reparatie. Auto uitgereikt Gouwe af met 8 rondvaartboot Schade aan uw auto vereist deskundige Mieke Tijsterman-van Nielen (32) in Parijs-Dakar in bibliotheek Rode Kruis postzegels Kerstbal van Voor Afrika Nu Unigarant NV hoofdsponsor Kees en Mieke Kerstmiddag met Boskoops vrouwenkoor Woonhuis aan Tuinbouwweg Noorlander bouwt door in Zuidplas dansschool Van der Lubbe Leesprogramma voor kinderen Politie neemt 5.900 strijkers in beslag Sport voor 50-plussers gaat door ^RESTAURANT r l Wijzer geworden Smaak Toekomst Werkstukken Satelliet 60 MILJOfN FOCWA, kenmerk voor vakwerk 1 Passage 210, 2741 GS Waddinxveen. Telefoon: 01828-16695. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade24 2741EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 mi WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina? Meer zelfvertrouwen door rally- ervaring Westnederland reizigersrecord I l •FOCWC Arie Boonstoppel jr. reikt de sleutels naar van Neut). Voor diners, recepties, bruiloften etc. hebben we een sfeervolle zaalruimte beschikbaar, genaamd ’’PARTYHOME”. De reizigersgroei bij Westnederland be draagt ten opzichte van 1986 ruim 5%. Ongeveer 2% hiervan komt voor reke ning van de overgenomen VAGU-lijn 180, die tussen Gouda en Utrecht rijdt. De resterende 3% groei komt neer op 1,8 miljoen nieuwe reizigers en dat is twee keer zoveel als Westnederland had verwacht. 5.267,45 opgebracht. Dat heeft de afdeling Gouda en omstre ken van het Nederlandse Rode Kruis, waartoe Waddinxveen behoort, bekend gemaakt. In de Goudse streek werd in totaal bijna 30 mille aan postzegels ver kocht. De eerste zegels werden op dinsdag morgen 1 september in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost gekocht door burgemeester C.M. van der Linden. rij die Be Fair-voetbal hield voor de re novatie van de clubaccommodatie in het W amaarplantsoen Volgens de in Rotterdam werkende te- lefoniste/receptioniste zijn de taken Na haar eerste rally Parijs-Dakar, in 1985, had Mieke zich laten ontvallen dat het leuk was geweest, maar dat ze het na één keer wel genoeg vond. Voor de verstopte Randstad kan het openbaar vervoer een wezenlijke oplos sing bieden. Door het aanbrengen van speciale voorzieningen, zoals busbanen en voorrangsmaatregelen kan de kwali teit van het bussysteem op veel plaatsen aanzienlijk verbeterd worden. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de overheid. Westnederland streeft bo vendien naar kwaliteitsverbetering in de vorm van sneldiensten, overstapga- ranties en verhoogd comfort. rrj van de Peugeot 205 uit aan de win- de Be Fair-lotefij Dick Monster uit Amsterdam. (Foto: J. v.d. WADDINXVEEN - Sport overdag voor 50-plussers van de gymnastiekver eniging TOOS gaat in het nieuwe jaar op woensdagmiddag 6 januari van 13.30-14.30 uur in de gymzaal aan de Kerkstraat weer van start. De nieuwe cursus omvat 13 lessen van een uur, die worden gegeven onder des kundige leiding van de heer R. Leunis (tel. 15576). De kosten bedragen 52,-. De cursus is vooral bestemd voor dames en heren die lange tijd niet aan sport gedaan hebben. Centraal staat het ’’be wegen in zijn algemeenheid”. Daar naast gezelligheid met leeftijdgenoten. WADDINXVEEN - Kees en Mie ke Tijsterman, het Waddinxveense rally-echtpaar van de Tweede Bloksweg, is al naar Parijs voor deelname aan de 10e woestijnrally Parijs-Dakar. Zondag werden ze met alle andere Nederlandse rally- deelnemers uitgeleid in Eindho ven, waarna de voertuigkeuring in Brussel volgde. en dan heb je vaak nog last van die kou de rotwind. Lekker eten of douchen kun je niet. Je stilt de honger met voed sel uit een blikje, of zoals Jan de Rooy met erwtensoep, en je ligt elke avond met je slaapzak in het zand.” Drinkwater is kostbaar in Afrika, net als de benzine (’’Soms wel zeven gulden voor een liter,” aldus Kees). Vandaar dat Kees Tijsterman, die elke avond na aankomst moet gaan sleutelen aan zijn auto, regelmatig met zwarte, vette han den in zijn slaapzak kruipt. Mieke: ”Na een paar dagen kom je vanzelf weer bij een dorp waar je je wel kunt wassen, Daar nemen we gewoon genoegen mee.” WADDINXVEEN - B. en W. zijn van plan een vergunning af te geven voor de bouw van een woonhuis met garage aan de Tuinbouwweg 12. Het college is be reid daarvoor van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West af te wijken. Bij dit leesprogramma zullen werkstuk ken van leerlingen van verschillende ba sisscholen tentoongesteld worden. Kin deren mogen ook altijd tekeningen ma ken over rare wezentjes, robots, raket ten en andere wonderbaarlijke zaken. Die komen dan allemaal op de jeugdaf deling te hangen, zodat het er wonder baarlijk uit zal zien. Dit leesprogramma begint op maandag 4 januari ér wordt afgesloten op zater dag 19 maart met een theatervoorstel ling. Ook deze voorstelling staat geheel in het teken van ’’Wonder boven won der”. Het speelt zich af in een heel apar te wereld met heel aparte mensen. Kaartleesster Mieke Tijsterman- van Nielen (32). WADDINXVEEN - Deze foto’s wer den gemaakt tijdens de uitreiking van de Be Fair-loterijhoofdprijs, een Peu geot 205, door de Waddinxvener Arie Boonstoppel jr. aan de Amsterdamse prijswinnaar Dick Monster. Met zijn lotnummer 0255 veroverde het oud-Be Fair-lid de hoofdprijs in de lote- Voor het eerst werd de 60 miljoengrens doorbroken. Een verklaring van de groei moet vooral gezocht worden in de interlocale lijnen. De meeste van deze lijnen geven een duidelijke groeiten- dens te zien. Daarnaast is vooral het stadsvervoer in Alphen a/d Rijn en Nieuwegein sterk toegenomen. De gezamelijke inspanningen moeten ertoe leiden dat de bus sneller en com fortabeler wordt en daarmee in de spit suren een echt alternatief gaat vormen voor de automobilist. Westnederland ziet in dit kader vol doende mogelijkheden voor verdere groei in de toekomst. Dat is in het be lang van alle reizigers in de Randstad. Op 30 december a.s. hoopt Westneder- WADDINXVEEN - De dit najaar in Waddinxveen gehouden postzegelactie land haar reizigers op kleurrijke wijze te van het Nederlandse Rode Kruis heeft laten merken dat Westnederland groeit. PPIJS1 3 T* I C Zelfs de kleinste botsing kan vitale *z'w"^** delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. GLASBEEK ’’Hotels? Ja die zijn er wel. Maar die zijn meestal volgeboekt, omdat de heren van de organisatie of de sponsors daar hun intrek al hebben genomen. En als er een keertje plaats is, wordt die in genomen door fabrieksrijders. Die wor den begeleid door mensen in vliegtuig jes. Als het nodig is, worden die vooruit gestuurd om beslag te leggen op een aantal beddenAls je geluk hebt, mag je bij hun op de kamer een bad nemen”. De trekking vond door het notariskant oor J. in’t Hol en mr. P.L. van derRleu- len plaats tijdens de jaarlijkse Kerst- kienavond van de voetbalvereniging. ft goed verdeeld. Haar man sleutelt tot op het laatste moment en zij leest de route kaarten. ”Ja, het navigeren laat hij he lemaal aan mij over. Dat deed hij ook de eerste keer en toen had ik nota bene nog nooit van mijn leven een routeboek in handen gehad. We moesten 13.000 kilometer door bergen en woestijn en ik wist niets van navigeren!” ’’Inmiddels ben ik heel wat wijzer ge worden. Ik heb ook meer zelfvertrou- WADDINXVEEN - Het verzekerings bedrijf Unigarant NV in Hoogeveen meldt hoofdsponsor te zijn van het Waddinxveense rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg. Het tweetal doet dit jaar voor de vierde keer mee aan de monsterrally Parijs- Dakar. De rally gaat van start op 1 janu ari 1988. Het valt te verwachten dat het energie ke echtpaar op de hoogste niveau zal strijden, want Kees en Mieke zijn de af gelopen jaren al zeer succesvol geweest in Parijs-Dakar. En met de ervaring die ze inmiddels hebben opgedaan, moet het mogelijk zijn in de voorste gelede ren te eindigen. Kees en Mieke Tijsterman zijn gelau werde auto-sporters. Zij ontvingen de wereldwijd begeerde prijs ”De Spirit of Competition Award” voor de MMC Driver of the Year 1987 en werden uit geroepen tot de Mitsubishi Sportdriver of the Year 1987, Kees en Mieke dragen Mitsubishi een warm hart toe. Dit jaar zullen zij voor de derde keer de rally rijden in hun fa voriete auto, een door Kees zelf aange paste Mitsubishi Pajero. wen. Dat is prettig voor Kees, die zich helemaal op het rijden moet kunnen concentreren. Hij vindt het rot, als ik niet zeker van mijn zaakjes ben. Dus doe ik soms maar net alsof. Want na tuurlijk kom je in Afrika af en toe op stukken, waar je van alles en iedereen verlaten bent. Vorig jaar heb ik Kees vier uur de verkeerde kant op laten rij den. Maar'het kwam ook voor dat ieder een rechtdoor ging en alleen wij, op mijn aanwijzing, in de woestijn linksaf gingen. Dat vereiste enige koelbloedig heid, maar het was prettig om later te constateren dat ik het goed had ged aan.” ”Als een half jaar later al die andere te ams weer met hun voorbereiding begin nen, iedereen over de volgende rally praat, krijg je vanzelf toch weer de smaak te pakken. Dus zijn wij ook weer doorgegaan. Ja, het blijft een zware tocht. Het begint eigenlijk al met die weken ervoor, als Kees zeven dagen per week aan het sleutelen is. Maar als we eenmaal in Afrika zijn, word je pas echt op de proef gesteld. Duizenden kilome ters door zand, rotsen en bergstreken, drie weken lang drie uur slapen per nacht, ’s Nachts vriest het in de woestijn WADDINXVEEN - In de woonwijk Zuidplas gaat het Leiderdorpse bouw bedrijf Noorlander BV 40 premie-C- en 12 vrije sectorwoningen bouwen. Met de verkoop van de drie percelen grond daarvoor stemde de Waddinx veense gemeenteraad vorige week maandagavond op voorstel van het col lege van B. en W. in. De grondverkoop omvatte in totaal 8.300 vierkante meter voor de prijs van 1.378.000,(exclusief btw). De ver koopprijs bedraagt dus, in verband met de enigszins verruimde opzet van het project, 53 x 26.000, WADDINXVEEN - De Waddinxveen se dansschool van Guus en Renée van der Lubbe hield de zaterdag voor Kerst mis het traditionele Kerstbal in De Ro zenburcht in Boskoop. Het muzikale startsein daarvoor werd ’s avonds om half negen gegeven door de band For mation Friction. Tot laat in de avond was de dansvloer druk bezet. Veel aandacht ging uit naar de Waddinxveense dansbokaal, die voor de vierde maal veroverd kon wor den en ditmaal terecht kwam bij dans school R. en B. Wissink uit Oostvoor- ne. De eerste plaats in de ballroomwed- strijd ging naar Renée en Paula Elder- horst. Tweede werden Olaf Lange en Carla Valk en derde John Meulwijk en Isabel Eigen raam. Naast deze attractie hadden Guus en Renée van der Lubbe gezorgd voor een traditionele Kerst- en Nieuwjaarswens, die naar voren kwam uit een ’’spiege- lactdans” van vier zwervers (leerlingen uit de school). De avond werd besloten met één nummer waarin iedereen zijn gevoelens en wensen kwijt kon. WADDINXVEEN - Vorige week maandag 21 december heeft de Waddinxveense rijkspolitie in een woning aan de Zuidkade 5.900 strijkers (59 dozen) inbesiaggeno- men. Dit niet goedgekeurd en toe gestaan vuurwerk was illegaal voorhanden. In verband met overtreding van de Hinderwet wordt tegen de eigenaar proces-verbaai opgemaakt. De zoon des huizes had enkele dozen vuurwerk hiervan aan jeugdigen verkocht en ook hiervan is proces verbaal opgemaakt. Presentatrice Tineke de Nooij maakte met het Waddinxveense echtpaar de af spraak te proberen via de satelliet tij dens de tv-uitzending van zaterdag 17 januari contact met ze te krijgen. Kees en Mieke Tijsterman zitten dan - als al les goed gaat - in Tomboucktou in Mali, één van de vijf Afrikaanse landen die wordt aangedaan. Dat Kees en Mieke Tijsterman ver trouwde gezichten zijn geworden in Pa rijs-Dakar is eigenlijk nooit de bedoe ling geweest, in ieder geval niet dat ze het samen zouden doen. Door stom toe val belandde Mieke Tijsterman in 1985 op de stoel van de navigator en die heeft ze vervolgens niet meer willen afstaan. Nu, drie seizoenen en vele duizenden kilometers verder, vormen ze een suc cesvol rally-duo en zou echtgenoot Kees het niet meer anders willen. ’’Weet je,” zegt de nuchtere monteur uit Waddinxveen, ”ik zal een voorbeeld geven. Voor mijn vrouw stoppen ze midden in de woestijn veel eerder dan voor mij. En als je pech hebt, is dat toch verrekt gemakkelijk.” Ooit raakte Kees Tijsterman in Afrika, waar hij op vakantie was, bevangen door de rallykoorts. Met een ’’goede vriend” ging hij aan de slag, bouwde een Mercedes-Benz 380 GD om tot ral- ly-wagen en stond in december ’84 klaar voor de vuurdoop in Parijs-Dakar, de langste en zwaarste rally ter wereld. Mieke: ’’Alles was in orde, tot de vrouw van die vriend in december moest gaan bevallen en Kees plotseling zonder na vigator zat. Ik heb niet lang geaarzeld en zei tegen Kees: Dan ga ik maar mee.” Morgen - dinsdag 30 december - wordt in de Parijse voorsteden Cergy en Ver sailles de proloog verreden, waarna op Nieuwjaarsdag de echte strijd begint met de eerste etappe over 780 kilometer naar de Zuidfranse havenstad Sète. Daar wordt ingescheept naar Algerije voor de drie weken durende tocht door Noord- en West-Afrika. Zaterdagmorgen waren de 34-jarige las- ser/automonteur Kees Tijsterman en de 32-jarige telefoniste/receptioniste Mie ke Tijsterman-van Nielen te gast in het rechtstreeks uitgezonden Veronica-te- levisieprogramma Tineke. Daar vertel den zij over hun samenwerking in de woestijn, het slapen in het zand, de ont beringen onderweg en de voorbereiding van de rally, waaraan ze voor de vierde maal meedoen. WADDINXVEEN/GOUDA - Oud-Waddinxvener Boudewijn Ligterink, bekend van het scoutingwerk en de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen, wil op zaterdag 2 en zondag 3 januari van Waddinxveen naar de Braassemermeer gaan varen voor Afrika Nu. Hij stelt daarvoor bij voldoende belangstelling zijn rondvaartboot Het Groene Hart - normaal varen naar de Reeuwijkse Plassen of over de Hol- landsche IJssel - beschikbaar. Het vertrek is op beide dagen om 16.00 uur bij de loswal aan de Noordkade- Nesse. De terugkeer is om 20.00 uur. Kosten 25,-, inclusief eenvoudige broodmaaltijd. Met 40 passagiers betekent dit ongeveer 700,- a 800,- voor Afrika Nü. Wie wil meevaren kan Boudewijn Ligterink, die tot dit jaar aan de Hene- gouwerweg woonde, bellen in Gouda op dit nummer: 01820-25928. WADDINXVEEN - Dit jaar vervoerde NV Verenigd Streekvervoer Westnederland in Waddinxveen ruim 60 miljoen reizigers in stad en streek, een nieuw record. Onder het motto ’’Westnederland groeit” zul len op woensdag 30 december Westnederland-reizigers op verrassende wijze betrokken worden in de festiviteiten. De acties zullen verspreid over het hele vervoergebied plaatsvinden, met name op belangrijke over stappunten van het openbaar vervoer. B. en W. laten nog weten dat met deze verkoop gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven aan de door de gemeente met Noorlander Bouw BV gesloten over eenkomst uit 1982, welke overeen komst onder meer strekt tot de bouw van 820 woningen door dit bouwbedrijf. WADDINXVEEN - ’’Wonder boven wonder” is de titel van het leesprogram ma voor de jeugd in de Openbare Bibli otheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Daar liggen ook folders met de spelregels voor dit programma, dat in de maanden januari, februari en maart wordt gedaan. Het leesprogramma is een jaarlijks te rugkerende boekpromotie-activiteit met als doel kinderen te stimuleren tot het lezen van boeken en wel speciale boeken. De boeken zijn geselekteerd aan de hand van een thema. Dit jaar is dat thema ’’Wonder boven wonder”. De boeken gaan dan ook over allerlei wonderbaarlijke zaken zoals ra re wezentjes, de maan, raketten en ro bots. Ook science fiction boeken horen hierbij. Al deze boeken staan tentoon gesteld centraal in de bibliotheek. Ieder kind dat meedoet aan het leespro gramma krijgt een eigen pas. Hierin is naast de naam, het adres en de leeftijd ook ruimte voor vijf stickertjes. De be doeling is dat voor ieder gelezen boek een stickertje verdiend kan worden. Als het boek gelezen is, moet er op een vel geschreven worden waar het over gaat, of de lezer het leuk of niet leuk vond en waarom. Na inlevering van zo’n beschrijving wordt er een sticker in de pas geplakt. Na het lezen van vijf boeken is de pas vol (5 stickers) en wacht er nog een klei ne traktatie. Kinderen t/m 8 jaar hoeven niet persé 5 boeken te lezen, maar mo gen ook 2 tekeningen maken en 3 boe ken lezen voor 5 stickers. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum werd ook door de cultu rele commissie van de Stichting Dienst- verleningscentum Waddinxveen een Kerstmiddag voor ouderen, minder-va liden en anderen gehouden. De middag werd voor het grootste deel verzorgd door het koor van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen te Boskoop onder leiding van mevrouw T. Massaar-van Driel met aan de vleugel mevrouw R. Doorn-Blok. Als solisten traden op Ine Boer, Rie Kwaak-Ramp, Tine Paes en Annie Schellingerhout. Het programma van de Kerstviering be stond uit zang van het koor, afgewisseld met declamatie en samenzang. Zowel tezamen, als individueel, werd gedecla meerd door Annie Dijkman en Truus Both-van ’t Slot. Het koor zong weer op uitstekende wij ze. Er werden bekende kerstliederen gezongen, maar er werd ook nog enkele ingewikkelde liederen gezongen zoals de kerstcantate door Cl. Holthaus enm de Weihnachts Kantate van R. Reinec ke. Beide cantates werden op uitstekende wijze vertolkt en het is bewonderings- waardig te horen, hoe een groepje van ruim twintig zangeressen dit zo goed weten te vertolken. Ook het lied Chris tuskind, bestaande uit acht kerstliede ren, verdient alle lof. De aanwezigen in de volle zaal genoten bijzonder. Dit lieten verschillende be zoekers in de pauze wel merken aan de commissieleden. Vermeldenswaard is ook Kerstimprovisatie op de piano door mevrouw Doorn. Een daverend ap plaus mocht zij na de improvisatie spontaan in ontvangst nemen van de aanwezigen. Voorzitter A. Both bedankte in zijn slo twoord diligente, pianiste en koor. Na mens culturele commissie werd zowel mevrouw Massaar, als mevrouw Van Doorn een attentie aangeboden. Dit ge beurde ook aan degenen die de decla matie hadden verzorgd. NV Verenigd Streekvervoer Westnederland passeert de grens van 60 miljoen reizigers in één jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 7