GEMEENTE WADDINXVEEN Ton Eckhardt verlaat De Gouwe Dis Reacties op advertentie .1 rï? W ft1 4 Cursusaanbod De Bonkelaar Huis van de Heer ook voor begrafenissen Victorkerk met levende kerststal B. en W. bij J. Boere BV Bingo-avond voor ouderen Warme choco lademelk bij start van Amnesty-actie GOUDEN PAAR 'J— Landelijk gebied kleiner Groot onderhoud huizen Bomenwijk DANSSCHOOL WADDINXVEEN I 1 SLUITING BUREA U BURGERZAKEN i.v.m. oud en nieuw GEWIJZIGE MARKTTIJDEN i.v.m. oud en nieuw VERGADERINGEN NIEUWJAARSBIJEENKOMST Op woensdag 6 januari 1988 starten wij een VOLLEDIGE beginnerscursus (paren). Lestijd 19.45-21.45 uur. Inlichtingen of inschrijven: Dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur. Telefoon 01828-16000 Staringlaan 19 - Waddinxveen SPREEKUREN 01828 - 18708 Geluk ASSCHEMAN BF WIJZIGING HUISVUILOPHAALDIENST F Bellen •K AFSTEKEN VUURWERK KERSTBOOMVERBRANDING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN o.l.v. José van Rijn GAAT U VERHUIZEN? 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 070-210001 01820-28011 WERKENDE VERHUIZERS Wilt U informatie? WADDINXVEEN - ft 7^ til i IF a Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 01820-16066 010-362244 1 IA dm 9 9 9 9 9 9 danuchool gedegen, I da'si Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking: kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen Commissie voor Onderwijs- en Personeelszaken op woensdag 6 januari 1988, aanvang 20.30 uur, in het raadhuis. In verband met de jaarwisseling zal het bureau Burgerzaken op donderdagavond 31 december gesloten zijn, ’s Ochtends is het bu reau gewoon geopend. In verband met de viering van de jaarwisseling zal de marktdag van vrijdag 1 januari géén doorgang vinden. In plaats hiervan zal op woensdag 30 december van 11.30 tot 18.00 uur markt worden gehouden. WADDINXVEEN - Tweede Kerstdag had de St. Victorkerk aan de Zuidkade een levende kerststal, die ook in Wad- dinxveen - net als in de grote steden - een traditie kan worden. Reeds jaren zet De St. Victorkerk op Tweede Kerstdag haar deuren open om de Waddinxveners in de gelegenheid te stellen de kerststal van nabij te bekij ken. De laatste jaren ging dit gepaard met muziek van het orgel en van een vast gemengd ensemble. Ook dit jaar mocht men zich weer ver heugen in de medewerking van het quintet Verhoeven en genieten van het orgelspel van de heer Smeenk. Aan de kerkdeur werden de bezoekers begroet door jeugdige herders met schaap en geit. Eenmaal binnen leidde het pad gemakkelijk naar de stal, waar Jozef en Maria hun zeven weken oude Joeri v.d. Lans, gelegen in een kribbe, gadesloegen. Dit alles onder het wakende oog van de ezel uit het Warnaarplantsoen, die ook dit jaar met zijn verzorger aanwezig was. Wie op deze Tweede Kerstdag, met of zonder kinderen, een kijkje genomen heeft in de St. Victorkerk, zal door dit levendige tableau vivant aangenaam verrast zijn geweest. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, vergezeld van enkele ambtenaren, een werkbezoek gebracht aan de BV Machi ne- en Apparatenfabriek J. Boere aan de Brugweg. De politie zal verbaliserend tegen ovetredingen optreden. Overtreding van de bepalingen van de verordening kan worden ge straft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 500,-. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 WADDINXVEEN - Ds. P.A.C. Bongers van de plaatselijke Gere formeerde Kerk hoopt dat de Ont- moetingskerk aan de Groensvoor- de gebruikt zal blijven worden als rouwcentrum, ondanks de opening van het rouwcentrum Gouwehof aan de Alberdingk Thijmlaan van C.H. de Vries Zn. Commissie Openbare Werken en Bedrijven en Sportzaken op woensdag 6 januari 1988, aanvang 16.30 uur, in het raadhuis. Geachte inwoners, Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 8 januari 1988 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 8 januari 1988 van 10.00- 12.00 uur. Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen WADDINXVEEN - Voor alle Wad- dinxveense ouderen wordt woensdag avond 30 december in het Anne Frank- centrum een -bingo-avond gehouden. Deze avond begint om acht uur en kost 3,-per persoon, inclusief koffie. Ds. Bongers wenst de familie De Vries overigens wel geluk met het nieuwe rouwcentrum. ”Het is mis schien een vreemde gedachte ie mand geluk te wensen met een rouwcentrum, maar tegenover de familie De Vries lijkt me deze wens geheel op z’n plaats!”. ’’Overigens hoop ik dat de Ont- moetingskerk als huis van de Heer een centrum blijft waar vandaan gemeenteleden begraven (willen) worden, omdat daar steeds weer klonkt het Woord dat leven doet”, schrijft de dominee in het gerefor meerd mededelingenblad Ontmoe ting. VERVOER VERHUIZINGEN In verband met de jaarwisseling zal de huisvuilophaaldienst van vrijdag 1 januari 1988, Nieuwjaarsdag, wijk IV (flats in de gemeen te) worden uitgevoerd op donderdag 31 december 1987. Op de agenda o.a. - Technisch verslag 1986 van de dienst Openbare Werken. - Jaarrekening 1986 van de dienst Openbare Werken. - Jaarrekening 1986 van het gemeenschappelijk antenne-systeem- bedrijf. - Het beschikbaarstellen van een krediet voor de renovatie van kastanjebomen langs het parkeerterrein Groensvoorde. De BV Machine- en Apparatenfabriek J. Boere is een in 1942 in Waddinxveen opgericht bedrijf met 33 werknemers, dat in het bijzonder gericht is op de pro- duktie van schuur- en slijpmachines voor de hout- en metaalbewerking. Op de agenda o.a. - Beschikbaarstelling van een krediet voor verbouw van de Mgr. Bekkersschool. WADDINXVEEN - De veteraan in de keuken van restaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade, de 57-jarige Gouwenaar Ton Eckhardt, werkt Ou dejaarsdag voor het laatst. Dan zet hij voor altijd de koksmuts, die hij overigens nooit droeg, af. WADDINXVEEN - De woonwijk Zuidplas, het bedrijventerrein Coene- coop en het veilingterrein aan de Brede- weg kunnen niet meer beschouwd wor den tot het landelijke gebied van Wad dinxveen te behoren. Bureau Burgerzaken:1 bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - ”Een vluchte ling heeft geen keus. U wel” is de slagzin van de nieuwe actie van Amnesty International, die de groep Waddinxveen op zaterdag middag 9 januari om drie uur offi cieel in de raadzaal van het ge meentehuis van start laat gaan. De nieuwe actie wordt gehouden omdat Amnesty zich zorgen maakt over het Nederlandse en Europese asielbeleid. ”Het recht van vluchte lingen asiel te vragen dreigt in de knel te raken. De regering poogt asielzoekers te ontmoedigen naar Nederland te komen”, aldus Am nesty. ’’Maar vluchtelingen laten zich niet ontmoedigen, want zij hebben geen keus. Zij vluchten uit hun land omdat ze slachtoffer zijn ge worden of dreigen te worden van schendingen van mensenrechten. Zij hebben recht op bescherming en mogen niet teruggestuurd wor den naar landen waar ze vervolgens te vrezen hebben”. De opvang in Nederland moet, al dus Amnesty International, verbe terd worden en er moet een einde komen aan de ellenlange procedu res en onzekerheid voor de vluchte lingen. Als symbool van het warm onthaal dat iedere asielzoeker in Nederland zou moeten krijgen, zal tijdens de bijeenkomst warme cho colademelk geschonken worden. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 210) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-ieden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Uitsluitend de navolgende verkoopadressen in Waddinxveen be schikken over een vergunning voor de verkoop van vuurwerk: 1. Groeneveld ("Familux”), Koningin Wilhelminaplein 50; 2. ’’Massa Sport”, Nesse 40-44; 3. ”Van der Wal”, Passage 39-43. De predikant wijst er in zijn stukje ’’Meeleven met elkaar” op dat C.H. de Vries Zn Waddinxveen als begrafenisonderneming een bij zondere rol vervult. Jarenlang maakte deze onderneming voor condoleancebezoek gebruik van het zalencentrum van de Ontmoe- tingskerk. Het rouwcentrum Gouwehof werd zaterdag 12 december door CDA- wethouder P.F.J. van Schie officie el geopend. Het centrum ligt 200 meter van de algemene begraaf plaats. V De Bonkelaar presenteerde in die ad vertentie het activiteitenaanbod in 1988 op het gebied van het tiener-, jongeren en meidenwerk, het kinderwerk, de et nische minderheden en de kunstzinnige vorming. Het gaat hier om taallessen, naailessen, machinaal breien, computercursus, huiswerkbegeleiding en een kapsters- cursus. Degenen die reeds opgebeld hebben en die zich alsnog op gillen ge ven, wordt verzocht, zich aan te mel den. Het telefoonnummer van De Bon kelaar is: 17272. WADDINXVEEN - Niet alleen buitenlanders (etnische minderheden), maar ook de Waddinxveners zijn geïnteresseerd in het cursusaanbod van De Bonkelaar aan de Beukenhof. Dat blijkt uit de reacties die zijn bin nengekomen naar aanleiding van de paginagrote advertentie van het soci- aal-cultureel centrum in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week. Wat de activiteiten voor etnische min derheden betreft laat het bestuur van De Bonkelaar weten dat de mogelijk heid bestaatdatwanneer er bij die cur sussen (vorming en educatie) nog plaat sen open blijven, ook Nederlanders hieraan zullen kunnen meedoen. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening c.a. op dinsdag 5 januari 1988, aanvang 19.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a. - Voorbereidingsbesluit t.b.v. perceel Noordkade 267 - vergroten bedrijfsruimte; perceel Brugweg 121 - uitbreiding bedrijfsbebouwing. - Boerderij Zuidelijke Dwarsweg 10. - Verkoop van een perceel grond - gelegen aan de Maarten Schou tenstraat. WADDINXVEEN - De woningbouw vereniging Waddinxveen gaat door met groot onderhoudswerkzaamheden aan 62 huurwoningen in de Bomenwijk. Het betreft hier de huizen aan de Es- doornlaan 1-23, Prunusstraat 1-25, le- plaan 39 en 51-63 en Meidoornstraat 2- 26. De werkzaamheden omvatten het wijzi gen van raam- en deurkozijnen, topge vels en gootlijsten. Het betreffende bouwplan van de woningbouwvereni ging Waddinxveen ligt in het gemeente huis ter inzage. In Waddinxveen geldt een verordening gevaarlijke stoffen met vooral een aantal bepalingen aangaande vuurwerk. Vuurwerk mag uitsluitend worden afgestoken tijdens de jaarwisse ling en wel tussen 23.00 en 1.30 uur. Het is verboden vuurwerk te ontsteken indien dat gevaar, schade, hinder of overlast kan veroorzaken. Dit houdt in dat in ieder geval verboden is vuurwerk af te steken op trappen en galerijen, in por tieken, gangen, passages en wachtruimten van het. openbaar ver voer, in trein en bus, op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn Op maandag 4 januari 1988 zal van 17.00 tot 19.00 uur in de raad zaal van het gemeentehuis een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden waar Waddinxveners en Waddinxveense bestuurders elkaar hun goede wensen voor het nieuwe jaar kunnen overbren gen. Wij willen graag een ieder die daar belangstelling voor heeft, uitno digen hierbij aanwezig te zijn. Deze uitnodiging is uiteraard ook be doeld voor vertegenwoordigers van het Waddinxveense bedrijfs- en verenigingsleven. Verder willen wij u langs deze weg reeds een plezierige inluiding van 1988 toewensen. Tot slot geven wij u nog een nuttige wenk: weest u vooral voorzich- tig met vuurwerk!. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen. WADDINXVEEN - Met een heel ple zierige receptie tussen acht en elf uur in De Unie hebben maandagavond de heer W.A. Kraan (77) en mevrouw N. Kraan-Noorlander (74) van het Me vrouw Kuipers-Rietbergplantsoen hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Het gouden paar heeft 5 kinderen, 10 kleinkinderen en één achterkleinkind. De in 1937 getrouwde bruid en bruideg om zijn geboren en getogen Waddinx veners. De bruidegom heeft 49 jaar ge werkt bij sport-speelgoedfabriek Slied- recht BV aan de St. Victorstraat. I op straat en op punten die door de burgemeester kunnen worden aangewezen. Vuurwerk mag alleen op 30 en 31 december worden verkocht en al leen aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Deze bepalingen betref fen overigens niet het onschuldige vuurwerk als klappertjes e.d.ï Alarmering Brandweer b-g-g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten Het gouden echtpaar W.A. Kraan-Noorlander van het Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen, dat maandagavond in De Unie recipieerde in verband met het 50-jarig huwelijksfeest. (Foto: Sjaak Noteboom). Een omschrijving die past bij Ton Eck hardt, een man van weinig woorden die sterren-restaurants, zal vanaf Nieuw- gerekend kan worden tot de eredivisie jaarsdag de scepter gaan zwaaien over van de kookkunst, waarin - zo werd de- de drie man sterke keukenbrigade van ze dagen nog geschreven - de allerbeste De Gouwe Dis. koks elke dag weer in spanning wachten Ton Eckhardt heeft er 40 dienstjaren in op het goedgunstig oordeel van de de keuken opzitten. Sinds 1977 werkt .meest verwende fijnproevers. hij in De Gouwe Dis. Daarvoor was hij Zijn opvolger Jan Hartman heeft zijn in dienst van patisserie Krul in Den sporen ook al verdiend, hoe jong hij nog Haag, Seinpost in Scheveningen, De is. Zo stond hij in de keuken van Crava- Zalm in Gouda, het Palace Hotel in che d’Or in Brussel Le Grand Vétour in Scheveningen en De Mallemolen in Parijs, Seinpost in Scheveningen (sous- Gouda. chef) en La Duchesse in Schiedam ’’Zeer gedegen, kwaliteitsbewust, (chefkok). ósi Maarten van Velzen ziet zijn kok, die de coöperatief, smaakvol en nooit ziek”, kookkunst bijzonder meester was, node zijn een handvol woorden waarmee vertrekken, maar hij maakt dankbaar Maarten van Velzen zijn vertrekkende gebruik van de mogelijkheid tot ver- kok omschrijft. vroegde uittreding. Zijn opvolger staat al klaar: de 29-jarige Jan Hartman. Een jonge kok, geschoold in diverse De vertrekkende veteraan uit de keuken van restaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade, Gouwenaar Ton Eckhardt. (Foto: Sjaak Noteboom). Op woensdag 6 januari 1988 zal op een terrein langs de Petteplas aan de zijde van de Esdoornlaan om 19.30 uur de jaarlijkse kerst boomverbranding worden gehouden. De bomen kunnen op deze dag vanaf 15.30 uur op voormelde plaats worden ingeleverd. i Voor elke 2 ingeleverde bomen wordt een lootje uitgereikt. Aan de verloting is weer een aantal prijzen - in de vorm van waardebonnen - verbonden. De uitslag van deze verloting zal bekend worden ge maakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 13 janu ari 1988. Voorts zullen enkele waardebonnen beschikbaar worden gesteld aan degenen die de meeste kerstbomen hebben ingeleverd. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Fazantdreef 2 - 2743 DC Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3