HOODiE óphëffingS: HOODiE J FEGVËRkÖ^j DANSAVOND UW Ei TOweu^chatonSF Eerste acht prijzen van f 250,- zijn bekend Woningbouwvereniging SS TV exploiteert centrum Zuidplas ssw 10 KG 1 3 KG D ENSHOP VAN □ER LOO VERZEKERINGEN D ENSHOP 1K1 25838 25850 141513 91610 TIJDKLOK 24,95 NU SAMEN 20,00 79,50 MALSOVIT VAKMAN DINER Door de speciale voorbe werking is dit diner lekker en lichtverteerbaar. U schudt dit diner zo in de bak, voegt warm water of bouillon toe en u heeft een geurige maaltijd j voor uw hond. KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Onafhankelijk Nieuwsblad WADDINXVEEN - Beleggers zijn niet geïnteresseerd in het woon- en winkel project in het hart van de woonwijk Zuidplas. Trekkingen Voorwaarden I I F DANSSCHOLEN Vogellaan 33,Boskoop. Tel. 01737-3745 "el. 01820-22345 KLEIWEG 47 GOUDA I.W VISSER verzekeringen pensioenen hypotheken financieringen Uw televisiedokter S. ATTEMA Q O Q Q BREDEROLAAN10 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-17789 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 5 ZWARTE NEON’S 7,95 5 KARDI NALEN 8,95 5 PLATY’S 7,50 AQUAVIVA AQUARIUM KOMPLEET 40 x 22 x 25 VAN JLO&^CF ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER Qng B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ZONDAGAVOND 29 NOVEMBER A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR 0 Leuke kadootjes; do’s meestal makkelijker gezegd dan gedaan-. Daarom hebben we voor u een serie mooie en vooral kwalitatieve kadosuggesties. Want ook voor Sinterklaas hebben we precies wat u zoekt. van 23,80 4 Q nr VOOR I UjSJO van 8,50 nr VOOR ALLES.....-"11 MOET WÉG II f1 t 1 Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 43e JAARGANG - No. 2055 Een tekening van het woon- en winkelcentrum dat er in het hart van de woonwijk Zuidplas moet komen. De eerste trekking van de Sint Nicolaasactie 1987 van de middenstandsvereniging Waddinxveen bij notaris J. in ’t Hol (tweede Beleggers zien Sinterklaasactie winkelproject 1987 slaat weer aan met zitten die bij elke 10 gulden aan bestede boodschappen en geschenken worden uitgedeeld met in totaal kans op 28 geldprijzen van 250,-. 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 J T AUTO J k NIEUWENHUTJZEN EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 dragen in het exploitatietekort, op de gebruikelijk wijze als in de non-profit- sector financieel bij het project betrok ken. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Uitslag trekking woensdag 25 november: y erkend <3ssurantie- agent ZUIGFILTER 250 OF 500 LITER. NU BIJ INLEVERING OUDE POMP 25,00 KORTING GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 I Uitslag trekking maandag 23 november: 88087 165091 134093 91103 UdNVM van rechts). Op de foto staan verder de middenstanders Jan Heemskerk, Wim Rip, Daan Sonneveld en Jan Mulder, die de orga nisatie vdn de Sint Nicolaasactie op zich hebben genomen. (Foto: Sjaak Noteboom). Er zijn nog vijf trekkingen en wel op vrijdag 27 november, maandag 30 no vember, woensdag 2 december, vrijdag 4 december en maandag 7 december. De Sint Nicolaasactie 1987 duurt een dikke twee weken en wordt zaterdag 5 december afgesloten. De jaarlijkse Sint Nicolaasactie is tel kens weer een succes voor zowel de win keliers als het winkelend publiek. De HOOFDREDACTFUR jongens- en mannenmode Boskoop, Dorpsstraat 20, Tel. (01727) 25 20 Onder het motto ”4 x 250 is 1000 piek om de dag” hebben de 75 deelnemende winkeliers de jarenlang gevoerde suc cesvolle Sint Nicolaasactie 1987 voort gezet, omdat deze bij het publiek het meest enthousiast wordt ontvangen. Van de zeven trekkingen zijn er al twee verricht bij de notarissen J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen. BREDEROLAAN 10-WADDINXVEEN TELEFOON 01828-17789 Zoals bekend zal er in de wijk Zuidplas een buurtwinkelcentrum worden gere aliseerd. De bevoegdheid tot verkoop van het perceel grond waarop dit cen trum zal worden gebouwd delegeerde de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 1987 aan het college. In het voorstel tot deze delegatie stond dat ten behoeve van deze bouw in op dracht van Schuitema Vastgoed BV een (door Rehorst BV te bouwen) project is ontwikkeld, hetgeen voorziet in 1180 m2 (6 winkeleenheden) en 62 woningen (premie-huur-profitsector) en dat het eigendom van het onroerend goed zal worden overgedragen aan een beleg gingsinstelling. Tijdens de hiervoor gevoerde onder- handelingen bleek dat de beleggingsin stellingen niet geïnteresseerd zijn in een project als het onderhavige. Daaropvolgend hebben B. en W. de woningbouwvereniging SSW in princi pe bereid gevonden de exploitatie van dit winkel-Zwooncentrum in de wijk Zuidplas op zich te nemen. Deze princi- pe-medewerking is mede tot stand ge komen door een verhoging van het aan tal woningen van 62 naar 64 en een handhaving van de voor een beleggings instelling gehanteerde grondprijs (te weten plm. 2190 m2 voor 1.289.570,- excl. btw). Tevens wordt voor de gehele financie ring van het project, groot 12,1 mil joen, een gemeentegarantie gevraagd. Aangezien de bouw van de woningen in de premiehuur-profit sector plaats vindt, verleent het rijk geen zogenaam de contra-garantie. Dit betekent dat een eventueel voor de gemeente uit de garantie voortvloeiend verlies niet voor rekening van het rijk wordt genomen. Voor wat betreft de exploitatie van de woningen is het rijk, indien de daartoe strekkende beschikking van het minis terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt ver kregen, door middel van jaarlijkse bij- Gelet op de vrij beperkte opzet van het winkelcentrum in verhouding tot de omvang van de wijk Zuidplas zien B. en W. nauwelijks risico in de exploitatie van de winkeleenheden. ”Wij menen dat onderhavig verzoek om garantie ge honoreerd kan worden indien, gelet op het ontbreken van de zogenaamde con- tragarantie, een aantal stringente voor waarden aan het garantiebesluit wordt verbonden”, aldus het college. In de voorwaarden is onder meer be paald dat in de borgstelling de voor waarde opgenomen wordt, dat een eventueel negatief exploitatiesaldo ten laste van de algehele exploitatie (en daarmee ook van de algemene bedrijfs- reserve) gebracht wordt. Een eventueel beroep op de gemeente garantie zal daarmee pas gedaan kun nen worden indien de woningbouwver eniging de exploitatielasten ook niet uit de algemene middelen kan voldoen. De verzochte garantie is opgesplitst in twee afzonderlijke besluiten. Eén ten behoeve van de financiering van de wo ningbouw, geënt op het financiële rijks- bijdragesysteem (het zogenaamde dy namische kostprijssysteem), en één ten behoeve van de financiering van de bouw van de winkeleenheden. ’’Onderhavige aangelegenheden is door het ontbreken van aangehaalde interes se bij beleggingsinstellingen in een stroomversnelling geraakt. Ter verkrij ging van het contingent voor de bouw van de 64 woningen is het noodzakelijk dat de verzochte garantie vóór 30 no vember a.s. wordt verleend. Vanwege dit spoedeisende karakter van deze zaak heeft er geen overleg met betref fende commissies uit de raad kunnen plaatsvinden”, zo hebben B. en W. de vanavond vergaderende gemeenteraad laten weten. De bouw van winkels en woningen in het hart van Zuidplas had deze maand zullen beginnen. De bouw duurt 10 maanden. In het centrum komt een C 1000 Voordeelmarkt, een snackbar, een warme bakker, een bloemenzaak, een zaak met drogisterijartikelen en een af- haalcentrum, dierenspeciaalzaak of 1 kap- en schoonheidssalon. Sinterklaas kan zich er mooi vanaf maken! WADDINXVEEN - Een week geleden ging de Sint Nicolaasactie 1987 geldprijzen blijken aantrekkelijk te zijn van de KNOV-afdeling Waddinxveen - de plaatselijke middenstandsver- (28 prijzen van f 250,-) en ook gemak- eniging - van start. Inmiddels zijn er twee trekkingen geweest van de loten kelijk, want bij elke tien gulden wordt een lootje uitgereikt. Het publiek wordt verzocht daarom te vragen als het ver geten als het vergeten mocht worden. De uitslagen van de trekkingen zullen in de winkelcentra worden gepubliceerd, op de Kabelkrant Waddinxveen en in het Weekblad voor Waddinxveen. Het is nu voor het zesde jaar dat op deze wij ze de Sint Nicolaasactie wordt gehou den. Voor informatie over de prijzen van dé Sint Nicolaasactie kan men terecht bij penningmeester Wim Rip, Dorpstraat 48, tel. 14278.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1