Gratis NS-tienertoer TE VERVALLEN 1 I g KERST- KLAVERJASSEN i i Twee Kerstmiddagen WH Geeft wethouder drs. M. Kraaijesteinpijp aan Maarten? Voor twee jongeren op deze foto VUURWERKOVERLAST IN DRIE STRATEN LOO □ER Twee extra koopavonden Waddinxveens bedrijfsnieuws Mensen in het nieuws s KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Wanneer continuïteit in uw bedrijf belangrijk is EGAMB.V Nieuwsblad Onafhankelijk LET OP - LET OP - LET OP l.v.m. kerst en nieuwjaar is de^ weekmarkt Waddinxveen woensdag 23 en 30 december van 11.30 uur t/m 18.00 uur en 18 en 23 december Gezellige Kerstmarkt met muziek. arwa apijtservice .,.2.11313 De entye officiële Mercedes-Benz dealer voor Boskoop en omstreken is: Markt Onhoudbaar COCK SMIT Verkoop Macintosh SE S 17 DECEMBER: S flNVERBANDMETKERKMIS EN NIEUWJAAR KOMEN DE i AVONDOPENSTELLINGEN i OP 24 EN 31 DECEMBER A.S. X. c AUTOMATISERING Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-3715 ANJA, BESTEL JIJ EVEN EEN LEKKERE KALKOEN BIJ DE POELIER IN DE PASSAGE. TELEFOON 01828-10818 OTTO. AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 EET U SLANK MET MALSOVIT ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER 43e JAARGANG - No. 2058 ABN BANK AMRO BANK NEDERLANDSCHE MIDDENSTANSBANK POSTKANTOOR RABO BANK VERENIGDE SPAARBANK SCHUTTERSVERENIGING WADDINXVEEN Te winnen o.a.: CD-speler of magnetron oven of midi-systeem en overige smaakvolle prijzen. Inschrijving vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur aan de zaal AlberdinckThijmiaan, Waddinxveen. Kosten 20,-p.p. Inl.01828-15727 of 15291Voor Boskoop: 01727-5170 (na 19.00 uur). sssssa verzekeringen pensioenen hypotheken VERZEKERINGEN financieringen 't i' Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955. rv. rv Politieke strijd over commissie door BERT J. WOUDENBERG Deze twee jongeren komen in aanmerking voor een gratis NS-tienertoerkaart. De foto maakten we dinsdag bij de ^SSSSSSiSSSSSSSS'SSS'SS'SSSS'SSSSSSSS'SS^^S CV VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS In verband met het bedanken van L. WILLEMSTEIN als voorzitter van het Sportweekcomité is tot nieuwe voorzit ter gekozen de heer E. OVERDAM, die tot dat moment de functie van secre taris bekleedde. Tot secretaris van de nieuwe Stichting Sportweek Comité Waddinxveen is, als opvolger van de heer Overdam, gekozen de heer N. DE BRUIN, wonenden Elzenhorst 26. Tot medewerker bij de dienst van open bare werken en bedrijven (plantsoenen dienst) is ingaande 1 november 1987 be noemd de heer A. DOORDUIN te Bo degraven. De heer F.J. OSSE te Waddinxveen is met ingang van 1 december 1987 be noemd tot chef van het bureau Admini stratie op de afdeling Sociale Zaken. Aan de heer O. VAN GEFFEN, mede werker bij de administratie van de Aan de heer H. REIJM te Waddinx veen, medewerker bij de dienst van openbare werken en bedrijven, is ing aande 21 november 1987 eervol ontslag verleend. De heer P.D. DEJONG, technisch me dewerker bij de dienst van openbare werken en bedrijven, is met ingang van 16 november 1987 in vaste dienst aange steld. erkend 'assurantie- agent De ouderen genoten van declamatie, zang en muziek en zaten gezamenlijk aan een heerlijke broodmaaltijd. Hielema: ”Dat zien we dan wel. Ik weet dat Kraaijestein niet altijd even onbere kenbaar is. Maar ik wil nog wel zeggen dat wij bij wat voor besluit er ook wordt genomen de positie van de uitkeringsge rechtigden steeds in het oog zullen hou den”. Vorige week maakte de politie bekend meteen verbaliserend op te treden te gen overtredingen van de plaatselijke verordening, die het gebruik van vuur werk regelt. Er zijn dan ook al kleine hoeveelheden vuurwerk in beslag geno men. Zolang het nog geen Oudejaarsavond is is het verboden om vuurwerk af te ste ken en om beneden de leeftijd van 18 jaar vuurwerk op straat bij zich te heb ben. Thuis mag men niet meer dan twee kilogram vuurwerk hebben. is vuurwerk af te steken op trappen en galerijen, in portieken, gangen, passa ges en wachtruimten van het openbaar vervoer, in trein en bus, op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn op straat en op punten die door de burge meester kunnen worden aangewezen. Vuurwerk mag alleen op 30 en 31 de cember worden verkocht en alleen aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Deze bepalingen betreffen overigens niet het onschuldige vuurwerk als klappertjes. PROJECT en J WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGE'S ROLGORDIJNEN ZONWERING Voor maar één tientje extra heb je bo vendien de Tienrtoer Plus: daarmee kun je ook nog onbeperkt met metro, tram en bus. Bekijk ’t dus even WADDINXVEEN - Na de extra koopavonden met Sint Nicolaas zijn er in Waddinxveen ook extra koopavonden met het oog op Kerstmis. De middenstandsvereniging Wad dinxveen heeft laten weten dat er volgende week twee extra koop avonden zijn en wel op dinsdag avond 22 decmeber en woensdag avond 23 december. De koop avond van donderdag 24 december komt te vervallen. Op maandagmiddag 21 december zijn de winkels in Waddinxveen ge opend. Donderdagmiddag 24 de cember zijn de winkels om 18.00 uur gesloten. Staringlaan 21-12 Gebouw de Staring 2741 GC Waddinxveen In verband met de komende feest dagen zijn de marktdagen van 25 december en 1 januari a.s. ver plaatst naar de woensdagen 23 en 30 december 1987. De PvdA-wethouder is namelijk voor zitter van het bijstantiscollege en deze functie wordt hoe dan ook onhoudbaar. Hij moet dan een commissie, die hij niet ziet zitten en die wellicht met een kleinst mogelijke meerderheid door de ge meenteraad in het zadel wordt gehou den. In Waddinxveen mag vuurwerk uitslui tend worden afgestoken tijdens de jaar wisseling en wel tussen 23.00 en 1.30 uur. Het is verboden vuurwerk te ont steken indien dat gevaar, schade, hin der of overlast kan veroorzaken. Dit houdt in dat in ieder geval verboden Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 WOENSDAG 16 DECEMBER 1987 GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 UdNVM HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Het Weekblad voor Waddinxveen wenst je alvast een prettige Kerstvakan tie. B. en W. met voorop verantwoordelijk wethouder drs. M. Kraaijestein, wil dit college, dat bijstandsuitkeringen aan Waddinxveners beoordeelt, opheffen. De meerderheid van de gemeenteraad (CDA, PCW en D’66 met 10 van de 19 zetels) is daar - naar het zich laat aan zien - tegen. De tegenstanders van opheffing wijzen op de gunstige ervaringen van het colle ge sinds de instelling in 1963, vinden we het belang dat onafhankelijke burgers mee-beoordelen in plaats van alleen ambtenaren die bedrijfsblind kunnen worden en zien de meerwaarde van be handeling van bijstandsverleningen in het college beslist niet in. Binnen een besloten vergadering van de PvdA-gemeenteraadsfractie heeft wet- dienst van openbare werken en bedrij- houder Kraaijestein al laten weten dat ven, is per 1 december 1987 eervol ont slag verleend wegens het gebruikmaken van de Regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding. WADDINXVEEN - Er zijn grote politieke moeilijkheden ontstaan over de voor genomen opheffing van het gemeentelijke college voor de verlening van bijstand. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie, die streng optreedt tegen vuurwerkoverlast, heeft meldingen over dit soort herrie gekregen uit de Lijsterbesstraat, de Sniepwegen de Heemraadweg. Overtredingen kunnen worden gestraft met ten hoogste twee maanden celstraf of een geldboete van maximaal 500,-. Zij kunnen daarmee tijdens de Kerstva kantie 4 dagen op avontuur met de trein kantie wel op avontuur wilt, kun je door heel Nederland. De beide win naars kunnen hun kaarten afhalen bij de redactie van onze krant, Peuleyen 144, Waddinxveen (tel. 15594). Als je niet op de foto staat (en niet ou- Weekblad voor addinxveen De Waddinxveense ASTRID DE KNEGT-KESSELRING is geslaagd voor het diploma beveiligingsbeambte. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden-Holland zijn de statuten van BEHEER- EN BELEGGINGS MAATSCHAPPIJ J.M. PEETERS BV, Waddinxveen, gewijzigd. i- HARWA TAPIJTSERVICE samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg. (Foto: Sjaak Noteboom). Het CDA zit wellicht met PCW en D’66 op één lijn. Voor opheffing van het bijs- tandscollege is zonder meer PvdA en VVD. De voorstanders van opheffing wijzen op de ontwikkeling dat overal in het land deze colleges worden opgehe ven, dat er doelmatiger gewerkt moet worden, dat er 7.000,- op de uitgaven kan worden bespaard en dat er cliënten integraler kan benaderen. Het wordt dus buigen of barsten als het voorstel maandagavond in de gemeente raad aan de orde is Wethouder Kraaijestein: ”Ja Kwaad bloed heeft het bij het socialisti sche lid van het college van B. en W. ge zet dat het CDA bij monde van raadslid H. H. Heller de vorige week woensdag avond in de raadscommissie voor Econ omische- en Sociale Zaken besproken argumenten niet meer heeft willen we gen. ”Het CDA is en blijft tegen ophef fing van het bijstandscollege”, aldus de christen-democraat Fractievoorzitter J.A. Hielema (CDA) bevestigt dinsdagavond dat zijn fractie nog steeds vierkant tegen het afschaffen van het college voor de verlening van bijstand is. Hij wil niet dat nu na 25 jaar deze zaak opeens in handen van het col lege van B. en W. komt. Automatisering van: Kantoor, Telex, Fax, Calculatie, Financiële administratie, Inlezen en opslag van dokumenten, Tekstverwerking, Bestandenbeheer, Netwerken. Technische service binnen vier uur, Opleiding, (Maat)software. der bent dan 18), maar in de Kerstva- van 18 december tot en met 3 januari op het NS-station Waddinxveen natuurlijk al tijd nog zelf een Tienertoerkaart kopen. Ook jij bent dan voordelig uit want voor f 40,-, dat is maar één tientje per dag - reis ook jij (binnen 10 dagen) 4 dagen onbeperkt met de trein. Diplomatiek zei PvdA-wethouder Kraaijestein dinsdagavond dat hij nog optimistich is over een mogelijke oplos sing van de gerezen politieke moeilijk heden. ’’Maar ik geef toe: een compro mis zie ik niet zitten. Het is de commis sie opheffen of niet. Daartussen zit niets”. WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen heeft voor twee tie ners op deze foto een avontuurlijke Kerstsurprise. In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen bieden wij de twee omcirkelde personen op de foto een Tienertoer aan. het voortbestaan van het college voor de verlening van bijstand zal betekenen dat hij daaraan consequenties zal ver binden. Dit kan betekenen dat hij opstapt of dat hij zijn portefeuille van sociale zaken, tot vorig jaar in handen van toenmalig vvD-wethouder L.M. Oosterbroek- Njet berekenbaar Waagmeester, ter beschikking stelt. Maar wethouder Kraaijestein verbindt hieraan wel zijn consequenties. 5SSSSSS) W 4 WADDINXVEEN - Vanmiddag - woensdag 16 december - en gisteren heeft de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp verlening (WH) in het Anne Frank- De Kerstmiddag van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in het Anne Frank-centrum. (Foto: Sjaak Note- boom). centrum weer de jaarlijkse twee Kerst middagen voor de ouderen in Waddinx veen gehouden. De deelnemers moes ten zich hiervoor vorige week opgeven. W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1