Stichting voor scanner luisteraars voor rijden zonder licht CNV W’veen Directeur verlaat bedrijf, maar blijft adviseur Politie FfRIDk Driedaagse expositie De Vogelvrienden protesteert tegen plannen gezondheidszorg schrikt van aantal huis- inbraken SCHOOLDIRECTEUR START ZEGELVERKOOP POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Onder invloed Donker Aanrijdingen Geheimhouding Bescherming Aanhouding Scholenbouwteam Inbraken Vernieling Bezwaren Maatregelen Vox Jubilans Statuten Onverzekerd r Restaurant KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte r 1 Pagina 17 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 Bekeuringen ^SB^gS vnnr riirlon 1 Theus Verweij (60) zet punt achter Stuurman BV I ar A De nieuwe kinderpostzegels, vanaf vandaag te koop in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost. WADDINXVEEN - De aan de Stationsstraat wonende directeur van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman Partners BV van de Brug weg zal per dinsdag 1 december 1987 zijn functie als algemeen directeur neerleggen en als partner van het 76-jarige bedrijf uittreden. Hij gaat met pensioen en wil nadrukkelijk ruimte maken voor jongeren na een loop baan van 42 j aar. Zo zijn de donateurs verzekerd van up- to-date informatie die elke twee maan den wordt toegestuurd via info ”Luis- ren promotor van de hervormde ge mengde zangvereniging Vox Jubilans te Waddinxveen. De heer Verweij nam verder als munten- en postzegelverza melaar het initiatief tot de uitgifte van herdenkingsmunten rond het 750-jarig bestaan van Waddinxveen in 1983 en het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in 1984, het 75-jarig bestaan van zijn bedrijf in 1986 en de opening van de Coenecoop- brug in 1987. In de avond werd een brómfietsbestuur- der geverbaliseerd omdat hij teveel al cohol genuttigd had. Hem is een bloed proef afgenomen. Een autobestuurder weigerde zijn me dewerking aan een bloedproef. Deze bleek noodzakelijk na twee hem afge nomen blaasproeven die aantoonden dat de man teveel gedronken zou heb ben. Hij is met een rijverbod maar huis gestuurd. Tegen deze bestuurder zal proces/verbaal worden opgemaakt ter zake het weigeren van de bloedproef. WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie heeft een drin gend beroep gedaan op de inwo ners om inbraken in woningen zo veel mogelijk tegen te gaan. Daar over is bij het bureau aan de Mo- zartlaan een folder te krijgen. Vorige maand is de politie hier ge confronteerd geweest met 19 wo ninginbraken. Deze inbraken vonden plaats op doordeweekse dagen, doch ook tij dens de weekenden. Het grootste gedeelte van de inbraken geschied de tussen 17.00 uur en 24.00 uur (veelal tijdens korte of iets langere afwezigheid van de bewoners). Directeur T.W. Verweij van het vorig jaar driekwart eeuw oude ar chitectenbureau Stuurman Partners BV van de Brugweg gaf ter gelegen heid hiervan een speciale herden- kingsmunt uit op 12 september 1986. De inbreker(s) maakt/maken me de gebruik van het feit, dat het nu en in de komende maanden al vroeg donker is. De Waddinxveen se rijkspolitie vraagt met nadruk mee te denken en mee te werken aan het voorkomen van deze mis drijven. ’’Laat uw buren vooral nu tijdens de vroege donkere avonden weten, dat u afwezig bent, zodat bij onraad alarm geslagen kan worden”, aldus de rijkspolitie. ’’Laat uw woning er zo bewoond mogelijk uit zien. Neem waar nodig extra maatregelen ter voorkoming van inbraak in uw woning. Sluit niet alleen de keukendeur aan de achterzijde af met een enkel slot”. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se vogelvereniging De Vogelvrienden houdt eind deze maand voor de 30e maal haar jaarlijkse tentoonstelling. Dat gebeurt op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november in Het Tref punt aan de Stationsstraat. De preciese openingstijden zijn als volgt: donderdag 26 november van 20.00 tot 22.30 uur met om 20.00 uur de officiële opening door de voorzitter de heer Groen, vrijdag 27 november van 14.00 tot 22.30 uur met om 21.00 uur de trekking van de verloting en op zaterdag 28 november van 10.00 tot 16.30 uur met om 16.00 uur de prijsuitreiking. Op de Beyerincklaan ontstond een aan rijding. Een automobilist merkte een Stichting Scansearch is een organisatie die zich bezighoudt met scanners in het algemeen, de scannerluisteraars en in het bijzonder de frequentieco“órdinatie en -verspreiding. Zij verzamelt de door haar donateurs toegezonden frequen ties, verwerkt deze per computer en stuurt hen de gecoördineerde gegevens retour. lotte Mutsaers. Zij heeft in haar ontwer pen de nadruk gelegd op meisjes in ’’on gebruikelijke beroepen”. Zo zijn op de lefonisch bereikbaar op werkdagen WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie is begonnen met het bekeuren van bromfietsers en fietsers zonder de voorschreven lichten en reflectie. Vooral scholieren zijn de klos. WADDINXVEEN - De Waddinxveense C.D. Hiemstra en O.L.J. Boe- zelijn hebben de Stichting Scansearch opgericht. De nieuwe stichting wil van ervaringen en frequenties tussen hen bevorderen. In ons land zouden er op dit moment 600.000 scanner-luisteraars zijn. Het initiatief tot de oprichting van Scan- search werd genomen door medehob- byisten die het tijd vonden voor een ei gen club voor scannerluisteraars. Zo’n aparte club, in de vorm van een stich ting, was er nog niet en dat is vreemd in een land met veel scannerluisteraars. Feit is dat die er nu wel is en wij bieden u nu de mogelijkheid zich bij ons aan te sluiten. ’’Uniek voor deze stichting is de be scherming die wij onze donateurs bie den. het is namelijk bekend dat scan- nerhobbyisten om uiteenlopende rede nen hun naam niet vermeld willen zien staan. Scansearch verzekert absolute geheimhouding van gegevens, maar men kan ook beperkte toestemming ge ven om gegevens vrij te geven”, aldus de Waddinxveense secretaris O.L.J. Boezelijn. Het lidmaatschap van zijn stichting kost 25,- per jaar. De stich ting heeft als postadres Postbus 334, Waddinxveen en is in Waddinxveen te- van 20.00-22.00 uur via het telefoonnum mer 13051. Bescherming van de donateur houdt in dat wanneer er geen toestemming is ver leend tot publikatie (naam en adres), deze gegevens niet aan derden worden vrijgegeven. Restgegevens worden on der geen enkele voorwaarden aan der den verstrekt. De donateur kan te allen tijde zijn toe stemming intrekken of geven, mits hij daarvan schriftelijk mededeling doet aan het bestuur. De donateur kan nim mer toestemming geven tot publicatie van restgegevens, daar deze strikt ver trouwelijk zijn en alleen bekend zijn bij het bestuur van de stichting. postzegels met de frankeerwaarden 55 ct, 65 ct en 75 ct respectievelijk een vrouwelijke houthakker, matroos en pi loot te zien. Naast de kinderpostzegels verkoopt het comité ook de nieuwe collectie wens kaarten. Alle 52 kaarten zijn door Ne derlandse kunstenaars speciaal voor de ze collectie gemaakt. Hierdoor is een gevarieerde collectie ontstaan, waarin zowel moderne als traditionele Kerst en Nieuwjaarafbeeldingen te vinden zijn. Met de opbrengst van de kaart- en ze- gelverkoop worden kinderen met pro blemen geholpen. Het gaat om kinde ren zowel in Nederland als in de armste landen, die tussen de wal en het schip zijn geraakt. Op verzoek van de collega’s van de ge meentepolitie Utrecht heeft de politie een Waddinxvener aangehouden. De aangehouden man wordt verdacht van diefstal van stereoapparatuur. De poli- tie Utrecht heeft de zaak verder in on derzoek. De eerste controles hield de politie in de bekende routes voor fietsende scholie ren: de Juliana van Stolberglaan en de Esdoornlaan nabij de leplaan. In totaal werden 15 processen-verbaal opge maakt voor ondeugdelijke verlichting en reflectie. Dat heeft het architectenbureau Stuur man Partners deze dagen laten weten. Op een vrijdag 4 december te houden receptie in de Rotterdamse Doelen zal afscheid worden genomen van de heer Verweij. Per 1 december wordt Stuur man Partners BV geleid door directeur R. van der Velden en adjunct-directeur J. Honkoop. Twee jaar geleden werd de nu 60-jarige Theus Verweij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1985 stond hij erbij stil 40 jaar aan dit in 1911 - door wijlen ereburger P.D. Stuurman begonnen bedrijf verbonden te zijn ge weest. De Waddinxveense architect, in en bui ten Waddinxveen zeer goed bekend en de laatste twee jaar wat afbouwend in de weer (voor zover dat is gegaan), trad op J0 september 1945 in dienst bij het architectenbureau Stuurman BV, als opzichter-tekenaar. Na achtereenvol gens de functies van project-coordina tor en chef van het bureau te hebben vervuld, werd de heer Verweij in 1965, na het overlijden van ere-burger P.D. Stuurman, directeur van het bureau. Bij het architectenbureau zijn een 40-tal mensen werkzaam. Tot de bekende door Stuurman BV ge realiseerde, ontwerpen behoren het ge meentehuis en het NKF-kantoorge- bouw in Waddinxveen alsmede het GEB-gebouwencomplex en het Data- point computercentrum in Gouda. Ten tijde van burgemeester AWarnaar heeft het architectenbureau in 1957 het initiatief genomen voor het eerste com- WADDINXVEEN - Vanmorgen - woensdag 11 november - is de jaarlijkse verkoop van kinderpostzegels in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost weer van start gegaan. Het startsein werd gegeven door de heer J. Willemstein, directeur van de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO/LHNO ”De Wadde” aan de Sniepweg. De kinderpostzegels zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur in het Waddinxveense postkantoor te koop dank zij het initiatief van het plaatselijke comité. Aangeboden worden de nieuwe kinder postzegels 1987. Deze zijn los, per velle tje, op een eerste-dag-envelop of in een PTT-verzamelmapje te verkrijgen. Het thema van de kinderpostzegels 1987 is ’’Kind en Beroep”. Dit onderwerp is uitgewerkt door Char- gecombineerde onderwijs-sociaal-cul- onderdak bieden aan scanner-luisteraars en het onderling uitwisselen tureel complex Holendrecht als 300e onderwijsaccommodatie kunnen reali seren. In maart 1983 werd in Aalten de 500e ondersijsinstelling geopend door minister drs. W.J. Deetman van Onder wijs en Wetenschappen. De laatste tijd komt er door de terug gang van het aantal leerlingen een groot aantal scholen leeg te staan. Onder lei ding van de heer Verweij is door het ar chitectenbureau Stuurman BV het initi atief genomen om te bestuderen welke mogelijkheden aanwezig zijn om de leeggekomen schoolgebouwen om te zetten in wooneenheden. Dank zij de grote inzet en de bezielende leiding van de heer Verweij is Stuurman BV uitge- terpost”, met daarin nog veel meer in formatie voor hobbyisten. Hierbij gaat het wel om testen, schema’s, uitleg over bandencommunicatie en andere we tenswaardigheden Tevens geven wij advies voor het maken van de juiste keuze in de aanschaf van dergelijk materiaal. plex goedkope koopwoningen in de ’’Puttepolder” in Waddinxveen, later bekend als de Oranjewijk. Dit initiatief heeft geleid tot een doorbraak op het gebied van de stichting van goedkope koopwoningen en is in de navolgende jaren zowel regionaal als landelijk nage volgd. Méde op initiatief van de heer Verweij werden in het najaar van 1966 - ten tijde van de scholennood - de eerste stappen genomen voor de oprichting van een scholenbouwteam, een samenwerkings verband van een tiental gemeentebestu ren uit de regio Midden-Holland. Het scholenbouwteam begon in 1966 met het ontwerp en de bouw van een lagere school in Waddinxveen. Dank zij de enorme inzet en het door zettingsvermogen van de heer Verweij heeft het inmiddels landelijk opereren de scholenbouwteam in 1976,10 jaarna de oprichting ervan, in Amsterdam het De politie werd geconfronteerd met een niet alledaagse aangifte. Het betrof een diefstal van een Amandelboom van on geveer 2,5 meter uit een tuin aan de Jan Luykenstraat. Daar dit niet ongemerkt kan zijn gegaan worden getuigen ge vraagd zich te melden. Aangifte is gedaan van een vermoede lijke poging tot inbraak in een woning aan de Lede. Er werd getracht een toile- traampje te forceren hetgeen op niets uitliep. Men is niet in de woning kunnen komen. In de nieuwbouwwijk Zuidplas is vanaf het Otto-erf een aanhangwagen ont vreemd met spuitpomp en diverse bij behorende gereedschappen en onder delen. De pomp werd gebruikt voor het spuiten van plafonds. In de nacht is ingebroken in een woning aan de Margrietstraat. De diefstal werd ontdekt doordat elders in Waddinxveen papieren op straat werden gevonden van de benadeelde die met vakantie was. Een gewaarschuwde sleutelhouder constateerde dat er was ingebroken. Door afwezigheid van de bewoonster is nog niet kunnen worden vastgesteld wat er ontvreemd is. Vanaf de Peppelhorst is een Puch Maxi bromfiets ontvreemd. De bromfiets stond met maar liefst drie sloten op slot doch dat bleek niet voldoende om de daders van hun voornemen af te hou den. Een kentekenplaat werd ontvreemd vanaf een op de Kerkweg Oost gepar keerde Fiat. De plaats werd vanaf de achterzijde van de auto gedemonteerd en was voorzien van een APK-sticker. Bij de politie is aangifte gedaan van ver nieling van twee ruiten van een toele veringsbedrijf aan de Passage. Diezelfde dag werd tweemaal aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Beide fietsen werden ontvreemd vanaf het NS-station. Het gaat om een goudkleu rige Gazelle damesfiets en een groene Batavus damesfiets. Vanaf de Haverakker werd een BMW 315 personenauto ontvreemd. Het gaat om een roodkleurige auto voorzien van het kenteken KF-50-PP. Tot op heden ontbreekt ieder spoor van het voertuig. In de avonduren werd door drie perso nen aangifte gedaan van diefstal van goederen uit de kleedkamer van de voetbalvereniging Waddinxveen aan de Sniepweg. Ontvreemd werden portem onnees met geld en andere bescheiden. De goederen hingen onbeheerd in de kleedkamer tijdens de avondtraining. In de nacht werd ingebroken in een wo ning aan de Kon. Wilhelminasingel. Aan de achterzijde van de woning wer den deur, bovenlichten en raam gefor ceerd. Vooralsnog wordt er niets ver mist. De technische recherche heeft op verzoek van de politie een onderzoek ingesteld. Aangifte is gedaan van een poging tot diefstal van een personenauto welke deel uitmaakte van de handelsvoorraad van een garagebedrijf aan de Noordka- de. Een ruitje van het portier werd inge slagen waarna getracht werd het con tactslot te forceren. Dit lukte niet. stilstaande auto met pech te laat op en raakte de linkerachterzijde van dat voertuig. Door de klap belandde hij na genoeg op het linkerweggedeelte en reed daar tegen een tegemoet komende auto aan. Twee van de drie bij de aanrij ding betrokken voertuigen werden af getakeld. Diezelfde dag werd een geparkeerde auto op de Kon. Wilhelminasingel aan gereden door vermoedelijk een gele Volvo (Daf). De bestuurder(ster) van deze auto zou de geparkeerde auto bij een parkeermanouevre geraakt heb ben. Na de aanrijding reed de Volvo door. Op de kruising van de Apollolaan en de Mercuriusweg vond later die dag nog een aanrijding plaats. Een motorrijder werd onaangenaam verrast door een achteruit rijdende vrachtwagen. De be stuurder van de vrachtauto had de ach ter hem stilstaande motorrijder niet ge zien. De in de haast afgestapte motorrij der moest lijdzaam toezien hoe zijn mo tor door de vrachtwagen werd overre den. Dezelfde dag vond een aanrijding plaats op de Coenecoopbrug. Bij een inhaal- manouevre raakten twee bromfietsers elkaar en kwamen ten val. Een van de bestuurders raakte zodanig verwond dat ziekenhuisopname noodzakelijk bleek. In het ziekenhuis werd een sche- deltrauma geconstateerd. Een afslaande automobilist verleende geen vrije doorgang aan een uit tegen overgestelde richting komende brom fietser. De autobestuurder wilde ko mende vanaf de Jul. van Stolberglaan linksaf de van M. Schwerinlaan inrijden en zag de bromfiets over het hoofd. De bromfiets werd totaal vernield. De be stuurder moest ter observatie naar het ziekenhuis. Het letsel bleef beperkt tot snij- en schaafwonden. Een eenzijdig ongeval vond plaats op de Zuidplaslaan. Door plotseling beslagen ramen raakte een bestuurder van een auto een middenbermgeleider. Het bleef bij materiele schade. Diezelfde dag vond een aanrijding plaats op de Henegouwerweg. Hier werd geen vrije doorgang verleend door een afslaande automobilist die een op het langs deze weg gelegen fietspad rij dende bromfietser niet in de gaten had. De bromfietser raakte licht gewond maar hoefde zich niet onder doktersbe handeling te stellen. Dat bromfietsers deze week wel erg kwetsbaar zijn bleek weder om. Ook nu werd een bromfietser geschept door een afslaande auto. Ditmaal was het op de kruising van de Jul. van Stolberglaan en de Pr. Marijkestraat. De bromfiets werd vernield. Een aanrijding vond plaats op de krui sing Stationsstraat en de Kanaalstraat. Een autobestuurder die komende vanaf de Stationsstraat linksaf de Kanaal straat op wilde rijden verleende geen voorrang aan een op de Kanaalstraat rijdende auto. Een der bestuurders raakte licht gewond en zou zich op eigen gelegenheid door een arts laten onder zoeken. Later die dag vond weer een aanrijding plaats waarbij een bromfietser betrok ken was. Ditmaal op de Henegouwer weg. Hier wilde een auto vanaf de He negouwerweg een inrit inrijden en sneed op die manier de weg af voor de bromfietsbestuurder en diens duopassa- gier. De bromfiets ramde de auto vol in de flank. Zowel autobestuurder als bei de op de bromfiets gezeten personen raakten gewond. De bromfietsbestuur der kwam er het slechts vanaf. Hij is met hoofd- en ander inwendig letsel opgeno men in het Blueland-ziekenhuis. Zijn duopassagier en de autobestuurder lie pen arm- en beenletsel op. Ook zij wer den per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar konden na onderzoek naar huis. Diezelfde avond tenslotte was het weer raak. Nu op de kruising van de Jul. van Stolberglaan, Kerkweg Oost en de Ka naalstraat. Een van de Jul. van Stolber glaan komende autobestuurder wilde linksaf de Kerkweg Oost oprijden en (het verhaal wordt eentonig) zag een uit tegenovergestelde richting komende bromfietser niet aankomen. De brom fietser is met een beenwond afgevoerd naar het Bleuland-ziekenhuis in Gouda. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) heeft zich aange sloten bij de landelijke protestbrief van deze vakorganisatie naar de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet- Lubbers met de gezondheidszorg. ’’Door de kabinetsplannen komen juist die groepen in de knel, die in onze maat schappij toch al het moeilijkst hebben”, aldus de Waddinxveense CNV-secreta- ris J.E. de Jong van de Groensvoorde 178. In de brief aan de Tweede Kamerleden zegt ook de Waddinxveense CNV-afde- ling ernstige bezwaren te hebben tegen de voorgenomen plannen. Deze bezwa ren worden ingegeven door het feit dat de bereikbaarheid van de gezondheids zorg ernstig wordt geschaad door het vragen van eigen bijdragen en het be perken van het ziekenfondspakket. Als alternatief wordt gewezen op het CNV-plan voor de gezondheidzorg waardoor groepen niet in de knel ko men maar juist een beroep wordt ged aan op de solidariteit van verzekerden. Uitgangspunt van het CNV-plan is een ziektekostenverzekeringsmodel zodat iedereen een beroep kan doen op de ge zondheidszorg als dat noodzakelijk is, zonder dat daarvoor extra betaald hoeft te worden. Het plan houdt onder meer het volgen de in: Er moet een volksverzekering komen met een premie naar draagkracht. Ie dereen draagt zijn steentje op procentu ele basis bij. Vaste premie bedragen, ei gen risico’s en eigen bijdragen worden door het CNV afgewezen. De solidari teit tussen verzekerden dient bepalend te zijn. Het verzekeringspakket moet in elk ge val de basiszorg bevatten zoals verwij zing naar specialisten en hulp van de tandarts (ingrepen in de basiszorg zoals voorgesteld door de Commissie Dekker en het kabinet worden afgewezen). Degene die een uitgebreider pakket wil kan zich daar tegen een bepaalde pre mie voor verzekeren. Handhaving van het principe dat reke ningen voor medische hulp direct doorgaan naar ziekenfondsen en verze keraars. Om de gezondheidszorg te herstructu reren is een aantal maatregelen nodig die de verantwoordelijkheid bij organi saties en instanties legt waar die ook werkelijk hoort. Hierdoor wordt de structuur van de gezondheidszorg in zichtelijker: Werkgevers en werknemers dienen ver antwoordelijk te worden gesteld voor de planning en financiering van de ge zondheidszorg. Zij stellen in een nieuw te vormen ziektekostenverzekerings raad budgetten samen. De medici zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gezondheids zorg. De ziekenfondsen en de ziektekosten verzekeraars voeren dan samen de ver plichte verzekering uit, waarbij zij in de regio de financiering en planning van de zorg afstemmen. De overheid moet hierbij zorgen voor een goede raamwet- geving om te zorgen dat de gezond heidszorg voldoet aan eisen van kwali teit, beschikbaarheid en toegankelijk heid. Specialisten dienen in loondienstver- band gebracht te worden of dienen te vallen onder het budget van een zieken huis. De eerste lijnszorg dient verstrekt te worden. groeid tot een toonaangevend bureau in de wereld van de architectuur in Neder land. Naast zijn dagelijke werkzaamheden heeft de heer Verweij meerdere func ties in het maatschappelijk leven ver- het gebied van vijf en twintig tot dertien honderd Megahertz (met uitzondering van radio- en televisiebanden), het ver strekken van informatie over de activi teiten op de frequenties en het verstrek ken van informatie over de aanschaf van ontvangstapparatuur en/of verbetering van ontvangstmogelijkheden. Het vermogen van de stichting zal wor den gevormd door: donaties, inschrijf gelden, heffingen en omslagen, revenu en van vermogen en schenkingen en an dere toevallige baten. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden. De bestuursle den worden gekozen door het stich tingsbestuur. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werk zaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefe ning van funktie gemaakte kosten. De financiële bijdrage bedragt 25,- per jaar. Daar komt nog eenmalig inschrijfgeld van 10,- bij. Voor dit bedrag krijgt men een gratis abonnement op ’’Luisterpraat”, het bulletin van Scansearch met daarin nieuwe, gewijzigde en aanvullende fre quenties, apparatuurtesten, tips, we tenswaardigheden en laatste nieuws op hobby-gebied en een volledige hobby- ondersteuning door de stichting en haar donateurs via voorlichting en informa tie. Indien men zich in de loop van het jaar heeft aangemeld als donateur, is men niet het hele bedrag aan ons verschul digd. De berekening van het dan te be talen bedrag geschiedt volgens een be paalde tabel. Volgens de statuten heeft de Stichting Scansearch ten doel de coördinatie, re gistratie en verspreiding van nieuw ge vonden, in gebruik zijnde frequenties in richt. Zo was hij van 1968 tot 1974 be stuurslid van de Ned. Hervormde Schoolvereniging te Waddinxveen en was hij van 1971 tot 1977 bestuurslid van het Chr. Lyceum te Gouda. Voorts was hij mede-initiatiefnemer van het jeugdschaaktournooi in Wad dinxveen en evenzo mede-initiatiefne- mer tot oprichting van de Kunststich ting Waddinxveen, waarvan hij van 1958 tot 1963 bestuurslid was. Verder was hij vanaf 1958 meerdere ja- Het architectenbureau Stuurman Partners BV van de Brugweg vierde vorig jaar september het 75-jarig bestaan met een bijeenkomst in De Doelen in Rotterdam, de presentatie van een nieuwe diaserie, een open huis in 'het kantoor pand en de aanbieding van een EHBO-bus aan de plaatselijke eerste hulpverleners. Door de politie is een voertuig uit het verkeer genomen dat onverzekerd bleek te zijn. De Waddinxveense eige naar heeft zeven dagen de tijd om het voertuig te verzekeren waarna hij het voertuig terugkrijgt. Indien het voer tuig niet verzekerd wordt, volgt inbe slagname.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 17