SCHOLEN OFFICIEEL IN GEBRUIK Karei Warmenhoven treedt wat terug Debat in volle gang SERVICE EN SHIRTS HOODÏE 2e Cirkelflat raakt bewoond Geld opnemen? Annie M. G. Schmidt reageert enthousiast Buurtwerk bij de RTW Liberaal fractievoorzitter af SSW begonnen met toewijzing D ENSHOP 1A1 CDA en de kinderopvang Kijk het a.s. weekend uit naar de Kwakveense Koerier 24,95 ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Rabobank O Nieuwsblad Onafhankelijk TIJDKLOK Rabobank Geldautomaat: geld opnemen wanneer het uitkomt. Combinaties Werkervaring Politiek aLs wij het HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Kinderfeest Vijftig huizen cx j Uw televisiedokter S. ATTEMA 5! l’ J i VAN OER [00 MAAKT ER MEER WERK VAN 5 NEON’S 7,95 5 ZWARTE TETRA’S 8,95 5 CHINESE DANIO’S 5,95 NU SAMEN 15,00 Dan kan je er niet meer omheen en wordt contribuant van de Krooshappers. Voor f 45,- zit je het hele seizoen pas echt goed. Inclusief het starfestival II. (zie elders in dit blad). ECHTE BAKKER GERTHUIZER JL JX ECHT JE PROEFT HETH AQUAVIVA AQUARIUM 40 x 22 x 25 BEGINSET VAN JWgO' 79,50 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 VAN DER LOO Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Weekblad voor Waddinxveen School vernoemd naar schrijfster 17.30-19.00 uur: Receptie/Open huis. 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Sinds 1973 is Karei Warmenhoven lid Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. De Rabobank geldautomaat is gastvrij: iedere houder van een pas die geschikt is voor het gebruik van een geldautomaat kan er terecht, ook als u geen cliënt bent van de Rabobank. zijn al jaren veel gelezen kinderboeken. De populaire schrijfster publiceerde ook veel versjes en gedichtjes, zoals het bekende Dikkertje Dap, bundels als het Fluitketeltje en De Spin Sebastiaan. Daarnaast is zij bekend van haar werk voor radio en televisie; de series Familie Doorsnee en Ja Zuster, Nee Zuster, zijn wat dat betreft onvergetelijk. WADDINXVEEN - Er heeft zich weer een wijziging voorgedaan in de Waddinxveense gemeenteraad. Na het vertrek van PCW-raadslid G. van Ringelenstein vorig jaar en het recente terugtreden van CDA-gemeente- raadslid D. Westerduin zijn er nu veranderingen bij de VVD-raadsfrac- tie. IR. KAREL WARMENHOVEN VVD vande WD. Politieke interesse kwam op een laag pitje te staan door jarenlang verblijf in het buitenland. In Waddinx veen is hij actief vanaf 1981, hetgeen re sulteerde in een raadslidmaatschap van af september 1982. F Zuidkade 11 - Tel. 01*828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW zendt komende za terdag via de FM-zender 101.1 Mhz (in stereo) het volgende radiopro gramma uit: ZUIGFILTER 250 OF 500 LITER. NU BIJ INLEVERING OUDE POMP 25,00 KORTING Fraaie kwaliteit shirts en over hemden VOLGENS DE LAATSTE MODE. EN DIE STAAT BOL VAX DE STREPEN. Bij KWALITEIT PAST NATUURLIJK EEN PERFEKTE SERVICE EN EEX PERSOONLIJKE BEDIENING. U VINDT HET ALLEMAAL BIJ ONS. Daarom hebben wij eex streepje voor. Kom snel kijken en kiezen! Dorpsstraat 20 - Boskoop Tel. (01727) - 2520 Ltd NVM 43e JAARGANG - No. 2051 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 hebben de leerkrachten van de nieuwe school de tijd om de school in alle rust op te bouwen. De school is uitgerust met nieuwe mate rialen en leermethoden die geheel pas sen bij een nieuwe basisschool. De op bouw van de school gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders die al een ouderraad en een voorlopige medezeg genschapsraad hebben gekozen. De nieuwe Annie M.G. Schmidtschool is nu gehuisvest in het noodcomplex aan het einde van de Gerstakker aan het adres Zuidplashof 2a. WADDINXVEEN - De gemeenteraad heeft deze week besloten om de tweede openbare basisschool in de nieuwe wijk Zuidplas de naam Annie M.G. Schmidt te geven. Burgemeester en Wethouders hadden hun voor stel voor de naamgeving aan de agenda van de raadsvergadering toege voegd zodra bekend werd dat de populaire schrijfster het een eer vond dat haar naam aan de nieuwe school zou worden verbonden. BREDEROLAAN 10-WADDINXVEEN- TELEFOON 01828-17789 manager verbonden is aan de Maat schappij voor Industriële Projecten NV werd 37 jaar geleden geboren in Ind onesië. Hij is in 1979 in Waddinxveen komen wonen. Na de middelbare school heeft hij aan de TH Delft voor scheikundig ingenieur. Daarna een jaar bedrijfskunde aan een school in Frank rijk. WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging Samen Sociale Woning bouw (SSW) is begonnen met de toewijzing van de woningen in de tweede cirkelflat, die aan het Floriserf in de woonwijk Zuidplas is neergezet. SSW is ook de huisbaas van de eerste in Waddinxveen neergezette woontoren. AUTO 00.00-01.00 uur: Dag Week... Hallo Weekend. Presentatie: Jan Kuper. 12.00-13.00 uur: Van toen... naar nu. Ouderenprogramma. Presen tatie: Marijke Jongerden en Henk van Willigenburg. Aandacht voor: De geschiedenis van Waddinxveen. (In een aantal uitzendingen wordt ingegaan op de historie van Waddinxveen van het jaar 1100 tot 1940). Nieuws voor ouderen. Diëtiste. Recept van de week door Nel Witte. Horoscoop. Weerkundige Menno (legt van al les uit op weerkundig gebied). 13.00-14.00 uur: Popexpress. Pre sentatie: Anita van Berkel. Inter view met Margriet Eshuis. Er kan telefonisch (10375) een plaat van de Archief-LP worden aange vraagd voor de volgende week. 14.00-15.00 uur: Country en wes tern. Presentatie: Ted Valk. 15.00-17.00 uur: Rondom de hef- brug. Presentatie: Nanny Voge laar. Thema: Waddinxveense club- en buurthuizen. Van elk club- en/of buurthuis in Waddinxveen zullen twee vertegenwoordigers in het programma aanwezig zijn. 17.00-17.30 uur: Jeugd- en scho lenprogramma. Presentatie: Ton Jansen. 17.00-18.00 uur: Programma voor Arabisch sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. WADDINXVEEN - Deze week is het driedaagse debat in de gemeen teraad over de gemeentebegroting voor 1988 aan de gang. Hiermee werd maandagavond begonnen. Toen lazen de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen voor, die dit jaar korter en concre ter waren dan in voorgaande jaren. Op alle vragen en opmerkingen werd dinsdagmiddag door het col lege van B.jen W. ingegaan. Don derdag wordt .het jaarlijkse debat voortgezet en afgerond. Uit de algemene beschouwingen van een aantal fracties publiceren we al in deze editie van het Week blad voor Waddinxveen. Volgende week is het ons mogelijk een com pleet beeld te geven van de geno men besluiten, de gevoerde debat ten en het vastgestelde toekomst beeld. De gevels en gevelkozijnen zijn volledig geïsoleerd. De centrale verwarmingsin- stallatie is gecombineerd met de warm tevoorziening. In de buitenkozijnen zijn ventilatieroosters aangebracht. De keuken, de douche en het toilet worden mechanisch afgezogen. Gebruik is gemaakt van bruin gewolkte vloertegels in douche en toilet, van wit te wandtegels in douche, toilet en keu ken boven het aanrecht, van grijzen vloertegels in de centrale hal en van licht grijzen wandtegels in de posthal. De huizen zijn toegankelijk via de voor hal, waarin zich de postkasten en de huistelefoon bevinden. De centrale hal, waarin zich de voordeuren, de lift en het trappenhuis bevinden, is afgesloten. Het balkon biedt een extra verticale vluchtweg door middel van luiken en ladders. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Kardinaal Alfrinkbasisschool en de Koningin Beatrixschool hebben beide besturen, teamleden en ouders ook een kinderfeest/fancy fair opgezet. Deze zal gehouden worden op zaterdag 31 oktober vanaf 14.00 uur in de nieuw gebouwde scholen. Het programma omvat allerlei activiteiten, zoals goo chelaar, grimeur, filmvertoning, mar mottenrace, poppenkast, buttons ma ken, rad van avontuur, grabbelton, pof fertjeskraam en nog veel meer. De plaquette voor de Kardinaal Alfrinkschool en de Koningin Beatrix school in de woonwijk Zuidplas. Voor de eerste school in het geel en voor de andere in het blauw. Waddinxveens tweede cirkelflat omvat 50 gelijke woningen, waarvan er twee op de begane grond zijn gesitueerd en de overige 40 woningen verdeeld over 8 bouwlagen met elk 6 woningen. De wo ningen hebben een royale woonkamer (28,8 vierkante meter), een aangren zende, open keuken (5 vierkante meter) en 2 slaapkamers (11 en 8,2 vierkante meter). De etagewoningen hebben al len een balcon (ruim 5 vierkante me ter). Volgens de woningbouwvereniging SSW zijn de flats geschikt voor alleen staanden en 2-persoonshuishoudens, onvolledige gezinnen, woningzoeken den die willen trouwen of samenwonen en eventueel voor ouderen (op de on derste twee woonlagen). De voorlopig vastgestelde huur zal 478,70 gaan be dragen en de servicekosten 50,30. Tien jaar geleden begon Karei War menhoven in de marketing bij Air Pro ducts in Brussel. Na 4 jaar lang een in ternationale funktie te hebben vervuld is hij overgeplaatst naar de vestiging van ditzelfde bedrijf in Waddinxveen aan de Noordkade. Hier was hij marketing manager voor Nederland en tevens di- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 De woontoren is, naar een ontwerp van het Rotterdams architectenbureau Hoogstad, Weeber, Van Tilburg, ge bouwd door het Waddinxveense aanne mingsbedrijf Rehorst BV. De eerste paal voor de cirkelflat werd in oktober vorig jaar geslagen door de toen bijna met de VUT gaande directeur A.M. Zwamborn van Openbare Werken en Bedrijven. Vlak voor de bouwvakvakantie is het gebouw - in het gemeentehuis omschre ven als woontoren B - uit de steigers ge komen en direct na deze vakantie is met met man en macht verder gegaan met de afwerking binnen. Begin oktober zal de bovenste bouwlaag voor bewoning ge reed komen en daarna iedere week een bouwlaag (van boven naar beneden). WADDINXVEEN - De protestants- christelijke Koningin Beatrixschool en de rooms-katholieke Kardinaal Al frinkschool nemen komende vrijdag hun schoolcomplex aan de Zuidplashof in de woonwijk Zuidplas officieel in ge bruik. De beide scholen gingen al op 1 augustus vorig jaar in noodlokalen van start. De nieuwe school heeft een bijzondere vorm. Dankzij samen werken van be sturen en teams, vloeit het gebruik van het gebouw in elkaar over. Het is dan ook een logisch gevolg dat op 30 okto ber 1987 de nieuwbouw tijdens een ge zamenlijk feest officieel in gebruik wordt genomen. Op de openingsdag luidt het officiële programma: 15.00 uur: Gezamenlijke kerkdienst in de Ontmoetingskerk aan de Groens voorde. Voorgangers zijn ds. A.A. van Houwelingen, ds. P. Bongers en pa stoor C.J. v.d. Voort. Vanaf 16.00 uur: Ontvangst in de aula van het nieuwe schoolgebouw aan de Zuidplashof. 16.30 uur: Officiële ingebruikname van de nieuwbouw aan de Zuidplashof. Aan de keuze van de naam is enkele we ken van overleg vooraf gegaan tussen het gemeentebestuur, de ouders van de leerlingen en het team van de tweede openbare basisschool in de wijk Zuid plas. Annie M.G. Schmidt neemt een belang rijke plaats in onder de schrijvers en schrijfsters van Nederlandse kinderlite ratuur. De boeken van Jip en Janneke staan bij vrijwel iedereen op de kinder boekenplank en boeken als Otje, Flod dertje, Pluk van de Petteflat en Abeltje WADDINXVEEN - In de algemene beschouwingen van het CDA heeft frac tievoorzitter Jan Hielema kinderop vang in de vorm van peuterspeelzalen, Stichting Gastouderproject Waddinx veen en kinderdagverblijfin één adem genoemd. ’’Naar onze mening drie zaken die men niet los van elkaar kan zien. Wij zijn be nieuwd waar de gedachten van het col lege naar uit gaan als gesproken wordt over een minder traditionele aanpak voor een kinderdagverblijf’. Als C.D.A.-fractie kwam hij tot de vol gende niet nader uitgewerkte formule ring, die de discussie kan verlevendi gen. Een kinderdagverblijf met kostendek kende exploitatie; met tarieven naar in komen; met een bijdrage uit bestaande fondsen voor de minima ;in bestaande accommodaties; door bestaande struc turen (o.a. vrouwenraad) opgezet en begeleid; met een bijdrage uit het be drijfsleven; gebruikmakend van be staande en nieuwe subsidiebronnen van rijk en provincie en zonder noemens- waardige subsidie van de gemeente. Op het moment wordt er in de nieuwe Annie M.G. Schmidtschool les gegeven in drie combinatiegroepen, te weten de combinaties 1/2, 3/4 en 5/6/7. Doordat de groepen nog klein zijn, krijgen de kinderen veel individuele aandacht en Deze week maakte fractievoorzitter ir. K. A. Warmenhoven bekend dat hij we gens drukke werkzaamheden niet lan ger in staat is de viermansfractie van de liberalen te blijven aanvoeren. Hij blijft wel gewoon raadslid, zodat er allerlei opvolgingsproblemen voorkomen kun nen worden. Voorlopig neemt WD- raadslid mevrouw M.C. Wientjens het voorzitterschap waar. Karei Warmenhoven, die als project- recteur van één van de werkmaatschap pijen. Air Products is een internationaal werkzaam bedrijf op het gebied van in dustriële gassen, zoals zuurstof, stik stof, argon en acetyleen. Deze worden in vrijwel alle takken van industrie ge bruikt. In zijn vergadering van september heeft de gemeenteraad al besloten om bij het Ministerie van Onderwijs en Weten schappen toestemming te vragen voor de bouw van een definitieve school. Dit definitieve schoolgebouw zal direct ten westen van het complex van RK-Protes- tantse scholen aan het einde van de Lin zenakker gebouwd worden. De nieuwe school zal dan in het centrum van de wijk Zuidplas staan. geld en goede raad Rabobank Waddinxveen Kerkweg-Oost 161 De geldautomaat van de Rabobank is altijd open. In principe kan iedereen met een betaalrekening er terecht. Dag en nacht, ook in het weekeinde. Dus voortaan neemt u geld op wanneer het uitkomt! U doet dat met behulp van een Eurochequepas of bankpas en een geheime code, die alleen aan u bekend is. Snel, veilig en gemakkelijk. Kom even langs bij üw Rabobank, dan vertellen wij er graag meer over. De Rabobank geldautomaat staat tot uw beschikking in Waddinxveen, Kerkweg-Oost 161 WOENSDAG 28 OKTOBER 1987

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1