de vuist Eigenaren honden op Aanleunwoningen in Gouda voor W’veners Sint Nicolaas bij Nesse warm ingehaald l Sinterklaas bij Zonnig Zuid Jeugddienst Ger. Kerk in Ontmoetingskerk beloond Huurhuizen dicht bij verpleegtehuizen BBK-expo in raadzaal Schadevrij rijden door A.G. Stam Kindervriend ontvangen door loco-burgemeester Prinsenbal Gouweslobbers in de veiling Vrijwel alle ziektekosten worden vergoed... POLITIENIEUWS WADDINXVEEN ‘f L® Actie Schade aan uw auto vereist Fr deskundige reparatie. Onder invloed Diefstallen Bekladden Brandje Aanrijdingen Topje Gesprekken Jjj Ifocwa «rrmi j I ...als u ’n keer een ongelukje krijgt. Inclusief huisarts, fysiotherapeut, medicijnen en alternatieve geneeswijzen. Toch is de premie uitgesproken laag. Wij kunnen u er alles over vertellen. GLASBEEK AUTOSCHADE land kent een Arbeidsomstandigheden- IBouwen in Deze wet die in 1989 ook voor het weg - k Pagina 19 I I I I Sint Nicolaas temidden van de Waddinxvéense jeugd, nadat loco-burgemeester K. W. Th. van Soest hem welkom had geheten. zich bevond ook teksten op de bank mooi weer. Het was droog en af en toe nieuwe uniformen. fnexunte Bel ons even voor inlichtingen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 i WADDINXVEEN - Komende zondag middag 29 november om vijf uur zal er in de gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde een jeugddienst worden gehouden. sat aan de Passage. Getracht is het slot te forceren hetgeen niet lukte, ook een portierruitje werd getracht in te slaan hetgeen eveneens niet lukte. Vermoe delijk heeft het autoalarm in deze zijn nut bewezen. Tijdens de intocht van St. Nicolaas werd een portemonnee gerold. Dit vond plaats op de Nesse. In de portemonnee zat ongeveer 50,-. De afgelopen week werden drie fietsen ontvreemd. Vanaf de sporthal aan de Sniepweg werd een herenfiets ont vreemd. Nabij de Wingerdflat is een fiets ontvreemd. De eigenaar, die de fiets normaal binnen zet was dit nu ver geten. Tenslotte werd dezelfde dag ook nog een fiets ontvreemd vanaf de Sniep weg. Het betrof een bruine herenfiets, merk Excellent Sport. WADDINXVEEN/GOUDA - In Gouda worden binnenkort aanleunwo ningen verhuurd, die ook voor Waddinxveners zijn bedoeld, zo heeft de WADDINXVEEN - Komende zater dag is Sint Nicolaas in de St. Victorwijk op uitnodiging van de wijk- en speel tuinvereniging Zonnig Zuid. Het bestuur van Zonnig Zuid hoopt dat het ook dit jaar weer erg gezellig zal ver lopen, zoals andere jaren en dat het weer iedereen gunstig gezind is. Tevens hopen zij dat de bewoners de Sint weer grandioos zullen begroeten. houders van de gemeente Gouda. Via de afdeling huisvesting van deze ge- I i I (Foto: Sjaak Noteboom). ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN ZN. PRINSES BEATRIXLAAN 64-2741 DH WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 12213 FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se carnavalsvereniging De Gouweslob bers houdt komende vrijdagavond 27 november om acht uur het jaarlijkse Prinsenbal. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Tegen een 20-jarige Waddinxvener is door de politie proces-verbaal opge maakt omdat hij weigerde mee te wer ken aan een blaasproef. Bij een routine controle had de politie geconstateerd dat de bestuurder gedronken had. Tegen een tweede bestuurder is proces verbaal opgemaakt omdat ook hij ver moedelijk teveel alcohol gedronken had, terwijl hij in zijn auto reed. Blaas- proeven wezen uit dat de man een bloedproef moest ondergaan. Beide be stuurders zijn weggezonden met een rij verbod. van J. Koster Bouwbedrijf te Waddinx veen. Aan de Tuinbouwweg in Waddinxveen wordt een nieuwe bedrijfswoning met garage en berging gebouwd. Opdrachtgever is W.L. Dietert te Wad dinxveen. Het ontwerp is van Elffers Partners architecten BV te Rotterdam. Er is ingebroken in drie bouwcontainers in de nieuwbouw van de Zuidplas. Een vierde container is getracht open te bre ken doch dat is niet gelukt. Uit de open gebroken containers werden Hilti-bo- ren en een Hitachi-boor ontvreemd met bijbehorende accessoires. Aangifte is gedaan van diefstal van een portefeuille met bescheiden. De porte feuille werd ontvreemd vanuit een onaf gesloten auto die even onbeheerd ach tergelaten was op het terrein van het tankstation van Shell aan rijksweg A 12, toen de bestuurder ging afrekenen. In de nacht is vermoedelijk getracht in WADDINXVEEN - Onenigheid over een loslopende hond op het Wad- depad is ontaard in een handgemeen tussen de betrokken honden-eigena- ren. Dat gebeurde vrijdag, zo meldt de Waddinxveense rijkspolitie. Ver moedelijk is er ook met een honderiem geslagen. In ieder geval is er een proces-verbaal opgemaakt. scheen zelfs de zon. De aankomst van Sint Nicolaas was tevens het officiële begin van de Sint Nicolaasactie 1987 van de gezamenlijke Waddinxveense mid denstand. Officieus ging deze actie (een lot bij elke tien gulden bestede bood schappen, waarmee kans wordt gebo den op vier briefjes van 250,- om de dag) vorige week donderdag van start. Er zijn inmiddels al twee trekkingen (maandag en woensdag) geweest. WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen wordt een verkooptentoonstelling ge houden van het gewest Midden-Hol- land van de BBK, de Beroepsvereni ging voor Beeldende Kunstenaars. De expositie wordt zaterdagmiddag 28 november om vier uur geopend door de Waddinxveense kunst en cultuur-wet- houder drs. M. Kraaijestein. De tentoonstelling duurt tot en met za terdag 19 december en is geopend tij dens kantooruren, op donderdagavond (19.00-20.30 uur) en op zaterdagmiddag (13.00-16.00 uur). Aan de tentoonstelling nemen de vol gende twintig kunstenaars deel: Cornelia Berlage (gouaches), Theo den Boon (schilderijen), Willem Borgh (schilderijen), Jan Pieter van den Bos (gouaches), Rins Heidema (etsen), Hans van Helden (tekeningen), Victor Honig van den Bossche (kleurpotlood- tekeningen), Loes Huis in ’t Veld (ge mengde technieken), Cor Jong (bron zen beelden), Magda Knap (olieverf op paier), Toos Mathot (gemengde tech nieken), Anke Mensink (schilderijen/ objecten), Sonja Meyer (plastieken/te- keningen), Sjaak van Rhijn (beelden), Johan Sietsema (schilderijen), Lenie Spanjers (gemengde technieken), Jan na Spil (litho’s), Alfred Tempelman (objekten), Cees van der Veer (kleuret sen) en Leon Veerman (objekten). WADDINXVEEN - Aan de Juliana- straat in Waddinxveen wordt een be drijfsruimte uitgebreid en verbouwd. Opdrachtgever is Van Hemert en Co BV. Het ontwerp is van aannemingsbedrijf W. Th. van Vliet, die het werk ook uit voert. Aan het Noordeinde wordt een be drijfsruimte verbouwd en uitgebreid. Opdrachtgever is fa. T. Havenaar. Het ontwerp en uitvoering is in handen dere twee voertuigen zware plaatschade In de avond van vrijdag 20 november is een jeugdige Waddinxvener aangehou den nadat hij een bankgebouw aan de Kerkweg-Oost met een verfstift beklad de. Vermoedelijk zijn door andere jon geren uit de groep waarin deze jongen Diezelfde dag vond een doorijden na zich bevond ook teksten op de bank na geschreven. Tegen de ijverige schrijver geparkeerde personenauto Een brandend peukje was de oorzaak dat op zondag 22 november een begin van brand uitbrak in een woning aan de Buizerdhoek. Een divan vatte vlam en zorgde voor een hevige rookontwikke ling. De bewoners wisten de brand zelf met emmers water te blussen. De bran dweer heeft ter plaatse de zaak gecon troleerd. De bewoners is geadviseerd zich onder doktersbehandeling te stel len in verband met ingeademde rook. WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten hebben zater dagmorgen vaste voet op Waddinxveense bodem gezet. Ze kwamen met het motorschip Spanje even na elf uur aan bij de Nesse. Daar werden ze verwelkomd door loco-burgemeester K.W.Th. van Soest en bestuursle den van de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Nederlands Onder nemers Verbond (KNOV). Aan de Nesse hadden honderden kinde ren en hun ouders zich verzameld om de Spaanse kindervriend, die een paar uur Tijdens de intocht bleef de gehele tijd later voor de televisie in Schoonhoven zijn opwachting maakte, te verwelko men. De muziekvereniging Concordia speelde Sinterklaasliedjes. Loco-burgemeester Van Soest, die ver telde dat burgemeester C.M. van der Linden verhinderd was om de aankomst mee te maken, informeerde Sint Nico laas over de veranderingen die zich in het afgelopen jaar in Waddinxveen had den voorgedaan. Hij zei dat het inwonertal was gestegen en dat er dus weer meer Waddinxveense kinderen waren bijgekomen, De heer Van Soest, die zijn eigen kinderen ook had meegenomen, was blij dat de Goed- heiligman in Waddinxveen was gearri veerd, want volgens hem hadden heel veel kinderen al naar zijn komst onge duldig uitgezien. De Spaanse kindervriend en zijn gevolg hebben toegezegd om 11.00 uur te wil len vertrekken vanaf het wijkgebouw. Zij willen alle kinderen t/m 8 jaar be zoeken en bij hen een kadootje achter laten. Zij hopen wel alle kinderen thuis te treffen. In geval van slecht weer blij ven de Sint en zijn Pieten in het wijkge- H bouw en kunnen de kinderen de pakjes zelf afhalen in het wijkgebouw tussen 11.00 en 13.00 uur. Om de Sint financieel te steunen heeft het bestuur de afgelopen week loten huis aan huis verkocht. De gewonnen prijzen, die onder meer door de mid denstand beschikbaar gesteld zijn, wor den bekend gemaakt aan het vervoer middel waarmee de Sint door de wijk gaat. Centraal in deze speciale dienst staat het thema: ’’Alles vergeten en verge ven”. Medewerking zal worden ver leend door ds. E. van Dalen, predikant in de Gereformeerde Kerk van Den Haag en ’’The Gospelgroup” Ecclesia "uit Rotterdam, een middelgrote gospel band die op eigentijdse wijze het oord en muziek prima weet te combineren. opliepen. De vrachtwagen had even eens schade opgelopen. Wonder boven wonder vielen bij deze aanrijding geen gewonden. Door de aandrijding en het afslepen van de be trokken voertuigen ondervond het ver keer enige tijd vertraging ter plaatse. De laatste aanrijding vond in de daarop volgende nacht plaats. Plaats van han deling was weer de Henegouwerweg. De bestuurder van een personenauto verklaarde iets naar rechts gestuurd te hebben nadat een tegenligger teveel naar links kwam. Hierdoor raakte het voertuig iets in een slip, raakte de op staande rand waarna het voertuig over het fietspad het talud afdook, over de kop sloeg en in een tuin tot stilstand kwam. De beide inzittenden werden ge wond afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd bij de bestuurder een heup- fractuur geconstateerd en bij de passa gier een gebroken sleutelbeen. Getui gen van deze aanrijding worden ver zocht zich met de politie in verbinding te stellen. In de avonduren van zaterdag 21 no vember belandde een bestuurder van een personenauto met zijn voertuig in de sloot langs de Brugweg. De bestuur der verklaarde verblind te zijn door te genliggers waardoor hij eerst in de berm terecht kwam en vervolgens geheel in de sloot verdween. De man wist zelf uit de auto te komen. De auto is uit de sloot getakeld. is proces-verbaal opgemaakt. Er zal een verder onderzoekje worden ingesteld naar de overige ’’kunstenaars”. en elk appartement heeft een balkonne tje of een tuintje. Dubbel glas geeft een goede isolatie. Een huismeester zorgt voor de goede gang van zaken op tech nisch en organisatorisch terrein. Op het gebied van de gezondheidszorg verpleegkundige, de bejaardenhulp, de fysiotherapeut en de apotheek. Voor in- :n over de financiële kant van de naar een aanleunwoning en De Waddinxveense Melkunie-chauffeur A. G. Stam werd met zijn collega’s door de EVO in het zonnetje gezet wegens schadevrij rijden. (Foto: EVO). In de avonduren vond een aanrijding plaats in de Dorpstraat. Een bewoner die zijn auto de inrit in wilde rijden werd aangereden door een achterop komen de auto die dit alles te laat in de gaten had. Een aanrijding gebeurde er op de Ka naalstraat. Een voertuig dat linksaf wil de slaan en daartoe richting had aange geven werd aangereden door een ach terop komende auto die de linksaf slaande auto links wilde inhalen. Juist op het moment dat deze afsloeg. J---J J--i aanrijding plaats. Een op de Noordkade werd door de eigenaresse aangetroffen met een in gedeukt spatbord, een vernielde buiten spiegel en een kras op het portier. De tegenpartij is onbekend gebleven. Op vrijdag 20 november vond een ze vental aanrijdingen plaats op diverse plaatsen in de gemeente. Of het regen achtige, donkere weer de bestuurders parten heeft gespeeld is niet bekend. Vaak werd echter te weinig afstand ge houden. De eerste aanrijding deed zich in de na middag voor op de Henegouwerweg. Een afslaand voertuig werd aan de ach terzijde geramd door een van achteren naderende auto waarvan de bestuurder te laat in de gaten had dat er snelheid verminderd werd. Een daar achter rijdende auto zag dat er geremd ging worden en de bestuurder van deze auto had in de gaten dat hij ook niet tijdig kon stoppen. Hierna week hij enigszins uit naar links en werd aangereden door tegemoetkomend ver keer. Het bleef bij deze twee aanrijdin gen bij materiele schade. De derde aanrijding die dag vond ook op de Henegouwerweg plaats. Ook hier weer een kop-staart aanrijding doordat men te laat in de gaten had dat snelheid verminderd werd. Op de Piasweg belandde een jeugdige fietser in de sloot na een aanrijding. De aanrijding ontstond doordat de fietser plotseling naar links ging en gegrepen werd door de achterop komende auto. De fietser is door omstanders uit de sloot gehaald en had buiten een nat pak geen noemenswaardig letsel. De fietser wist zich niets meer te herinneren van de aanrijding. De vijfde aanrijding die dag vond weer plaats op de Henegouwerweg. Ditmaal waren er vier auto’s bij betrokken. Ook hier lag de oorzaak weer in het feit dat men niet tijdig tot stilstand kon komen nadat voorgangers snelheid minderden voor afslaand verkeer. Drie van de vier betrokken voertuigen waren zodanig beschadigd dat een takelbedrijf voor af voer moest zorgen. Indirect was deze aanrijding de oorzaak van de volgende aanrijding. Een uit de richting Waddinxveen komende auto bestuurder zag, nadat hij de flauwe bocht in de Henegouwerweg gepas seerd was, een blauw zwaailicht en een verkeersstremming waarna de bestuur der ging remmen en zij n voertuig al slip pend tegen een tegemoetkomende truck met oplegger gleed. Hierna kaatste de auto terug en reed achterop een bijna stilstaande Volkswa gen. De Volkswagen werd op zijn beurt tegen de vangrail gedrukt en tegen de daarvoor stilstaande politiebus. De laatste liep geen schade op terwijl de an- -WADDINXVEEN - De Waddinxvener ‘A.G. Stam, werkzaam bij de Over- "schiese vestiging van Melkunie Neder land, is één van de chauffeurs die een nieuwe onderscheiding hebben gekre gen van de EVO, de Algemene Verla ders- en Eigen Vervoer Organisatie in ’•Zoetermeer. £Ter bevordering van de door de EVO georganiseerde actie schadevrij vervoer over de weg deelde voorzitter S.J. van ZEijkelenburg van het Nederlands Chris- telijk Werkgeversverbond vorige week woensdag de eerste EVO-onderschei- dingen uit. Dit gebeurde op feestelijke wijze aan chauffeurs werkzaam bij Mel kunie Holland. De onderscheidingstekens maken deel uit van de Actie Schadevrij Vervoer die de EVO, Algemene Verladers- en Ei- gen Vervoer Organisatie, in 1986 start- 1 te. ’’Deze actie komt tegemoet aan de wensen van het bedrijfsleven om tot een f permanente begeleiding van beroep- schauffeurs in het eigen vervoer te ko- men met het oog op kostenbesparing en veiligheid. Deze doelstelling is te berei- te breken in een geparkeerde VW Pas- ken door de chauffeur optimaal te bhj- »ven motiveren tot veilig en schadevrij 1 rijden en door permanente educatie die erop is gericht de vakkennis op peil te j»houden”, concludeerde Van Eijkelen- 2 burg. ”Er zijn in ons land ruim 150.000 chauf- feurs in het Eigen Vervoer werkzaam”. Daarom zijn deze eerste oorkondes nog maar het topje van de ijsberg, stelde EVO-voorzitter Kasteel vast. Neder vervoer gaat gelden legt de verantwoor- VA7QflfllïlVVPpri delijkheid voor het veilig werken bij zo- «tlltllll A V Vil wel onderneming als individuele werk nemer. In grove lijnen geschetst moet de onderneming de condities scheppen en zorgen voor deugdelijke motivatie; en de chauffeur moet veilig werken. Zonder vakgerichte opleiding, bijscho ling en permanente begeleiding lopen de beroepschauffeur en zijn omgeving onaanvaardbare risico’s. Dat zei drs. C. Timmer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Melkunie Holland. Als voornaamste overwegingen voor zijn bedrijf om aan de EVO-actie Schade vrij Vervoer deel te nemen, noemde hij de verhoging van de veiligheid en be perking van menselijk letsel en mate riële schade. Bij Melkunie Holland rijden ruim vier honderd vrachtauto’s in totaal 16 mil joen kilometer per jaar met 1,8 miljard kilogram melk en melkprodukten aan boord. Het motorschip Spanje, met aan boord Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten, is be- Hij kreeg tekeningen aangeboden, zig af te meren aan de Nesse, waar honderden kinderen en hun ouders klaar staan om de Spaanse kindervriend te verwelkomen. (Foto: Sjaak Noteboom). De prijzen kunnen vervolgens worden afgehaald in het wijkgebouw van Zon nig Zuid aan de St. Victorstraat van 13.00 tot 14.00 uur. De Sint en zijn Pie ten zijn daar dan nog aanwezig om eventueel nog een praatje met de kinde ren te kunnen houden. van het veilingcomplex aan de Brede- weg. De muziek is in handen van de Bernini’s. Leden van De Gouweslob bers hebben op het Prinsenbal gratis o toegang, niet-leden betalen 7,50 in de de lift stopt op iedere verdieping, zit- voorverkoop (tel. 16100 of 17055) of tend kan men goed naar buiten kijken 10,- aan de zaal. Nadat Sint Nicolaas van de boot was ge stapt en op voorstel van de loco-burge meester was toegezongen raakte hij in druk gesprek met de wachtende kinde ren. I”j -- maakte waar dat maar kon een praatje en werd en passant ook nog even geïn terviewd door de lokale omroep RTW, waar hij op zaterdag 5 december te gast zal zijn. De Zwarte Pieten deelden pepernoten en kleurplaten. De kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij de winkelcentra en de inzenders dingen mee naar diver se mooie prijzen. Vervolgens ging Sint Nicolaas in een open wagen een tocht maken langs de Waddinxveense winkel centra. De eerste tour omvatte de winkelcentra Brug en Luifelbaan. Later op de middag werden de Luifelbaan, Oranjegalerij, Groensvoorde, Dorpstraat, leplaan en de Passage aangedaan. Toen was de muzikale leiding in handen van de zilve- ren muziekvereniging Cormula’s, die directeur van het gemeentelijk Woningbedrijf in Gouda, ing. Tj. Kuipers gestoken waren in hun pas aangeschafte |aten weten. Bij dit bedrijf is de Waddinxvener H. Geerling hoofd ver- nieuwe uniformen. huur en bewonerszaken. De betreffende huurwoningen staan is alles bij de hand: de huisarts, de wijk- klaar in de Goudse woonwijk Bloemen- daal voor personen die dichtbij de ver pleeghuizen De Riethoek of Bloemen- lichtingei daal willen wonen. Er zijn totaal 56 van verhuizing deze woningen beschikbaar voor oude- eventuele huursubsidie kan men bellen ren die nu al in Gouda wonen, maar ook naar de afdeling Volkshuisvesting van voor bewoners uit de omgeving van de gemeente Gouda, tel. 01820-26595. Gouda. De medische aangelegenheden kunnen Voor een bedrag van 675,- inclusief uiteraard het beste worden besproken service en verwarming en de diensten met de huisarts. Een uitgebreide bro- van een huismeester krijgt de bewoner chure wordt toegezonden, nadat men van een aanleunwoning een apparte- gebeld heeft naar 01820-17313, Ge- ment met een woonkamer, een aparte meentelijk Woningbedrijf en vraagt slaapkamer, een keuken, een hobby- naar mevr. Van der Linden. ruimte die ook als berging kan worden De woningen worden toegewezen door gebruikt, een badkamer, een hal en een het college van Burgemeester en Wet entree. De buitenafmeting van deze flat is bijna 8 bij 8 mtr. Natuurlijk zijn deze speciale woningen meente kunnen belangstellenden zich bestemd voor personen, die om diverse aanmelden. Adres: Crabethpark 24, redenen dichtbij een verpleeghuis wil- Gouda, tel. 01820-13800. len wonen. Dit kan zijn, omdat iemand al5 lichamelijk gehandicapte in aanmer king komt voor dagbehandeling in het verpleeghuis Bloemendaal of De Riet hoek. Het dagelijks reizen is dan van de baan. Ook zijn deze woningen bijzonder ge schikt voor alleenstaanden of echtpa ren, die om sociale of medische redenen aangewezen zijn op een deel van de dienstverlening van het verpleeghuis maar verder nog zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook voor de partner van een patient in één van de verpleeghui zen zijn er woningen beschikbaar. In het weekend kan de patient dan in zijn De avond wordt gehouden in de kantine eigen omgeving, naast het verpleeghuis, doorbrengen. Bij de bouw van deze aanleunwoningen is er veel aandacht besteed aan het wooncomfort. Er zijn geen drempels, I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 19