Aarden wal van de baan UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL |S5 Grote fancy-fair Mgr. Bekkersschool „Reeuwijk Omstreken9 ELKRANT Bij winkels ook woningen en allerlei andere voorzieningen Tussen twee kunstwerken ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Zaterdag opening van RTW-studio Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Een zeer druk bezocht open huis KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 INTREDE VAN DS. VAN HOUWELINGEN Oud-managers helpen gratis bedrijven Nieuwsblad Onafhankelijk I Bi r 2200 Huizen NISSAN r Wegen Groenstructuur Besluit o I I B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK ’’Lint” ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 ALPHENSE AVONDSCHOOL nieuwe cursussen: fh Bouw centrum Zuidplas kost 6,5 miljoen gulden Arie en Riet Versloot in ”hun” De Unie. (Foto: Sjaak Noteboom). MAKELAARSKANTOOR f Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 V AUTO WADDINXVEEN - Op de rooms-katholieke mgr. Bekkersschool an de Peter Zuidlaan wordt komende zaterdag een grootse fancy-fair gehou den. WADDINXVEEN - Het in het hart van de woonwijk Zuidplas neerzet ten van het kleine winkelcentrum Zuidplashof en daarboven 62 huurwo ningen gaat bijna zes en een half miljoen gulden kosten (ƒ6.450.000,-). De bouw ervan is in handen van Rewa Holland BV, een dochter van Rehorst Bouw BV, terwijl het ontwerp is gemaakt door het architectenbureau Stuurman Partners BV. HOOFDREDACTEUR: Uit verschillende verkenningen en on derzoeken is het de gemeente gebleken dat het hart van de woonwijk Zuidplas onder meer kan bestaan uit 2.000 vier- WADDINXVEEN - Terwijl de funderingen worden gelegd voor de ge metselde zuilenkunstwerken van de Amsterdamse Herman Makkink aan de Dreef bij de kruispunten met de Zuidplaslaan en de Beijerincklaan is ook duidelijkheid gekomen over het te maken ’’verbindende element” tussen beide kunstwerken. De oorspronkelijke gedachte aarden wal is van de baan. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag èn het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Een ervaren makeloarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met predikant van de hervormde Immanuël- kerkgemeente. De bevestigings- en in- trededienst zal rechtstreeks door de lo kale omroep RTW worden uitgezon den. De dienst begint om 14.30 uur. GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 'I TEL. 01828-18625 WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1987 Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2043 WADDINXVEEN - Komende zondag middag doet ds. A. A. van Houwelingen uit Grijpskerke, die deze dagen met zijn gezin intrek heeft genomen in de wo ning aan de Peuleyen 44, zijn intrede als In de gekozen stedebouwkundige com- Daarnaast zijn er nog een aantal andere functies nodig voor een wijk van een dergelijke omvang. Deze kunnen het beste gekoppeld worden aan de winkel functies. Op deze wijze kan men beter inspelen op vraag en aanbod van voor zieningen, omdat er binnen het totale bouwvolume flexibel kan worden ge opereerd. Binnen de mogelijkheden van het be stemmingsplan is gezocht naar oplossin gen voor een zodanige compositie van gebouwen en functies, dat daarmee een karakteristieke plek binnen de wijk kan ontstaan. Kemmerk van de stedebouw kundige compositie is de gerichtheid op de Zuidplaslaan, welke de ruggegraat van de wijk vormt (en de verbinding met de bestaande kern). Daarnaast zijn belangrijke punten: de sfeer van het geheel, de faseerbaarheid en de bruikbaarheid. Uitgangspunt is tevens de openbare ruimte (plein) zo veel mogelijk multifunctioneel te kun nen gebruiken. positie zijn de functies zoveel mogelijk gegroepeerd om de as, welke door het denkbeeldige midden van de Zuidplas loopt en zich in westelijke richting voortzet in een vista op het Landelijk Gebied. Ter plaatse van de kruising met de Zuidplaslaan is een pleintje gesitu eerd, waarvan een gedeelte is ingericht als plek met bijzondere verharding en de rest als parkeerterrein. De woonbe bouwing voegt zich als een lint langs de openbare ruimten, terwijl de belangrij ke functies daaronder en daarachter zijn geschoven. Het is ruim een half jaar geleden dat in de oudervereniging van de mgr. Bek kersschool het plan rijpte een fancy-fair te gaan organiseren. De audio-visuele apparatuur was na ja ren van gebruik aan vernieuwing en uit breiding toe. Het onderwijs van nu stelt op dit gebied ook haar eisen, gebruik van televisie en videorecorder is niet meer weg te denken. De betrokkenheid van de oudervereni- ging bij het schoolgebeuren heeft gere sulteerd in een groots opgezette fancy- fair die op 5 september op de parkeer plaats aan de Peter Zuidlaan zal worden gehouden. De fancy-fair-commissie is erin ge slaagd een gevarieerd programma sa men te stellen dat aantrekkelijk is voor jong en oud. Een rommelmarkt en een fietstocht voor het hele gezin zijn een van de vele activiteiten. WADDINXVEEN - Café-restaurant- zalen De Unie aan de Kerkweg-Oost heeft maandagavond een zeer druk be zocht open huis gehouden ter gelegen heid van het feit dat ’’Abraham” werd gezien. Hiermee werd bedoeld dat het anderhalve eeuw oude bedrijf een halve eeuw in handen is van de familie Ver sloot. Eigenaar Arie Versloot en zijn vrouw vormden een avond lang het stra lende middelpunt. In alle zalen en de keuken mocht worden rondgekeken. Indruk maakte het koud buffet, dat met veel vakmanschap was klaargemaakt. In Zuidplashof is ruimte voor 1.180 vierkante meter winkelruimte voor een supermarkt (800 vierkante meter), een bakker (93 vierkante meter), een die renspeciaalzaak of een kapsalon (65 vierkante meter), een bloemenstal (20 vierkante meter), een drogisterij (122 vierkante meter) en een horecavesti- ging, zoals een snackbar (80 vierkante meter). De toegangingen naar het nieuwe win kelcentrum zijn zoveel mogelijk naar de Zuidplaslaan gesitueerd. De hoofden tree ligt in het verlengde van de centrale as door het centrum. Een lusvormig sy steem ontsluit de winkels en overige voorzieningen via een parallelweg. Het parkeren ten behoeve van de woningen is in principe aan de achterzijde van de blokken aan de Zuidplaslaan gesitu eerd. Via een lusweg is het scholencom plex tot op redelijke afstand te benade ren. De langzaamverkeersroute zijn zoveel mogelijk doorgekoppeld, zodat voor deze categorie weggebruikers een opti male toegankelijkheid van het centrum wordt geboden. Drie parkeerconcen- traties bieden voldoende capaciteit voor de woningen, winkels, sociaal-culturele voorzieningen, kerk, sportzaal en scho len. Daarbij is rekening gehouden met dub- belgebruik: parkeerplaatsen voor wo ningen kunnen overdag voor een deel worden gebruikt ten behoeve van het winkelend publiek. Dit geldt met name voor de parkeerplaats aan de voorzijde van de winkels, die in principe het win kelend publiek zou moeten opvangen, alsmede de bezoekers van de sporthal in de avonduren. De bezoekers van de kerk kunnen eveneens gebruik maken van deze parkeervoorziening. De wijk Zuidplas zal in haar afrondin gen een 2200 woningen omvatten. Dit betekent dat gerekend moet worden op een bewonerstal van 5000 a 6000 perso nen. In het raam van de totale verdeling van voorzieningen over Waddinxveen als geheel is het streven er op gericht een hoofdvoorzieningencentrum te handhaven en te versterken in het (Brugcentrum)-Passage gebied. Als beleidslijn geldt dat de niet-dage- lijkse voorzieningen zoveel mogelijk daar een plaats zullen vinden. Voor de dagelijkse boodschappen is dit centrum wat ver gelegen van een groot deel van de wijk Zuidplas. Het is om deze reden dat een winkel-steunpunt van beschei den omvang wordt voorzien. Praktijkdiploma Boek houden in 10 m. 3 sept. Middenstand 7 en 15 sept., 1 of 2 jaar met examengarantie gratis doorstuderen als u zakt Boekhouden basis kennis Engels, Frans, Duits, Spaans Informatieavond Talen maandag 7 september Inl. 01720 - 22450 De school rekent op een goede op komst, niet alleen van ouders en kinde ren, maar wat ons betreft zijn vele inwo ners van Waddinxveen van harte welk om op 5 september. De fancy-fair is voorafgegaan door een succesvolle loterij waarbij wethouder K. van Soest de trekking zal verrichten op 5 september. Het accent van het ge beuren ligt niet op de rommelmarkt, maar op andere activiteiten zoals kam pioenschap raddraaien waarmee een vakantie-weekend gewonnen kan wor den. Eveneens een gigantische sportdemon- stratie van Marchant-Boskoop vindt op 5 september plaats. De hele dag is een discotheek aanwezig en zal er live ge zongen worden door een straatmuzi kant. Kinderen kunnen gratis komen om zich een clownsgezicht te laten schminken. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Sinds kort is het via de Kamer van Koophan del mogelijk in contact te komen met de Stichting Kleinnood. Deze stichting is jaren geleden in het leven geroepen om kleine en middelgrote bedrijven te hel pen bij het oplossen van problemen. De gratis hulp van de Stichting Klein nood is mogelijk, doordat gebruik wordt gemaakt van de kennis en erva ring van oud-managers en -specialisten van grote ondernemingen of van oud- ondernemers, die namens de Stichting Kleinnood gesprekspartner, raadsman of ’’praatpaal” willen zijn voor collega’s in kleinere ondernemingen. Er wordt daarbij geen onderscheid ge maakt naar aard van de onderneming. Bedrijven op het gebied van handel, ambacht, diensten, maar ook indu striële ondernemingen zijn welkom. De omvang van de bedrijven mag variëren van 0 tot 200 medewerkers. Alleen star ters en agrarische ondernemingen kun nen niet bij Kleinnood terecht, daar voor bestaan reeds voldoende andere organisaties. Onderwerpen die in het verleden reeds aan de orde kwamen, zijn bijvoorbeeld: management, organisatie, personeels zaken, financiering, octrooien en ver koop. Om de drempel lager te maken is geko zen voor een regionale aanpak. Met de regionale adviesorganen bestaat een goed contact, waardoor onderlinge doorverwijzing vergemakkelijkt wordt. Door de nu tot stand gekomen samen werking met de Kamer van Koophandel wordt de stichting nog dichter bij de on dernemer gebracht. Voor dat doel is een alternatief uitge werkt, welke groenvoorziening door de gemeentelijke dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven gerealiseerd gaat worden. Het alternatief komt volgens de gemeente tegemoet aan de bezwaren die er bij de omwonenden leefden ten aanzien van de oorspronkelijk gedachte aarden wal, die overigens te kostbaar bleek. Het nieuwe ontwerp heeft de in stemming van de hoofdstedelijke kunst enaar en de tuin- en landschapsarchitect van de gemeente, J. Brinkman. Deze zomer heeft het college van Bur gemeester en Wethouders de besluit vorming over het verlenen van een op dracht voor de uitvoering van de beel den en het verbindend element ontkop peld, gezien de hoge uitvoeringskosten van het laatste. De opdracht tot het plaatsen van de beelden is inmiddels verstrekt. De nieuwe ’’verbinding” tussen beide te maken kunstwerken in de woonwijk Zuidplas bevat de volgende elementen: Het aardlichaam zal niet worden aange bracht. Langs de zuidzijde van de groenstrook aan de Dreef zullen ook linden worden geplant, zodat een lin denlaan van 7 a 8 meter breed zal ont staan. Het voetpad bij de Jan Ligthart- school zal worden verlegd, zoals op de oorspronkelijke tekening was aangege ven en zo mogelijk van halve bielzen worden voorzien. Er zal een glooiende overgang worden gemaakt van de aarden wal bij de school naar de bermDe berm zal met ruig gras worden ingeplant en nabij de woningen frequenter (6 maal per jaar) worden ge maaid. Ook het terrein rondom de bei de torens zal met ruig gras en bermbloe- men worden ingeplant. De beplanting (bomen en gras) zou in september moe ten worden aangebracht. WADDINXVEEN - Komende zater dagmorgen 5 september zal de Wad- dinxveense burgemeester C.M. van der Linden de studio van de lokale omroep ’’Stichting Radio en Televisie Waddinx veen”, gevestigd aan de Staringlaan 2, officieel in gebruik stellen. Bij deze officiële ingebruikstelling zijn, naast de leden van het College van B. en W. ook de raadsleden en een aantal di recte relaties uitgenodigd, allen met hun partner. Dit gebeuren zal plaatsvinden tijdens de directe uitzending van het programma ’’Rondom de hefbrug” wat aanvangt om twee minuten over tien. De pro gramma’s van de lokale omroep RTW zijn te beluisteren via de kabel op de fre quentie 101.1 Mhz. Het bestuur van de stichting heeft ge meend om deze officiële gebeurtenis aan te grijpen, nog net voor de start van het nieuwe winterprogramma. kante meter voor sociaal-culturele voorzieningen als kinderopvang (100 m2), jongerenwerk (150 m2), volwas- senwerk (250 m2), nevenruimtem (160 m2) en een sportzaal met nevenruimten (1.340 m2), uit 1.000 vierkante meter religieuze voorzieningen voor een kerk- zaal met 400 zitplaatsen (550 m2) en ne venruimten (450 m2), uit 7.500 vierkan te meter voor onderwijsvoorzieningen (gecombineerde Kardinaal Alfrink- school en Koningin Beatrixschool van 5.000 vierkante meter en een nieuwe openbare basisschool van 2.500 vier kante meter), uit de al genoemde 1.180 vierkante meter voor winkelvoorzienin gen en uit woningen. In het totale cen trumgebied zijn ongeveer 180 huizen geprojecteerd. Het beeld van de groenstructuur zal op termijn voor een belangrijk deel wor den bepaald door de enigszins monu mentale beplanting in de Zuidplaslaan. De inrichting en beplanting op het plein voor de winkels en sporthal zal daarop aansluiten. Gedacht wordt aan eenzelf de boomsortiment als op Zuidplaslaan, zodat door een omkransing daarmee van het plein de relatie wordt versterkt. Het centrale gebied van dit plein kan of wel vrij worden gehouden van bomen, ofwel voorzien worden van een boom- beplanting, zodat een bladerdak kan ontstaan, waaronder de markt kan wor den gehouden. Hiertoe is een ruimte van 1300 m2 beschikbaar. Aan de achterzijde van de woonbebou wing zijn twee speelplekken te situeren. De een heeft een relatie met de aan grenzende woongebieden en de scho len, terwijl de andere bij de centrale langzaamverkeersentree van het cen trumgebied is gesitueerd. Gezien de nog te verwachten bewonerscategorie ën voor het centrum is het de vraag of vanuit het centrumgebied zelf een grote behoefte aan speelvoorzieningen zal ontstaan. De situering is daarom zodanig geko zen, dat de beide plekken zowel als uit loop voor de scholen als voor de aan grenzende woongebieden kunnen die nen. Deze speelplekken vallen overi gens buiten het plangebied van deze uit werking. Het gezin van ds. A.A. van Houwelingen. De nieuwe predikant van de hervormde Immanuëlkerkgemeente staat hier met zijn vrouw D.C. van Houwelingen-Verdonk en hun kinderen Anne en Gijs. i J 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1