Twee extra geldprijzen KERSTBOMEN TE KOOP HOODIE lu; Rijkspolitie pakt overlast vuurwerk aan DANSAVOND P. KALKMAN H3 km Weer een kruising met verkeerslichten Heel veel mensen bij afscheid T.W. Verweij totaleXJE ÓPHËFFiNGS^ LEEGVERKOOP Sint Nicolaasactie 1987 succesvol afgesloten Na KW-plein aansluiting Zuidplaslaan-Beijerincklaan Ook Waddinxveens oud-burgemeester kwam langs DOKAT D ENSHOP 1*1 LOO □ER Waddinxveens bedrijfsnieuws Mensen in het nieuws RTW over het huwelijk in Waddinxveen KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 BIJ JUWELIER CHAT' Nieuwsblad Onafhankelijk arwa apijtservice P. BOUTHOORN MALSOVIT Ikon {ezelllf W Z ATKR T)A(t 12 DECEMBER; kerkweg- west 10 waddinxveen validen Kroel: InMaUateurs TEL. 01820-22345 Beroep WADDINXVEEN - Er zal nóg een verkeers- kruising in Waddinxveen met verkeerslichten worden voorzien. Dat wordt de aansluiting van de Zuidplaslaan op de Beijerincklaan. Geluidswal Zebrapad in verschillende maten en soorten, met of zonder kluit DANSSCHOLEN NISSAN KLEIWEG 47 GOUDA Voor de kinderen een klein boompje cadeau (zolang de voorraad strekt) BREDEROLAAN 10 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-17789 SPECIALE KERST- EN JAAR- WISSELINGS-AANBIEDING VAN RENT A CAR SERVICE BOSKOOP B.V. Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AANNEMERS- 2 BEDRIJF V MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN J ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN (onderhoudswerk TEL. 01828-18625 r EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER RESERVEER TIJDIG!! ZONDAGAVOND 13 DECEMBER A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR BOEZEMLAAN 23A BOSKOOP ALLE KILOMETERS VRIJ!! Kookdemonstratie met de magnetron-plus-oven verzekeringen pensioenen hypotheken VERZEKERINGEN financieringen ’èssurancie- Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727,-3715 VERNIEUWD NU IN 3 SMAKEN Kif», VLEES EN VIS PER PAK 3,40 NU 2 SMAKEN VOOR 4,95 1e KWALITEIT KATTEBAK- KORRELS 10 Kg. KITTYGRIT 7,95 ALLES"I MOET WÉG I Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2057 WOENSDAG 9 DECEMBER 1987 HARWA TAPIJTSERVICE I "T VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS AUTO A k NIEUWENHUIJZEN V VISSER WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie duldt geen vuur- werkoverlast en zal meteen verbaliserend optreden als er overtredingen zijn van de verordening Gevaarlijke Stoffen Waddinxveen. Het vuurwerk wordt in beslaggenomen. EXPLOIT All E: F. VAN KEMPEN?KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - De Sint Nicolaas actie 1987 van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen is maandagavond in Partyhome aan de Passage afgesloten. Daar deelde het bestuur na overleg met het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen mee dat er uit alle lotnummers twee zouden worden ge trokken waarop 250,- elk zou vallen. aangelegd. Met deze verkeerslichten wordt, tevens beoogd de snelheid op de autoweg die de Beijerincklaan is - een ’’startbaan”zo beweert de volksmond - terug te brengen. Verkeerslichten dragen namelijk ook bij aan verkeersonveilige situaties door dat het door rood rijden wordt uitge lokt, groene lichten snelheidsverho- gend werken en doordat irritatie vooral ontstaat op momenten dat er sprake is van een veel lager verkeersaanbod, zo als ’s avonds en ’s nachts. De komst van het vierde Waddinxveen se kruispunt met verkeerslichten bete kent dat daarmee de weg wordt openge zet naar nog meer punten die met ver keerslichten uitgebreid moeten wor den. Hierbij valt te denken aan de krui sing Kerkweg-Oost-Juliana van Stol- berglaan-Kanaalstraat Verkeerslichten zorgen voor golfbewe gingen in het verkeer, zeker als er van een onderlinge afstemming (Kanaal dijk, Kerkweg-Oost,.K.W-Plein) geen sprake is. Bovendien ontstaan er meer alternatieve routes. Om niet te hoeven wachten voor het KW-plein wordt al va ker de Prins Bernhardlaan en de Prinses Beatrixlaan gebruikt. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN VITRAGE’S ROLGORDIJNEN ZONWERING Rent A Car Service Boskoop B.V., Plan kier 26, Boskoop, tel. 01727-3450 Geopend van 7.45-12.00 uur, 13.15-18.00 uur. Zaterdag van 8.00-12.00 uur. Zondag 9.00-10.00 uur. N.B. ook voor onze personenbusjes met Kerst en Nieuwjaar speciale meerdags-pnjzen. De Waddinxveense rijkspolitie doet een dringend beroep op ouders van minderjarige kinderen, waar het gaat om bezit en aanschaf van vuurwerk. Het Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 c J Deze arrangementen zijn van 24 tot en met 28 december en van 30 tot en met 3 januari a.s. UdNVM 1 Dat is gebleken uit de raadscommissie voor openbare werken en sportzaken, die werd voorgezeten. Nadat vele jaren lang het kruispunt bij de hefbrug over de Gouwe het enige was dat van ver keerslichten was voorzien volgden jaren geleden het kruispunt Sniepweg-Ka- naaldijk en wordt op dit moment het Koningin Wilhelminaplein - dat alleen was voorzien van een geel knipperend licht - uitgebreid met verkeerslichten. De verkeerslichten bij de te maken aan sluiting van de Zuidplaslaan op de Be ijerincklaan zullen binnenkort worden 5 dagen een personen auto voor: 100.- 125.- 150.- 175.- 200. ekslusief BTW, inklusief alkiskverzekering. Afkoop c.q. verlaging eigen risico f 25.- per 5 dagen. de burgemeester van het Friese Smallin- gerland, mr. A.G. Smallenbroekenzijn echtgenote. De oud-burgemeester van Waddinxveen heeft dit Gouwedorp wel eens omschreven als het ’’openluchtmu seum” van Stuurman.- WADDINXVEEN - Het was vorige week urenlang een gaan en komen van mensen overal uit het land, die naar De Doelen in Rotterdam waren gegaan om afscheid te nemen van de vertrokken directeur van het Wad dinxveense architectenbureau Stuurman Partners BV van de Brugweg, de heer T.W. Verweij (60), en zijn echtgenote. 1000-1600uur waarin de bewoners ook niets zagen - er niet hoeft te komen. De uitbreiding van het aantal verkeers lichten in Waddinxveen is landelijk ge zien opmerkelijk, omdat er steeds meer verkeerslichten worden opgeruimd. Al gemeen is het streven, dat zal worden vastgelegd in een nieuw Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, om de weggebruiker weer meer verant- woordleijkheid te geven. De Waddinxvener DR. J. DEN DRAAK is benoemd tot professor in deeltijdbetrekking aan de Vrije Univer- siteit te Brussel. Hij zal daar onderwijs geven in de sociologie van de ruimtelij ke ordening aan de Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke We tenschappen. Daarnaast blijft hij ver bonden aan de Technische Universiteit te Delft als directeur van het Onder zoeksinstituut voor Stedebouw, Plano logie en Architectuur. Dat heeft adjudant C. Barelds laten we ten. Sinds enkele weken wordt er ook in Waddinxveen al op diverse plaatsen vuurwerk afgestoken. Dit gaat dan veel al gepaard met de nodige overlast voor omwonenden. In enkele gevallen is reeds overgegaan tot inbeslagneming van enkele kleine hoeveelheden vuur werk. De rijkspolitie wijst er op dat het - zo lang het nog geen Oudejaarsavnd. is - verboden is om vuurwerk af te steken en om beneden de leeftijd van 18 jaar vuur werk op straat bij zich te hebben. De Wet Gevaarlijke Stoffen zegt, dat het verboden is om thuis méér dan 2 ki logram vuurwerk te bezitten. Er zal door de politie extra worden toegezien op het bezit en het afsteken van vuur werk en van zogenaamde strijkers wel ke te allen tijde verboden zijn. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven HANDELSONDERNEMING HUURMAN BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: de handel in doe- het-zelf-materialen, waaronder begre pen de handel in hout, keukens, kasten, wand- en vloertegels. Maatschappelijk kapitaal 200.000,-, waarvan geplaatst/ gestort 40.000,-. Directie: D. Huur man te Waddinxveen en P. Cammeraat te Zoetermeer. WADDINXVEEN - Het huwelijk in Waddinxveen is het thema van het zaterdagmiddag uit te zenden RTW-radioprogramma ’’Rondom de hefbrug”. Het volledige pro gramma ziet er zaterdag via de FM- zender 101.1 Mhz in stereo zo uit: 00.00-01.00 uur uur - Dag week... hallo weekend. Presentatie: Peter Teunisse. 12.00-13.00 uur - Van toen naar nu. Ouderenprogramma, gepresen teerd door Marijke Jongerden en Henk van Willigenburg. In het pro gramma ditmaal naast muziek TOOS-gymnastiek voor ouderen, de geschiedenis van Waddinxveen, nieuws voor ouderen, diëtiste, re cept van de week door Nel Witte, horoscoop en het weer met Menno. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Anita Feenstra. Er kan worden gebeld voor een plaat van de archief-LP. Verder wordt het co dewoord weer genoemd. Wordt u gebeld en kent u het woord, dan ontvangt u van de RTW een leuke attentie. 14.00-15.00 uur - Country en Wes tern. Presentatie: Ted Valk. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef brug. Presentatie: Nanny Vogelaar en Ineke van Wijngaarden. Thema: Huwelijk. Als gasten een huwelijks- fotograaf en iemand van een huwe lijksbureau. Gezocht worden nog mensen die een lat-relatie hebben en anderen die iets over een al of niet gelukkig huwelijk willen vertel len. Bel met Nanny Vogelaar, tel. 12279. 17.00-17.30 uur - Jeugd-scholenpro- gramma. Presentatie: Ton Jansen. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Sa lih Hayranoglu en Aynur Gultekin Hayranoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. J. VAN GELDEREN uit Deil is als ad- junct-directeur administratieve en fi nanciële zaken bij BEHEERSMAAT- SCHAPPIJ REHORST BV, Waddinx veen in dienst getreden en heeft het be drijf njet als zodanig verlaten zoals vori ge week abusievelijk is bericht. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Daarmee is definitief het maken van een geluidswal langs de IJsermanweg van de baan. De afwezigheid van een dergelijke wal is ook aan de wetelijke regels getoetst en daaruit is gebleken dat deze geluidswerende voorziening - Voor het nieuwe CDA-gemeenteraad- slid W.S.J. Waterreus-de Vries is het maken van het kruispunt Zuidplaslaan- Beijerincklaan al aanleiding geweest te vragen om een zebrapad aan te leggen tegenover het tijdelijk buurtcentrum Zuidhonk van de Stichting Wijkwerk de Zuidplas. is bekend, dat jaarlijks in ons land vele slachtoffers vallen bij het afsteken van vuurwerk. Er wordt veel gehandeld in strijkers en illegaal (dus niet gekeurd) vuurwerk. Slachtoffers vallep ook vaak bij onge vallen na experimenten bij vuurwerk, zoals het vorig jaar ook in Waddinxveen het geval is geweest. Controleer het vuurwerk van uw kinde ren. Er moet bij het vuurwerk altijd een Ne derlandse beschrijving aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, is de kans groot, dat het hier om illegaal vuurwerk gaat. Neem bij twijfelgevallen contact op met de rijkspolitie. Het afsteken van vuurwerk is alleen toe gestaan enkele uren rond de jaarwisse ling. ’’Laten we het jaar niet verknal len”, aldus de rijkspolitie in navolging van de landelijke vuurwerkcampagne. op donderdag 19 november van start ge- gane Sint Nicolaasactie 1987 omvatte zeven trekkingsdagen. De volledige trekkingslijst staat elders in dit Week blad voor Waddinxveen afgedrukt. Daarmee werd het prijzenpakket uitge breid van 7.000,- naar 7.500,-. De Theus Verweij heeft per 1 december een punt gezet achter het algemeen di recteurschap van Stuurmen na een dienstverband van 42 jaar. Hij heeft de leiding gegeven aan de jongere Rob van der Velden. De Stationsstraat-bewoner blijft nog wel als adviseur en begeleider van bouwprojecten aan het bedrijf verbon den, maar met de dagelijkse leiding heeft hij niets meer te maken. De Waddinxvener was met zijn echtge note in De Doelen het stralende middel punt. De receptie, waarvoor het Week blad voor Waddinxveen geen uitnodi ging kreeg, gaf een goed beeld van de vele relaties, contacten en vrienden die de vertrokken directeur in al die jaren had opgebouwd. Onder de aanwezigen bevond zich ook Enkele andere verkeerszaken: Het fietspad langs de Zwarteweg is op- geleverd. Er staan borden dat de ver- L keerssituatie is gewijzigd. Met de pro- vincie wordt gesproken over maatrege len voor de veiligheid van fietsers bij restaurant ’t Baarsje. Bovendien is er aandacht gevraagd voor openbare ver lichting voor overstekende fietsers. ‘De reconstructie van de Brugweg en I de Zwarteweg is gepland in 1991. Ook 1 langs de Brugweg is een fietspad ge dacht. Er wordt gewerkt aan een alter natief plan. 1 l~ - 7,1 GAAN NA 10 ,000 Woorden ten afscheid van de oud-burgemeester van Waddinxveen mr. A. G. Smallenbroek en zijn echtgenote op de receptie in de Rotterdamse Doelen van de vertrokken directeur van Stuurman Partners BV, T.W. Verweij. (Foto: Sjaak Noteboom). leyörwuoHkj óók m m'n indgociiun" MAGNETRONDAG erkend agent

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1