IP SHi 9EE S Al zin in de zomervakantie? Ziektekosten verzekering VAN DER L00 verzekert voor de Gemeente belegger tweede bedrijfshal? NS KERSTBOOMVERBRANDING OP 6 JANUARI In eerste bedrijfshal ruim 40 arbeidsplaatsen Aerobic- cursus van Eveline Swidde ONDERNEMERSVERENIGING BOSKOOP PREMIE Nieuwjaars toespraak van burgemeester Nieuwjaars recepties Polderweg niet openbaar Jongen (20) overleden na VAN DER L00 VERZEKERINGEN 'Rabobank Q KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 EGAMB.V autobotsing ’’Zaafgrazau” w J - Nieuwsblad Onafhankelijk GEMEENTE BOSKOOP arwa lapijtservice De enige officiële Mercedes-Benz dealer voor Boskoop en omstreken is: MALSOVIT Op oudejaarsdag zijn de winkels na 17.00 uur gesloten. De wekelijkse koopavond komt te vervallen. LD ra Kanttekeningen Medewerk(st)ers van Albert Heijn. NIEUWJAARSRECEPTIE Wij wensen u een goede jaarwisseling toe en een voorspoedig 1988. 43e I Op woensdag 6 januari zal ter gelegenheid van het afscheid van de heer J. Brosens in dö Albert Heijn vestiging koffie met gebak worden aangeboden. De nieuwe bedrijfsleider, de heer G.J. Angenent heten wij hierbij van harte welkom. Uw televisiedokter S. ATTEMA INCLUSIEF: huisarts,specialist, genees middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc.etc. Na bijna 18 jaar te hebben gefunktioneerd als bedrijfsleider van de Albert Heijn Supermarkt te Waddinxveen, is het mij een behoefte mijn erkentelijkheid uit te spreken aan die mensen die het mij mogelijk hebben gemaakt op een plezierige wijze aan deze funktie inhoud te geven. En speciaal voor die twee groepen waarin wel haast ieder zich zal weten te vinden: ’’klanten en medewerkers”. Een grote groep klanten die, ondanks verstoringen van allerlei aard, blijk heeft gegeven van een stuk "winkeltrouw”, dat hartver warmend werkt en dat van grote invloed is op de vreugde die je in je werk kunt beleven. De club van 100 medewerk(st)ers, van 15 tot 62 jaar, van "pas begonnen” tot een dienstverband wat dateert vanaf de opening in november 1967. Een verscheidenheid die zijn weerga niet kent. En zeker ook een club mensen met wie je zaken kunt doen. Ik zal jullie missen. Bedankt allemaal. J. Brosens. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 Informatie? Bel: 01727-3715. Vogel laan 22 Boskoop r a '"-j i Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955. Waddinxveen I u -i Ki B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Halve maandpremie ZONDER EIGEN RISICO per persoon 18 tot 40 jaar ƒ58,- Vanaf 40. jaar f 70,- Tot 18 jaar 29,-of 35,- EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER eekblad voor Waddinxveen V GANG"- No. 2060 DINSDAG 29 DECEMBER 1987 „tik 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I Boskoop, 29 december 1987. RabobankReizen I VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS 1/2 Jf Na de jaarvergadering houdt de afde ling Waddinxveen van de Katholieke Bond van Ouderen een Nieuwjaarsre ceptie in het Anne Frank-centrum op woensdag 6 januari om half drie. Het jaarlijkse Nieuwjaarsbal van de Waddinxveense dansschool van Guus en Renée van der Lubbe is zaterdag avond 2 januari om acht uur in Het Tref punt. De Nieuwjaarsreceptie van de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor wordt vrijdagavond 8 januari om acht uur in de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool aan de Zuidplashof ge houden. Er wordt dan ook afscheid ge nomen van stichtingsvoorzitter D. Lekx en stichtingssecretsris B. Flohr. De 90-jarige muziekvereniging Concor dia houdt vrijdagavond 8 januari in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde om acht uur een Nieuwjaarsconcert, dat gratis toegankelijk is. De medewerken den zijn leden van de Goudse Operette met een Wiens Café. Op donderdag 7 januari is i.n de Goudse Schouwburg in Gouda de Nieuwjaars bijeenkomst van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol- land. Om drie uur spreekt voorzitter T. Hopman de nieuwjaarsrede uit gevolgd door een receptie van half vier tot zes uur. Feit is echter dat het Job Creation niet zal lukken de eerste gedachte 125 nieu- De bomen kunnen op deze dag vanaf 15.30 uur op die plaats worden ingele verd. Voor elke 2 ingeleverde bomen wordt een lootje uitgereikt. Aan de ver loting is weer een aantal prijzen - in de vorm van waardebonnen - verbonden. De uitslag van deze verloting zal bekend ’’Zaafgrazau” heet de club die de ondernemende scho lieren Marcel Benschop, Aaf Rietveld, Marcellina Oosthoek, Saskia Vossel- man en Simon Supusepa (leerlingen van De Savornin Lohmanschool) hebben opgericht. Burgemeester en wethouders voomoemd, de secretaris, de burgemeester, K. Dunnink J.H. Reinders Dan zijn er nu twee goede redenen om naar de Rabobank te komen. Let op zijweg er graag alles over vertellen. De keuze is nu nog groot. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGE'S _.l ROLGORDIJNEN ZONWERING EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Als het Waddinxveense gemeentebe stuur als belegger zou gaan optreden dan wordt daarbij, zo heeft de socialisti sche wethouder aangegeven, niet uit het oog verloren dat het hier gaat om een tijdelijke oplossing. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminapletn 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Groensvoorde!2, Waddinxveen 01828-16119 WADDINXVEEN 1 worden gemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 13 januari 1988. Voorts zullen enkele waardebon nen beschikbaar worden gesteld voor degenen die de meeste kerstbomen heb ben ingeleverd. WADDINXVEEN - De aan de Peu- leyen wonende Eveline Swidde (tel. 18268) gaat op alle vrijdagochtenden van 9.30-10.30 en van 10.30-11.30 uur aerobic-gymcursussen geyen in De Bonkelaar aan de Beukenhof. ’’Bent u gauw moe of vindt u zichzelf te dik? De komende maanden bestaat voor u de gelegenheid mee te doen aan een aerobic-gymcursus, die er vooral op is gericht een maximum aan calorieën te verbranden, uw uithoudingsvermogen op te voeren, spieren en lenigheid te ontwikkelen,” aldus Eveline Swidde. Voor deelname aan de wekelijkse aero bic-gymcursus op een tweetal uren kan men zich bij haar opgeven. De zomerreisprogramma's 1988 en het nieuwe gratis RabobankVakantieMagazine liggen voor u klaar. Kom dus snel eens langs. Sport- en fitness-school Den Edel aan de Noordkade houdt zaterdagmiddag 2 januari een Nieuwjaarsreceptie aan de bar in de eigen accommodatie van 12.30-15.00 uur. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders is se rieus van plan op te treden als belegger voor de in het bedrijvenpark Coe- necoop te bouwen bedrijfshal voor startende en uitbreidende bedrijven. WADDINXVEEN - De Polderweg, het Onderwegje dat ten oosten van het Noordeinde vanaf de Wadde tot de Bos- koopse gemeentegrens loopt, wordt aan het openbaar verkeer onttrokken. Het ontwerp-raadsbesluit om daartoe te geraken ligt tot vrijdag 22 januari in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. WADDINXVEEN De IJsermanweg wijst de weggebruiker op de gevaren die er dreigen. Langs de weg staat herhaaldelijk het bord gevaarlijke berm, terwijl bij de T-kruising met de G. van Dort Kroonweg de borden ”Let op! Zijweg” zijn geplaats. Dit jaar verloren twee mensen op de IJsermanweg tijdens aanrij dingen het leven. (Foto: Sjaak Noteboom). Volgens de gemeente is het om meer denen moeilijk een belegger voor die hal te vinden. Voor Job Creation, dat zich contractueel heeft belast met het creëeren van nieuwe banen in twee jaar, is het noodzakelijk dat die tweede be drijfshal er komt, omdat men op dit mo ment met een groot tekort aan bedrijfs ruimte te kampen heeft. Burgemeester en wethouders van Boskoop geven gaarne gelegenheid om de nieuwjaars receptie van het gemeentebestuur bij te wonen en ter gelegenheid van de intrede van het nieuwe jaar goede wensen uit te wisselen. De receptie wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 4 januari 1988 des avonds van 08.00 tot 09.00 uur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. WADDINXVEEN - Het aanbreken van het nieuwe jaar 1988 gaat in Wad dinxveen gepaard met de volgende Nieuwjaarsbijeenkomsten. Op Nieuwjaarsdag houdt de dansschool Waddinxveen ’s avonds in de school aan de Staringlaan een Nieuwjaarsinstuif. Het belooft daar flink druk te worden. In de raadscommissie hebben de leden overigens wel enige kanttekeningen ge plaatst bij de bij het college van B. en W. levende gedachten en plannen. Die zullen worden meegenomen bij de defi nitieve uitwerking van het geheel. PvdA-wethouder drs. Kraaijestein vond het in ieder geval plezierig dat de politieke partijen niet afwijzend staan tegenover het initiatief. In de begrotingsdebatten van oktober heeft met name de VVD-gemeente- raadsfractie zich negatief uitgelaten over het verloop van het ambitieuze Job Creation-project. Ook andere partijen hebben zo hun bedenkingen, maar ga ven toch het voordeel van de twijfel aan datgene wat in de praktijk wordt ge bracht. ’’Zaafgrazau” staat voor Zuid-Amerika (ZA), Afrika (AF), Greenpeace (GR), Azië (AZ) en Australië (AU). Vier we relddelen en een goed doel waarop de jongelui in hun vrije tijd hun activiteiten willen richten. De Nieuwjaarsreceptie voor alle Wad dinxveense ouderen wordt dinsdagmid dag 5 januari om vier uur in het Anne Frank-centrum gehouden. Ook op dins dag 5 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Ar beid gehouden. Dat gebeurt ’s avonds om acht uur in buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Op deze avond houdt PvdA-wethouder drs. M. Kraai jestein de nieuwjaarstoespraak en is er gelegenheid voor het doen van allerlei gezelligheidsspelletjes, waaronder een door Bart van Wichen georganiseerde bingo. i- HARWA TAPIJTSERVICE i' De Nieuwjaarsreceptie van de uitste kend presterende zwem- en poloclub De Gouwe wordt zaterdagavond 2 j anu- ari om acht uur in de bar bij de tennishal aan de Sniepweg gehouden. Maandagmiddag 4 januari tussen vijf en zeven uur is de jaarlijkse Nieuwjaarsre ceptie van het college van Burgemees ter en'Wethouders. In de raadzaal van het gemeentehuis kunnen dan Wad- dinxveners en Waddinxveense bestuur ders elkaar hun goede wensen voor het nieuwe jaar overbrengen. Op Nieuwjaarsdag is er ’s middags om half drie in de hervormde koffiebar De Schaapskooi samen met de hervormd/'* ontmoetingskring.De Open Cirkel een nieuwjaarsbijeenkomst. In de koffiebar wordt ’s avonds om kwart voor acht de film ”A father, a son and a 3 mille-run” gedraaid. De film gaat over een jongen die dreigt te mislukken in de maatschap pij. Toch blijven zijn ouders hem liefde geven en begrip voor hem tonen. En dan blijkt dat hij toch nog iets goed kan: hardlopen. WADDINXVEEN - Een nieuwjaars toespraak van burgemeester C.M. van der Linden, een terugblik op 1987 en een vooruitblik op 1988. Dat zijn enkele onderdelen van het radioprogramma ’’Rondom de hefbrug” dat komende za terdagmiddag door de lokale omroep RTW zal worden uitgezonden. Het volledige RTW-programma (FM- band 101.1 Mhz in stereo) ziet er voor zaterdag 2 januari zo uit: 00.00-01.00 - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teunisse. 12.00-13.00 uur - Klassieke muziek. Presentatie: Ben Evertse. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Peter Teunisse. Aan het begin van de uitzending weer het codewoord. Wordt men gebeld en weet men het, dan wordt het een platenbon. Verder kan men weer bellen voor een plaat van de archief-LP. 14.00-1500 uur - De platenkast van An dré de Knoop. 15.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Presentatie: Ineke van Wijngaarden/ Hans Soeterik. Thema: De schijnwer per op 1987/1988. Nieuwjaarstoespraak burgemeester C.M. van der Linden. Te rugblik op RTW in 1987. Interview met Kees en Mieke Tijsterman. Vooruitblik op RTW in 1988. 17.00-17.30 uur - Non-stop muziek. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salik Haytenoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. Op zaterdagmiddag 2 januari houdt Be Fair-voetbal een nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw in het Warnaarplant- soen om 18.00 uur. Dat is na de om 14.00 uur beginnende traditionele voet balwedstrijd tussen oud-Be Fair 1 en Be Fairl. De vijf jongeren hebben al de eerste editie van een eigen blad van 4 pagina’s het licht laten zien, plaatsten al een ad vertentie en zijn begonnen met het inza- melen van geld en het zoeken van dona teurs. Ze willen een Derde Wereld-kind adopteren, Greenpeace steunen, schrij ven voor Amnesty Interntional en Afri ka Nu onder ieders aandacht brengen. WADDINXVEEN - Vandaag - dinsdag 29 december - is in Den Haag-Loosdui- nen gecremeerd de 20-jarige Karei van Hees van de Da Costaweg. Hij overleed de dag voor Kerst aan zijn verwondin gen, die hij vorige week dinsdagmorgen had opgelopen bij een ernstige auto botsing op de IJsermanweg. De bij zijn ouders wonende Karei van Hees reed volgens de rijkspolitie met zijn auto omstreeks acht uur ’s morgens in de richting van Waddinxveen toen hij in de rechts gelegen gevaarlijke berm terecht. Op een gegeven moment kwam hij daar uit en schoot naar links, waarbij een botsing volgde met een tegemoetko mende auto. De bestuurder daarvan liep beenletsel op. De jonge Waddinxveense automobilist heeft ruim 25 minuten bekneld gezeten in zijn totaal vernielde auto. Nadat het slachtoffer door de Waddinxveense vrijwillige brandweer was bevrijd - daarbij moest ook een klein vuurtje worden geblust -, werd hij meteen in kritieke toestand naar het Dijkzigtzie- kenhuis in Rotterdam overgebracht, waar hij twee dagen later overleed. we arbeidsplaatsen te realiseren. In de bestaande bedrijfshal zijn dertien be drijven actief met 43 werknemers. Het Job Creation-project ging op 1 ok tober 1986 in Waddinxveen van start. Opdrachtgever Stichting Waddinx- veens Ondernemerscentrum, die 19 no vember 1986 officieel werd opgericht. De nu in gebruik zijnde bedrijfshal, die nog maar steeds niet officieel in gebruik is genomen, hoewel daarvan sinds het voorjaar sprake is, werd gebouwd vanaf 25 september 1986. Toen sloeg Zuidhol- lands commissaris der Koningin mr. S. Patijn de eerste paal. De stichtingskos- ten bedroegen 1,4 miljoen gulden. Van zowel de provincie Zuid-Holland als van de gemeente Waddinxveen zijn financiële bijdragen afkomstig. De be drijfshal wordt gerealiseerd door de bouwcombinatie Rewas Holland BV uit Waddinxveen. Dit bedrijf kocht vorig voorjaar daarvoor van de gemeente Waddinxveen de benodigde grond (2.640 vierkante meter) voor 356.400,-. cn Albert Heijn WADDINXVEEN - De jaarlijkse kerstboomverbranding, die wordt ge houden door de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven, wordt woensdagavond 6 januari om half acht gehouden op een terrein aan de Pette- plas aan de zijde van de Esdoornlaan. Dat heeft PvdA-wethouder drs. M. De verantwoordelijk wethouder drs. Kraaijestein gezegd in de raadscommis- Kraaijestein heeft het project echter sie voor Economische- en Sociale Za- steeds verdedigd, zowel in de moeilijke ken, waar aan de hand van een notitie en langdurige aanloopperiode als in de- door de commissieleden is gesproken ze fase van de ontwikkeling, over de mogelijkheden om een dergelij ke tweede bedrijfshal te bouwen. 'E HOOFDREDACTEUR: A ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 -Waddinxveen 1 Statensingel 115 - Gouda X. Tel. 01820-15132 UdNVM

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1