KW-plein met lichten H.H. Heller: Debat 3 Samenwerking bekrachtigd Verzet tegen rijkspolitie fel, maar zakelijk 11 Medische weekenddienst C.D.A. -raadslid legt zich neer bij opheffing FLWRIDk Een autoverzekering moet als op rolletjes lopen... BURGERLIJKE STAND POLITIENIEUWS WADDINXVEEN T Weekenddienst dierenarts: Rijp beraad C-o •tok' DE KERKEN NODIGEN Restaurant Meer nog dan een aantrekkelijke premie is de juiste dekking voor uw autoverzekering van belang. Snel maar haarfijn zoeken wij voor u uit welke verzekering u en uw auto het best past. Wij verschaffen zekerheid vaak binnen luttele minuten. A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte jeugdige Aanrijdingen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 5 I Het met verkeerslichten uitgebreide kruispunt bij het Koningin Wilhelminaplein. (Foto: Sjaak Noteboom). lijk erger is voorkomen. K Bel ons even voor inlichtingen. WADDINXVEEN - ”Het is jammer dat het zo gelopen is, maar het be sluit tot opheffing van het college voor de verlening van bijstand is op een democratische wijze, na een fel maar zakelijk debat, genomen. Ik heb daar nu vrede mee”. Dat is de korte reactie van CDA-raad- slid Herman Heller na het vorige week maandagavond in de gemeenteraad ge nomen besluit (11 voor en 8 tegen) om na zo’n kwart eeuw de gemeentelijke commissie die zich elke veertien dagen boog over de toekenning van bijstands uitkeringen uit praktische overwegin gen op te doeken. Van deze commissie is H.H. Heller lid. De andere leden zijn J. van Hoof, G. Koeman en G. Knol. Voorzitter is PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, die er vooral dit najaar voor heeft geij verd de bijstands-werkzaamheden weer in handen te geven van het college van Burgemeester en Wethouders. wordend document regelt de verzorging en de verpleging van dementerende be woners van beide tehuizen, de opleidin gen voor bejaardenverzorgenden in bei de instellingen en de inzet van de geza menlijke medisch adviseur P.H. Hus- son (geriater-arts). VRIJDAG 1 JANUARI 1988 (NIEUWJAARSDAG) Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins bernhardlaan 3-5, tel. 14162 (tot 18.00 uur) Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 (na 18.00 uur) Verloskundige tijdens Oud en Nieuw: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 ZATERDAG 2 JANUARI 1988 Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 DONDERDAG 31 DECEMBER 1987 (OUDEJAARSDAG) Arts: W. A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 (na 14.00 uur) Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 (na 14.00 uur) ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN ZN. PRINSES BEATRIXLAAN 64 2741 DH WADDINXVEEN TELEFOON (018281 12213 FINANCIERINGEN - VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN DONDERDAG 31 DECEMBER 1987 (OUDEJAARSDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 19.30 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 19..30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 19.30 uur ds. J.W. Goossen GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 19.30 uur ds. A. A. van Houwelingen (gezamenlijke dienst met de hervormde Immanuëlkerkgemeente) REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 17.00 uur Oudejaarsdienst met ds. J. van Rossum, Voorburg GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 16.00 uur ds. A. Bac BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 19.00 uur ds. H.G. Koekkoek GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 19.30 uur ds. H. Drost, Rotterdam-Oost ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 11.15 uur Eucharistieviering met zangkoor ZONDAG 3 JANUARI 1988 Arts: W. A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). VRUDAG 1 JANUARI 1988 (NIEUWJAARSDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 10.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëikerk: 10.30 uur ds. P.A.C. Bongers (gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 19.00 uur Dankdienst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst ZONDAG 3 JANUARI 1988 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. C. Graafland, Gouda 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur kand. L.D. Burger, Waddinxveen 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. A.A.A. Prosman, Veenendaal 17.00 uur ds. C. den Boer, Bilthoven BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. A.H. Agtereek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag 9.00 uur (Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) EVANGELISCHE GEMEENTE ”DE HERE IS VREDE” Peppelhorst 17, Waddinxveen 10.30 uur samenkomst Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J.W. Goossen Immanuëikerk: 10.00 uur ds. J.W. de Hertog- Scheurwater, Den Haag 17.00 uur ds. H. Onstein, Amsterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. J.D. Kraan, Ermelo 17.00 uur ds. J.D. Kraan, Ermelo Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. G. Treurniet, Waardhuizen 14.45 uur ds. H. Hidding, B unschoten-Oost Maar de gemeenteraad wuilde daarover eerst nog eens apart spreken in de raadscommissie voor Economische en Sociale Zaken aan de hand van een na dere notitie van wethouder Kraaijes- zartlaan, waarbij zij hebben bekend. Wegens verzet, niet voldoen aan bevel of vordering en o| ging is tegen de vier Waddinxveners proces-verbaal opgemaakt. V Christen-democraat Herman Heller: ”Ik heb er begrip voor dat wethouder Paul van Schie, gehoord met zijn argu menten, met B. en W. heeft meege stemd. In het begin had ik daar moeite mee, maar nu niet meer. Wat mij verder heeft teleurgesteld is dat weinige reac ties vanuit de bevolking over deze zaak. Steeds hoorde ik dat men eigenlijk niet eens wist dat bijstandsuitkeringen eerst werden bekeken in een commissie van burgers”. Enkele dagen later werd een j Waddinxvener bekeurd, wegens het veroorzaken van een grote mate van ge luidsoverlast. ’s Avonds omstreeks 20.15 uur werd geruime tijd een draag bare radio aangezet op het grootste vo lume. Deze overlast vond plaats nabij de Alpherbrink-Alpherwetering. De draagbare radio is inbeslaggenomen. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft vier Waddinx veners van 16 (tweemaal), 17 en 20 jaar aangehouden in verband met di verse gepleegde strafbare feiten. Reeds enkele maanden lang ondervin den omwonenden van de Alpherbrink overlast van zich daar ophoudende jongeren. Op zondagmiddag 13 december werd wederom geklaagd en de ter plaatse gekomen twee politiemannen sommeerden de jeugd aldaar te vertrekken. Hieraan werd niet voldaan. horst gegeven. De afzuigkap bleek in vlammen te zijn opgegaan. De zaak kon ipenlijke geweldple- tijdig worden geblust, waardoor moge- geregeld dat op vrijdagen de Willem de Zwijgerlaan voor een deel is afgesloten voor de weekmarkt. In mei van dit jaar stelde de gemeente raad een krediet van in totaal bijna twee ton 195.000,-) beschikbaar om de verkeersregelinstallatie - de derde bin nen de bebouwde kom - te kunnen ma ken. Ter plaatse was sprake van een complexe situatie, waarbij de wegge bruikers tegelijkertijd op veel zaken moesten letten. En dat leidde vooral in de middag tot veel ongevallen. De nieuwe installatie regelt het verkeer tein. De commissie reageerde verdeeld, maar ondanks die verdeeldheid en de bezwaren van het college voor de verle ning van bijstand zelf handhaafden B. en W. ”na rijp beraad” hun voorstel top opheffing. Huize Souburgh telt 98 bedden en 38 personeelsleden. De Riethoek heeft een capaciteit van 200 bedden en biedt werk aan 250 mensen. Beide tehuizen behouden, ondanks de samenwerkings overeenkomst, hun zelfstandigheid, taak en functie. Zondag 20 december: Niet verlenen van vrije doorgang was de oorzaak van een ongeval tussen 2 auto’s op de kruising bij de hefbrug. Een passagiere is met hoofdverwondingen naar het St. Jozef- ziekenhuis overgebracht. Maandag 21 december: Een achteruit rijdende vrachtauto reed op de Zuidka de een geparkeerde auto aan. De scha de viel mee. Vanaf de parkeerplaats aan de Kerkweg-Oost reed een bestuurder de rijbaan van de weg op en raakte een naderende auto. Geen persoonlijke on gelukken. Dinsdag 22 december: Op de bushalte nabij de Dreef stond een auto gepar keerd. Een naderende auto werd ver blind door de zon en botste op de gepar keerde auto. Lichte materiële schade was het gevolg. Op de hoek Vondel- laan-Jan Luykenstraat werd geen voor rang verleend. Resultaat was, dat 2 personenauto’s werden beschadigd. Woensdag 23 december: Een éénzijdig ongeval deed zich voor op de IJserman- weg. Een in de richting van de rijksweg A12 rijdende bestuurder gleed in de bocht vlak bij de Beyerincklaan door en ramde een lantaarnpaal en het schrik- hek. Voorts een aanrijding tussen een automobilist en een fietser. Daar er di verse auto’s in de bocht stonden nam de automobilist de binnenbocht en reed daarbij een fietser aan. Nabij de flat aan de Henegouwerweg deed zich een kop- staart-aanrijding voor. Uit één van de auto’s liep veel benzine de weg op, waardoor de weg door de brandweer moest worden schoongespoten. Donderdag 24 december: De verkeers- Dwarsweg werd ontvreemd een gas- zuil op de Willem de ZwijgerlaanJnabij wandketel. In het zwembad werd uit kleding een portemonnee met inhoud 10,en 3 sleuteltjes) ontvreemd. Tussen vrijdag 18 en zondag 20 decem ber werd uit een tuin achter een woning aan de Boekweitakker een volle krat bier en een halfvolle krat bier weggeno men. De dorstige daders zijn tot op he den niet bekend geworden. Tijdens het winkelen op de weekmarkt is een Waddinxveense vrouw haar ca- melkleurige lederen portemonnee kwijtgeraakt. De portemonnee is ver moedelijk ontvreemd. Inhoud: 65, een bankpasje en twee strippenkaarten. Op maandag 21 december werden twee Waddinxveense knapen (13 en 14 jaar) Na een tweede vordering van de politie werd er wederom niet aan voldaan en werd tot aanhouding overgegaan. Op het moment, dat een politieman één van de knapen bij de arm pakte, werd de agent van achteren geschopt. De schop- per vluchtte meteen, doch kon toch worden aangehouden. Toen de twee politiemannen doende waren de zich verzettende knaap in de politieauto te krijgen, kwam een 17-ja- rige jongen op hen af en schopte één van de politiemannen twee keer in de rug en sloeg hem twee keer achter op het hoofd. Op datzelfde moment trachtte een 20- jarige knaap, die in eerste instantie niet ter plaatse aanwezig was, de andere po litieman te laten struikelen op het mo ment, dat deze zijn collega assisteerde bij een aanhouding. Uiteindelijk werden alle betrokkenen - Op dinsdag 22 december om 12.00 uur later gehoord op het bureau aan de Mo- werd een brandmelding aan de Peppel- Begin volgend jaar zal het ’’particulie re” college voor de verlening van bijs tand de jarenlange werkzaamheden be ëindigen. Het op handen zijnde besluit tot opheffing kwam in de begrotingstoe lichting voor het eerst naar buiten. Een eensgezind college van B. en W. gaf toen plotseling te kennen daartoe te wil len overgaan. Op zondag 20 december werden in de St. Victorstraat 2 buitenlampen ver nield. Op zaterdag 19 of zondag 20 de cember werd aan de Noordkade een auto vernield. Het portier toonde wat plaatschade. De spiegel was gedemont eerd en lag in een tuin. In het nieuwe gedeelte van het Gouwe- bos werden 11 bomen vernield. Op don derdag 24 december werd aan het Flori- serf een geparkeerde personenauto ver nield. Met een scherp voorwerp werden twee krassen op het linker voorscherm en op het linker achterportier aange bracht. ”Wij zijn evenwel bereid de komende periode te bezien hoe de nieuwe werk wijze bevalt en deze na twee jaar te eva lueren”, was de enige pleister op de wonde die het college van B. en W. kon geven. Maar de fracties van CDA (mi nus wethouder P.F.J. van Schie) en de PCW bleven tot het laatst toe tegen dit voornemen, dat dank zij een meerder heid van de gemeenteraad toch zal wor den uitgevoerd. Ontvreemd werden in Waddinxveen bruine herenfiets (is inmiddels bij eige naar), paarse jongensfiets, EMPO, groene kettingkast, donkergroene kin derfiets, Union, zwarte Opoe-dames- fiets met dubbele fietstassen, grijsgroe ne herenfiets, Gelderland, frnr. 0063C1686, bromfiets, Zundapp, LJL- 319, frnr. 5867799, rode Peugeot-sport- fiets, 10 versn, postcode 2742EW306, grijze Gazelle-herenfiets, type Tour de France, 5 versnellingen en rode dames fiets, Union, postcode 2771JR39. Gevonden werd een zwarte damesfiets, Eminent, postcode 2825BP1 Vanuit een loods aan de Zuidelijke WADDINXVEEN - Vorige week dins dagmiddag tekenden de bestuursverte- genwoordigers van Huize Souburgh in Waddinxveen en verpleeghuis De Riet hoek in Gouda een samenwerkings overeenkomst. Dit op Nieuwjaarsdag 1988 van kracht zo flexibel mogelijk. Het speciale pro gramma op marktdagen kan door de marktmeester of de rijkspolitie worden in- en uitgeschakeld. Er is van afgezien om in het wegdek een detektie-systeem aan te leggen voor de bussen van West- nederland. Wel is gebruik gemaakt van energie-zuinige lampen. De van Nederland Haarlem BV in Haarlem afkomstige apparatuur is geïn stalleerd door het Waddinxveense aan nemingsbedrijf Henk Baas BV. Met de aanpassing van het kruispunt was een kleine 60 mille 57.000,-) gemoeid. de nieuwe verkeerslichten) werd voor de tweede keer aangereden door een personenauto. Bij het achteruitrijden vanaf een parkeerplaats aan de Havik- hoek zag deze bestuurder een juist ach ter hem rijdende auto niet. Lichte mate riële schade aan beide voertuigen was het gevolg. Zaterdag 26 december: Een uit de rich ting Gouda naderende bestuurder raak te in een bocht van de Henegouwerweg naast de rijbaan. De eerste lantaarnpaal werd geraakt en een tweede lantaarn paal werd omver gereden, waarna de auto zijdelings via een dijk in een tuin terecht kwam. De auto was total loss en moest worden afgesleept. De bestuur der raakte niet gewond. aangehouden, nadat zij door winkel personeel op heterdaad waren betrapt bij diefstal van twee oplaatbare zaklan taarns ter waarde van 34,Bij nader onderzoek bleek, dat zij zich meer aan diefstal van goederen uit winkels had den schuldig gemaakt. Alle ontvreemde goederen werden ingeleverd. Na vér hoor door dè politie werden zij aan de ouders overgedragen. Op zondag 20 december werd een 23-ja- rige Boskoper aangehouden, daar hij kort tevoren uit de fietsenstalling bij het NS-station aan het Stationsplein een fiets had weggenomen. De afgelopen tijd is de aangehoudene meerdere keren verbaliseerd terzake diefstal van fiet sen, welke door hem zowel bij de NS- stations als langs de straat werden ont vreemd. Geboren: Nanneke, d.v. T. W.M. van den Boogaard en P.J. W. van Lokven; Peter Dirk, z.v. P.A.M. Ernster en M. de Langen; Günther Christian, z.v. W.J.C. van Houten en A.M. van Velzen; Margaretha Maaike Anna, d.v. P.J. Pronk en P.M.A. van de Wetering; Sabine Charlotte, d.v. A.P. van Belle en P.M. Kusse; Christiaan Hendrik, z.v. C.H. Boer en T.A.J. Gelderblom; Vincent Björn, z.v. R.D.E. Smits en J.I. Hartmans. Ondertrouwd: R.R. Markus en C. Vos; J. Visser en N.F. Kersber gen. Gehuwd: S.C. Wiafe Kissi en D.H. Onstein; J.J. Triep en C.P. Bongaarts; G. Aanenen V.E. Verheijen; J. van der Velde en H. de Vries. WADDINXVEEN - De dag voor Kerstmis 1987 zijn op het kruispunt bij het Koningin Wilhelminaplein de ver keerslichten in werking gesteld. Ze staan op een tiental palen, die het verkeer uit vier richtingen in goede ba nen moeten leiden. Voor de voetgan gers zijn er lichten bij de zebrapaden op de Willem de Zwijgerlaan, het KW- plein en de Juliana van Stolberglaan. Om sluipverkeer te voorkomen werden de parallelwegen langs de Willem de Zwijgerlaan bij het gevaarlijke kruis punt afgesloten. Bovendien is technisch Huize Souburgh en De Riethoek in Gouda tekenen een samenwerkingsovereenkomst. Links zet voorzitter J. Slinger van de Protestants-Christelijke Stichting Bejaardentehuis Souburgh zijn handtekening. (Foto: Sjaak Noteboom). «I ia ft* -x

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5