Minder dieren in ’t Weegje Cormula’s in ’t zilver Pentec in nachtclubs Voor 4e maal Parijs-Dakar re EN KANS NWIE EG BESTE SINTVRIENDEN, HIJ IS ER WEER! ERKQOg Smidden- mÜHOLUND BEDRIJVENBEURS DANSAVOND tótalé3l_ OPHEFFINGS: Radio RTW over verkeer RlM^ÈRCHATON HAAST U! KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Jaarverslag 1986 van de vereniging ’’Zuidplas” Onafhankelijk Nieuwsblad I Denkt u mee, beslist u mee in het bedrijf? Bezoek deze beurs! VOORDEEL: KORS KROES MALSOVIT P. BOUTHOORN Dl. 17en WOE.18 NOVEMBER ONDERNEMEN IN MIDDEN-HOLLAND VEILINGCOMPLEX BLEISWIJK Hard gewerkt NISSAN ZAKELIJKE KONTAKTEN IN UW OMGEVING PRIMA KLEI- AARDAPPELEN KEUZE UIT 3 SOORTEN CHR. URKER VISSERSKOOR ’’CRESCENDO” Industrieel 43e JAARGANG - No. 2053 die actief is in acht gemeenten. r "T DANSSCHOLEN In zijn werkplaats aan de Tweede Bloksweg werkt Kees Tijsterman hard om alles op tijd klaar te hebben voor de I parkeren - TEL. 01820-22345 KLEIWEG 47 GOUDA 10e editie van Parijs-Dakar in januari 1988. Zijn vrouw Mieke kijkt maar eens op haar horloge. NOORDEINDE122A TELEFOON 01727-6566 van een deze instelling, WADDINXVEEN - Gijs Kooren’s vennootschap onder firma Pentec (glasvezelsystemen) is ook thuis in nachtclubs waar het gaat om visuele lichteffecten. Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 dam. ER ZIJN NOG EEN AANTAL KAARTEN BESCHIKBAAR VOOR DE ZANGAVOND VAN HET DIE GEHOUDEN ZAL WORDEN OP ZATERDAGAVOND 14 NOVEMBER A.S. IN DE ONTMOETINGSKERK OM 20.15 UUR. KAARTEN A 15,-TE KOOP BIJ DE RABOBANK BOSKOOP, DE RABOBANK WADDINXVEEN EN BOEKHANDEL BURGER TE WADDINXVEEN. BIJ EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER AANNEMERS- BEDRIJF k MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN i ALLES OP HET i GEBIED VAN s NIEUWBOUW, J VERBOUWEN JONDERHOUDSWERK 5 TEL. 01828-18625 EXPLOITATIE: E. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - Rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg zullen opnieuw met een Mitsubishi Pajero deelnemen aan de tiende rally Parijs-Dakar die in januari 1988 zal worden verreden. Hebben ze in een groep 4 auto reeds het onderste uit de kan gehaald, nu zullen ze trachten in de prototype-klasse nog beter te scoren. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveqp 01828-13822 ZONDAGAVOND 15 NOVEMBER A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR WOENSDAGH^OVEMBE^987 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (Ü1828) 15594 Lnieuwenhuijzen VISSER ALLES MOET WÉG Felicitaties van welzijnsambtenaar drs. Cees Seelen voor Bas Langen- (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In Waddinxveen kent de gezinsverzorging de vereniging Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas wachtlijst. Dat blijkt uit het jaarverslag 1986 van d~~ O.V.B. I - i Wachtlijst voor gezinsverzorging re- I AUTO dan de vorige krachtbron van 2,6 liter turbo. het fabrieksteam van Mitsubishi dat aan Parijs-Dakar deelneemt. In Kees Tijs terman z’n Waddinxveense werkplaats wordt inmiddels hard gewerkt om alles op tijd gereed te hebben. Sensor”) en de automatiseringsindu- strie. Daarover elders in het Weekblad voor Waddinxveen meer. i i Het grootste deel van de activiteiten van TBL ligt in de verkoop van glasvezels in RUIM 200 BtDHIJVEN gratis ENTREE BEURSSPECIAL_ ECHT JE PROEFT HET!! f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 DAGELIJKS VAN 14.00 TOT 22.00 UUR. eekblad voor Waddinxveen Het wordt een race tegen de klok dit na jaar, want de voortgang in de werk zaamheden is sterk afhankelijk van vita le onderdelen die de Franse Mitsubishi- importeur levert. Sonauto is gespeciali seerd in rally-wagens en ondersteunt ORGANISATOR WEG TEL 03430-14262 De preparatie van de Pajero die door z’n stroomlijning en een lichtere bouw nog sneller moet zijn dan z’n illustere voorgangers, is pas laat op gang kunnen komen. Kees Tijsterman streeft bewust naar een nog betere automobiel op basis van een chassis van een Pajero verlengde versie. De carrosserie zal geheel uit kunststof worden opgebouwd, er wordt een andere achtervering gemonteerd en de nieuwe motor zal 20 pk meer leveren WADDINXVEEN - In ’t Weegje kunnen steeds minder dieren gra zen. Dat staat in het kwartaalbe richt van het recreatieschap Reeu- wijkse Plassen en omgeving, waar van ook Waddinxveen lid is. Door de steeds verdergaande verschraling van diverse weideper- celen kan er steeds minder vee wor den ingeschaard en zullen de gras opbrengsten dalen. Voor dit jaar verleende de Grond kamer voor Zuid-Holland haar goedkeuring om op de percelen weiland in ’t Weegje vee van der den in te scharen. Inschaarover- eenkomsten waren er met de vee houders J. v.d. Berg (Waddinx veen), J.A.Bode (Bergambacht), J.A. de Bruijn (Reeuwijk), A.M. Smit (Waddinxveen) en N. Ver- bree (Moordrecht). ’t Weegje, waar weer de normale onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, is dit jaar in handen ge komen van het recreatieschap. Om het grondgebied van de gemeente Waddinxveen te kunnen aankopen kreeg het schap een subsidie van 622.500,- in plaats van de 543.129,- waarvan eerder sprake was. i De bejaardenverzorging in Waddinx veen kan terugkijken op een jaar waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden en een toename in de hulpverlening ten opzichte van het voorgaand jaar is te konstateren. In november 1986 is het noodzake lijk geworden een wachtlijst in te stellen. De bezuinigingen in de ge zondheidszorg hebben het werk van helpsters en leidinggevenden duide lijk verzwaard. De steeds snellere thuiskeer van men sen uit ziekenhuizen, de lange wacht lijsten voor de verzorgingstehuizen en de wachttijden voor verpleegtehui zen (met name voor sche patiënten in de regio Gouda) hebben de werkuitvoering in de be jaardenverzorging er zeker niet ge makkelijker op gemaakt. Er zijn steeds meer hulpaanvragen ge- Het Mitsubishi Dealerteam en Mitsu- bishi-importeur HNG bv verwachten dat de équipe Tijsterman/Tijsterman niet alleen op tijd aan start zal zijn in Pa rijs, maar ook de finish zal halen. Daar moet namelijk de cheque worden over handigd aan de Nederlandse ambassa deur voor de financiering van een ont wikkelingsproject in Senegal. Tijdens het prepareren van het prototype blijft de inzameling van gelden via Mitsubis- hi-dealers dóórgaan! mij wu GAAN NA 10IJMR binnenkort onze DEUREN SLUITEN' WADDINXVEEN - De Cormula’s vierden vrijdag het 25-jarig bestaan. WADDINXVEEN - Het pro gramma van de lokale omroep RTW ziet er komende zaterdag via de FM-zender 101.1 Mhz in stereo zo uit: 00.00-01.00 uur: Dag week.... Hal lo weekend. Presentatie: Jan Ku- per. 12.00-13.00 uur: Van Toen naar nu. Ouderenprogramma. Presen tatie: Marijke Jongerden en Henk van Willigenburg. Naast muziek, o.a. uit de oude doos, aandacht voor de geschiedenis van Waddinx veen (in een aantal uitzendingen wordt ingegaan op de geschiedenis van Waddinxveen van het jaar 1100 tot 1940), nieuws voor ouderen, diëtiste, recept van de week door Nel Witte, horoscoop, weerkundi ge Menno legt alles uit op weerkun dig gebied en reportage volksdan sen voor bejaarden. 13.00-14.00 uur: Popexpress. Pre sentatie: Gert Voogd. Tweede deel van interview met Eric de Zwart en Bart van Leeuwen van Veronica. Er kan weer worden gebeld voor een plaat uit de archief-LP. 14.00-1500 uur: Country en wes tern. Presentatie: Ted Valk. 15.00-17.00 uur: Rondom de hef- brug. Presentatie: Peter van den Meerschaut. Thema: Hoe ver keersveilig is Waddinxveen? In de studio zijn aanwezig gasten van Veilig Verkeer Nederland; ge meente Waddinxveen; afgevaar digden van middelbare- en basis scholen en twee verkeersbriga- diers. 17.00-17.30 uur: Jeugd-scholen- programma. Presentatie: Ton Jan sen. 17.30-18.00 uur: Programma voor Arabisch sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahil. Een nieuwe ontwikkeling in de hulp verlening was en is het actief mee denken over en gestalte geven aan het Flankerend Bejaardenbeleid in Wad dinxveen. Het bestuur van het verzor gingstehuis Souburgh heeft het initia tief genomen om instanties die met ouderen werken bijeen te roepen, om tezamen te bezien welke behoef ten er bestaan voor thuiswonende ouderen in Waddinxveen. Als gevolg hiervan zijn er drie voor zieningen tot stand gekomen: tijde lijke opname in het verzorgingste huis voor maximaal vier weken, maaltijdvoorziening in de weekein den en dagopvang. Ouderen die aan de dagopvang deel nemen, zijn voornamelijk verzor- gings- en begeleidingsbehoeftig. De dagopvang vindt plaats in een door Souburgh beschikbaar gestelde ruim te, waar op vijf middagen per week ouderen worden opgevangen en kreatief worden beziggehouden. Deze rekreatieve aktiviteiten bestaan o.a. uit: Memory, dit met als doel het geheugen te trainen, sjoelen, voor het versterken van de armspieren en groepsgesprekken, als doorbreking van het isolement. Veel ouderen heb ben nauwelijks kontakten. Er nemen gemiddeld vijf mensen per middag deel aan de dagopvang. Deze ouderen hebben gemiddeld 9 a 12 uur hulp per week. Dit komt neer op ca. 50 uur per week. Er is een ver zorgster ingezet voor 20 uur per week. Dit levert een besparing op van 30 uur. Deze kan men in andere thuissitua ties inzetten. De indicatie-stelling ge beurt door een leidinggevende, die te zamen met de helpster de groep sa menstelt. Er kunnen maximaal zes mensen per middag deelnemen. Vanaf 15 april 1986, de datum waar op met de dagopvang is gestart, heb- ben in totaal 16 mensen deelgeno men. Sinds de start heeft de dagop vang iedere werkdag plaatsgehad. Dit was mogelijk door de inzet van een schaduwhelpster. Een andere ontwikkeling die in 1986 gestalte heeft gekregen, is de invoe ring van de wijkgezinsverzorging (lan delijk wijkbejaardenverzorging ge noemd). In juli 1986 is gestart met één help ster voor 20 uur per week. Dit is inmiddels uitgegroeid tot inzet van vijf helpsters, die tezamen 116 uur hulp per week verlenen. Sommige helpsters komen vanuit de traditione le hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit: helpen bij het opstaan/het op gang helpen, helpen bij het aankleden, elastieken kousen aantrekken, verzorgen van de maaltijd, boodschappen doen, wandelen en sociale kontakten bevor deren. komen waarbij meerdere hulpverle ners (en instanties) moeten worden ingezet. Mede daardoor blijkt steeds vaker de noodzaak tot een goed ge- struktureerd overleg met de man telzorg en eerste en tweede lijns voorzieningen. Éénmaal per maand is er een overleg tussen de wijkverpleging, RIAGG en leidinggevenden van de bejaardenver zorging. Tussentijds vindt er regel matig kontakt plaats. De behoefte aan een overleg met alle eerste lijns instellingen blijft bestaan (bijv, met huisartsen, algemeen maatschappelijk werk, wijkverpleging en leiding be- psycho-geriatri- jaardenverzorging). Naast de individuele werkbespreking van leidinggevenden met helpsters heeft er in 1986 een aantal groeps- werkbesprekingen plaatsgehad met als doel: ervaring uitwisselen en teamverband versterken. De kontaktavonden voor helpsters worden verzorgd door een werk groepje, gevormd dooy.vijf helpsters en één leidinggevende. In totaal zijn er zes kontaktavonden geweest, drie daarvan waren gezelligheidsavonden, de andere drie hadden als doel het vergroten van kennis. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: voorlichting over de werkzaamheden van de wijkver pleging, voorlichting door de Hart stichting, waarbij een film is ver toond en voorlichting door een maat schappelijk werkster van de indica- tie-commissie. Eén full-time helpster volgde de opleiding voor bejaarden- helpende. Deze cursus wordt in 1987 voortgezet. Tijdens het vrijdagmiddag gehouden diverse vormen aan de industrie. TBL open huis van het aan de St. Victor- vervaardigt een reeks standaard indu- straat gevestigde bedrijf kon iedereen striële lichtgeleiders en-bronnen, maar immers ook kennis nemen van de vele het gros van de produkten voor de indu- toepassingsmogelijkheden van lichtge- drie is speciaal ontworpen en vervaar- leiders voor decoratie. Niet alleen digd naar de wensen van de klant, nachtclubs, maar ook restauraties, casi- Industrieën die momenteel al gebruik no’s, winkels, fonteinen en woonhuizen maken van glasvezel zijn bijvoorbeeld zijn hiervoor geschikt. de voedingsindustrie (’’Meat Probe” Pentec is deze zomer in Nederland al- voor de meting van de PH-waarde in leenvertegenwoordiger van TBL opti- dierlijk vlees), de petrochemische indu- sche geleiders voor industrie en decora- strie (niveaumeting met de ’’Proximity tie. In een ruimte van het nu vijfjaar ou de bedrijf, dat niet alleen het eerste lu strum vierde maar ook stilstond bij de ingebruikname van een grotere werk en demonstratieruimte, wordt hieraan volop aandacht geschonken. Qe. optische geleiders die Pentec levert kunnen worden gebruikt voor indu striële, medische en decoratieve doel einden. Een voordeel van lichtgeleiding via deze speciale glasvezel is onder meer dat er op de belichte plek geen hittevor- ming is en dat geen UV-straling vrij komt. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1