GEMEENTE WADDINXVEEN Dia-serie Hto®W ®B®*w over zeereis In oktober 564 W’veense werklozen 28 GELDPRIJZEN VAN 250, z met zeiljacht z z X,.ïer. x z X 4 x 250 is Thema-avond over incest in de Vlieger BIJ ELKE BESTEDE TIEN GULDEN EEN LOT: VRAAG EROM Sinterklaas in Bomenwijk op 2 december WADDINXVEEN - De wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel houdt in het gelijknamige buurtcentrum aan de Lijsterbesstraat op woensdagmiddag 2 december van 15.00-16.30 uur het Sint Nicolaasfeest. z z z Xrfsrer. 1 WK ADVERTEREN? BEL 01828-14788 91103 X 25838 25850 141513 91610 88087 165091 J 134093 L 91103 Z i VERGADERINGEN Vacatures amsterdam/ 30 maart 1972 secretaris president EXPOSITIE IN RAADZAAL SPREEKUREN Kerstwijding COLLECTE VERGUNNING NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES MILIEUKLA CHTEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN (o)i rrf-cj A X A WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 01820-16066 010-362244 te A 1OOO wl Trekking maandag 30 november Uitslag 23 november Trekking woensdag 2 december Trekking vrijdag 4 december Uitslag 25 november Trekking vrijdag 27 november Trekking maandag 7 december Commissie voor Kunst en Cultuur op maandag 30 november 1987, aanvang 20.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a.: - Uitvoering Notitie ’’Karakteristieken van Waddinxveen”. - Meerjarenplan Beeldende Kunst. - Expositie amateurs in raadzaal. - Stand van zaken betreffende aankoop op BBK-Verkoopten- toonstelling. Commissie voor Welzijnszaken op dinsdag 1 december 1987, aanvang 16.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a.: - Programma Welzijn Minderheden 1988 (Buitenlandse migran ten). - Programma Welzijn Minderheden 1988 (Woonwagenbewo ners). - Uitvoering Regeling Opvang Asielzoekers. Commissie voor Onderwijs- en Personeelszaken op woensdag 2 december 1987, aanvang 20.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a.: - Beschikbaarstelling van een krediet voor inrichting onderwijs leerpakket op de Annie M.G. Schmidt-school. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening c.a. op dinsdag 1 december 1987, aanvang 19.30 uur, in het raadhuis. waarop het leven, wonen en werken van de bevolking in die landen was ver toond. Uit dankbaarheid werd een fraai boeket bloemen aangeboden. Dat ook het echtpaar Roelfsema had genoten van het aandachtige publiek, bleek wel uit het feit dat zij na afloop nog geruime tijd met de commissiele den babbelden over de gemaakte reis. Inmiddels is de familie Roelfsema weer een serie aan het maken van de gemaak te reis naar Turkije. Weekblad voor Waddinxveen Op zaterdag, 28 november 1987 zal de heer M. Kraaijestein, wet houder voor onder meer Kunstzaken, de expositie om 16.00 uur openen. Een ieder die daar belangstelling voor heeft, wordt van harte uitge nodigd hierbij aanwezig te zijn. De expositie is op werkdagen geopend tijdens kantooruren, op donderdag van 19.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 070-210001 01820-28011 Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Gedurende oktober was er een lichte stijging van het aantal ingediende vaca tures. Opmerkelijk groot was de toena me van de vacatures uit de sector bank en verzekeringswezen. Deze namen met meer dan honderd procent toe. Moeilijk vervulbare vacatures zijn ge daald met 40 procent. Deze daling be treft vooral de vraag naar metaalbe werkers. Alarmering Brandweer bgg. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood 0) Van 28 november t/m 19 december 1987 wordt in de raadzaal van Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 4 december 1987 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 27 novembet 1987 van 10.00-12.00 uur. De volgende culturele bijeenkomst is op dinsdagmiddag 22 december om half drie. Op die middag wordt dan een kers twijding gehouden met het koor van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen uit Boskoop, afgewisseld met de clamatie en samenzang. De voorzitter zei dat er nog steeds mis verstanden bestaan over de vraag wie de avonden mogen bezoeken. Deze mis- Op die middag zullen 52 kinderen aan wezig zijn. De organisatoren zijn zeer verheugd dat Sinterklaas en Zwarte Piet nog een gaatje in hun agenda hebben gevonden om op deze middag de kinde ren met een bezoek te kunnen vereren. Het zal zeer zeker een fijne middag wor den. De serie handelde over een reis, die met een zeiljacht was gemaakt over de Mid dellandse Zee. In 14maanden tijds wer den toen 6 verschillende landen bezocht in drie continenten. Bezocht werden Spanje, Sardinië, Tunesië, Italië, Sicilië en Griekenland (Cyprus). Naast het vertonen van een aantal cultu rele bezienswaardigheden vertoonde en vertelde de heer Roelfsema op boeien de wijze het leven, werken en wonen van de bewoners in die landen. Opval lend was de verschillende leefwijzen en vooral, in wat voor opzicht de leefwij zen, het wonen en werken van ons leven verschillen. De aanwezigen waren bijzonder geïnte resseerd, hetgeen ook bleek uit de ver- verstanden bestaan vooral onder diege- schillende vragen die na afloop werden gesteld. Ook vertelde de heer Roelfse ma over het ontstaan van de diverse tempels die werden vertoond. WADDINXVEEN - De vorige maand telde Waddinxveen volgens cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda 564 mensen zonder werk. Een maand eerder waren dat er 579, dus 15 meer. nen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Hij deed een beroep op de aanwezigen in de gemeente kenbaar te maken voor wie de culturele avonden De voorzitter A. Both zei na afloop gro- zijn. te bewondering te hebben voor dit echt paar, dat zo manhaftig honderden kilo meters met hun boot door goed en slecht weer had af gelegd. Hij was vooral enthousiast over de duidelijke manier - Medewerking voor aanschaffing van leermiddelen en meubilair ten behoeve van de Gereformeerde school. - Leerlingenvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs Gouda. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 210) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie heeft aan de Vereniging DAGO, Lage Gouwe 122, 2801 LK Gouda vergunning verleend voor een collecte op zaterdag 28 november 1987. In de hal van het gemeentehuis zijn de volgende nieuwe folders en brochures van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verkrijgbaar: - Studiefinanciering voor buitenlanders (in Nederlandse, Turkse en Arabische versie). - Tegemoetkoming Studiekosten voor buitenlanders (in Neder landse, Turkse en Arabische versie). - Regionale spreekuren Studiefinanciering 1987/1988. De langdurige werkloosheid is in verge lijking met oktober 1986 met 25 ge daald. Tegenover de daling van het aan tal langdurig werkloze mannen staat een zeer duidelijke toename van het aantal langdurig werkloze vrouwen. Bij de mannen is er een lichte daling van werklozen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar. De werkloosheid daalde enegszins in de beroepsgroepen handel/kantoor, on derwijs, landbouw en sociaal-genees- kundig personeel. Ten opzichte van vo- Commissie voor Openbare Werken, Bedrijven en Sportzaken op woensdag 2 december 1987, aanvang 19.00 uur, in het raadhuis. ^dsver. In het GAB-rayon Gouda is het aantal werkloze vrouwen in de maand oktober met 84 gedaald tot 2446. Het totaal aan tal werklozen was in oktober 5793. Van het totale bestand aan werklozen staat 48 procent langer dan een jaar in geschreven. Dat zijn 3114 personen. Eind oktober was het aantal werklozen 41 lager dan eind september. WADDINXVEEN - Maandagavond werd in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum door de culturele commissie van de Stichting Dienstverle- ningscentrum Waddinxveen een culturele avond gehouden. Het echtpaar Roelfsema uit Nieuwerkerk aan den IJssel vertoonde er de diaserie ”Een reis door het blauw”. De gemeente Waddinxveen heeft de advisering over milieuvraag stukken overgedragen aan hef Milieubureau van het Intergemeen telijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland te Gouda. Het milieubureau heeft een Meldpost Milieuklachten. In het ver volg kan men zich met milieuklachten tot deze meldpost wenden. De Meldpost Milieuklachten is 24 uur per dag bereikbaar voor klachten onder telefoonnummer 01820-28011. Voor overige milieuvraagstukken is in het vervolg op elke woens dagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een medewerker van de milieu dienst in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening aanwezig. Buiten deze tijd kan men zich op de gebruikelijke openingstijden wenden tot de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Op de agenda o.a.: - Verkopen van grond. - Voorbereidingsbesluit voor een gebied nabij de Dreef/Sniep- weg. - Voorbereidingsbesluit ten behoeve van Landelijk Gebied Oost. - Tweede herziening bestemmingsplan wijk Zuidplas. - Discussie Landelijk Gebied Oost. rig jaar is er in de meeste beroepsgroe pen iets meer aanbod. De bouw springt er positief uit met 30 werklozen minder. In vergelijking met vorig jaar is er een lichte daling van het aantal werklozen in Gouda, Bodegraven en Bergambacht. In Ouderkerk bleef de werkloosheid op hetzelfde peil en in alle overige gemeen ten was er sprake van een stijging van de werkloosheid. het gemeentehuis een verkoopexpositie gehouden, die is ipgericht met werk van twintig leden van de Beroepsvereniging van Beelden de Kunstenaars, Gewest Midden-Holland. De expositie geeft een interessant en gevarieerd overzicht van wat plaatselijke en regionale kunstenaars hebben vervaardigd. WADDINXVEEN - De Werk groep Vrouwenemancipatie Wad dinxveen houdt op dinsdagavond 8 december om acht uur in het vrou wenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan een thema-avond over incest. De avond is alleen toegan kelijk voor vrouwen. Op het pro gramma staan een filmvertoning en een discussie. Volgens de organiserende werk groep staan er geregeld berichten in de krant over incest: nieuwe ge vallen, veroordelingen en rappor ten over de hulpverlening. Incest is een begrip, dat steeds meer be spreekbaar wordt, mede dank zij de Vrouwenbeweging. ’’Gezocht, lieve vader en moeder” is een film van Sarah Marijnissen en Agna Rudolph. Het is de eerste lange documentaire, waarin Ne derlandse vrouwen zelf getuigen over hun incestervaringen. de in terviews met twee vrouwen geven een zo compleet mogelijk inzicht in de blijvende beschadigingen die zij hebben opgelopen. Deze film zal centraal staan op een thema-avond over incest. Gast spreeksters en begeleidsters van deze avond zullen zijn Jannie van Heerbeek en Wil van Zijtsel. Beide vrouwen zijn werkzaam in de hulp verlening van incest slachtoffers en hebben ook zitting in het goed functionerend samenwerkingsver band van hulpverlenende instanties met betrekking tot incest. Pagina 3 ^cfsver. ^'’cfever. dusver. ''Qsver. dusver. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Openingstijden Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Bureau Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. 'despiuöaa Kabelki-ant

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3