K TE VERVALLEN Kerstversieringen scholen voor Unicef B^SAVOND Langdurig debat, veel schorsingen, emotionele betogingen Waddinxveens bedrijfsnieuws Mensen in het nieuws Weekblad volgende week op dinsdag RTW zendt uit op 2e Kerstdag Volkskerst- zangavond in Het Trefpunt Koffiebar open op 2e Kerstdag KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Wanneer kwaliteit in uw bedrijf belangrijk is.... ...«11313 Nieuwsblad Onafhankelijk MALSOVIT harwa «apijtservice ik Op dreef Emotioneel Macintosh 43e JAARGANG - No. 2059 DANSSCHOLEN r KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 MARTIN KRAAIJESTEIN (PvdA) PAUL VAN SCHIE CDA I f EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ZONDAGAVOND 27 DECEMBER A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR f. van kempenTkantöorToranjelaan 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Door dat beetje extra aandacht voor uw kleding draagt u bij aan die bijzondere sfeer rond Kerst. Daarom vindt u bij ons diverse kledingsuggesties en accessoires. Want ook voor de feestdagen hebben we precies wat u zoekt. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 ft J k NIEUWENHUTJZEN i VISSER ABN BANK AMRO BANK NEDERLANDSCHE MIDDENSTANSBANK POSTKANTOOR S RABO BANK VERENIGDE SPAARBANK 'k N 8 l IN VERBAND MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR KOMEN DE AVONDOPENSTELLINGEN l OP 24 EN 31 DECEMBER A.S. AUTOMATISERING cv Weekblad voor addinxveen Gemeenteraad heft bijstandscollege op Automatisering van: Kantoor, Telex, Fax, Calculatie, Financiële administratie, Inlezen en opslag van dokumenten, Tekstverwerking, Bestandenbeheer, Netwerken. Technische service binnen vier uur, Opleiding, (Maat)software. 'i VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS WADDINXVEEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein en de overige leden van het college van B. en W. hebben hun zin gekregen: het sinds 1963 in Waddinxveen functionerende college voor de verlening van bijs tand wordt uit doelmatigheidsoverwegingen opgeheven. WADDINXVEEN - Evenals deze week verschijnt ook het Weekblad voor Waddinxveen volgende week op dinsdag. De laatste editie van dit jaar zal dus gedateerd zijn op dinsdag 29 de cember 1987. Wij verzoeken onder adverteer ders en medewerkers in de nieuws voorziening hiermee rekening te houden. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGE S ROLGORDIJNEN ZONWERING Alle door de leerlingen vervaardigde kerstversieringen konden door de ou ders worden gekocht en van elke leer ling mocht er één artikel in de Unicef- boom worden gehangen. aan de Nesse ditmaal op zaterdag 26 de cember (Tweede Kerstdag) geopend vanaf ’s middags half drie. In de koffiebar is dan samen met de her vormde ontmoetingskring De Open Cirkel open huis, ’s Avonds is er vanaf kwart voor acht weer een koffiebar voor 14-jarigen en ouder. Het thema van de ze open avond is ”Kom Inn de koffie bar”, waarmee de samenwerking met de jeugdclub Kom Inn wordt aangege ven. school). Bijzonder op dreef was wethouder GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Deze, speciaal voor dit doel gekochte blauwspar was opgesteld in de gemeen schapsruimte van de school aan aan het eind van de verkoop-actie toonde deze boom een kleurrijke aanblik. Toen de kerstvakantie begon werd deze geheel aangeklede boom aangeboden aan de plaatselijke bibliotheek, zodat vele mensen de prachtige versieringen; kunnen bewonderen. In totaal werd voor een bedrag van 573,80 aan ketst- versieringen gekocht, terwijl men bij de Unicef-stand een verkoop had van 353,90. EXPLOITATIE: HOOFDREDACTEUR: Boskoop, Dorpsstraat 20, TeL (01727) 25 20 Mooier Kan 't niet met Kerst. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden-Holland is de inschrijving van GEBROEDERS OLIE BEHEER BV, Waddinxveen, veranderd. Bij deze BV zijn uitgetreden als directeur F. Olie en A.J. Olie, beiden uit Waddinxveen. Tot directeur zijn benoemd T.J. van Lent en J.P.J. van Lent in Kaag. De heren F. Olie en A.J. Olie uit Wad dinxveen zijn ook uitgetreden als direc teur van MEUBELFABRIEK VAN DER LOO BV Waddinxveen, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. Bij dit bedrijf wordt de directie nu gevormd door T.J. van Lent en J.P.J. van Lent uit Kaag. Procuratiehouders (met ove rigens de titel van directeur) zijn bij de ze BV geworden de Waddinxveners A.J. Olie en F. Olie. Tot administrateur is benoemd H.M. Zwaneveld uit Hilleg- om en tot mede-directeur A. Kraay- eveld uit Voorhout. HERMAN HELLER CDA I Het versieren van de kerstboom voor Unicef in de openbare Leon van Gelderschool. (Foto: Leon van Gelder- Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 bijstand heeft uitstekend gefungeerd en er valt niets ten nadele van te zeggen. D’66 was in eerste instantie tegen de op heffing maar na het meesterlijke betoog van wethouder Kraaijestein ging deze fractie overstag en was voor het voorstel van Burgemeester en Wethouders. De VVD was voorstander van ophef fing omdat eén meer doelmatiger en ef ficiënter beleid kan worden gevoerd en dat sprak de liberalen wel aan. Nadat verschillende schorsingen hadden plaats gevonden en twee uur over het voorstel was gedebatteerd bleken 11 le den voor de opheffing te zijn en 8 tegen. r- HARWA TAPIJTSERVICE fracties van PvdA, WD en D’66 en te gen stemden het CDA (met uitzonde ring van wethouder P.F. J. van Schie) en de PCW. De stemming over het opdoeken van het college voor de verlening van bijs tand, dat zich bijna een kwart eeuw heeft bemoeid met bijstandsuitkerin gen, gebeurde na een debat van twee uur, diverse schorsingen van de beraad slagingen en na soms emotionele beto gen. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn een aantal scholen in actie geweest voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Onze krant kreeg hiervan immers melding van de rooms katholieke Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuidlaan en van de openbare Le on van Gelderschool aan de Esse'ngaar- de. In de afgelopen week hebben de leerlin gen van de Leon van Gelderschool hard gewerkt aan het maken van kerstversie ringen voor Unicef. Vorige week dins dagavond 15 december werden de deu ren van de school wijd open gezet voor ouders en belangstellenden om de ge maakte artikelen te bewonderen en te kopen. De aan het Floriserf wonende B.L.J. GERTS is aan de Rijksuniversiteit van Leiden geslaagd voor het doctoraal exa men in de psychologie. Mevrouw J. BRINKSMA-PRUS heeft bij de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO/LHNO De Wadde aan de Sniepweg haar 25-jarig onder- wijs-jubileum gevierd. Ze werd opge leid in Deventer en werkte in Rijssen en sinds 1967 in Waddinxveen. In een emotioneel betoog hield me vrouw J.B. Bonsel-Snelleman (PvdA) een pleidooi tot opheffing van het colle ge. Zij stelde daarbij onder meer dat de privacy van de cliënten meer gewaar borgd is bij Burgemeester en Wethou ders dan bij het college tot verlening van bijstand. Dit gezegde viel bij de overige fracties erg slecht. Later herriep zij in een tweede lezing deze mening en verduide lijkte wat de bedoeling van haar gezeg de was. De PCW was van mening dat het onbe hoorlijk is commissieleden tussentijds te ontslaan. Dit kan alleen als de com missieleden in gebreke blijven. Wethouder Kraaijestein verwierp deze mening. De gemeentelijke commissie voor sportzaken en de planningsgroep sociaal-cultureel werk werden ook tus sentijds opgeheven en toen zei niemand iets. Ten aanzien van de opheffing van een commissie maakt dit geen verschil, ongeacht welke commissie het is. De heer J.A. Hielema (CDA) hield een zeer uitvoerig betoog om de commissie in stand te houden. Hij vroeg zich af of WADDINXVEEN - In Het Trefpunt wordt woensdagavond 23 december om half acht een Volkskerstzangavond voor iedereen gehouden. De toegang is vrij. De avond wordt gehouden om iedereen in staat te stellen eens zelf te zingen en niet aan de hand van een koor, terwijl alle bekende Kerstliederen een psalmen aan bod zullen komen. De aanwezigen krijgen een zeer uitgebreid liederen blad. Aan de uitgang wordt een collecte ge houden. In de pauze bestaat de moge lijkheid een kopje koffie of iets anders te drinken. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&2 Tot de opheffing op voorstel van het college van B. en W. besloten dinsdag avond 11 van de 19 gemeenteraadsle den. Voor opheffing stemden de raads- Kraaijestein, die vorige week tegen het Weekblad voor Waddinxveen nog zei moeilijk te kunnen werken met een commissie die de gemeenteraad zou wil len behouden en betoogde bereid te zijn consequenties te verbinden aan een eventueel besluit van de raad tot hand having van het college, dat bestaat uit vier door de gemeenteraad benoemde leden, waarvan één raadslid (CDA’er H.H. Heller). Zover hoefde het dus niet te komen om dat het college van B. en W. één lijn volgde - wethouder Van Schie sloot zich na veel vijven en zessen dus niet aan bij de rest van zijn CDA-fractie - en omdat de eenmansfractie van D’66, die nauwe- lijks aan de beraadslagingen over dit in de begrotingsbehandeling aangekon- digde onderwerp tijdens de commissie vergaderingen had deelgenomen. En zo ontstond, hoewel CDA hardnekkig te gen de opheffing bleef gekant en ook de PCW-fractie zich hierbij aansloot, een meerderheid van 11 tegen 8 raadsleden. En dat hoewel de opheffing van het col lege voor de verlening van bijstand in 1986 geen punt was in het beleidspro gramma van PvdA, CDA en WD en het ook geen rol had gespeeld bij de evaluatie een jaar later. In het algemeen was dit punt volgens B. en W. wel aan de orde omdat het uitgangspunt bestaat om het aantal commissies in Waddinx veen te verminderen. hierbij niet sprake is van een politieke/ principiële keuze. Wethouder Kraaijestein benadrukte dat dit niet het geval was. Het is de be doeling het aantal commissies terug te dringen. Het college tot verlening van rSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSj ”Al met al een schitterend resultaat, al- WADDINXVEEN - Omdat het vrijdag lerleerst in financieel opzicht, maar men 25 december Eerste Kerstdag is is de hoopt bij de leerlingen toch ook een hervormde koffiebar De Schaapskooi stukje bewustwording van de proble- men in de ontwikkelingslanden te heb ben bereikt”, aldus de Leon van Gel derschool. WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW zendt ook uit op za terdag 26 december, Tweede Kerstdag. De zender is dan via de FM-band 101.1 Mhz in stereo in to taal zeven en een half uur in de lucht. Uiteraard staat Kerstmis 1987 centraal. Het volledige programmaoverzicht ziet er zo uit: 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teu- nisse. 12.00-13.00 uur - Van toen naar nu. Ouderenprogramma. Presentatie: Marijke Jongerden en Henk van Willegenburg. In dit programma een reportage van de kerstviering in het Anne Frankcentrum. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Ron Menke. Waddinx- veense Top 10 over 1987. Verder Kerstplaten in popsfeer. 14.00-15.00 uur - Country en Wes tern. Presentatie: Ted Valk. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef- brug. Presentatie: Nanny Vogelaar en Bert Westerman. Thema: Kerst feest. 17.00-17.30 uur - Non-stop muziek. Presentatie: Nanny Vogelaar en Bert Westerman. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. DINSDAG 22 DECEMBER 1987 Staringlaan 21-12 Gebouw de Staring 2741 GC Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1