Sportweek Plaats nieuwe T-kruising comité nu ’n stichting BAANTJER BIJ RTW Scholiere Creatieve Oud-W’vener preekt in Rem. Kerk Grondverkoop Vastgesteld aerobic- fitnessdans Jan Kuper gestopt met presentatie Kinderen maken dingen voor kerstboom Openbare lessen Oud-W’vener 12,5 jaar wethouder nog gewond in ziekenhuis toneeldag TOOS-gym ’’APPIE” Aan de Dreef staan 11 zuilen van 12 meter en van 4 meter hoogte Reacties Popexpress Voorjaar Kosten Torens Rangeerder Afscheid - TE '3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 16 DECEMBER 1987 Pagina 19 Wokkels” worden zaterdag onthuld daarmee de werkelijkheid heeft kunnen benaderen. (Tekeningen: Herman Makkink). Hier komt de aansluiting van de Zuidplaslaan via de IJsermanweg met de Beijerincklaan. Deze T-kruising zal wor den voorzien van een verkeerslichteninstallatie, mede om de snelheid van het inkomende autoverkeer af te remmen, (foto: Sjaak Noteboom). staat de technische staf van TOOS weer voor iedereen klaar. Dat heeft het college aan de gemeente raad laten weten. De gemeente Waddinxveen is met Her man Makkink in zee gegaan, nadat zo’n 60 beeldend kunstenaars hadden gere ageerd op het verzoek om met ontwer pen te komen voor een aandachttrek kend kunstwerk bij de kruispunten Be- ijerincklaan-Dreef en Dreef-Zuidpla- slaan. spelletjes. Het begint om 10.00 uur en is afgelopen om 16.00 uur. De kinderen moeten zelf brood meenemen. De kosten bedragen ƒ2,50. Woensdag 23 december is er figuurza gen en werken met karton om daar ook leuke dingen van te maken voor in de kerstboom. Het begint om 13.00 uur en is afgelopen om 16.00 uur. Het kost 1,50. Voor de goede orde meldt het bestuur van de gymnastiekvereniging TOOS haar leden dat gedurende de vakanties van de basisscholen ook de gymnastie- Op zaterdag 26 december 1987 (Tweede Kerstdag) wordt tijdens de RTW-uit- zending van Popexpress de top-10 van 1987 uitgezonden. Luisteraars kunnen hun favoriete platen van het jaar 1987 op een briefkaart vóór 18 december stu ren aan: Lokale Omroep RTW, Postbus 330, 2740 AH Waddinxveen. Uit deze inzendingen wordt dan door Popex press de top-10 samengesteld. De uit zending is van 13.00 tot 14.00 uur op 101.1 Mhz. Dit advies vloeide voort uit de in augus tus 1985 door de gemeenteraad aanv aarde nota Kunst en Cultuur, welke al had geleid tot de instelling van het Fonds Beeldende Kunsten. De daarop samengestelde gemeentelijke project groep Beeldende Kunsttoepassing, waarin zowel ambtelijke als externe’ deskundigen zitting hebben, koos als eerste plek voor een kunstwerk de Dreef. WADDINXVEEN - B. en W. hebben aan de heer R.W. Sierenberg te Wad dinxveen een perceeltje grond van circa WADDINXVEEN - Stichting Sportweek Comité Waddinxveen is de nieuwe naam voor het Sportweekcomité, dat sinds de Tweede Wereld oorlog in dit Gouwedorp elk voorjaar een Sportweek organiseert, welke sportfestijn tegenwoordig drie weken in beslag neemt. De nieuwe stich ting wordt voorgezeten door Eef Overdam, die het comité als secretaris diende. Hij heeft de plaats ingenomen van interim-voorzitter Leen Wil- lemstein na het plotseling opstappen van Henk van Gelooven. WADDINXVEEN - Voor de 6-12-jari- gen worden er in De Bonkelaar volgen de week maandag 21 en woensdag 23 december een tweetal kinderactivitei- ten gehouden die in het teken staan van de Kerstvakantie. Maandag 21 december is er de activiteit om met brooddeeg leuke dingen te gaan maken voor in de kerstboom of op de -erd gewaardeerd. Dit kwam duidelijk kersttafel. Er tussendoor zijn er allerlei WADDINXVEEN - Voor het pro gramma ’’Rondom de hefbrug” van de lokale radio RTW maakten de presentatoren Gré Karsten en Bert Westerman een interview met de succesvolle schrijver van detec- tive-boeken A.C. (Appie) Baant- jer. De Amsterdamse oud-politieman is komende zaterdagmiddag tussen drie en vijf uur te horen via de FM- zender 101.1 Mhz in stereo omdat het wekelijkse informatieprogram ma nu in het teken staat van het on derwerp ”Wat leest Waddinxveen Appie Baantjer, de tweede schrij ver die volgens een WVC-enquete het meest wordt uitgeleend door de Nederlandse bibliotheken (Mien van ’t Sant staat op de eerste plaats), scoort met zijn De Cock- verhaien internationale successen. Hij bracht in 1959 zijn eerste De Cock-verhaal uit en onlangs ver scheen zijn 26e titel. Baantjer verhaalt in zijn boeken voornamelijk over zichzelf. Hij diende namelijk als politie-recher- cheur meer dan 38 jaar, waarvan de laatste 28 jaar aan het bureau War- moesstraat in Amsterdam, waar hij in 1984 met pensioen ging. Zelfs de processen-verbaal die Baantjer tij dens zijn politie-carrière opmaak te, waren ware stukjes proza. Baantjer schrijft voor een breed publiek; hij heeft lezers in alle la gen van de bevolking. Waar hij zijn succes aan te danken heeft, be grijpt hij echter zelf ook niet goed. Naast zijn succesvolle boekenreeks schreef Baantjer ook vele verha lenbundels en verzorgt hij al meer dan 10 jaar een column in een dag blad. Naast het interview met Baantjer is zaterdagmiddag in de studio een aantal Waddinxveense (Baantjer- )lezers te gast. Verder is een ge sprek te verwachten met kinderen vanuit de bibliotheek over hun fa voriete lectuur. Ook is in de studio te gast Pauline Vreuls, die als jeugdbibliotecaresse iets zal vertellen over een in januari te starten leesprogramma voor kin deren. Tenslotte zal een Waddinx veense boekhandelaar vertellen wat de Waddinxvener zich zoals aanschaft op dit gebied. WADDINXVEEN - Nanny’s Aerobic- fitnessdans houdt op twee achtereen volgende zaterdagen open huis in de oe fenruimte aan de J.W. Frisoweg 43a. Aerobic-fitnessdans is van Nanny Vo gelaar, de bekende presentatrice van de lokale omroep RTW. De eerste open dag met openbare lessen is op maandag 21 december en de tweede op maandag 28 december. Op beide dagen zijn de openingstijden 9.00-10.00 uur, 10.15-11.15 uur en 13.45-14.45 uur. Alle belangstellenden zijn dan welkom. Meedoen tijdens deze uren mag ook. Gratis. WADDINXVEEN - Ds. H J. van der Steen, Nederlands Hervormd predikant klessen stil staan. Op maandag 4 januari te Rotterdam en voorheen leraar aan de christelijke scholengemeenschap De Wadde, gaat op Eerste Kerstdag om 10.00 uur voor in een dienst in de nieuw gerestaureerde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59. WADDINXVEEN - B. en W. laten de 85 m2 in de wiJk Zuidplas verkocht, gemeenteraad weten dat is vastgesteld de vijftiende uitwerking van het be stemmingsplan Wijk Zuidplas 1980. bij het Koningin Wilhelminaplein. In de raadscommissie voor Openbare Werken en Sportzaken is de nieuw te maken T-kruising met verkeerslichten aan de orde geweest. Omdat de ver keerslichten mede de snelheid van het autoverkeer zullen afremmen vervalt de aanleg van een geluidswal langs de IJ- Een gemeentelijke projectgroep koos voor die plekken gezien het belang van deze weg als entree van de gemeente vanuit zuidwestelijke richting en de daar nog aanwezige mogelijkheid met de groenaanplant rekening te houden met plaats en aard van de te realiseren kunstwerken. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se Marieke Saat ligt nog steeds in het Rotterdamse Sophia-kinderziekenhuis waar ze nog lang verpleegd zal moeten worden aan de ernstige verwondingen die zij opliep bij een ongeval in de open bare Annie M.G. Schmidt-school aan de Zuidplashof. Het meisje was in een onbewaakt ogen blik de gang van de school binnengelo pen waar zij een vallende gasfles boven op zich kreeg. Daarbij liep zij ernstig hoofdletsel op. Schooldirecteur A.A. de Rijke spreekt in de schoolkrant over een vreselijk on geluk en roept de leerlingen en hun ou ders op Marieke eens een kaartje te stu ren. In het voorjaar heeft het gemeentebe stuur van Waddinxveen Herman Mak kink opdracht gegeven tot het uitvoeren van zijn ontwerpen voor beelden aan de Dreef, een doorgangsweg in de ge meente. Deze lokatie is gekozen vanwe ge het belang van deze weg als entree van de gemeente vanuit zuidelijke rich ting. Herman Makkink heeft voor twee loka- ties ontwerpen ingediend: de hoek Be- ijerincklaan/Dreef en de hoek Zuidpla- slaan/Dreef. Voor de lokatie Beijerinc- klaan/Dreef heeft hij twee getordeerde torens ontworpen van 12 m hoog en 3 m breed en voor de lokatie Zuidplaslaan/ Dreef een configuratie van negen zuilen van 6 m hoog. De kunstenaar zegt zelf over zijn ont werpen: ”De twee beeldengroepen aan de Dreef te Waddinxveen, genaamd ’’Twee Torderende Torens” en ’’Negen Zuilen”, zijn rechtstreeks ontstaan uit De beide kunstwerken, door een rij Amerikaanse linden aan de westkant van de Dreef met elkaar visueel verbon den (van een dure en het uitzicht belem merende oplopende aarden wal is afge zien), zijn in baksteen uitgevoerd en ter plaatse gemaakt door het Moerkapelse bouwbedrijf G.J. Bakker en Zn. Met deze kunsttoepassing bij de weste lijke entree van Waddinxveen is onge veer anderhalve ton gemoeid geweest. Van dit bedrag maakt ook 22.500, deel uit, dat vergoed is door het ministe rie van WVC en dat was bestemd voor het laten maken van ontwerpen. Bij de Beijerincklaan staan twee in bak stenen gemetselde torens van 12 meter hoogte en 3 meter dikte. ’’Wokkels” worden ze al genoemd. De torens draai en om hun as een halve slag. Ze hebben geen dak en je kunt er ook niet in. Bij de Zuidplaslaan staan negen zuilen van vier meter hoogte. De zuilen staan 12,5 centimeter van elkaar, zodat er niet doorheen gelopen kan worden. De ste nen hebben verschillende kleuren en spiralen om elkaar heen. Na afloop hiervan vindt in het gemeen tehuis een feestelijke bijeenkomst plaats, waar ook enkele toespraken zul len worden gehouden. Een ieder die daar belangstelling voor heeft, wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en zich op het aangegeven tijdstip bij de lokatie van de beide torens te ver voegen. WADDINXVEEN - Komende zaterdagmiddag om drie uur onthult Waddinxveens wethouder voor kunst en cultuur, drs. M. Kraaijestein, de aan de Dreef bij de splitsingen met de Beijerincklaan en de Zuidplaslaan geplaatste beelden van de Amsterdamse beeldend kunstenaar Herman Makkink (56). mijn vorige werk. Voor mijzelf zou ik ze beschrijven als ’’bouwflarden”. De ne gen zuilen zouden een enorm gebouw kunnen ondersteunen, maar dat doen zij niet. De twee torens van 12 m hoog zijn niet betreedbaar en hebben geen dak. Toch zijn het geen ruïnes. De twee groepen hebben met elkaar iets herme tisch gemeen. Ook de spiraal komt in al lebei voor, en refereert, voor mij, aan de spiralen van Brancusi die oneindig ver doorlopen. Negen Zuilen heeft een bepaalde connectie met de twee cirkel vormige gebouwen aan de Zuidpla slaan, terwijl Twee Getordeerde To rens een bakenfunctie zullen vervullen voor verkeer dat vanuit de Beijerinc klaan Waddinxveen binnenkomt”. De kunstenaar, inmiddels aardig thuis in Waddinxveen, werd in Winschoten geboren, zat in de chemie in Groningen, zwierf rond in Ethiopië, Soedan, India, Thailand, Japan en Mexico (1959- 1963), was in Los Angeles (Califomië) rangeerder bij de Pacific Electric Rail way, waar hij zijn eerste assemblages uit schroot maakte (1963-1966), werkte als assistent op de beeldhouwafdeling van het London College of Printing (1966- De acte van de Stichting Sportweek Co mité Waddinxveen is het notariskant oor J. in ’t Hol en mr. P.L. vanderMeu- len al gepasseerd. De stichting, die voor onbepaalde tijd is opgericht, heeft ten doel het jaarlijks organiseren van de Sportweek voor de bevolking van Wad dinxveen, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daarmee bevordelijk kan zijn. De stichting wordt bestuurd door een oneven aantal personen van tenminste vijf personen. In het nieuwe stichtings bestuur hebben thans zeven leden zit ting. Het bestuur kent de functies van voor zitter, secretaris en penningmeester, kiest zelf uit zijn midden de personen ter vervulling van genoemde functies en voorziet zelf in de vacatures die ont staan. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na aftre ding is de aftredende terstond herkies baar. Het voordeel van het omzetten van eht Sportweekcomité in een stich ting is dat de thans rechtspersoonlijk heid is verkregen, wat vooral voor het verkrijgen van subsidies van groot be lang is. Na een periode van twee jaar het voor zitterschap te hebben bekleed van het Sportweek-comité heeft Leen Willem- stein gemeend voor deze functie te moe ten bedanken. In een speciale bijeen komst werd, in het bijzijn van zijn vrouw, afscheid van hem genomen. In hartelijke woorden werd het veelom vattende werk van voorzitter belicht. Een vrij zware taak die vaak wordt on derschat. Het was Leen Willemstein niet teveel. Tijdens de Sportweken was hij bijna overal te vinden en nam hij ook aan verschillende activiteiten deel. Naast verschillende cadeaus werd hem een herinneringstableau aangeboden, dat door het echtpaar Wiklemstein zeer w< tot uitdrukking in zijn dankwoord, waarbij de oud-voorzitter onder meer meedeelde dat hij terugkeek op een fij ne tijd, maar toch van mening was dat hij zijn plaats moest inruilen voor een jongere. Ondanks zijn bedanken zal het werk van de stichting steeds zijn belangstel ling. hebben en zal hij nauwlettend de verrichtingen, zij het dan op afstand, volgen. WADDINXVEEN - Dit is de nieuwe T- kruising van de Zuidplaslaan met de Be ijerincklaan, die ook van verkeerslich ten zal worden voorzien. Verkeerslichtinstallaties staan er al bij het kruispunt met de hefbrug over de Gouwe en bij de T-kruising Sniepweg- Kanaaldijk, terwijl er één in aanleg is sermanweg. Met de realisering van de kruising Be- ijerincklaan-IJsermanweg zal tegelijk de bebouwde komgrens worden gewij zigd. Dat is waarschijnlijk voorjaar 1988 het geval, zo bleek uit beraadslag ingen in de raadscommissie voor de Ruimtelijke Ordening. WADDINXVEEN - De jeugdraad van de gymnastiekvereniging TOOS houdt volgende week woensdag 23 december een creatieve toneeldag in de Toossoos aan de J.W. Frisoweg. Kinderen van 9-13 jaar zijn hier om 11.00 van harte welkom. Kosten 2,-. Het festijn duurt tot 16.00 uur. Ouders kunnen om half drie komen kijken hoe leuk de toneelstukjes zijn geworden. WADDINXVEEN - Peter Teunisse heeft van Jan Kuper (voorzitter van de Stichting Lokale Omroep RTW) de pre sentatie overgenomen van het wekelijk se RTW-radioprogramma in de nacht van vrijdag op zaterdag "Dag week hallo weekend”. Jan Kuper, die sinds maart van dit jaar het programma deed, is daar definitief mee gestopt. Anjo Kloosterman, die als redacteur/technicus bijstond, blijft wel aan het programma meewerken. De presentatie ligt reeds een tweetal weken in handen van Peter Teunisse, wiens warme radio-stem zijn jonge leef tijd van 21 jaar camoufleert. Peter is al meer dan de helft van zijn le ven geobsedeerd door het medium ra dio. Hij zet de bestaande formule van ”Dag week hallo weekend” voort. Dat betekent iedere vrijdagnacht/zater- dagmorgen easy-listening muziek in de huiskamers van Waddinxveen en Moer- kapelle. Muziek, waarbij men tussen 00.00 en 01.00 uur op de 101.1 Mhz lek ker kunt ontspannen na alle drukte van de week. Peter Teunisse brengt een nieuw onder deel in zijn programma en wel het vol gende. Wie iets leuks weet te vertellen over iets dat men vroeger heeft beleefd, dan kan men dat in de uitzending ko men doen. Voordat begonnen werd met het maken van de twee "wokkels” bij de splitsing van de Dreef met de Beijerincklaan en bij het punt waar bij de Dreef de Zuidplaslaan begint maakte de Amsterdamse kunstenaar Herman Makkink een 1972) en ging vervolgens in Amsterdam aantal schetsen om te laten zien hoe zijn kunstwerken zouden uitpakken (zie inzetten). Iedereen kan nu nagaan of hij wonen (1972). daarmee de werkelijkheid heeft kunnen benaderen. (Tekeningen: Herman Makkink). WADDINXVEEN/GOUDA - Oud- Waddinxvener drs. Ronald Harms heeft in Gouda zijn koperen jubileum als wethouder voor financiën in onze buurgemeente gevierd. Drs. Harms maakt sinds 1974 deel uit van de Goudse gemeenteraad en werd in 1975 wethouder. Tot zijn vertrek uit Waddinxveen in 1970 maakte de jubile rende wethouder deel uit van de plaat selijke gemeenteraadsfractie van de PvdA. De in Curacao geboren oud-Waddinx- vener spande toen vaak samen met KVP-raadslid P.F.J. van Schie (nu CDA-wethouder in Waddinxveen) te gen het soms grillige beleid van oud- burgemeester C.A. van der Hooft. In die tijd beleefde Waddinxveen span nende tijden met raadsvergaderingen die werden gadegeslagen door overvol- le tribunes. 'tS F f-lcf I ■-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 19