Expositie in Verzetsmuseum duurt langer Vriendinnen exposeren Rekenen op Westnederland wil meedoen aan aanpak Randstadspits ouderavond Gr. v. Prinsterer Politie Waddinxveen in Leiden bij Shell-gesprek zoekt getuige Veel vragen op KVO-avond Voordracht Hans Geel Heel mooie dia’s over Claude Monet Humanistisch geestelijk raadsvrouw in De Boog Schrijfster voor vrouwen in De Vlieger Openstelling Kwaliteitsverbetering Nooit meer Financieel plaatje Relevant materiaal Reiziger bepaalt Bloei VOOR EEN GOED BOEK WADDINXVEEN - Steeds meer mensen pakken de bus. Dat merkt NV Verenigd Streekvervoer Westnederland in Waddinxveen. A boekhandel veldwijk b.v. 4 Pagina 19 Meer mensen pakken de bus Streek ontdekt in Gouda Zuidhollands verzetsmuseum sitie regelmatig thema-exposities ge- NAAR Met deze woorden geeft drs. W.A.C. I c 1 WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen WADDINXVEEN/BOSKOOP/GOUDA - ”Een randverschijnsel zou ik het verzet in de jaren 1940-1945 niet willen noemen al was volgens prof. Lou de Jong slechts een gering percentage van de bevolking actief bij het verzet betrokken. Het verzet tegen alles wat de Duitse bezetting probeer de af te dwingen, was echter algemeen. Aan actief en passief verzet na men alle stromingen onder het Nederlandse volk deel, zowel rechts als links, waarbij ik links in de vooroorlogse zin van liberalen, socialisten en communisten bedoel”. Het publiek moet wel rekening houden met de beperkte openstelling vanaf 1 december 1987 tot 1 maart 1988. Vanwege de aankomende verbouwing en de herinrichting van de vaste collec- film en geluid. Wie zich nog verder wil oriënteren, vindt in een verkooppunt van de boekhandel Helicon ook anti quarische literatuur over oorlog, nati- onaal-socialisme en fascisme. Het is waar dat de tram door zijn rij- comfort op de eigen baan een extra at tractie heeft. Dat neemt niet weg dat ook de bus door toepassing van allerlei nieuwe technieken steeds comfortabe- Ook in dit beleidsstuk komt het idee naar voren dat alleen rails kunnen zor gen voor een hoogwaardige verbinding. lq Om de 20 000 bezoekers uiteindelijk te halen, zijn ook contacten gelegd met touroperators die volwassen belangstel lenden kunnen interesseren. In de eer ste plaats natuurlijk landgenoten, maar ook onder Engelse toeristen blijkt be langstelling te bestaan voor het leven onder de Duitse bezetting. Een bijdrage aan de inkomsten van het museum kan de gezellige koffieshop leveren, die ook voor het museum zelf komt. In het Prin senhof te Delft doet de koffieshop het goed en evenals daar heeft het Verzet- seerden bestond, onder wie het - voor malig - lid van het college van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland, drs. J. Borgman. Passage Waddinxveen Tel 01828-12620 I WADDINXVEEN/GOUDA - De ex positie ’’Vrouwenkampen in Neder- lands-Indië (1942-1945)” in het Zuid hollands Verzetmuseum aan de Turf markt in Gouda wordt verlengd tot 1 ja nuari 1987. De grote belangstelling voor deze tentoonstelling is daar de reden van. In de expositie staat het leven van de vrouwen en kinderen in de internerings kampen in Nederlands-Indië centraal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer honderdduizend Neder landers en Indische Nederlanders door de Japanners geïnterneerd. Eén op de zes geïnterneerden hebben de kampen niet overleefd. Aan het na 1 1/2 jaar voorbereiding ge opende Verzetsmuseum te Gouda is 700.000,- ten koste gelegd, welk bedrag werd bijeengebracht door eenmalige bijdragen van de provincie, diverse sponsors en fondsen en 1 000 particulie re donateurs. Voor de verdere opbouw en instandhouding werd op circa 20 000 bezoekers per jaar gerekend bij een en tree van 2,- (houders van een bejaar denpas, jongeren tot 16 jaar en groepen van 10 of meer personen betalen 1,50 en houders van museumjaarkaarten hebben vrije toegang). In de eerste 10 maanden na de opening in mei 1986 hebben 3 500 personen het museum be zocht, overwegend groepen scholieren. M G I WADDINXVEEN - De Waddinx- veense rijkspolitie zoekt getuigen van een aanrijding, die plaats vond op zaterdag 31 oktober bij de hoek Heemraadweg/Burgemeester Trooststraat. Een geparkeerde auto, een Honda, werd aan de rechter achterzijde aangereden waarbij een deuk ont stond. Toen de eigenaar/benadeel- de bij zijn auto terugkwam, vond hij een briefje met daarop het ken teken van de vermoedelijke ver oorzakende auto. Om enige duidelijkheid te krijgen betreffende de toedracht wordt de getuige verzocht contact op te ne men met de rijkspolitie Waddinx veen. Waddinxveen was met PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein en CDA- fractievoorzitter J.A. Hielema (beiden zitten bovenaan op de foto) in Lei den aanwezig bij het gesprek van Shell met een gemeente-afvaardiging. zonder grote objecten als parachutes en stormboten accepteren we gaarne, maar we kunnen niet garanderen dat ze in de permanente expositie worden op genomen. Wel kunnen diverse van deze objecten tijdens thematentoostellingen kinderen gescheiden. Jongens tot 16 jaar blijven aanvankelijk bij hun moe der. Daarna worden ze naar de man nenkampen overgebracht. Later wordt de leeftijd verlaagd tot 14 jaar. De toestand in de verschillende kampen verschilt van elkaar en hangt af van de wijze waarop de plaatselijke comman dant de algemene regels toepast. De meeste kampen zijn slecht, sommige iets minder slecht. In de expositie zijn voorwerpen, dag boeken, tekeningen, maquettes en foto’ Den Haag. In Leiden hebben de ge-s te zien die een beeld geven van het le ven dat vrouwen en kinderen in de kam pen hebben geleid. vastgehouden en heeft soms een aan merkelijke geldelijke waarde gekregen. Een museum moet dus ook tot kopen in staat zijn. ”Het museum streeft naar een uitgebalanceerde collectie, vandaar dat de acquisitie van groot belang is”, zegt de heer Swagemakers. ”We heb- Voor de toekomst van het museum is ben alle stad- en raadhuizen in Zuid- Holland aangeschreven over documen ten betreffende het verzet en dat heeft toegankelijk is voor publiek dat niet ook wel wat opgeleverd, maar we willen vooral meer 3-dimensionale objecten in het museum hebben, al bestaat het overgrote deel van de expositie reeds uit smuseum te Gouda de beschikking over zule authentieke voorwerpen. Ook bij een tuin, een van de fraaiste stadstuinen ter plaatse. Het is de bedoeling er in de toekomst een permanente tentoonstel ling van replica’s van alle verzetsmonu- menten in Zuid-Holland in te richten. Om tot herhaald bezoek te noden, wor den naast de permanente museumexpo- geëxposeerd worden”. WADDINXVEEN - Vrijdag voor een week voerde een delegatie van 48 ge- De mannen worden van vrouwen en meenten een gesprek met Shell Neder land over de rol van Shell in Zuid-Afri ka. Vanuit de gemeente Waddinxveen wa ren bij dit gesprek aanwezig PvdA-wet houder drs. M. Kraaijestein en CDA- raadslid J. A. Hielema (op de foto recht- boven). De dag daarna organiseerde de ge meente Waddinxveen samen met de ge meenten Arnhem, Amsterdam, Gro ningen en ’s-Gravenhage het eerste ge meentelijke anti-apartheidscongres in p T. U- meentelijke vertegenwoordigers Shell er overigens niet van kunnen overtuigen dat het bedrijf alle banden met het apartheidsregime in Zuidafrika zou moeten verbreken. Na afloop van het gesprek, waartoe de gemeente Leiden het initiatief had genomen benadrukte directielid M.J. van Rooijen van Shell dat alleen economische motieven het bedrijf ertoe zouden kunnen bewegen zich uit Zuidafrika terug te trekken. WADDINXVEEN - Volgende week zaterdagmiddag om twee uur wordt er in het Vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan door Nienke Klootwijk- Hoogland, schrijfster van het boek ”Een kwestie van durven”, een lezing gehouden. Deze lezing sluit de landelijke Vrou wenboekenweek, die komende zater dag begint, af. In De Vlieger, waar kin deropvang aanwezig is, kunnen de aan wezigen discussiëren met de inleidster. In ”een kwestie van durven” beschrijft Nienke Klootwijk-Hoogland haar eigen ervaring als huisvrouw op weg naar emancipatie. ”Je bent huisvrouw. Dat vraagt om een aantal goed ontwikkelde vaardigheden: met geld kunnen omgaan, kunnen schoonmaken, kunnen luisteren, troos ten. Een kwaliteit die in dit rijtje nog al tijd niet vanzelf spreekt is: voor jezelf kunnen opkomen”. Men zal zeker geboeid raken door de manier waarop Nienke haar ervaringen vertelt, aldus de organiserende werk groep. Haar ervaringen beschouwt zij als een ’’reis” door de emancipatiewe- reld. Daarnaast zal zij iets vertellen over haar reis naar Nigeria, die zij onlangs ge maakt heeft, Nienke geniet reeds enige bekendheid in Waddinxveen door een cursus ’’Gesprekstechniek”, die zij hier voor de Stichting Vrouwenraad heeft gegeven. WADDINXVEEN - Voor de Katholie ke Vrouwen Organisatie ’80 hebben de huisarts B. Glaser en Gré Brouwer van de afdeling Waddinxveen van het Ko ningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding uitgebreid verteld over borstzelfonderzoek Door middel van dia’s lieten ze zien hoe vrouwen dit moeten doen. Het tijdig opsporen van deze ziekte is heel belang rijk. Vele vragen werden zowel mondeling als schriftelijk op dokter Glaser en Gré Brouwer afgevuurd. Er was een grote belangstelling voor deze leerzame avond. De moeilijkheid bij het opzetten van een nieuw museum is uiteraard het bij eenkrijgen van het relevante materiaal. Materiaal betreffende het verzet is schaars, omdat tijdens de oorlog veel uit veiligheidsoverwegingen vernietigd werd en velen na de oorlog hun onaan gename souvenirs bever kwijt wilden. Spijtig is, dat een volledige expositie van verzetsmaterialen in de bevrijdings- zomer 1945 wél te zien is geweest, van honderden valse Duitse stempels, ver valste Ausweise en andere documenten en de drukpersjes waarop een en ander gedrukt werd tot spoorwegmijnen toe. Achter het lot van deze collectie hebben we niet kunnen komen, maar iets derge lijks weer bijeenbrengen, is een tijdro vend en kostbaar werk. Veel materiaal wordt door particuliere verzamelaars Ier en toegankelijker wordt. Westnederland maakt onder andere ge bruik van luchtgeveerde midibussen, knielbussen en lagevloerbussen. In de toekomst kan de spoorbus voor een enorme kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer gaan zorgen. De spoorbus is een gewone bus die door middel van wielleiding gebruik kan ma ken van speciale infrastructuur (de zo genaamde spoorbusbanen). Door deze techniek is een snelle, com fortabele verbinding te realiseren. Voordelen zijn verder: de spoorbus kan ook op de gewone weg rijden, de infra structuur voor de bus is in fasen aan te leggen en het bussysteem kan zich ge makkelijk aanpassen aan veranderin gen in de vervoersmarkt. Naast het comfort spelen voor de reizi ger nog hele andere factoren mee: de loopafstanden naar de halte, de fre quenties, de wachttijden, de snelheid van de rit en vooral ook het aantal keren overstappen. Pas wanneer al deze facto ren tot hun recht komen is er sprake van een hoogwaardig systeem. Een fijnma zig bussysteem is in veel gevallen voor de reiziger de ideale combinatie. En uit eindelijk bepaalt de reiziger door zijn vervoerkeuze of een openbaar-vervoer- systeem hoogwaardig is of niet. Investeringen in de infrastructuur ten gunste van de bus leveren in veel geval len direct rendement op. Busbanen en voorrangsmaatregelen kunnen de wer vingskracht van de bus spectaculair ver hogen. Neem bijvoorbeeld de busbaan Krimpen - Capelle - Rotterdam. De provincie investeerde 8 miljoen in deze voorziening die een snelle door stroming van het busverkeer mogelijk maakte. Resultaat: een verdubbeling van het aantal reizigers per dag (van 95 reizigers per 1.000 inwoners naar 190 reizigers). Westnederland wil bij rijk, provincie en gemeenten een aandachtig oor vinden voor de voordelen van het bussysteem. De bus vergt relatief lage investeringen en is in veel opzichten hoogwaardig voor de reiziger. De provincie kan kwa litatief hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer realiseren indien zij investeringen pleegt voor infrastructuur speciaal voor de bus. verklaard. De heer Swagemakers noemt het museum het eerste initiatief op dit gebied in Zuid-Holland dat daad werkelijk van de grond is gekomen. Wel is daarnaast, zoals hij zegt: ”in Dord recht en Rijnsburg een groep mensen actief die aandacht wil besteden aan de geschiedenis van de Tweede Wereld oorlog”. De belangstelling voor wat er in de ja ren 1940-1945 gebeurde, neemt opmer kelijk toe nu het jaar 1995 dichterbij komt, de 50 jaren grens tussen geschie denis en contemporaine geschiedenis, die ook door de historicus Alan Bul lock, onder meer biograaf van Hitler, met enige souplesse wordt erkend. Drs. Swagemakers heeft overigens weinig op met het trekken van die grens, die be rust op de beschikbaarheid van alle offi ciële archieven voor het historisch on derzoek. Hoe het zij, dat de interesse thans opleeft, is een feit. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se vriendinnen Netty Vuurens en Yvon ne Picard houden van woensdag 2 de cember tot en met maandag 4 januari een keramiek en kralententoonstelling in de openbare bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Netty Vuurens kreeg haar opleiding op de keramische afdeling van de Techni sche School in Gouda en volgde een gla- zuurcursus aan de Vrije Academie in houden, waarbij behalve voor teksten, D j foto’s en voorwerpen ook ruimte is voor LvCglO S VÜH Onaer~ zoek ’’Kent u behalve Rijnsburg, ook andere verzetshaarden in Zuid-Holland?”, vra gen wij de heer Swagemakers. ”Een verzetsplaats bij uitnemendheid was Rotterdam, een grote stad met veel strategisch belangrijke installaties, met name de havens. Overigens werken we niet plaatselijk, maar regionaal. We doen onderzoek in de regio’s van Zuid- Holland waar het verzet zich sterk ge manifesteerd heeft. Zo zijn we onder andere geïnteresseerd in het Biesbosch- gebied met zijn crossings door koeriers in 1944/45 en het gereformeerde West land, waar de Landelijke Organisatie en Landelijke Knokploeg actief waren. Verder het gebied Alphen/Bodegraven, waar veel wapenzendingen voor het verzet uit vliegtuigen werden gedrop- ped. We doen echter ook onderzoek in regio’s waar het actieve verzet minder omvangrijk was”. In Gouda was het actieve verzet minder toeristen trekt. Een andere reden om het Verzetsmuseum in Gouda te vesti gen, was dat daar een groep geïnteres- gedegen historisch onderzoek belang rijk vindt drs. Swagemakers, leerling van de Utrechtse hoogleraar Dr. H. van der Dunk. Het onderzoek in de Zuid- hollandse regio’s omvat niet alleen het opsporen van voorwerpen, documenten en plattegronden, maar ook het inter viewen van oud-verzetslieden. Het laat ste wordt op videobanden opgenomen, waarvan een selectie voor de museum bezoekers wordt afgedraaid. Opgravin gen naar bunkers, geheime schuilplaat sen of kleine wapendepots zijn nog niet aan de orde geweest. Behalve de ge bruikelijke museale functies ziet Swage makers nog een ander doel voor het Verzetsmuseum. ”Het museum wil te vens een waarschuwing zijn dat een pe riode als de Duitse bezetting nooit meer terug mag komen”. In een door hem verstrekte overdruk van een recensie over het museum wordt dit nader toege licht: ”Het verzet vertegenwoordigt een aantal fundamentele waarden, zoals rechtvaardigheid, geli j kwaardigheid democratie, vrede en veiligheid”. Waar alle richtingen in het verzet tegen de nationaal-socialistische dictatuur be trokken waren, is het evident dat die waarden inhoudelijk verschillend wer den gezien, maar gemeenschappelijk was het motief ze in vrijheid te willen beleven. Onlangs publiceerde de provincie Zuid- Holland haar beleidsplan voor de ko mende vijfjaar. Wat verkeer en vervoer betreft pleit de provincie voor selectief autogebruik en verbetering van de kwa liteit van het openbaar vervoer. Uit het beleidsplan blijkt dat de provincie daar bij vooral aan nieuwe railverbindingen denkt. Als voornaamste argument wordt genoemd dat vooral railverbin dingen concurrerend zijn met het auto verkeer, ”De functie van het bussys teem komt hierbij nauwelijks aan de or de, ’’klaagt Westnederland. Swagemakers, conservator van het Zuidhollands Verzetsmuseum te Gou da, het algemene karakter van zijn we tenschappelijk object. Het museum aan de Turfmarkt 30 opende op 3 mei vorig jaar zijn deuren en werd door mr. S. Pa rijn, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, in de Party- theek The Hill te Gouda op 12 oktober daaropvolgend voor officieel geopend tie is het museum alleen op zaterdag en zondag geopend. Wél is het voor groe pen mogelijk om op afspraak de hele week het museum te bezoeken. Voor deze groepen kan ook een rondleiding georganiseerd worden. De openingstijden tot 1 december 1987 zijn dinsdag tot en met zaterdag 10.00 - 17.00 uur en zondag 12.00 - 17.00 uur. De openingstijden vanaf 1 december 1987 tot 1 maart 1988 zijn dinsdag tot en met vrijdag alleen voor groepen op af spraak. WADDINXVEEN - In het buurt centrum De Boog aan de C. Huij- genslaan spreekt de hurfianistisch geestelijke raadsvrouw Pauline Doctor (36) volgende week don derdagavond 19 november om acht uur over haar werk in het Goudse Bleuland Ziekenhuis. Deze bijeenkomst wordt georgani seerd door de afdeling Midden- Holland van het Humanistisch Ver bond. Humanistisch geestelijk werk betekent luisteren naar de an der en met hem of haar meedenken over zijn/haar oplossing van pro blemen. Het is in ieder geval nooit een dogmatische benadering. Pauline Doctor verricht sinds begin 1986 baar taak met veel enthousi asme in het Bleuland Ziekenhuis in Gouda. Op de Waddinxveense avond is het verder mogelijk infor matie te verkrijgen over velerlei za ken rond humanisme in het alge meen en het Humanistisch Ver bond in het bijzonder. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie in een onge dwongen sfeer. De toegang is vrij. WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 WADDINXVEEN - Met werkelijk bui tengewoon mooie dia’s en een indruk wekkend betoog heeft de Francaise Edith Desaleux in Partyhome voor de Alliance Francaise de Franse schilder Claude Monet tot leven gebracht. Ze was vorige week dinsdagavond voor de tweede maal in Waddinxveen. Edith Desaleux weet met haar prachti ge, duidelijk en rustig uitgesproken Frans zelfs op hen voor wie deze taal nog als een ’’moeilijke” geldt over te brengen wat ze te zeggen heeft. En nog wel op een heel geestige, enthousiaste wijze. Niet alleen de beroemde schilderijen van de grote Franse schilder Claude Monet, aanwezig in bekende grote mu sea over de hele wereld, maar ook de omgeving waar deze schilder werkten en woonde, passeerden de revue. Ze trok de enorme, magnifieke en kunst zinnige aangelegde en perfect onder houden tuin bij zijn huis in Giverny de aandacht. Hier deed hij veel van zijn inspiratie op. ”Ik ben schilder en tuinman”, placht hij te zeggen. Monet hield er van eenzelfde onderwerp vele malen te schilderen, maar dan telkens in een totaal andere kleur, toon, sfeer en vormgeving zoals de kathedraal van Rouen en de ’’Japan se brug” in zijn eigen tuin. Bijzonder geboeid werd hij door de lichtweerkaatsing in een rimpelend wa teroppervlak en hij ontwikkelde een techniek om dat zeer levensecht weer te geven. De waterlelieën in dat water hielden hem zodanig bezig, dat hij er door werd geïnspireerd tot zijn ver maarde schilderijen: de waterlelie-cy- clus waaraan hij minstens twintig jaren van zijn leven wijdde. Verscheidene schilderijen hieruit behoren tot zijn be langrijkste werken. De afdeling Boskoop van de Alliance Francaise kan tevreden zijn. Niet alleen over deze zeer geslaagde avonÖ, maar ook over de eigen bloei. Niet minder dan 185 leden en leerlingen staan er mo menteel ingeschreven, voor het meren deel uit Waddinxveen afkomstig. Voor een relatief kleine afdeling binnen de landelijke Alliance is dat een respec tabel aantal. De goede en succesvolle cursussen Franse taal en niet minder de fijne avonden als die met Edith Desa leux, dragen aan dit resultaat zonder twijfel in belangrijke mate bij. Dit jaar zullen 3 a 4 procent meer men sen een lijndienst nemen’dan vorig jaar, terwijl gerekend werd op 1,5 procent groei. De verwachting is dat dit jaar zelfs een record van meer dan 60 mil joen reizigers gehaald wordt. Op een gemiddelde werkdag vervoert Westnederland op haar streeklijnen zo’n 150.000 mensen in Zuid-Holland en een deel van Utrecht. Voor al dit ver voer is slechts sporadisch eigen infra structuur beschikbaar. Desondanks is in de randstad Zuid-Holland het aantal reizigers in het drukste spitsuur 23.000! ”Als de provincie zorgt voor goede in frastructuur voor bussen kan Westne derland een belangrijke bijdrage leve ren aan de oplossing van het filepro bleem. Westnederland acht een reizi gersgroei van 15% in de spits haalbaar. Omgerekend betekent dat ruim 3.000 filerijders die de bus nemen. De totale filelengte in de randstad zou hierdoor met 40 kilometer verminderen (gere kend over één rijstrook), ’’aldus het Waddinxveense bedrijf. om kwart voor acht haar ledenvergade ring in De Hoeksteen aan de Esdoorn- laan. die groep. Op deze avond zal de Waddinxveense leerkracht Hans Geel voordragen uit waarop de kinderen tegenwoordig reke- het boek Camera Obscura van Hikte nen. brand. Na de pauze hield de heer Schurink van de schoolbegeleidingsdienst Midden- Holland en Rijnstreek een inleiding over de ontwikkeling van het rekenen in Nederland. Van het handelsrekenen (volgens Bartjens) in de 17e eeuw tot het wiskundig rekenen dat rond 1970 opkwam en steeds verder werd onder zocht en uitgebouwd. De ouders konden vroeger nog helpen met rekenen, tegenwoordig kan dat haast niet meer. ”Het is dan toch leuk om een beetje inzicht te krijgen in de re kenmethode, zoals die nu op school ge bruikt wordt”, aldus een ouder. Na de inleiding werden de ouders aan het werk gezet met een werkboekje met een aantal sommen of opdrachten. Dat leverde af en toe grote hilariteit op, maar ook discussies over het juiste ant woord. Dit was ook de bedoeling, want het antwoord is niet alleen belangrijk, maar vooral de weg waarlangs men geg aan is om het antwoord te krijgen. WADDINXVEEN - De protestants- christelijke Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan heeft vorige week dinsdagavond de jaarlijkse ouderavond gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte, waarin het jaarverslag en het financiële verslag goedgekeurd werden, werd het nieuwe medezeggenschapsraadslid, de heer Kroese, voorgesteld. Daarna werd een videofilm getoond, die door een moeder van een teerling gemaakt was. Daarin kreeg men de kin- Vrouwen Bond (NCVB) houdt volgen- deren te zien van de groepen 3 t/m 6, de week woensdagmiddag 18 november terwijl ze bezig waren met het werken aan een speciale rekenopdracht. Voor elke groep was dat een opdracht passend bij het niveau van d:~ Dit gaf een leuk beeld van de manier, Den Haag. Yvonne Picard laat zien hoe kralen op diverse manieren tot een ketting wor den gevormd. *Westnederland wil dat de provinciale overheid lijndienstbussen ook meer betrekt bij het oplossen van de filepro blemen in de Randstad Holland (Foto: Westnederland). 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 19