Kon. Julianaschool wint Rabobankkwis Cormula’s zetten kroon op het werk TV van oud leerlingen W’vener wilde zijn zwager vermoorden r< Eis: 2 jaar celstraf GROTE LUSTRUMTAART Dorpstraat Franse avond dansschool Waddinxveen Nieuwe Vaart in Gouda is uitgebreid Film in koffiebar Schoen zetten in winkels Honden eens uitlaten in bos en op dijk Badmintonnen en teken films kijken Kinder theater in sportzaal KERNGROEP ZAMELT 7,5 MILLE IN Proef avond ”St. Jozef’ koopt nier steenvergruizer o W M KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Zwakke zaak Wedstrijden Langs het hoofd Panel Prijswinnaars «■PM Pagina 13 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 een gezonde manier, voor jong en oud, ,a erf w ft WADDINXVEEN - In hotel De Unie hebben de Cormula’s vrijdag avond een geweldige jubileumreceptie gehad, die als hoogtepunt kende de presentatie van de nieuwe uniformen. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Een 25-jarige Waddinxvener hoort volgende week welke straf hij krijgt opgelegd voor een poging tot dood slag op zijn zwager.in het woonwagencentrum aan de Dreef/Sniepweg. Tegen de man is vorige week voor de Rotterdamse rechtbank twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, omdat hij met een gericht schot zijn familielid van het leven had willen beroven. o MM f De Cormula’s in ’t nieuw. 'l 3. Emiel v. Boxtel. 7 ,b ft *1 WADDINXVEEN - De oud-leerlingen van de 25-jarige Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan hebben hun zilveren school tijdens de onlangs gehouden reünie, waar het storm heeft gelopen van oude bekenden, een nieuw televisietoestel aangeboden. Een geschenk dat volgens directeur J.W. van Hofweegen zeer op prijs is gesteld. Op het lustrumfeest aan de Stations straat waren veel leerlingen en genodig den bijeen. Er werd gedanst en er was een koud buffet. De om acht uur begon nen avond duurde tot in de kleine uur tjes. Naast het gebak kreeg het Wad dinxveense dansechtpaar ook veel bloe men aangeboden. Guus en Renée van der Lubbe kunnen terugkijken op vijfjaren, waarin zij hun dansdoelen al redelijk waar wisten te maken. Het belangrijkste van de dans hebben zij tot nu toe gevonden, het op Cees Seelen gelukwensen aanbieden. Felicitaties kwamen er overigens uit alle delen van Waddinxveen. <r.J >(J 91 WADDINXVEEN - Komende vrij dagavond 13 november wordt er in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse een film gedraaid. Deze keer is het de film ’’more then a carpen tar”. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis. De film begint om half negen. Vanaf kwart voor acht zijn de deuren van de koffiebar open. lige muziek. Tevens proberen zij hun lessen zo in te richten dat persoonlijk contact boven alles staat. Vooral jongeren en leeftijds genoten schijnt deze manier van werken aan te spreken. Dat zij ook nog een be paalde kwaliteit proberen te brengen, blijkt uit het feit dat de dansprogram- ma’s voor iedereen op zijn of haar ni veau dansbaar dienen te zijn. .iy cv ui ob IKV 1 ^1 C.fi ;i ?b WADDINXVEEN - Guus (32) en Re née van der Lubbe (28) werden zater dagmorgen door leerlingen van hun dansschool verrast met een grote taart, die ze voor de deur van hun flat aan de Wilgenhorst hadden neergezet. Het ge bak onderstreepte het eerste lustrum van de dansschool, dat zaterdagavond in Het Trefpunt werd afgesloten met een groots dansfeest. De advocaat, mr. G.A. Dorsman, vond ook dat de officier maar een zwakke zaak had. Herhaaldelijk had hij al om het resultaat van de kruitslijmtest (de ’’schiethandjes”, zoals de politie dat noemt) verzocht. Maar dat had het Openbaar Ministerie ook nu weer niet kunnen ophoesten, het onderzoek naar vingerafdrukken op het pistool had niks opgeleverd en de speurhond had alleen maar degene aangewezen die zijn T- shirt om het wapen gewikkeld had en het zo in een holle boom had verstopt. De reactie van het echtpaar na zater dag: ”Een overweldigend en niet ver wacht feest is het geworden. Dit geeft de moed om door te gaan, zowel met het lesgeven als met het verder bekwamen in het dansvak”. In januari gaan bij dansschool Van der Lubbe - die als motto heeft ’’Dansen is een ontspannende inspanning op de maat” - weer nieuwe danscursussen van start. De tamelijk eensluidende getuigever- klaringen van de zus, de zwager, een neefje en een vriend van verdachte vormden het voornaamste bewijsmate riaal. Verdachte zelf en zijn vriend had den hun oorspronkelijke verklaringen tegenover de politie bij de rechter-com- missaris weer ingetrokken. Verdachte had voor de rechtbank zelf nog een nieuwe verrassing: de vriend zou per ongeluk een schot in de grond hebben gelost, en het wapen toen maar snel hebben verstopt. WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 18 november om 20.00 uur is er weer een avond van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Het Trefpunt. Het programma van deze avond heet ”De Kunst van het Kiezen” en wordt gepresenteerd door het Bureau Voor lichting Merkartikelen en Diensten. Er zijn onder andere een kwis, een dia- demonstratie en het proeven van hapjes en drankjes. De reünie, die voorafging aan het vori ge week donderdagavond gehouden schoolfeest, zorgde op de Mauritslaan voor een lange rij schuifelende mensen, die druk pratend, voetje voor voetje vanaf de straat via het schoolplein de Kohnstammschool binnen schuifelde. Uit alle delen van het land en zelfs van daarbuiten waren ze gekomen, de meer dan 800 reünisten, oud-leerlingen en oud-docenten, om samen het 25-jarig bestaan van de school te vieren. Het werd een blij weerzien, voor velen na vijftien of meer jaren en in die gevallen was het naamplaatje, dat alle oud-leer lingen droegen een onontbeerlijk hulp middel bij de herkenning. De meisjes, jongens en 1 van deze school mochten een cheque van 300,- uit handen van de presenta toren Dick Passchier en Judith Bosch ontvangen, welk geld bestemd kan wor den voor het schooldocumentatiecen- trum. De Koningin Julianaschool kwam voor het meedoen aan de finale van de regionale schoolkwis in aanmerking door een blanco kubus te versieren rond het thema ”het milieu”. Onder leiding van de heer JDBosman werden de zij - den van de kubus beplakt met natuur- produkten zoals boomschors en naald- takjes. Door de jury werd dit werkstuk gehono reerd met een finaleplaats in Gouda. WADDINXVEEN - In het winkel centrum Dorpstraat gebeurt weer van alles, zo laat de winkeliersver eniging in dit oudste deel van Wad dinxveen ons weten. Op zaterdag 28 november - een week voordat Sint Nicolaas zijn verjaardag viert - zijn de Dorp- straatwinkeliers omgetoverd in Zwarte Pieten. Een ongekende en bijzonder leuke stunt. Om het voor de kinderen nog aan trekkelijker te maken mogen zij een dag eerder, dus op vrijdag 27 november, hun schoen (met hun naam eraan) in één van de Dorp- straat-winkels brengen. Zij mogen hem dan de volgende dag, gevuld met lekkers, bij Zwarte Piet zelf weer ophalen. -i-r WADDINXVEEN - Zaterdagavond werd in dansschool Waddinxveen aan de Staringlaan de traditionele Franse avond gehouden. Meer dan 100 dansende mensen, van beginners tot gevorderden, waren aan wezig. De beentjes gingen van de vloer of er werd gezellig gepraat onder het ge not van een Franse wijn met stokbrood, paté en Camambert. Veel applaus was weggelegd voor een echtpaar, dat wedstrijden danst in Ne derland en België en speciaal voor deze avond een demonstratie gaf in Latijns- Amerikaanse dansen, zoals de rumba en de samba. Tot het volgende bal of feestavond is de zaterdagavond weer vrije dansavond voor leden en introduce’s. WADDINXVEEN - Op de Kabelkrant Waddinxveen wordt de Waddinxveners met een hond door het gemeentebe- stuur geregeld aangeraden de dieren niet in de woonwijken, maar op ruwe terreinen, zoals de Ringvaartdijk en het Gouwebos uit te laten. ’’Hondepoep op trottoirs, trapveldjes, speelterreinen en in winkelcentra is er gens voor nodig. Het moet toch een kleine moeite zijn om uw hond zijn be hoefte te laten doen op plaatsen waar u niet zou trappen in de behoefte van an dermans hond. In de goot dus, waar de veegauto kan opruimen”, aldus het ge meentebestuur. Het wedstrijdpaar Becker-Hof van dansschool Waddinxveen deed zater dag mee aan de Peperbus-wedstrijden in Zwolle. Zij werden eerste in hun klasse en verzamelden daarmee weer punten voor hun promotie naar de vol gende klasse. WADDINXVEEN - De collecte van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen, die moreel een landbouwproject in Burkina Faso steunt en financieel meehelpt bedrijfjes met arbeiderszelfbestuur in de Peruaan se hoofdstad Lima het hoofd boven wa ter te laten houden, heeft dit jaar 7.529,10 opgebracht. ”Dat betekent dat we ook dit jaar meer opgehaald hebben dan in april vorig jaar 7.020,30)”, aldus Kerngroep-se- cretaris Emka Krösschell-Koopmans. ’’Via de giro komen er nog steeds giften binnen; tot nu toe is dit al opgelopen tot ƒ284,-”. Alle bijdragen zijn bestemd voor het werk van de Peruaanse organisatie CI- DIAG, die veel doet aan scholing en be geleiding om werkgelegenheid te be houden. Daarnaast adviseert en onder steunt ze de krottenwijk in Lima in hun strijd om een beter bestaan. ”Wij willen graag collectanten en geld gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen”, zegt Emka Krösschell. Tijdens een openbare avond op 24 no vember zal de jaarlijkse bijdragen van Waddinxveen voor dit project in Lima overhandigd worden aan de NOVIB, die zal worden vertegenwoordigd door Pierre Hupperts. Deze is dan net weer terug uit Lima en hij zal het laatste nieuws over het pro ject kunnen vertellen. De 25-jarige muziekvereniging heeft kosten nog moeite gespaard om zich van de meest mooie kant te laten zien. De nieuwe uniformen, die sprankelend licht zijn, zijn de kroon op het werk van voorzitter B.F. Langendam en zijn bei de zoons Bas en Wim. Gedrieën zijn ze verantwoordelijk voor het succes en de vaste plaats die de Cor mula’s in de Waddinxveense gemeen schap innemen. Op de receptie was dan ook veel waar dering voor de Cormula’s die als mu ziekvereniging in stichtingsvorm aan de weg timmert. Namens het gemeentebe stuur kwam welzijnsambtenaar drs. Mr. Hart geloofde daar geen woord van. Het was volgens hem gegaan zoals alle getuigen (aanvankelijk) hadden verklaard. Verdachte had ruzie met zijn zwager gekregen en was zijn woonwa gen in gelopen om het pistool te halen. Dat had hij op zijn zwager gericht, en al leen doordat zijn zus haar man wilde be schermen en een klap tegen het pistool had gegeven, was het schot niet raak ge weest. De kogel vloog vlak langs het hoofd van de zwager. Verdachte had zijn vriend toen toegeroepen het wapen te verbergen. Verdachte boos: ”Ik ga in hoger beroep”. Rechtbankpresident mr. R.C. Lensink-Bosman: ”Zou u niet eerst even het vonnis afwachten, voor dat u beroep aantekent? Dat is ook makkelijker voor het hof in Den Haag”. ’’Deze verdachte, met zijn gigantische lijst processen-verbaal, denkt blijkbaar dat wetten die voor elk ander gelden, voor hèm niet zouden gelden. Hij is werkelijk van alle markten in het Wet boek van Strafrecht thuis en moet nu maar eens de volle mep krijgen. Ik eis twee jaar gevangenisstraf voor poging doodslag”. bewegen op veelal aangename en gezel- De Rotterdamse officier van Justitie mr. D. Hart wond er voor de rechtbank geen doekjes om. De 25-jarige verdach te, die in augustus op het woonwagen kamp op zijn zwager zou hebben ge schoten, had volgens de officier ”een griezelige belangstelling voor vuurwa pens” en werd door hem ’’zeer gevaar lijk” genoemd. WADDINXVEEN - ’’Sprietenver- haal” van Wim Akkermans is de titel van de kindertheatervoorstelling, die zondagmiddag 22 november om half drie wordt gegeven in de sportzaal Groenswaard aan de Wingerd. Deze voorstelling, waarvoor bij De Bonkelaar aan de Beukenhof (tel. 17272) kaarten worden verkocht, wordt op initiatief van het plaatselijke sociaal- cultureel werk gehouden in het kader van het project Speelparasol. De begin vorige maand in de sportzaal gehouden voorstelling over ’’Sneeuw witje”, die deel uitmaakte van de Wad dinxveense Kunstdagen 1987, is bij de Waddinxveense meisjes en jongens bij zonder in de smaak gevallen. Er was sprake van een grote belangstelling. Het nieuwe verhaal gaat over Sprieten- land. Daar heeft iedereen aan weerszij de van zijn hoofd twee sprieten. Als Mug geboren wordt blijkt hij mensen haar te hebben en geen sprieten. Daard oor wordt Mug heel erg geplaagd. Hij besluit op zoek te gaan naar sprie ten. Na veel avonturen gaat hij terug naar zijn land, maar zonder sprieten. Dan besluiten de mensen om Mug niet meer te plagen. En leven ze samen ver der. GOUDA/UTRECHT - Het Goudse Sint Jozef Ziekenhuis is één van de zes tien regionale ziekenhuizen die samen een niersteenvergruizer hebben ge kocht. De andere ziekenhuizen staan in Amersfoort, Zwolle, Utrecht, Biltho- ven, Woerden, Zeist, Harderwijk en Hilversum. Het apparaat, dat 2,2 mil joen gulden kost, is geïnstalleerd in het ziekenhuis De Lichtenberg in Amers foort. Daar zullen de samenwerkende urologen er eerst enkele maanden erva ring mee opdoen voordat de vergruizer gaat rouleren. De patiënten kunnen dan door hun eigen uroloog worden gehol pen. De behandeling duurt één a ander half uur en maakt in veel gevallen een operatie overbodig. De verdachte zelf ontkende het wapen te hebben gehanteerd; hij zou het ook niet in het bezit hebben gehad. Zijn zwager, die op hetzelfde kamp woont, zou een wrok tegen hem hebben ge koesterd en hem erin hebben geluisd. Eén reünist werd onmiddellijk en zon der naamplaatje door de oudste jaar- klassen herkend: de heer H.J. Egbers, de eerste directeur van de Kohnstamm- Mavo. Rond hem en zijn vrouw.vormde zich in een van de leslokalen een groep van vrolijke dertigers, die tot laat in de avond bij elkaar bleef, herinneringen ophalend en bijpratend. Opvallend was de sterke band die velen nog voelden, met elkaar, met het echtpaar Egbers, met hun oud-docenten en hun school. Intussen vonden ook in de andere loka len de verschillende jaarklassen elkaar en overal zag men hetzelfde beeld: ent housiaste begroetingen, veel gelach en een enkele keer zelfs vreugdetranen. De sterke verhalen waren niet van de lucht; de jaren aan de gekke streken en voorvallen van vroeger alleen maar meer glans gegeven. Geleidelijk raakte ook de hal en de aula van de school vol, waar men zich tegoed deed aan hapjes en drankjes en waar zich overal druk pratende en lachende groepjes vormden. Vooral een viertal docenten van het eer ste uur, thans nog werkzaam aan de school, had het druk. Ze hadden bijna alle oud-leerlingen bij zich in de klas ge had en het was ondoenlijk om met allen een praatje te maken, hoe graag zij dit ook gewild hadden. Veel belangstelling hadden de oud-leer lingen ook voor de overal door het ge bouw verspreide tentoonstelling van fo to’s van hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar Kohnstamm-Mavo en voor een doorlopende videovoorstelling van filmbeelden gemaakt in diezelfde peri ode. De aanwezige fotograaf maakte de ene groepsfoto na de andere, ongetwijfeld voor veel reünisten straks een leuke herinnering opleverend aan een onver getelijke avond. Onvergetelijk, want dat was de sfeer van deze avond: fijn je klasgenoten en leraren van toen weer te zien, te besef fen, dat je een prettige schooltijd gehad hebt en weer uit elkaar te gaan met het stellige voornemen, de opnieuw aange knoopte banden niet te laten verslap pen. Voor de reüniecommissie redenen genoeg om terug te kunnen kijken op een zeer geslaagde avond. In een zaal met ruim 500 leerlingen en begeleiders streden 18 scholen om de prijzen. Elke school diende een panel te leveren om vragen te beantwoorden, die door Judith Bosch en Dick Passchier werden gesteld. Het panel van de Koningin Juliana school bestond uit Astrid Rijnsburger, Monique Bulder, Patrick v.d. Ende, Edward MacGillavry en schoolhoofd P. van Zwet. Zij moesten op hun eigen ni veau vragen beantwoorden op het ge bied van aardrijkskunde, biologie, ver keer en ruimtevaart. De Koningin Julianaschool trad in de derde serie van zes scholen aan. Ze had als opdracht de koploper van dat mo ment, de Antoniusschool uit Noorden met 40 punten als totaal, te overtreffen. Na een enkele misser bereikte men met nog één vraag voor de boeg 38 punten. De allerlaatste vraag, een geluidsfrag ment van drie seconden, moest de be slissing brengen. Wanneer titel en uit voerende artiest werden beantwoord, werden vier punten gehaald. Dank zij de meisjes uit het panel bracht ”Eén kopje koffie” van VOF De Kunst de Koningin Julianaschool op de eerste plaats. Ze behaalden 42 punten. Groep 13-18 jaar: 1. Janneke v.d. Knaap, 2. Renata Schouten, 3. Debby Pietjouw; meisjes 8-13 jaar: 1. Ruth Huizenga, 2. Sharon den Adel, 3. Linda Hoogerbrug; jongens 8-13 jaar: 1. Ty cho Hage, 2. Rémon v. Gemeren, 3. Vincent Schakels; mini’s 6-8 jaar: 1. Roel Kalkman, 2. Patrick v. Esseveld) WADDINXVEEN - Zaterdag hield Florida-badminton een enkelspeltour- nooi, waaraan overwegend 6-13 jarige jongens en meisjes deelnamen. In een goede sfeer werden zo’n 100 wed strijden gespeeld en in de rustpauzes zorgden tekenfilms, spelletjes en een kleurwedstrijd voor de mini’s, dat nie mand zich verveelde. Zeer veel ouders toonden hun belangstelling, hetgeen ook voor de organisatoren een stimu lans is. Opvallendste prestatie leverde Rémon v. Gemeren uit Boskoop, die als 8-jari- ge tweede werd in de grote groep 8-13 jaar. In de finale verloor hij met 15-12, 15-9 van Tycho Hage. Jeugdvoorzitter Rob Sikking reikte de prijzen uit; ook de grootste lotenverko pers voor Florida van de Grote Clubac- tie kwamen naar voren. Thijs v.d. Ark had de meeste (180) verkocht en kreeg een sporttas. WADDINXVEEN/GOUDA - De protestants-christelijke Koningin Juli- ansschool van de Peter Zuidlaan is vorige week woensdagmiddag in de Goudse Schouwburg winnaar geworden van de jaarlijkse schoolkwis van de gezamenlijke Rabobanken in deze streek. leerkrachten Woensdagmiddag werd groep 7 door een bus, met aan boord Rabobankme- dewerkster Sjoukje als gastvrouw, bij de school opgehaald. Na nog een school in Gouda te hebben opgehaald, vertrok men richting Schouwburg. WADDINXVEEN/GOUDA - Gou- da’s burgemeester drs. K.F. Broekens brengt donderdag 12 november een be zoek aan de christelijke technische school Nieuwe Vaart in Gouda. Op de ze school zitten ook veel Waddinxveen se leerlingen. Met het bezoek van de burgemeester wordt aangegeven dat er een einde is gekomen aan het ernstig lo kalentekort van de school. Via creatieve oplossingen slaagde men er steeds weer in de problemen het hoofd te bieden. Toch dreigde er een en werkbare situatie te ontstaan. Om de huisvestingsproblemen tot een oplos sing te brengen is het ’’Plan ’84” opge steld en uitvoerig met het ministerie van O. en W. besproken. Het ministerie kwam tot de overtuiging dat de problemen moesten worden aan gepakt en stelde dan ook de financiën ter beschikking waardoor het laatste halfjaar het ’’Plan ’84” voor het grootste gedeelte kon worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om een vierde praktij- klokaal consumptieve techniek, sanitai re voorzieningen met douche- en kleed ruimtes voor meisjes, een praktikum- hoek in het praktij klokaal motorvoer tuigentechniek, theorielokalen en mo- deme apparatuur voor de afdeling me chanische techniek. laL L Jl r ■P* _3 M h|

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 13