Gerard Heemskerk vierde jubileum Bankman (47) zorgt voor miljoenenstrop „Reeuwijk Omstreken” Gemeente komt wat tegemoet aan bezwaren omwonenden Mr. R.W.M. Jacobs leidt nu Rabobank Waddinxveen ONDERLINGE BRANDVERZEKERING INTERNATIONALE SFEER OP SCHOOL Politieman: Meer begrip voor woon- Brief van Rabobank Verzekert at 75 jaar tot volle tevredenheid Onderzoek toont omyang van verlies precies aan wagonbewoners =fif=£f EGAMB.V KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WOENSDAG 4 NOVEMBER 1987 Onafhankelijk Nieuwsblad Bezwaren r Privé Onaanvaardbaar --3S= De enige officiële Mercedes-Benz dealer voor Boskoop en omstreken is: I NISSAN B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 I Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 WADDINXVEEN - Mr. R.W.M. Jacobs uit Vught is op verzoek van het - bestuur van de Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” door Rabobank Nederland in Utrecht benoemd tot waarnemend directeur van de grootste bank ter plaatse. Zijn komst heeft te maken met het ontslag op staande voet van bankdirecteur G. Visscher (47), die in 1984 de eveneens van de ene op de andere dag vertrokken drs. W. Broekhuijsen opvolgde. Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955. WADDINXVEEN - De gemeentelijke plannen om langs de Tweede Bloksweg een nieuw woonwagencentrum te maken gaan gewoon door, ondanks protesten daartegen van omwonenden. In de gemeenteraad werd aan de besluitvorming over deze gemoederen toch wel bezighouden de zaak geen woord gewijd. ECHTE BAKKER GERTHUIZER Jy ttHT JE PROEFT HET!! “X ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Nieuw woonwagen door BERT J. WOUDENBERG (Foto: Sjaak Noteboom). AUTO HOOFDREDACTEUR: Ruim drie jaar geleden heeft de Kroon goedkeuring onthouden aan het plan- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 sluit Woonwagencentra en het Provinci aal Woonwagenplan 1985-1990. school hadden hun klassen omgetoverd in een stukje buitenland. Alle bezwaren zijn door de gemeente raad op voorstel van het college van ta fel geveegd. Echter op één na. Gehoord de nadere toelichting op het bezwaar niet ingaan op de achtergronden van het ontstaan van de vertrouwenscrisis”, al dus bankvoorzitter Oudijk, die het ge beurde uitermate zegt te betreuren. Volgens hem zullen de gebeurtenissen rond de speculerende bankdirecteur geen effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. J.C. Brink van de Goudse Kamer. De heer Heemskerk, een neef van di recteur Jan Heemskerk, is als coördina tor aan het bedrijf verbonden, boven dien is hij tekenaar en werkvoorberei der. Direct na de ambachtsschool kwam de jubilaris in 1947 bij de Waddinxveen- se onderneming, waar nu 35 mensen in dienst zijn, werken. WADDINXVEEN - Geïnspireerd door het landenthema van de Kinder boekenweek heerste er op de Koningin eekblad voor addinxveen 43e JAARGANG - No. 2052 De bezwaren komen in het kort neer op een belemmering van uitzicht als gevolg van groenaantasting, rommel e.d. De aandacht die gevraagd wordt voor een geluidswal valt buiten de begrenzing van dit plan. Julianaschool aan de Peter Zuidlaan een internationale sfeer. De kinderen van de protestants-christelijke basis- WADDINXVEEN - Voorzitter A. Oudijk van het bestuur van de Coöperatieve Rabobank Waddinx veen en voorzitter J.P. van Oosten van de Raad van Toezicht van Waddinxveense grootste bank stuurden eind vorige week de vol gende brief naar de leden en rela ties van de bank: ’’Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van een belangrijke ontwik keling met betrekking tot de inter ne gang van zaken bij onze b?nk. Tussen Bestuur en Raad van Toe zicht enerzijds en de directeur an derzijds is een ernstige vertrou wenscrisis ontstaan die ertoe heeft geleid, dat de heer Visscher uit zijn functie is ontheven en het dienst verband is beëindigd. Om geen schade toe te brengen aan persoonlijke belangen kunnen wij hier niet ingaan op de achtergron den van het ontstaan van de ver trouwenscrisis. U zult begrijpen dat wij deze gang van zaken uiter mate betreuren. In het belang van de bank en haar leden/relaties kon den wij echter geen ander besluit nemen. Wij zijn ons ervan bewust, dat door berichtgeving of geruchten bij u enige ongerustheid kan ontstaan. Wij verzekeren u echter, dat deze gebeurtenissen geen effect zullen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening die u van ons ge wend bent. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk te voorzien in de ontstane vacature. Thans is de leiding van de bank toevertrouwd aan de heer mr. R.W.M. Jacobs. Voor de gebrui kelijke contacten met de directie kunt u zich tot hem wenden”. de commissie voor ruimtelijke ordening c.a. hun bezwaren nader toe te lichten. In de raadsvergadering van 23 septem ber 1987 is aan deze commissie het ho ren van reclamanten overgelaten. een ongedekte aandelentransactie, die plotseling sterk negatief werd beïnvloed door de beurscrisis van twee weken ge leden. Op de aandelen zijn toen aller- wege enorme verliezen geleden. De activiteiten van de ex-bankdirec- teur, die nu zonder inkomen thuis zit, kwamen vorige week plotseling en tot ieders verrassing aan het licht toen hij onwetend van de beursperikelen op va kantie in Portugal was. De bank werd namelijk opeens financieel aangespro ken over de gevolgen van de aandelen transacties, die ongedekt bleken te zijn. De voorzitter van het bankbestuur, A. Oudijk, besloot direct na deze ontdek king tot het inschakelen van de accoun tantsdienst van de Rabobank Neder land in Utrecht. Het door deze dienst ingestelde onderzoek naar de financiële handel en wandel van de ontslagen bankdirecteur duurt nog steeds voort en zal naar verwachting ook nog wel enige tijd vergen. ter inzage gelegen. Tegen het bestem mingsplan zijn twee bezwaarschriften ingediend. Die bezwaren zijn afkomstig van mrs. La Gro c.s. (advocaten) als vertegenwoordigers van: P. Hofman (Tweede Bloksweg 16), L. Roggeveen Beheer BV (Tweede Bloksweg 6), L. Roggeveen (Postbus 45), mevrouw A. Hofman-Oudijk (Tweede Bloksweg 12), Vennootschap onder firma Gebr. v.d. Lans, gevestigd te Waddinxveen en haar vennoten: L.C. van der Lans (Tuinbouwweg 2b), L.M. van der Lans (Tuinbouwweg 5), P.J. van der Lans (Tuinbouwweg 5), Vennootschap on der firma Gebr. Slaman, gevestigd te Waddinxveen en haar vennoten: C. Sla man (Tweede Bloksweg 20), J. Slaman i Handhaving van de bezwaren, inge- (Tweède Bloksweg 22)°en P.J. Slaman diend bij de bestemmingsplanprocedu- (Tuinbouwweg 2) en van bewoonsters en bewoners van de Eksterdreef-flat. De reclamanten zijn op 6 oktober in de gelegenheid gesteld ten overstaan van Oorkonde en legpenning voor jubilaris Gerard Heemskerk. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Ook opperwacht meester B ,J. Charité van de Waddinx veense rijkspolitie heeft pogingen ged aan om de plaatselijke bevolking een goed beeld te geven van de plannen om te komen tot een nieuw woonwagencen trum aan de Tweede Bloksweg. Hij schreef daarover een open brief. Volgens de politieman leven de woon wagenbewoners aan de Dreef/Sniepweg thans op een te kleine lokatie. ”Dit ter rein werd destijds aangemerkt als een tijdelijk kamp, doch thans 8 jaar later is er nog steeds datzelfde tijdelijke kamp. Hoewel door de gemeente in de loop der tijd verschillende voorzieningen zijn getroffen, is de situatie op het be staande kamp toch zodanig dat men, voorzover het voorzieningen betreft, achtergesteld is bij andere inwoners van de gemeente.” ”Een menswaardig bestaan moet voor een ieder in onze samenleving mogelijk zijn. Zeker ook voor deze woonwagen bewoners, die zoals een ieder recht heb ben op de nodige voorzieningen. Dit mede gezien het feit dat zij ook betalen voor hun standplaats, wagens, electrici- teit en gas.” ”Met een beetje begrip van alle kanten kanten moet Waddinxveen toch leef baar zijn, opdat we toch allemaal met medemensen te maken hebben,” aldus opperwachtmeester Charité. De stand van zaken is thans zo, dat de Kroon heeft beslist dat een nieuwe ves tigingsplaats voor een woonwagenkamp aan de 2e Bloksweg aanvaardbaar is. Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Woonwagenwet is tenslotte iedere gemeente verplicht tot inrichting van een woonwagencentrum. Tegen deze zienswijze van de Kroon zijn verschillende bezwaarschriften in gediend door omwonenden van de nieu we lokatie. In de raadsvergadering van maandag 26 oktober 1987 zijn deze aan getekende bezwaren door de gemeente raad besproken. De protestants-christelijke Koningin Julianaschool aan de Peter Zuidlaan hield een internationale landendag. (Foto: Sjaak Noteboom). De Waddinxveense bankman kreeg vo rige week donderdag per brief zijn ont slag nadat in de hektische dagen daar voor aan het licht was gekomen dat hij bij het handelen in aandelen zijn finan ciële bevoegdheden ver had overschre ven, onverantwoorde risico’s had geno men en de Rabobank Waddinxveen een schade heeft bezorgd, die volgens het zeer grondige onderzoek van de ac- countansdienst van de landelijke bank- organisatie inderdaad de omvang heeft die vorige week werd geschat op 8 tot 11 miljoen gulden. Een zeer vertrouwelij ke bron heeft ons dat meegedeeld. Thans is men naar zijn zeggen bezig de losse einden aan elkaar te knopen. De bankdirecteur geeft toe dat hij heeft gehandeld tegen de hem bekende regels van de bank, maar vecht zijn ontslag toch aan. Zijn advocaat, mr. A.H. Ver meulen van Maaldrink Notarissen en Advocaten in Den Haag, is druk bezig daarvoor de argumenten bij elkaar te vinden. In zijn grote ijver om de belan gen van zijn cliënt te behartigen liet hij bijvoorbeeld weten dat er zelfs sprake zou zijn van een gesanctioneerde han delswijze, hoewel bewijzen daarvoor achterwege bleven. Een woordvoerder van de Rabobank Nederland, inmiddels ook op de hoogte van de preciese omvang van de specula tie met bankgeld, heeft die bewering ih de kortste tijd van de tafel geveegd. ’’Tussen bestuur en Raad van Toezicht enerzijds en de directeur van de bank anderzijds is een ernstige vertrouwens crisis ontstaan die er toe heeft geleid dat de directeur uit zijn functie is ontheven van het dienstverband is beëindigd. De directeur heeft op onaanvaardbare wij ze zijn privé-belangen vermengd met het behartigen van de belangen van de bank”, aldus de Rabobank Nederland over de miljoenenstrop die de vertrok ken bankdirecteur heeft veroorzaakt en waarover de hele Nederlandse pers in middels uitvoerig heeft bericht. Meege deeld is ook dat de politie vooralsnog niet van de gebeurtenissen aan de Ker- kweg-Oost in Waddinxveen op de hoog te is gesteld. Officieel heet het dat de Waddinxveen se bankman aan de gang is gegaan met WADDINXVEEN - Bij Heemskerk BV in de Dorpstraat heeft trouwe me- van de afstand, zal de inrichting van het dewerker Gerard Heemskerk de leg- woonwagencentrum hiermee rekening worden gehouden. De meerkosten hier van bedragen ca. 44.000,-. Het be zwaar leidt tot aanpassing van de plan- kaart en -toelichting. re, welke op het volgende neerkomen: aantasting van agrarische woon- en werkomgeving en leefklimaat; schade voor kassenbedrijven als gevolg van Aanzienlijke bemoeilijking van de agrarische bedrijfsvoering door de hui dige eigenaar van het perceel door ver lies van agrarische grond. De zeer geringe afstand (18 m) tussen de woning Tweede Bloksweg 20 en de dichtsbijzijnde woonwagen. Verplaat sing van het terrein naar achteren met circa 15 tot 20 meter wordt gewenst. Financiële schade door waardevermin dering van gebouwen, waarvoor de wet onvodoende soulaas biedt. Voorts hebben de Gebr. Slaman bij brief van 16 oktober de leden van de raad nog eens nadrukkelijk van hun be zwaren in kennis gesteld. Van de in houd van deze brief hebben B. en W. evenens kennisgenomen en in hun over- ZSJpSl -n t - *-n penning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland ge kregen uit dankbaarheid voor een 40-ja- rig dienstverband. De onderscheiding met oorkonde werd uitgereikt door algemeen secretaris drs. Hierbij speelt ook een rol dat de Wad- dinxvener privé eveneens in aandelen handelde en intussen een eigen vermo gen van meer dan twee miljoen had op gebouwd, dat hij door de koersval ook in één klap was kwijtgeraakt. Dit kapi taal hield hij achter de hand om te zijner tijd een eigen bedrijf te kunnen stich ten. ”Ik heb inderdaad tegen de mij beken de regels van de bank in gehandeld doordat er sprake was van een ongedek te effectentransactie. Omdat het zo goed ging heb ik mij verkeken. Ik ben echter te ver gegaan in het nemen van ri sico’s. De beurscrisis heeft mij de das omgedaan”, aldus de ex-bankdirecteur waarmee wij donderdagmiddag uitge breid en openhartig spraken. Over het ontslag wordt zowel door de Rabobank ’’Waddinxveen” als door de Rabobank Nederland in Utrecht zoveel mogelijk het stilzwijgen bewaard. De gebeurtenissen waren voor het plaatse lijk bankbestuur aanleiding vrijdag in derhaast een brief naar de leden en rela ties te sturen. In dit schrijven wordt gerept over een ’’ernstige vertrouwenscrisis”, die heeft moeten leiden tot het onmiddellijke ge dwongen vertrek van de Waddinxve- ner. ”Om geen schade toe te brengen aan persoonlijke belangen kunnen wij hier Overigens zijn het bestuur, de raad van toezicht, de medewerkers en de relaties van de Waddinxveense Rabobank zeer aangeslagen door het gebeurde rond de man, die in korte tijd een zeer groot ver trouwen bij iedereen had opgebouwd wegens zijn briljante financiële kennis en beleggingsadviezen. Inmiddels is op verzoek van de Rabo bank Waddinxveen door de Rabobank Nederland in Utrecht mr. R.W.M. Ja cobs uit Vught benoemd tot waarne mend directeur. Aan hem is nu de lei ding van de bank toevertrouwd. Er wordt naar gestreefd om zo spoedig mo gelijk te voorzien in de ontstane vacatu re. De ex-bankdirecteur, wiens wens het was zich ooit als zelfstandig beleggings adviseur te vestigenzat een kwart eeuw in het bankvak. Hij kwam in 1988 van de Rabobank in Rozenburg naar de Ra bobank in Waddinxveen. In dat jaar stuurde de Rabobank Waddinxveen de toenmalige directeur van de ene op de andere dag naar huis wegens niet goed functioneren. Bij de Rabobank Waddinxveen werken 44 mensen. Het balanstotaal bedroeg vorig jaar bijna 180 miljoen gulden. De bank maakte in de afgelopen jaren een zeer positieve ontwikkelingen door on der leiding van de bankman. Op eerder vorige maand gehouden algemene le denvergadering van de bank werd nog voor hem geapplaudiseerd vanwege de bereikte goede resultaten. Nog onbe kend is in hoeverre de Rabobank de verzekering zal kunnen worden aange sproken voor de geleden beursverlie- zen. In ieder geval zal de strop niet di rect op de leden en relaties worden ver haald. centrum verderop F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132 J deel met de bestemming ’’woonwagen kamp”, zoals opgenomen in het be stemmingsplan ’’Landelijk Gebied West”. Daarom heeft de gemeenteraad nu vastgesteld het bestemmingsplan dot voorziet in de realisering van een woon- wegingen meegenomen wagencentrum aan de Tweede Bloks- £>e foor het advocatenkantoor mrs. La weg, waarbij rekening is gehouden met Gro verwoorde bezwaren komen op het de overwegingen van de Kroonhet Be- volgende neer: De mogelijkheid voor alternatieve lo- katies is onvoldoende onderzocht; de gemeente heeft slechts aangesloten op de uitspraak van de Kroon in het kader van het bestemmingsplan ’’Landelijk Het bestemmingsplan heeft deze zomer Gebied West”. Een lokatie in de wijk Zuidplas zou veeleer voor de hand lig gen. verontreiniging van oppervlaktewater en schade aan het gewas bij verbranding van afvalstoffen; bemoeilijking van de exploitatie van het kantoorpand Tweede Bloksweg 6. UdNVM r jg A i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1