EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1987 1987 Koninklijke schouderklopjes voor W’veners r I A - - t I. f 1 «asssr«r I 1. B VV'5' I i- I V* £1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 13 4/ Wk* ba-uitzendbureau aan de Vijverlaan en Axis-Aandrijvingen BV in Coenecoop. 1 Dit jaar werd begonnen met de bouw van een spoorwegtunnel in de Noordringdijk bij 't Weegje. Het karwei moet begin volgend jaar klaar zijn. Tot die tijd moet het auto verkeer omrijden. Op initiatief van de Rotaryclub Waddinxveen trad in de Ontmoetingskerk in novem ber het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo op. Er waren 500 bezoekers, die net to 8 mille opbrachten voor de poliobestrijding in de Derde Wereld. school. Beide scholen werden op vrijdag 30 oktober geopend. De kosten bedroe gen 2,5 miljoen gulden. «m. Minister mr. Hans van den Broek van Buitenlandse Zaken maakte op woens dag 29 april bekend dat J. M. Krösschell was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid op 18 november werd de oud-Waddinxveense Openbare Werken- ambtenaar O. van Geffen vereerd met de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij ging met de VUT. Met een receptie op vrijdag 6 november in De Unie vierden de in het nieuw gestoken leden van de drumband Cormula’s het 25-jarig bestaan. Cormula’s, gedragen door Bas Langedam en zijn beide zoons Wim en Bas, tellen 36 leden en 380 donateurs. Ruim 42 jaar ambtenaar, waarvan 38 jaar in Waddinxveen, had F. Th. Brenk- man er in januari opzitten toen hij af scheid nam van de afdeling Financiën op de gemeentesecretarie. Hij ging met de VUT. Gemeente-ambtenaar Rik Maas stelt op zaterdag 5 september met een druk op de knop de personal computer met vereni- gingsgegevens van de Openbare Bibli otheek officieel in gebruik. Later vierde de bibliotheek de 300.000e uitlening. g van de promotie-activiteiten schafte de Stichting Meubelstad Wad dinxveen deze old-timer aan, die maandag 7 september werd getoond. De stichting heeft een promotie-budget van een half miljoen gulden per jaar. Hotel-café-restaurant-zalencentrum De Unie aan de Kerkweg-Oost vierde het 5O-ja- rig bestaan met een open huis op maandag 31 augustus, de vroegere verjaardag van wijlen prinses Wilhelmina. Op de foto Arie en Riet Versloot met hun medewerkers/ sters. Met 140 scholieren plantte VVD-wethouder K. W. Th. van Soest op woensdag 25 maart 130 Amerikaanse linden langs de Dreef. Hier^taat hij bij een bordje met informatie over de geplante bomen. Koninklijke schouderklopjes werden ih 1987 uitgedeeld aan: - Th. H. Nieuwets - J.M. Krösschell - J.T.A. Jeukens - O. van Geffen Ook vertrekkende en jubilerende werk nemers werden volop in het zonnetje gezet: schooldirecteur S. Roosendaal, Artilux-medewerker W. Vermeer, Boonstoppel-medewerker R. den Haag, K. Minnee en L. Rehorst, Verba- kel-boekhouder C. Boer, Gerard Heemskerk van Heemskerk BV, Smak- man-medewerker A.C. Zierikzee, buurthuismedewerkster Elly van Wi- chen, mevrouw H. Sonneveld-van ’t Slot en Bras-autoschademedewerkers Th. van Buren en J. Sloof. CDA-wethouder P. F.J. van Schie, dit jaar alleen buiten het gemeentehuis actief voor de opening van het rouwcentrum Gouwehof van C.H. de Vries Zn, op zaterdag 12 december, bezocht in november één van de door de woningbouwvereniging SSWgereno veerde huurwoningen aan de leplaan. Aan 34 woningen werd 33 mille elk vertimmerd. 1 v Donderdag 12 maart opende burgemeester C.M. van der Linden het pand van Olym pia uitzendbureau aan de Groensvoorde. De Stichting Vluchtelingenwerk Waddinx veen kreeg een tv-toestel aangeboden. Geopend werden verder de vestiging van Lu- Op woensdag 21 januari nam PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein samen met oud- gemeenteraadslid nevrouw H.J. Groenendijk-Bernard CDAde vernieuwde kleine zaal in de recreatiezaal van het Anne Frank-centrum in gebruik. Hier wordt tweemaal per week het koersbalspel voor ouderen gespeeld. Op donderdag 10 oktober was de officiële opening van het in een tijdelijke ruimte on dergebrachte NS-plaatskaartenkantoor bij het station Waddinxveen-Noord. De ope ningshandeling werd verricht door burgemeester C.M. van der Linden. Woensdag 3 juni werd de 55e bejaardenreis gehouden. Het reisdoel was het Westduit- Ter stimulering se Elten, waar de lunch werd meegemaakt door oud-burgemester C.A. van der Hooft (76). Burgemeester C. M. van der Linden liet op zaterdag 5 september de nieuwe tune horen van het programma Rondom de hefbrug bij wijze van opening van de studio van de lokale omroep R TW aan de Staringlaan. De R TW-uitzendingen begonnen officieus op za terdag 7 maart. Links de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Bert Westerman en rechts zijn opvolger Peter v.d. Meerschaut. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni werd de jaarlijkse verkeersproef 1987 van de afde ling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland gehouden. VVD-wethouder K. W. Th. van Soest stuurde de 406 meisjes en jongens op pad. Er zakten er 22. 1 1 Heleen Boonstoppel-van der Laan werd op 16 november eigenaresse van ”de Bloemenwinkel” in de Passage, die zij overnam van bloemenarrangeur Bep Baelde. Bep trok zich terug in zijn zaak aan de Kerkweg-Oost. Op woensdag 12 augustus werd in De Unie een receptie gehouden voor de heer C.A. van Rhijn, omdat hij 50 jaar in dienst was van slijterij A. van Eeuwen. Op deze foto staat hij met zijn baas en diens zoon in de winkel aan de Brederol- aan. I-T- 4 Op dinsdag 3 maart sloegen de schooldi recteuren W. C. van der Eijk en L.J. W. Lazaroms de eerste paal voor de in een cirkel aan elkaar gebouwde Koningin

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 13