lil 4 1 Natuurpad ’t Weegje f éhM WAS U ER OOK BIJ? KUU Pi B. en W. geven toe in toelichting op begroting 1988 Ook aanleg wachthaven? Voorlichtings avond over VVD-wethouder spreekt op onderwijsavond KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 EEN BRUG ERBIJ IN COENECOOP compostvat Onafhankelijk Nieuwsblad Opbrengst collecte \J rrjTF Bibliotheek Muziek Wachthaven Beleid Ontwikkelings samenwerking ■H 'J TV SS Uw televisiedokter S. ATTEMA ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 Ook voor u. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 2 AANNEMERS- BEDRIJF P. BOUTHOORN 3 ALLES OP HET 2 GEBIED VAN NIEUWBOUW, J VERBOUWEN sONDERHOUDSWERKt ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 -++- r TELECOM BV TELEFAX WAL 2100 Buromodel-copieermogelijkheid ƒ3.195,— y1 F J LJ W J J Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG-No. 2047 WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1987 Amateur- kunstenaars SSi geven hun werk in de raadzaal te exposeren”. De in aanbouw zijnde brug in Coenecoop. (Foto: Sjaak Noteboom). Voorgevel 250 250 kerkzoal L.L^=r zool consistorie ■glazen hol i klok 24 uur service - 3 maanden garantie Plotteqrond TELEFOON 01828-13500 8 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. K GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 1 1 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 echter niet dat u de nieuwste kpllekties Dames-, Heren-, Kinder- mode en lingerie moet missen. Speciaal voor alle geïnteresseerden presenteren wij dezelfde kollekties nog de komende tijd bij Verbakel Mode. U bent van harte welkom! '8 Rechterzijgevel 3 Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000*. tussen portaal WADDINXVEEN - In het Bedrijven- van de Apollolaan in aanbouw. De brug het bedrijfsterrein, dat nu nog alleen via park Coenecoop is deze brug ter hoogte betekent een nieuwe ontsluiting voor de Zuidelijke Dwarsweg bereikbaar is. Lid NVM HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 van de Apollolaan in aanbouw. De brug betekent een nieuwe ontsluiting voor In het beleid, zoals geformuleerd in de nota Kunst en Cultuur, richten B. en W. zich op een zo groot mogelij k bereik van kwalitatief goede culturele voorzienin gen. Teneinde voor de lagere ink omensgroepen geen hoge drempels te krijgen, zullen de tarieven betaalbaar moeten blijven. Plannen van het minis terie van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur om jongeren te stimuleren het CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) aan te schaffen willen Ben W. graag plaat selijk ondersteunen. Na afloop van de Waddinxveense Kunstdagen willen B. en W. met be trokkenen nagaan hoe en op welke wij ze vergelijkbare activiteiten in de toe komst georganiseerd kunnen worden. vormingsmogelijkheden zoals dans, te kenen, schilderen, etc. aangeboden worden. Dit betekent dat gezien de financiële mogelijkheden en het onevenredig gro te financiële beslag van het muziekon derwijs een nieuwe prioriteitstelling noodzakelijk is. Voor de muziekschool kan dit betekenen het reduceren van het uitgebreide lessenpakket tot een basi sprogramma muzikale vorming. Ook de bijdrage van het sociaal-cultureel werk aan de kunstzinnige vorming zullen B. en W. bij hun beleid betrekken. In het kader van het beleidsprogramma is voor 1988 het subsidie verlaagd met 10.000,-. Het recreatieschap helpt bij de aanleg van het natuurpad in het recreatiege bied in Waddinxveen-Zuid door het be schikbaar stellen van materialen zoals routepalen en verf. Volgens de bestuur ders draagt een natuurpad er zeker toe bij dat de bezoekers op een goede wijze kennis kan maken met de in het gebied aanwezige natuurwaarden. Het ligt in de bedoeling vrijwilligers in te schakelen en betrokken te laten zijn bij het natuurpad in ’t Weegje. De aan- legkosten worden geraamd op honderd gulden. De gronden van ’t Weegje zijn deze zo mer van de gemeente Waddinxveen of ficieel overgedragen aan het recreatie schap. Door de steeds verdergaande verschraling van diverse weidepercelen zal ook nu weer minder vee kunnen worden ingeschaard en zullen de gras- WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft 11.418,15 opge bracht. 70,- wordt overgemaakt op gironum mer 8708 of banknummer bij de Rabo bank in Waddinxveen 3668.01.694 ten name van t^e gemeente Waddinxveen onder vermelding van ’’compostsilo”, zal men op 8 oktober een compostsdo meenemen. Bij diegenen, voor wie het meenemen van de compostsilo een be zwaar vormt, zal de compostsilo op vrij dag 9 en/of maandag 12 oktober thuis worden bezorgd. Iedereen die tijdens de milieumarkt op 12 september heeft laten blijken inte resse te hebben in een compostvat ont vangt een dezer dagen een persoonlijke uitnodiging voor de voorlichtings avond. Alle andere geïnteresseerden worden bij deze van harte uitgenodigd de informatie-avond bij te wonen. WADDINXVEEN - In ’t Weegje wordt een natuurpad uitgezet. Dat ge beurt door de afdeling IJssel en Gouwe van de studiegroep van het Insti tuut Voor Natuureducatie (IVN). Met de aanleg van het pad heeft het re creatieschap Reeuwijkse Plassen, waarvan ook de gemeente Waddinx veen deel uitmaakt, ingestemd. eigen WADDINXVEEN - Dit zijn de verboden tekeningen van de ’’Wester- kerk”, zoals een deel van de lidmaten van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen die op de plek van het bestaande wijk- en kerk gebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan zou willen bouwen. V MERCURIUSWEG 6 J WADDINXVEEN s TEL. 01828-18625 WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 30 september - wordt in de sa menwerkingsschool voor HAVO-Athe neum aan de Sniepweg de jaarvergade ring gehouden van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samenwer kingsverband te Waddinxveen. Op de agenda van deze vergadering staan diverse verslagen en verkiezingen en zullen de beleidspunten voor het ko mende jaar worden vastgesteld. Na de pauze zal de heer K.W.Th. van Soest, wethouder van Onderwijs van de gemeente Waddinxveen, spreken over zijn toekomstvisie op het onderwijs, met name het voortgezet onderwijs, in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen houdt volgende week donderdagavond 8 oktober een voor lichtingsavond over het in dit Gouwed- orp te gaan gebruiken compostvat. De avond wordt georganiseerd in samen werking met de Vuil Afvoer Maat schappij (VAM). i AUTO -B opbrengsten dalen. Overigens werden de gebruikelijke onderhoudswerk zaamheden uitgevoerd. l£+ h -i- Met de bouw van deze kerk zou kunnen worden afgezien van kerkebouw in de woonwijk Zuidplas. Vooralsnog bestu deert de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente alle mogelijkhe den. Kerkeraadsvoorzitter ds. J.W. Goossen zei echter vorige week onaangenaam getroffen te zijn door de actie van een aantal lidmaten om zelf aan het tekenen te gaan. Deze kerkleden wilden echter aangeven dat een ’’Westerkerk” heel goed gebouwd kan worden aan de Es doornlaan. Gedacht werd dat de kerkvoogdij aan deze mogelijkheid te weinig aandacht zou schenken, maar-voorzitter G. van Ringelenstein heeft een ander maal dui delijk gemaakt dat alles nog open ligt en dat er in goede samenspraak met de ker kelijke gemeente gezocht zal worden naar de beste oplossing voor de toe komst. Dit zijn de rechterzijgevel, voorgevel en Plattegrond van de door een aan tal leden van de Centrale Hervormde Gemeente gewilde "Westerkerk" aan de Esdoornlaan. Het ontwerp is van architect G. Verdouw uit Gouda en het adviesbureau voor bouwconstructies ing. H. Bons uit Gouda. Kerkleden tekenden Waddinxveen kent talrijke verenigin gen waar amateurs muziek kunnen be oefenen. Zij vervullen daarbij een be langrijke functie in onze gemeente. En kele verenigingen vervullen ook een op leidingsfunctie. Bij het nieuwe beleid ten aanzien van de muziekschool zullen B. en W. dit gege ven betrekken. Actuele knelpunten in de huisvesting zijn op korte termijn noodzakelijke huisvesting van ’’Voor waarts” en het Popmuzikantencollec tief. In het te voeren accommodatiebe- leid hebben beide een hoge prioriteit. Zoals toegezegd zullen B. en W. binnen enkele maanden een beleidsnotitie uit brengen over de muziekschool. In het licht van de doelstelling culturele voor zieningen een breder bereik te geven le ven gedachten om te komen tot een cen trum voor kunstzinnige vorming, waar bij naast muzikale vorming ook andere In een ’’doorlopend” programma zal van 18.00-20.00 uur in de kantine van Openbare Werken aan de Noordkade informatie worden verstrekt over de werking van het compostvat. Onder meer zal een diaserie worden getoond over het zelf composteren en zullen eventuele vragen worden beantwoord. WADDINXVEEN - ’’Naast de bestaande professionele exposities in de raadzaal willen wij ook jaarlijks Waddinxveense amateurs de gelegenheid In de commissie Welzijnszaken is het beleidsplan van het bibliotheekbestuur besproken. Voor nieuwe ontwikkelin gen, in het bijzonder de verdere ontwik keling van een culturele mediatheek, stellen B. en W. de raad'voor de begro ting van de bibliotheek met 5.000,- te verhogen vooralsnog op stelpost. Het bibliotheekbestuur heeft een evalu atie toegezegd over de eerste fase van invoering. Medio volgend jaar zullen B. en W. hun visie daarover aan de raad voorleggen. De bibliotheekvoorziening voor ouderen in het Anne Frank-cen- trum functioneert, dankzij de inzet van vrijwilligers, naar genoegen. Inmiddels heeft het Waddinxveense ge meentebestuur het recreatieschap ge vraagd het deelplan voor ’t Weegje, dat door het schap naast de Reeuwijkse Hout en de Goudse Hout wordt geëx ploiteerd, te herzien. Zo is in verband met de zeer korte openingstijden van de nieuwe spoorbrug over de Gouwe is wellicht een wachthaven voor grotere jachten gewenst. Te denken valt aan één van de 2 zijarmen van de Gouda (noordelijke zijarm, omdat de zuidelij ke voor een nieuw aan te leggen cros- sterrein is). Onze modeshow op 23 september was een overweldigend sukses. We bedanken alle aanwezigen voor het enorme enthousiasme. Helaas bleek het ónmogelijk alle aanvragers aan een toegangs bewijs te helpen. Dat betekent Tijdens de avond kan men uiteraard ook een compostvat afhalen. De kosten van een compostsilo zijn normaliter 120,-. Om het composteren te stimu leren verleent de gemeente een subsidie van ƒ50.- per silc. i’ndien derhalve EXCL. B.T.W. Info: Tel: 01828-18777 Fax:01828-16064 Postbus 160 - Waddinxveen Dat schrijven B. en W. in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1988, die eind oktober in de gemeenteraad zal worden besproken. Dit jaar heeft de gemeenteraad belang rijke besluiten genomen om de realisa tie van kunstwerken bij de bibliotheek en aan de Dreef/Beijerincklaan moge1 lijk maken. Daarnaast zal dit jaar nog voor 40.000,- beeldende kunst aange kocht kunnen worden, mede dankzij 30.000,- subsidie van de provincie. B. en W. zullen de commissie Kunst en Cultuur vragen een meerjarenplan voor de beeldende kunst op te stellen, waar bij tevens de mogelijkheden van exter ne financiële steun verkend kunnen worden. Bij het realiseren van kunst werken zal een zekere spreiding in de gemeente nagestreefd moeten worden. Het aanschaffen van de BKR-regeling betekent voor de gemeente een bespa ring van 3.000,-. B. en W. zullen dit geld bestemmen voor indidentele kunstaankopen. mogen de raadzaal in De subsidie voor de Derde Wereld zal in 1988 58.671,- bedragen (1987 56.457,-). De Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking heeft dit jaar in sa menwerking met de woningbouwver eniging Waddinxveen en onder meer door middel van de reizende tentoon stelling Habitat de problematiek van het wonen in de Derde Wereld onder de aandacht gebracht. Ook voor 1988 staan er weer een veelheid van activitei ten op het programma. Nu de raad heeft besloten tot een steun- project in het kader van de bewustwor ding over de apartheidsproblematiek, zullen B. en W. zekerde Kerngroep, ge zien hun ervaring en deskundigheid, om advies vragen. De Wereldwinkel heeft een ”face-lift” ondergaan. B. en W. verheugen zich over deze ontwikkeling en zijn blij dat een nieuwe groep zich actief inzet voor de derde-wereldproblematiek. Binnen wijk West van de Centrale Hervormde Gemeente leeft heel sterk de gedachte om op de plaats van het wijk- en kerkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan een nieuwe “Westerkerk” te bouwen, die bedoeld is voor zowel de lidmaten in deze wijk als de nieuwe lidmaten in de woonwijk Zuidplas. Bovendien zou daarmee gevolg kun nen worden gegeven aan al meer dan 40 jaar bestaande beloftes om in die wijk een kerkebouw te doen. In de afgelopen tientallen jaren werd er steeds roet in het eten gegooid, om dat de Bethelkerk aan de Bilderdijk- laan moest worden gebouwd, de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost r moest worden gerestaureerd, en Het Anker aan de Nesse moest worden opgeknapt. “Nu zijn wij aan de beurt”, aldus de lidmaten van wijk i 'Vest. 1-7' nvDlidfcn ’’Westerkerk 2+

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1