Cheque van 65 mille voor project in Lima I zijde van Gouwe uit de lucht l'IJ 36 Bomen moeten worden gerooid in Waddinxveen NOVIB maakt in Waddinxveen filmopnamen Open dagen Tuinbouwschool in Boskoop Dorpstraat Voeding op ouderavond Schoen zetten in winkels s 7 O I 11 Rigoreus Geen kaalslag Bomen I a C v volt I I I I Bi W Pagina 15 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 Plantsoenendienst De NOVIB-man was net terug van een ken en de kerngroep allerlei activiteiten ontplooit. De 65 mille is het bedrag voor dit jaar. De overhandiging van de cheque was een onderdeel van de in de raadzaal van het geementehuis belegde openbare avond over bio-technologie. Hierover voerde Gerda Dijkstra het woord. zodat verstikking en overgroeiïng wor den tegengegaan. In bosplantsoenvakken moeten hier voor ook de wat minder waardevolle bomen gekapt worden. Ook zijn er be- plantingsvakken die sterk verouderd zijn en door rigoreus terugsnoeien ge dwongen worden met nieuwe scheuten uit te lopen, zodat gesproken kan wor den van ’’verjonging”. In enkele gevallen is het hierbij nodig om nieuw plantmateriaal tussen de be staande beplanting te zetten of zelfs om het beplantingsvak geheel te reconstru eren. Deze plantwerkzaamheden vin den pas aan het eind van de winter plaats om de risico’s van vorstschade zo veel mogelijk te beperken. De volgende objecten staan op de nomi natie om vrij rigoreus gedund of ge snoeid te worden: Ringdijk: diverse wilgen (zieke tak ken), Willem de Zwijgerlaan: parkeer- WADDINXVEEN - In het winkel centrum Dorpstraat gebeurt weer van alles, zo laat de winkeliersver eniging in dit oudste deel van Wad dinxveen ons weten. Op zaterdag 28 november - een week voordat Sint Nicolaas zijn verjaardag viert - zijn de Dorp- straatwinkeliers omgetoverd in Zwarte Pieten. Een ongekende en bijzonder leuke stunt. Om het voor de kinderen nog aan trekkelijker te maken mogen zij een dag eerder, dus op vrijdag 27 november, hun schoen (met hun naam eraan) in één van de Dorp- straat-winkels brengen. Zij mogen hem dan de volgende dag, gevuld met lekkers, bij Zwarte Piet zelf weer ophalen. Een cheque van 65 mille voor NOVIB-man drs. Pierre Hupperts van PvdA-wethouder drs Martin Kraaijestein. Foto: Sjaak Noteboom). Om te voorkomen dat er door het snoet werk een volledige kaalslag plaatsvindt, wordt er naar gestreefd een bepaalde hoeveelheid beplanting in een te dun nen beplantingsvak te laten staan. In hoeverre dat mogelijk is, hangt af van de aard van de beplanting. Van de meest in het oog springende werkzaamheden die voor deze winter gepland zijn, volgt hier een lijst. Of alle werkzaamheden ook daadwerkelijk ge realiseerd worden is afhankelijk van de weersomstandigheden, zodat niet ge heel zeker is dat alle genoemde werk zaamheden worden uitgevoerd. zoveelste reis naar het verre Latijnsa- merikaanse land en kon dan ook de Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen veel laatste nieuw- tjes doorgeven. Vooral de kerngroeple- den die in 19R5 daar twee weken lano I jestein, voorzitter WADDINXVEEN - De winterwerkzaamheden in de Waddinxveense plantsoenen zijn voor de afdeling plantsoenen van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven weer van start gegaan. Het meest opvallend zijn daarbij de snoei-werkzaamheden in het plaatselijke groen, zo meldt de heer P. Bliek, hoofd van de afdeling plantsoenen. den die in 1985 daar twee weken lang hadden rondgekeken wisten precies waarover de in Latijns-Amerika gespe cialiseerde Utrechter het had. Kerngroep fors aan het snoeien glaan: mahonie- en berberisstruiken, Busken Huetlaan: diverse plantvakken, Tollenslaan: diverse plantvakken, Par keerterrein Sniepweg (Be Fair): elzen Voor zover mogelijk zullen op de open terugsnoeien, Heuvelhof: bosplant soen, Mevr. Kuipers Rietbergplant- soen: diverse plantvakken, Anne Frankcentrum: enkele plantvakken, Speelveld Mozartlaan: botanische ro- Zoals bekend krijgt de wetenschap steeds meer greep op de natuur. Het zal niet lang meer duren voor wetenschap pers planten en dieren vrijwel ”op maat” kunnen maken voor de land- bouwproduktie. Dit gebeurt door te sleutelen aan hun erfelijke eigenschap- WADDINXVEEN - Drs. Pierre Hupperts van de Nederlandse organisa tie voor ontwikkelingssamenwerking NOVIB heeft dinsdagavond in het gemeentehuis een cheque van 65.000,- gekregen voor het door Wad dinxveen gesteunde werkgelegenheidsproject in de Peruaanse hoofdstad Lima. BOSKOOP - De Christelijke Lagere Tuinbouwschool in Boskoop houdt vol gende week donderdag 26 en vrijdag 27 november voorlichtingsdagen voor leerlingen na de basisschool en hun ou ders. De school is een lagere agrarische school met vakrichtingen in boomteelt, bloementeelt en aanleg en onderhoud van tuinen. Bovendien zijn er nieuwe richtingen op de school als: plantenteelt en verzorging, dierenhouderij en ver werking van agrarische produkten. Het lager agrarisch onderwijs kent vele mogelijkheden voor het kiezen van een vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Het behaalde diploma kan bo vendien op diverse nivo’s zijn samenge steld. Zo slaagde er het afgelopen jaar twee leerlingen met een volledig zogenoem de D-pakket. Dit is een vergelijkbaar diploma met dat van een MAVO. Hier mee wil gezegd worden, dat het Lager Agrarisch Onderwijs op een nivo staat, dat veelal onderschat wordt. WADDINXVEEN - De voeding was het eerste thema van de vorige week woensdagavond door de ouderverening van de rooms-katholieke St. Paulus- school aan de Peter Zuidlaan gehouden jaarvergadering. Daarmee werd ingehaakt op het voe- dingsproject dat in deze weken op de school werd gehouden. Voor dat doel was een medewerkster van het Voor lichtingsbureau voor de Voeding naar Waddinxveen gekomen. Op de ouderavond kwamen aan de orde het werk van het voorlichtingsbureau, traktaties en het eten zonder vlees. Na de lezing konden de ouders in alle loka len genieten van hetgeen hun kinderen ’s ochtends klaar hadden gemaakt. Dat varieerde van ’’gezonde” prikkertjes, koekjes, speculaas, vruchtensalade, rauwkost, groentesoep, een slaatje en vruchtensappen, totcous-cous. pen. Nu al kunnen koeien daardoor drie keer zoveel melk geven als gebruikelij k De opkomst van deze biotechnologie (bio betekent leven) is niet meer te stui ten. Pierre Hupperts beschreef de pessimis tische en de optimistische kant van Pe ru. Enerzijds is er de grote armoeden en het toenemende geweld, anderzijds is er het geweldige werk van de bewoners van krottendorpen als Villa el Salvador, dat zeer bewonderingswaardig is. Wethouder drs. Kraaijestein benadruk te in een goed betoog de gemeentelijke taken op bewustwordingsgebied. Zijn woorden werden opgenomen door een filmcamera, want de NOVIB maakt een rolprent over het onderwerp gemeenten en ontwikkelingssamenwerking. Daar in is Waddinxveen één van de gemeen ten die in beeld werd gebracht, zodat er opnamen van de kerngroep zijn ge maakt, aan de Limaweg en tijdens het collecteren. Binnenkort zullen ook enkele bomen gerooid worden, die aangetast zijn door ziektes of die door hun forse ontwikke ling een gevaar gaan vormen voor de naaste omgeving. Enkele opvallende te rooien bomen zijn de volgende: bibli otheek (wilg), Tesselschadelaan (2 wil gen), Bethelkerk (3 populieren), Pias weg (12 essen), Wingerd (3 wilgen), Weidezoom (2 wilgen), Alexandertun- nel (2 iepen), Alb. Thijmlaan (iep), Jul. De door wethouder drs. Martin Kraai- van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen, overhandigde bedrag is de jaar lijkse Waddinxveense bijdrage, waar- voor de gemeentekas wordt aangespro- van Stolberglaan (eik), Heuvelhof (wilg), Overtoom (kastanje) en Wijkge- bouw St. Victor (7 populieren). gevallen plaatsen nieuwe bomen wór den geplant. Tot slot volgt hier een lijs tje met bomen die gekandelaberd zullen worden (d.i, sterk terugsnoeien van de gesteltakken): Burg. Trooststraat, trap- zen, Peter Zuidlaan: bosplantsoen, De veldjes (5 populieren), St. Hubertsge- Savomin Lohmanschool, sportzaal recht (moerascypres), Prof. Kohn- Groenswaard, Wingerdflat: binnenter- stammschool (populier) en Mauritslaan rein. (populier). snoeien, Justus van Effenlaan: maho- niestruiken terugsnoeien, Kon Wilhel- lichtenruimteindebeplantingsvakken, minasingel/hoek Nassaulaan, Kon Wil- 1_.---- helminasingel/hoek Jacob Catslaan, Vondellaan: kopflat bij bruggetje, ge hele plantvak, Bilderdijklaan/hoek Brederolaan: gehele plantvak, Starin- Voor het behoud van een gezonde en terrein Kon. Wilhelminaplein: deel gesloten beplanting is het noodzakelijk heesters rooien en vervangen plus iepen om regelmatig in te grijpen door snoei en en dunnen. Hierdoor ontstaat meer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 15