EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1987 1987 Waddinxveen en de Derde Wereld WADDINXVEEN KREEG TWEEDE VASTE OEVERVERBINDING 1 F «j f i al w k 1 Z) cc Ld (Cl 1 1 N I I vi CE O Q Éi O r JA '...f WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 10 IEGM- aiENVEfM s! I De Rabobank Waddinxveen heropende op woensdag 17 juni k 9 De zwem- en poloclub De Gouwe bestond 60 jaar. De jubileumreceptie was op zater dag 27 juni. In het midden vooraan voorzitter C. Kroon. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein nam op zaterdag 14 november het nieu we tijdelijke buurtcentrum ’’Zuidhonk” van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas aan de Zuidplaslaan officieel in gebruik. Nieuwe wijkgebouwen komen er verder aan de Kromme Esse (De Overkant) en in de Oranjewijk (J.W. Frisoweg). In het Jaar van de Daklozen 1987 trok een kleine expositie van de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Waddinxveen door het Gouwedorp. Hier staan de panelen op de eerste etage van het gemeentehuis opgesteld. De vernieuwde Coenecoopbrug bood Waddinxveen de gelegenheid uitge breid promotie te bedrijven met de tweede vaste oeververbinding. Wad- dinxveen-Zuid, het bedrijvenpark Coe- necoop en ’t Weegje waren nog beter en sneller bereikbaar. De Waddinxveense zakenman en mun- tenverzamelaar T. W. Verweij liet ter ge legenheid van de opening van de Coene coopbrug een herdenkingsmunt slaan. Eind mei openden Mia en Wim Rip hun nieuwe bloemenzaak aan de Dorpstraat. Ze waren toen al 12 112 jaar actief in Waddinxveen. Voor de opening knipten vijf medewerksters een lint door. Her opend werden voorts schoenenzaak P. Bremmer, bakker Gebr. Broer, voetver- zorgingscentrum Aat en Henk van der Haven en de Wereldwinkel Waddinx- Een najaarsstorm joeg over Waddinx veen in oktober. Een boom aan de Oran- jelaan kan het geweld niet aan en begaf het. Sint Nicolaas en zijn gevolg kwamen zaterdag 21 novembèr weer aan de Nesse aan. Tijdens zijn verblijf in Waddinxveen hield de middenstandsvereniging een Sint Nico- laasactie met f 7.500,- aan geldprijzen. rig bestaan. Hier in Bibelot Ton kunstenares Neel van Oosten. i i I Op maandag 12 oktober zijn twee Peruanen te gast van de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen, de woningbouwvereniging Waddinxveen en het ge meentebestuur. Ze bekeken onder andere een gerenoveerde woning. Na 6 jaar buiten gebruik te zijn geweest ging de voor 8 miljoen gulden verbouwde Coenecoopbrug op woensdag 15 juli officieus open met een kleine karavaan van Westnederland en de Stichting Meubelstad Waddinxveen. Het Waddinxveense rallypaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloks- weg sloot in januari de 9e rally Parijs- Dakar met een 12e plaats in het algemeen klassement af. In andere klassementen werden ze eerste. VVD-wethouder K.W.Th. van Soest reikte op donderdag 12 november de laatste sleutels uit aan de 8 bewoners op de begane grond en de eerste verdieping van de tweede cirkelflat in de woonwijk Zuidplas. De woontoren heeft50huurwoningen van de woningbouwvereniging W, verdeeld over 8 bouwlagen. PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Wim Kok, bezocht op vrijdag 6 maart de weekmarkt in het kader van de 12 dagen la ter gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze verkiezingen bezorgden de christen-democraten weer een topplaats in au- Waddinxveen, In de Waddinxveense restaurants De Gouwe Dis, 't Baarsje en Bibelot werden weer diverse exposities gehouden, 't Baarsje vierde het 5-jarig bestaan en Bibelot het 10-ja- i en Caroline Ververs-Schildt met de Waddinxveense Waddinxveen en de Derde Wereld hiel den de Waddinxveners ook in 1987 weer volop bezig. Naast de activiteiten van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen, het bezoek van twee Peruanen en de Daklozen-expositie in samenwer king met de woningbouwverenigingen was er ook nog de onthulling van het straatnamenbordje aan de Limaweg door Oscar Balbuena op zaterdag 28 maart. De maatregelen tegen de apartheid in Zuid-Afrika hielden de gemoederen echter het meest bezig. Vooral nadat de actiegroep RARA deze zomer in Al- phen aan den Rijn brand had gesticht in het bedrijf van de aan Waddinxveen le verende olieleverancier Boot Olie BV. In het najaar sloot Waddinxveen zich aan bij het netwerk van gemeenten te gen apartheid en werd deelgenomen aan een gesprek van gemeentebesturen met Shell over de positie van dit bedrijf in Zuid-Afrika. r na een grondige ver bouwing (kosten 2,6 mln), de uit "1972 stammende hoofdvestiging aan de Kerkweg- Oost. Nieuw waren het spiksplinternieuwe autoloket en de gelduitgifteautomaat. In oktober moest de directeur van de bank van de ene op de andere dag opstappen we gens illegale handel in aandelen. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein overhandigde op dinsdag 24 november in het gemeentehuis aan NOVIB-vertegenwoordi- ger drs. P. Huppens een cheque van f 65.000, -, de bijdrage over 1987 voor het werkgelegenheidsproject in de Peruaanse hoofdstad deze gemeente. Lima. VVD-wethouder K.W.Th. van Soest liep zaterdag 16 mei met acht rondjes rond de Petteplas f 1.000,-bij elkaar voor de door Ro- toract en de Rotaryclub aangespannen strijd tegen polio in de Derde Wereld. Op die wijze werd 6 mille bij elkaar gehaald en aange boden toen in de zomer een massale waterfiets voorbijkwam. De officiële opening van de Coenecoopbrug over de Gouwe gebeurde vrijdag 21 gustus door gedeputeerde T. F.J. Jansen en de burgemeesters van Gouda en Moordrecht. 1 v c i i k ■ff t R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 10