Hervormden in actie voor ’’Westerkerk 99 VOLOP MODESHOWS Thema-avond PvdA over I is nu al te de daklozen bewonderen NS-loket Waddinxveen-Noord Inspraak over Zuidplashoek Het ongekende talent uit Frankrijk bij Boonstoppel B.V. te Waddinxveen ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 DANSAVOND Ongebruikelijke oppositie op gemeenteavond Presentatie Welfare Waddinxveense mensen in het nieuws Ontmoetingsavond Gastouderproject Oecumenisch Leerhuis Afsluiting Oranjelaan Menorah in De Schaapskooi Nieuwsblad Onafhankelijk f boonstoppel b.v. Toespraken Reisaanbieding Verbakel Ouderen Applaus Verdrietig Overheid Monique 43e JAARGANG - No. 2046 de kerkleden op één spoor In het Anne Frankcentrum hield lei Mode een sprankelende modeshow. (Foto: Sjaak Noteboom). DANSSCHOLEN V WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1987 S PEUGEOT 405 Zie onze advertentie elders in deze krant HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen houdt vol gende week woensdagavond 30 september om acht uur in het gemeente huis een inspraakbijeenkomst over de bouw van kantoren en een restau rant ten noorden van de nieuwe T-kruising Beijerincklaan-Dreef in de woonwijk Zuidplas. ECHTE BAKKER GERTHUIZER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 I “2x9 hei 01828 12344 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ZONDAGAVOND 27 SEPTEMBER A.S.: IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR groot deel van de lidmaten van de Centr; öl president-kerkvoogd G. WADDINXVEEN - De Partij van de Arbeid afdeling Waddinxveen be steedt tijdens de op donderdag 24 september om 20.00 uur te houden le denvergadering in buurtcentrum De Boog aandacht aan het Internation aal Jaar van de Daklozen. Voorts bestaat de mogelijkheid om met ingang van 24 september 1987 geduren de 14 dagen op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis gedurende morgenuren kennis te nemen van het beleidsvoorne men en gedurende deze termijn schrif- rechtsperso- telijk meningen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-plan. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 BOSKOOP - Het Welfare werk van het Rode Kruis is op de braderie present met werkstukken en handwerken van deelnemers. Door deze te verkopen ko men er weer middelen beschikbaar om nieuw materiaal aan te schaffen. Met dit werk wil het Rode Kruis chro nisch zieken en bejaarden de gelegen heid geven contacten te leggen en bezig te zijn. Veel van deze mensen raken door hun omstandigheden geïsoleerd maar hebben wel behoefte aan gezellig bezig zijn door middel van spelletjes, muziek beluisteren, voorgelezen wor den, wandelen of handenarbeid. J k NIEUWENHUTJZEN VISSER plannen voor de /ijk Zuidplas slecht bij een ale Hervormde Gemeente. ip een ongewoon roerige gemeenteavond in De Hoeksteen hebben van Ringelenstein en kerkeraadsvoorzitter cis. J.W. Goossen er alles aan gedaan om de kerkleden op één spoor te houden. wo «SansïW AUTO Off.dealer voor Waddinxveen e.o. WADDINXVEEN - In de resterende dagen van deze week zal het wegdek van de Oranjelaan vervangen worden. Het doorgaande verkeer wordt met bor den omgeleid via de Kerkweg-Oost, de Jul. van Stolberglaan en de Willem de Zwijgerlaan. Tijdens de werkzaamhe den geldt aan beide zijden van de Oran jelaan een parkeerverbod. Vorige week zaterdag werd de Oranjel aan tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Nesse reeds voorzien van een snelle asfaltlaag. De hele Oranjelaan zal wor den geasfalteerd. openingsuren is het station Waddinx- veen-Noord bereikbaar onder tele- foonnumme 01828-11215. Zij organiseren zich en zijn samen met anderen zo veel mogelijk actief bij de verbetering van hun situatie. Gerard enkele reis. Voor vaste NS-klanten (houders van een NS- of Openbaar Vervoer-jaarkaart, of een NS-Dalu- ren- of Kortingkaart) bestaat de mo gelijkheid dè voordeelbonnen om te wisselen voor NS-Gastrechtbewijzen. Hiermee kan de reiziger een gast gra tis meenemen. Tijdens de aktieperiode is het sta- tionsloket op maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 14.25 uur; op zaterdag 3 oktober van 08.00 tot 15.25 uur. Voor de officiële opening van het nieuwe plaatskaartenloket - waaraan ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115«- Gouda Tel. 01820-15132 I lO'anieiaan <?1 Waddm»veen ►:«nr.l DdNVM Weekblad voor W addinxveen WADDINXVEEN - Het Gastouder project Waddinxveen, dat onlangs een forse subsidie van het ministerie van WVC heeft gekregen, gaat een ontmoe tingsavond beleggen met de aangeslo ten gast-, vraag- en ruilouders. Dat gebeurt op maandagavond 28 sep tember om acht uur in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Daar zal het bestuur van de in oprichting zijn de Stichting Gastouderproject Wad dinxveen en omgeving, informatie ge ven over de recente ontwikkelingen van het project en zullen ervaringen worden uitgewisseld. Op de gemeenteavond werd duidelijk dat buiten de centrale kerkcraad en de kerkvoogdij een aantal leden aan het tekenen was geslagen om te zien of er op de plek van De Hoeksteen een nieuwe kerk zou kunnen verrij zen. Ds. Goossen keurde deze stap ten zeerste af, maar de betrokkenen meenden dat er voor hen geen andere weg open stond voor hun alternatieve plannen omdat deze in eerste instan tie onbespreekbaar waren. In zijn verhaal zal Gerard Verbeek na der ingaan op de mogelijkheden en on mogelijkheden van het overheidswo- ningbeleid en op de rol die de mensen in de krottenwijken zelf spelen. Verbeek zal zijn betoog ondersteunen met beelden. De PvdA-avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook niet-leden zijn altijd van harte welkom op de door de Wad dinxveense socialisten georganiseerde thema-aktiviteiten Eerdere onderwerpen die door de Wad dinxveense afdeling behandeld werden waren o.m. ’burgerlijke ongehoor zaamheid’, ’ruimtelijke ordening’ en ’het milieu in Zuid-Holland’. De avond wordt geleid door de onlangs nieuw gekozen afdelingsvoorzitter, Leo van Velzen. Voor meer informatie over dit thema kan men kontakt opnemen met het Waddinxveense sekretariaat van de PvdA, Henegouwerweg 51, tele foon: 16108. Voor deze bouwactiviteiten is een wijzi ging van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 nodig, tot welke tweede herziening de gemeenteraad al heeft be sloten. De inspraakbijeenkomst wordt door B. en W. gehouden. Ingezeten en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en i 1 nen worden tijdens die bijeenkomst in de gelegenheid gesteld hun mening om trent het beleidsvoornemen, zoals vast gelegd in het in voorbereiding zijnde concept-plan, kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen. WADDINXVEEN - Volgende week donderdagmiddag zal Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden, het nieuwe plaatskaartenkantoor op het NS-station .Waddinxveen-Noord officieel openen. Ter gelegenheid van de opening kunnen inwoners van Waddinxveen gebruik maken van een voordelige reisaanbieding. Op het station is een tijdelijke voor ziening ingericht (een zogenoemde ’porto-cabin’), die op een nog nader te bepalen tijdstip door een definitie ve wordt vervangen. Het loket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 10.25 uur; op zaterdag en zondag is het loket gesloten. Voor telefonische informatie tijdens de Ter gelegenheid van de opening heeft NS een voordelige reisaanbieding voor de inwoners van Waddinxveen. Huis-aan-huis wordt een informatie pakket verspreid dat naast algemene informatie ook een tweetal zoge noemde ’Probeer eeNS de trein’- voordeelbonnen bevat. Hiermee kan in de periode van 1 tot en met 10 oktober aanstaande per trein worden gereisd met kortingen van 40% op een retour en 45% op een in de Passagezaak van Monique Mo de. Met de twee shows wera getoond wat men in huis heeft. En dat is niet gering. De modeshow was weer verleidelijk voor het publiek, want wat geshowd werd kon gelijk worden gekocht. Vanavond houdt Modehuis Verbakel van de Zuidkade in de tuinzaal van het Hobofaamgebouw aan de Ant- wepseweg 2 in Gouda de jaarlijkse najaars- en wintershow. Getoond worden de nieuwste collecties da mes-, heren- en kindermode. Lady- speaker is Eugenie Herlaar. De modezaken Monique, Brouwer en De voorstanders van kerkebouw aan de Esdoornlaan kregen telkens volop applaus, waardoor een sfeer ontstond die ongewoon is op de jaarlijkse ge- meenteavonden van de Centrale Her vormde Gemeente. Ondanks het feit dat kerkvoogdijvoorzitter Van Ringe- lenstein er bij herhaling op had gewe zen dat iedereen volop inspraak zou krijgen over de nieuwe plannen voor uitbreiding van de kerkelijke gemeen te lukte het hem, daartoe bijgestaan door ds. Goossen, niet helemaal de kennelijk levende tegenstellingen on der de kerkleden binnen de perken te houden. Tot tegen het middernachtelijk uur - er was sprake van een stortvloed van kritische vragen over de kerkebouw - konden er allerlei polariserende op merkingen worden gemaakt en had de discussie soms hele scherpe kant jes en vertoonde die persoonlijke trekken. Duidelijk is inmiddels wel geworden dat de stichting van een vierde wijk- gemeente voor de Centrale Hervorm de Gemeente bijna niet tot de moge lijkheden behoort. Geprobeerd is nog een nieuwe kerk te bouwen in de buurt van de Esdoornlaan - in het ge bied tussen Dreef, Sniepweg en Beije- rincklaan - maar dat behoort volgens het gemeentebestuur niet tot de mo gelijkheden. Als er een kerk wordt gebouwd moet die in het centrum van de woonwijk Zuidplas komen. WADDINXVEEN Komende vrij dagavond om half negen treedt de zanggroep Menorah op in de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse. De toegang is gratis en je kunt er al om kwart voor acht terecht, voor een praatje of een kop koffie. Vooralsnog is de bouw van een nieu we kerk in het centrumgebied van Zuidplas op de wat langere baan ge shoven. De Centrale Hervormde Ge meente heeft meer tijd nodig om tot een beslissing te komen. Inmiddels wordt de oppositie om af te zien van een Zuidplaskerk, maar over te gaan tot de bouw van een Westerkerk aan de Esdoornlaan groter. In de komen de tijd zal de kerkvoogdij en de ker- keraad er alles aan moeten doen om de gelederen te sluiten. Dan komt Gerard Verbeek naar Wad dinxveen om te praten over de daklozen in de wereld. Hij is bekend 'met de pro blematiek, werkte als econoom en stadsplanner op ministeries in Kenya en Indonesië, en was actief in de krotten wijken van Kenya. WADDINXVEEN De Waddinxve- ners krijgen in deze dagen een goed idee wat er allemaal op het gebied van de najaars- en wintermode bin nen de eigen gemeentegrens ver krijgbaar is. Vorige week donderdag hield lei Mode van de Passage een druk be zochte modeshow in het Anne Frank-centrum. In een sfeervolle zaal was er sprake van een heus mode- feest, waar de drankjes en hapjes af komstig waren van Partyhome. Ici Mode slaagde erin te laten zien dat het kleine zaakje er in ruim een jaar in geslaagd is zich een eigen plaatsje te veroveren tussen de Wad dinxveense modezaken. Zaterdag waren er twee modeshows Waddinxveen-Noord gegaan, waar het loket zal worden geopend en be zichtigd. Het gezelschap reist per trein naar het station Waddinxveen. Vandaar wordt te voet naar het ge meentehuis teruggelopen voor een in formeel samenzijn met een hapje en een drankje. in Waddinxveen-Noord al een poosje een behoefte bestond - wordt er beg onnen met een bijeenkomst in het ge meentehuis. Daar spreekt niet alleen burgemeester Van der Linden, maar ook ir. W.A.G. Döbken, chef van het exploitatierayon Utrecht van de Ne derlandse Spoorwegen. Daarna wordt per bus naar het station Binnen wijk West van de Centrale Hervormde Gemeente leeft heel sterk de gedachte om op de plaats van het wijk- en kerkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan een nieuwe “Westerkerk” te bouwen, die bedoeld is voor zowel de lidmaten in deze wijk als de nieuwe lidmaten in de woonwijk Zuidplas. Bovendien zou daarmee gevolg kun nen worden gegeven aan al meer dan 40 jaar bestaande beloftes om in die wijk een kerkebouw te doen. In de afgelopen tientallen jaren werd er steeds roet in het eten gegooid, om dat de Bethelkerk aan de Bilderdijk- laan moest worden gebouwd, de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost moest worden gerestaureerd, en Het Anker aan de Nesse moest worden opgeknapt. “Nu zijn wij aan de beurt”, aldus de lidmaten van wijk West. Van der Linde en de lederwarenspe ciaalzaak van Van der Oest houden volgende week donderdagmorgen om 10.00 uur in hetAnne Frank-centrum een modeshow voor ouderen. Dit is een initiatief van de Stichting Dienst- verleningscentrum Waddinxveen. Aan de zaal worden gratis toegangs bewijzen uitgereikt met een nummer. Tijdens de show worden enkele num mers bekendgemaakt, waarop een leuke prijs is gevallen. Iedereen krijgt bovendien een kopje koffie gratis. Na afloop kan men de kleding en de tas sen nog eens bekijken en ook kopen. Dat de verschillen van inzicht groter dan ooit zijn kwam op de gemeente avond duidelijker dan ooit naar vo ren. Diverse lidmaten begonnen hun De aan de Dotterweide woonachtige Waddinxvener NICODEMUS ADRI- ANUS DE LEEUW (27) zal vrijdag 25 september het doctoraal examen afleg gen in het industrieel ontwerpen (I.O.) aan de technische universiteit te Delft. De doctoraal studie was gewijd aan mo gelijke innovaties aan de verpakking WADDINXVEEN Voorlopig vallen eventuele van fotografisch materiaal. Dit heeft ge- bouw van een nieuwe kerk in de woonwr’ leid tot een volledig nieuw concept ver pakking (octrooi aangevraagd). Aan de hand van het kostenplaatje kon een aanzienlijke financiële besparing wor den aangetoond. Naast zijn studie heeft Niek de Leeuw zich verdienstelijk weten te maken bij waterpolovereniging de Gouwe. Hij speelt in het eerste zevental en vervult tevens diverse bestuursfuncties. Vrij dag zal Niek de Leeuw een audio visual presenteren waarna hij zijn ingenieur stitel zal behalen. WADDINXVEEN - In Waddinxveen worden weer vijf leerhuisavonden ge houden. Deze avonden worden geor ganiseerd door de commissies Zen ding, Werelddiakonaat en Ontwikke lingssamenwerking van de Gerefor meerde Kerk en de hervormde Imma- nuëlkerkgemeente. Centraal staat het thema “Gaven delen wereldwijd”. Ook pastoor C.J. van der Voort zal een avond verzorgen en twee bijeen komsten zullen in de Remonstrantse Kerk worden gehouden. Het rooster ziet er als volgt uit: 30 september: ds. K. van Middendorp- Sonneveld (herv. predikant Réeu- wijk), 8 oktober: ds. P. Lootsma (Werelddiakonaatspecialist Herv. Kerk), 27 oktober: ds. P.A.C. Bon- gers (predikant Gereform. Kerk), 10 november: pastoor C.J. van der Voort (Vicforparochie) en 24 novem ber: ds. A. A. van Houwelingen (Im- manuëlkerk). De eerste twee avonden worden in de Immanuëlkerk gehouden, de volgen de twee in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade. De plaats van ont moeting voor de laatste avond staat nog niet vast. De aanvang is steeds om 20.00 uur en er wordt naar ge streefd om 22.00 uur te stoppen. Voor opgave en/of verdere inlichtin gen: Hanny Glasbeek (tel. 14772) en Tineke van der Eijk (tel. 17238). woorden met het uiten van verdrie tige en bedroefde gevoelens over het verloop van de avond en de gebleken tweespalt. Een aantal maal leek het erop dat er te weinig vertrouwen in de kerkvoogdij en de kerkeraad is omdat beide colleges er van worden verdacht hun zinnen teveel te hebben gezet op kerkebouw in Zuidplas. Maar alles is nog open. De gemeente leden zullen uitmaken wat er gaat ge beuren, zo werd een en ander maal duidelijk gemaakt. Met die duidelijke toezeggingen wachten de gemeente leden af wat er in de komende maan den gaat gebeuren. Met hulp van ex terne deskundigen wil de Centrale Hervormde Gemeente proberen met een bouwvoorstel te komen dat een zo groot mogelijk draagvlak zal heb ben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1