ACHTTAL EXCELSIOR unicef VERLIEST ’’Goedkoop antwoord burgemeester” Voorzitter Aad van Vliet maakt ruimte voor een ander Over vrouwenemancipatie Thema-avond De Bonkelaar en cursus Vrouwenraad Waddinxveen Politie schrikt van aantal huis- inbraken RTW over nutsbedrijf en criminaliteit Kerstkaarten maken in JB|| ANWB-cursus Pech Onderweg ■W I Kinderen Rekenen op Ons. Wij Rekenen op U. Z K 7^ Help UNICEF. Dan helpt u een eind te maken aan de nodeloze kindersterfte in de wereld. Koop daarom UNICEF wenskaarten en prentbriefkaarten. Neem voor informatie en ver koop kontakt op met UNICEF: Bankastraat 128, Postbus 85857,2508 CN Den Haag, tel.: 070-614601. Onderlinge Afscheid Aanbieding Cursus Pagina 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 Schutters vierden vierde lustrum WADDINXVEEN - Op vrijdag 11 de- WADDINXVEEN - De schuttersvereniging Waddinxveen heeft het vierde lustrum gevierd met onder meer een sportieve ontmoeting tussen de Duitse zustervereniging Falke uit het Westduitse Niederrissogheim en schutters uit het district 7 waartoe de Waddinxveense schuttersvereniging behoort. Vorige maand is de politie hier ge confronteerd geweest met 19 wo ninginbraken. Deze inbraken vonden plaats op doordeweekse dagen, doch ook tij dens de weekenden. Het grootste gedeelte van de inbraken geschied de tussen 17.00 uur en 24.00 uur (veelal tijdens korte of iets langere afwezigheid van de bewoners). De inbreker(s) maakt/maken me de gebruik van het feit, dat het nu en in de komende maanden al vroeg donker is. De Waddinxveen se rijkspolitie vraagt met nadruk mee te denken en mee te werken aan het voorkomen van deze mis drijven. ’’Laat uw buren vooral nu tijdens dé vroege donkere avonden weten, dat u afwezig bent, zodat bij onraad alarm geslagen kan worden”, aldus de rijkspolitie. ’’Laat uw woning er zo bewoond mogelijk uit zien. Neem waar nodig extra maatregelen ter voorkoming van inbraak in uw woning. Sluit niet alleen de keukendeur aan de achterzijde af met een enkel slot”. WADDINXVEEN - PvdA-fractievoorzitter Bep Vermeij (47) vindt dat er in Waddinxveen nog veel te doen is aan de vrouwenemancipatie. Ze zegt dat in een vraaggesprek met het nieuwe informatiebulletin ”De toe komst is van iedereen”, waarmee de plaatselijke PvdA-afdeling nieuwe inwoners wil begroeten. BEP VERMEIJ PvdA voerd. In het beleidsprogramma heb ben we zoveel PvdA-programmapunten verwezenlijkt. Als we het hele program ma deze periode kunnen uitvoeren dan ben ik dik tevreden”. de niet met de sterkste zet en moest in remise berusten. Lange tijd had Piet Swart een gelijkop- maakt door fotografie-docente Cobie Koorengevel. Het is dus meteen een leuke kennisma king met de doka en fototechnieken. De kosten zijn 2,50 per persoon, plus 0,25 per afdruk. De deelname is be perkt. WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie heeft een drin gend beroep gedaan op de inwo ners om inbraken in woningen zo veel mogelijk tegen te gaan. Daar over is bij het bureau aan de Mo- zartiaan een folder te krijgen. Waddinxveense PvdA-afdeling plaats vinden. Een exemplaar van het info bulletin is via het PvdA-secretariaat aan te vragen. C.M. VAN DER LINDEN Burgemeester In de 13e ronde van de onderlinge dam- Op een gegeven moment wist hij echter tegen Cor toch op dam te komen en speelde het verdere spel beheerst naar winst af. Door deze winst is Dik de kop van de ranglijst genaderd. Er was een competitie georganiseerd tussen pistool en geweerschutters, waarbij de prijzen gelijk werden ver deeld. De Duitse zustervereniging kon de wisselbokaal voor de beste prestaties per vereniging weer mee naar huis ne men. _Z.e dar ZoOjcictF F'inMoTi dooctoah? rigen en op woensdag 16 december (15.00-17.00 uur) voor 8-12-jarigen zijn er in het buurtcentrum De Bonkelaar twee workshops om kerstkaarten te ma ken. Het is de bedoeling, dat iedereen zelf zijn ontwerp (tekening) maakt op een glasplaat. Daar worden dan vervolgens Over één van haar leukste ervaringen zegt ze: ’’Waar ik erg van genoten heb zijn de onderhandelingen over het be leidsprogramma 1986/1990, die ik sa men met Martin Kraaijestein, heb ge- WADDINXVEEN - Het eerste damachttal van Excelsior heeft vorige week donderdagavond met 6-10 verloren van het eerste damteam van het sterke Leids Dam Genootschap (LDG). Het 20-jarig bestaan werd in eigen kring gevierd. Dat gebeurde tijdens een party in Partyhome aan de Passage. Daar werd ook afscheid genomen van de nu in Rotterdam wonende Aad van Vliet, die een hele lange periode voorzitter is geweest van de schuttersvereniging Waddinxveen. Donderdagavond 26 november zal de propaganda-commissie van de Partij van de Arbeid het eerste exemplaar van het nieuwe informatie-bulletin over de Waddinxveense afdeling overhandigen aan één van de nieuwe PvdA-leden, die zich in de wijk Zuidplas gevestigd heb ben. Deze symbolische overhandiging zal plaatsvinden in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan, vooraf- cember (15.00-17.00 uur) voor 12-15-ja- gaande aan de jaarvergadering. Het in formatie-bulletin zal de komende maanden gezonden worden aan de be woners van Zuidplas en alle andere be woners die zich nieuw vestigen binnen de gemeente. Het bulletin bevat een scala aan infor matie en geeft inzicht in een aantal van de vele activiteiten welke binnen de in de donkere kamer afdrukken van ge- WADDINXVEEN - Het pro gramma van de lokale omroep RTW ziet er komende zaterdag via de zender FM-band 101.1 (stereo) als volgt uit. Extra is ditmaal het in- formatieveve programma ”U en uw nutsbedrijf” tussen elf en twaalf uur, terwijl criminaliteit het onder werp is van het programma Rond om de hefbrug. 00.00-01.00 uur: Dag Week... Hal lo Weekend. Presentatie Jan Ku- per. 11.00-12.00 uur: Informatief pro gramma ”U en uw nutsbedrijf’. 12.00-13.00 uur: Van toen naar nu. Ouderenprogramma gepresen teerd door Marijke Jongerden en Henk van Willigenburg. Onder werpen: geschiedenis van Wad dinxveen, nieuws voor ouderen, diëtiste, recept van de week, horo scoop, weerkundige Menno. 13.00-14.00 uur: Popexpres. Pre sentatie: Gert Voogd. Er kan weer worden gebeld voor een plaat van de archief-LP voor de uitzending van de volgende week. Verder aan het begin van het programma het ’’codewoord”. Wordt u gebeld en u weet het woord dan ontvangt u van de RTW een leuke attentie. 14.00-15.00 uur: Country en Wes tern. Presentatie: Ted Valk. 15.00-17.00 uur: Rondom de hef brug. Presentatie: Bert Wester man. Thema van de week: Crimi naliteit. 17.00-17.30 uur: Jeugd-scholen- programma. Presentatie: Ton Jan sen. 17.30-18.00 uur: Programma voor Turks-sprekenden. 18.00-18.30 uur: Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. De thema-avond van volgende week donderdagavond wordt gehouden in het Vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan. Over het algemeen maat schappelijk werk zal worden gesproken door mevrouw Corrie Claessen, maat schappelijk werkster van de Vereniging Maatschappelij k Dienstverleningscen- trum Zuidplas, die ook een vestiging in Waddinxveen heeft. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn drempelvrees door onbe kendheid, wanneer ga je naar een maat schappelijk werker(ster) en hoe erg moet je situatie zijn dat je door de huis arts wordt verwezen. Tijdens deze avond is ruime gelegen heid om vragen te stellen over de inlei ding of over zaken welke betrekking hebben op maatschappelijk werk. Iede re geïnteresseerde Waddinxveense vrouw wordt hierbij van harte uitgeno digd. De Stichting Vrouwenraad Waddinx veen organiseert begin 1988 de cursus ’’bestuurstechnische training”. Het doel van deze cursus is vrouwen voor te bereiden op allerlei bestuursfuncties in allerlei organisaties door met name meer inzicht te geven in hun bestuurlij ke taak en de drempel te verlagen voor vrouwen die best graag een bestuurs functie of deeltaak in een bestuur zou den willen vervullen. Het programma van de cursus wordt aangepast aan de behoeften, vragen en belangstelling van de deelneemsters. De onderwerpen, notuleren, organisa tie van vergaderingen, bestuurstaken van voorzitter, secretaris en penning meester zijn het meest gevraagd maar kunnen per cursus nog worden uitge breid. De cursus wordt gegeven door me vrouw Anneke van Aken-Taanman en zal worden gehouden op 5 maandag avonden, te weten 4, 11, 18, 25 januari en 1 februari 1988 in De Vlieger. De kosten zijn f 25,- voor de avonden. Men kan zich opgeven bij Wil Water- reus-de Vries, Lindengaarde 1, tel. 17851. Ook dit jaar wordt de cursus in ca. 50 plaatsen gegeven. In Gouda op dinsdag 24 november, 1, 8 en 15 december. Het accent van de cursus ligt op het zelf- doen, met als doel de automobilist(e) handigheid bij te brengen met het tech nische gedeelte van de auto. Tijdens het onderricht wordt gebruik gemaakt van een auto, waar van tevoren storingen in zijn aangebracht. Het geheel staat on der leiding van instructeurs, Wegen wachten en Technochefs van de ANWB. Met behulp van tekeningen en een aan tal belangrijke onderdelen wordt aan dacht besteed aan o.a. ontsteking, brandstofsystemen, koeling enz terwijl ook het starten onder verschillende weersomstandigheden wordt behan deld. Iedere cursist ontvangt een cur susboek dat ook na afloop zijn nut be wijst. De ervaring heeft namelijk ge leerd dat mensen die met pech kwamen te staan, een groot aantal storingen zelf heeft kunnen verhelpen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij ANWB-kantoor Gouda, telefoon 01820-24444. De schuttersvereniging, welke is opge richt in september 1967, heeft in de peri ode 1967-1987 slechts 4 voorzitters ge kend: A. Maris van 1967-1972 en E. v.d. Ploeg van 1972-1974. In 1974 was R. Kamena slechts 1 maand voorzitter, waarna Aad van Vliet de vereniging ging leiden. Tijdens zijn periode kwamen er veel voor de vereniging belangrijke zaken van de grond. Een eigen onderkomen aan de Alberdingk Thijmlaan was één van de grootste prestaties, zeker als men uitgaat dat de vereniging ten tijde van de bouw slechts 23 leden telde. Ook de jaarlijkse ’’Schiet In”, welke voor het eerst in 1975 werd gehouden, was een van de stokpaardjes van de scheidende voorzitter. Erg veel belang hechtte Aad van Vliet ook aan het on derbrengen van de Waddinxveense Schuttersvereniging bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie KNSA, waardoor de leden veel meer betrokken raakten bij de wedstrijden. In 1984 organiseerden de Waddinx veense Schutters voor deze KNSA de nationale kampioenschappen in de sporthal ”de Sniep”. Er deden toen een record-aantal deelnemers mee (983). In de jaren hieropvolgend werden in verschillende plaatsen in Nederland de Nationale Kampioenschappen op de zelfde wijze georganiseerd. Een nieuwe tijd breekt aan voor de SV ’’Waddinxveen”, niet alleen de voorzit ter wordt gewisseld, ook de secretaris zal worden vervangen; het penning meesterschap is in het afgelopen jaar overgegaan van Marcel Toebak naar Bertus Verhoef, zodat een nieuw dage lijks bestuur met frisse moed aan de slag kan. B glip in ’’Mijn slechtste ervaring is toen ik tij dens een van de algemene beschouwin gen vroeg aan de college-leden wat zij in hun sectoren aan emancipatie-beleid voor vrouwen hadden gedaan. De voor zitter van de raad begon met zijn goed kope antwoord dat hij van ’vrouwen houd’ en daarbij zelfs vele lachers op zijn hand kreeg. Hieruit blijkt dat er nog veel te doen is aan de vrouwene mancipatie”, aldus de socialiste, die in het informatiebulletin is gevraagd naar haar slechtste en leukste ervaring van de coördinator van de centrale commissie van onderzoek voor het openbaar on derwijs in Gouda, medewerker van het onderwijsvoorrangsgebied Gouda/ Moordrecht en medewerker van het Regionaal Primair Onderwijs om de sa menwerking basis- en speciaal onder wijs te bevorderen in regio Midden- Holland. Ab A nw pygarWej n r-x e-s nn n n n n n ntèf - GOUDA - Het ANWB-kantoor in Gouda gaat weer een cursus Pech On derweg houden. De kosten hiervan be dragen 90,- voor ANWB-leden en 110,- voor niet-leden. De ANWB-cursus, die al een kwart eeuw door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond wordt gegeven, geeft in zicht in de techniek van de auto en leert de cursisten zelf storingen op te sporen en te verhelpen. Door de moderne technieken die in steeds meer auto’s wordt toegepast wordt het moeilijker om storingen zelf te verhelpen. De cursus is er op gericht om in deze gevallen grotere schade te voorkomen. In de afgelopen jaren volgden meer dan 180.000 cursisten, waaronder 50% vrouwen, deze cursus. Verspreid over het hele land worden in vier achtereen volgende weken lesavonden gegeven van ca. 2 1/2 uur. en een Chinese rW(\ Kunnen mKen of maan karden WADDINXVEEN - De Stichting Vrouwenraad Waddinxveen houdt donderdagavond 26 no vember om acht uur een thema-avond over het onderwerp algemeen maat schappelijk werk en heeft alvast aan- gekondigd begin 1988 een cursus be stuurstechnische training te willen hou den. sen Janneke Terpstra en Kees Sloot weg. Aardige fragmenten met diverse dreigingen kwamen hierin voor. Kees had het meeste aanvallende spel, maar Adriaan Blom speelde fris spel vanuit Janneke wist de juiste tegenzetten te een niet alledaagse opening. In het mid- spelen en een duidelijke puntendeling denspel voerde hij via dam geven een te bewerkstelligen. flinke combinatie uit, waarbij overigens Jan de Heer had vanaf de competities- geen schijfwinst, maar wel sterk positi- tart een reeks overwinningen en speelde oneel winst werd behaald. Ten koste daarna wat wisselvallend. Kennelijk wil van 2 schijven kon zijn tegenstander op hij de draad van de competitiestart weer dam komen, Via een overmachtseind- oppakken. Hij startte daarmee door nu spel zou de 3e winstpartij kunnen wor- Jan Both te verslaan. den genoteerd, echter Adriaan vervolg- Ruud van Dijk speelde een Roozen- J 1 ---burg-variant tegen Adriaan Zwanen burg, die zich met moeite daaruit wist te redden. In het verdere verloop begon gaande strijd. Hij wist zijn opponent op Ruud de centrumstand te bezetten en een vleugel op te sluiten. Bevrijding daaruit leverde Piet schijfwinst op. Hierna miste Excesliors voorzitter een sterke voortzetting. Ten koste van een tweede schijf kreeg de Leidse dammer met schijfwinst van Adriaan wilde pare- doorbraak en kort daarna was de remise een feit. Aan de overige 4 borden werd knap gezii J r1 standers iets meer klasse in huis te heb- ker, tegen wie het altijd lastig spelen is. duidelijk aanwezig te zijn geweest, daar de partij niet meer was te houden. Als -eer de bekende Evert Bronstring te bekam pen. Laatstgenoemde buitte een sterk centrum en slechte ontwikkeling van tiespel. In het middenspel kreeg hij Freds vleugels op adequate wijze uit. meer en meer vat op zijn tegenstander en had voordeel in het eindspel. Hier werd de strijd in zijn voordeel beslist na een niet te moeilijke ruil. De met wit spelende Cor Barelds kreeg competitie slechts tien wedstrijden, vanuit een klassiek aandoende stand en daar voor het eerste team een competi- met alleen ontwikkeling van zijn linker tiewedstrijd voorde Dambond Midden- vleugel duidelijk positioneel voordeel. Holland speelde. De Leidse tegenstander bleek geen af- Drie van de tien duels eindigden onbe- doend antwoord te hebben op de drei- slist. Een fraaie partij hierin was die tus- gende doorstoot naar de damlijn. Een offer voorkwam deze doorloop. Met dit materiaalvoordeel wikkelde de Escelsi- orspeler af naar winst. strijd geleverd, doch bleken de tègen- ben en werden regelmatig winsten ge boekt. Tijmen den Ouden nam een wat dure dam, welke werd opgesloten en kort daarna moest hij opgeven. Teun Twigt bleef lange tijd gelijke tred hou- had duidelijk positioneel voordeel. El ke dammer wordt wel eens geconfron teerd met zogenaamde damblindheid. In dit geval Ruud, die een simpele ruil ren. Er volgde een simpele ruil met di- rekt verlies, welke over het hoofd werd ien. Dik Heeren 1 speelde tegen Cor Stol- Aan Waddinxveense zijde werd rede- den, echter in het middenspel kreeg zijn lijk goed gespeeld en knap verweer ge- tegenstander meer vat op het centrum geven. Uiteindelijk bleek de nederlaag en dat was de weg naar positiewinst. een feit, daar tegenover 2 winstpartijen Kees Kramp bood taai verzet en ging van Dick Dibbets en Cor Barelds 4 ne- lang gelijk op. Uiteindelijk brak de te- derlagen stonden. Een gelijkspel bleek genpartij door op een vleugel, waarna 1 1 1 1 X. -1 Alc de remiserende Adriaan Blom en Piet clubkampioen had Fred Zaadhof de Swart winst hebben laten lopen. Vanuit de opening speelde Dick Dib bets niet zijn zoals vertrouwd sterk posi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9