met de Oostduitse lidmaten bestaan zeer diepgaande contacten. De laatste reis werd door een 13-tal Waddinxve- ners op Hemelvaartsdag gemaakt. Het is de Olvenstedters niet toegestaan Waddinxveen te bezoeken. Verzoek om tijdelijke vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van het perceel Zuidelijke Dwarsweg 1c voor het tijdelijk plaatsen, voorshands voor een periode van 3 jaar, van een romneyloods. De bouw zal niet in overeenstemming zijn met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan: Zuidkade-Wilhelminakade. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de duur Openingstijden Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Bureau Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gémaakt. Afgelopen winter was er ook een unieke bijeenkomst met kerkeraadsleden van de Centrale Hervormde Gemeente, de Immanuëlkerkgemeente en de Gere formeerde Kerk. Deze bijeenkomst werd als een fijne avond omschreven. Voorts is er in Waddinxveen een overle gorgaan, waaraan vijf kerken deelne men en dat wordt voorgezeten door de gereformeerde ds. J.C. de Moor. In dit platform komen overigens geloofsza ken niet aan de orde. De hervormde Immanuëlkerkgemeen te is als buitengewone wijkgemeente in wording ontstaan uit de vereniging ”Wet en Evangelie”, die voordat er aan de Prinses Beatrixlaan een eigen kerk gebouw in gebruik genomen kon wor den kerkte in de nu gerestaureerde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. Landelijk zijn de Nederlandse Her vormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in ’’staat van hereniging”. Daarmee hebben de grootste twee pro testantse kerken van ons land te kennen gegeven één protestantse kerk te willen worden. De gereformeerden splitsten zich begin vorige eeuw af van de her vormden. Sinds beide kerken zo’n twintig jaar ge leden besloten de mogelijkheden te on derzoeken om samen te gaan zijn er di verse stappen gezet in het zogenaamde "samen op weg"-proces. Echter, de be houdende vleugel in de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Bond (Cen trale Hervormde Gemeente), heeft ern stige bezwaren tegen de hereniging. De van genoemde periode vrijstelling te verlenen van het geldend be stemmingsplan. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter in zage met ingang van 13 augustus 1987, gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder ter gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Commissie voor Volksgezondheid en Milieuzaken op donderdag 13 augustus a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Stand van zaken Autobedrijf Van Velde. Overdracht milieuzaken aan Midden-Holland. Vestigingsbeleid huisartsen. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken. WADDINXVEEN - Nog twee zonda gen en de campingevangelisatie van de Centrale Hervormde Gemeente op het recreatiepark van mevrouw T. Breedijk aan de Henegouwerweg zit er weer op. Met dit werk is door jonge lidmaten van de kerk op zaterdag 27 juni begonnen. De afsluiting is op zondag 23 augustus met een kampdienst. Met de voorbereidingen van de jaarlijks terugkerende evangelisatiewerkzaam- heden wordt al in januari begonnen. Er is dan bijbelstudie en er worden te on dernemen activiteiten doorgenomen. Het evangelisatiewerk bestaat in het weekeinde uit dagopeningen, bezoek- werk, kinderbijbelclub, spelprogram- ma’s (poppenkast, bloemschikken, zanggroep, puzzelrit, viswedstrijden), avondsluitingen en kampdiensten. WADDINXVEEN - Maandagmiddag 10 augustus was het dan zover. Om 2 uur startte de playbackshow, die geheel door de kinderen zelf was georgani seerd. Vanwege de regen, de week er voor, waren ze op het idee gekomen om gezamenlijk iets te gaan organiseren op het schoolplein van de Sav. Lohman- school. Een ouderpaar had 3 bekers be schikbaar gesteld, wat het geheel vrij professioneel maakte. George Baker werd gevraagd om jury lid te zijn, maar vanwege drukke werk zaamheden voor een TV special kon hij helaas niet komen. Al met,al hebben de 13 deelnemende kinderen erg hun best gedaan en de vele quders, opa’s, oma’s, oom’s en tantes ó£ht genoten. Prijs: Michel Schenk met "Hartbe- 2e Prijs: Talita v.d. Put met La Isla Öonita”; le Prijs: Kirsten Kleykamp met ’’Dress you up”. WADDINXVEEN - Voor het vakdi- ploma Beroepsgoederenvervoer over de weg met vrachtauto’s is geslaagd de Waddinxvener Bert van Nielen. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood WADDINXVEEN - De van gerefor meerde komaf zijnde ds. A.A. van Houwelingen treft in Waddinxveen een hervormde Immanuëlkerkgemeente aan met ruim 1.900 lidmaten die nauwe banden ontwikkelt met de Gerefor meerde Kerk. In de bladen van beide plaatselijke ker ken worden eikaars kerkdiensten ver meldt, er vindt kanselruil plaats, er zijn gezamenlijke bijeenkomsten van ker keraadsleden, wijkleden van beide ker ken houden kennismakingsavonden, evenals de jeugdclubs en kortgeleden is de suggestie in onderzoek genomen om de zondagse middag/avonddiensten voort te zetten samen met de gerefor meerden. 2.000 lidmaten relatief jong zijn, treedt toch wel enige vergrijzing op. De kerk heeft ruim 100 passief geregi streerde leden. Dit houdt in dat ge meenteleden die geen betrokkenheid meer tonen met de kerk, maar toch niet wensen te worden uitgeschreven, niet meer worden benaderd voor kerkelijke zaken. De Immanuëlkerk wil in 1988 een speci ale dienst voor doven gaan houden en is in een intensieve discussie gewikkeld over het laten deelnemen van kinderen aan het Heilig Avondmaal. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus400,2740 AK Wad dinxveen). Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: 1. Jan Dorrekenskade-Oost 88: Het vergroten van een woonhuis met een achtergevelaanbquw. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: 1. Brugcentrum, doch de afwijkingen zijn van ’’kruimelgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. In der gelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrij stelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische procedure. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter in zage met ingang van 13 augustus 1987, gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder ter gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken eh Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400,2740 AK Wad dinxveen). Kabelkrant

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3