EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1987 1987 jf lm i I Nog geen gokhui, discotheek, zwemparadijs, winkels in Zuidplas TWEE GROTE KUNSTWERKEN EN EEN KUNSTPRIJS 1987 r W jf n WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 9 I Foto’s: Sjaak Noteboom e.a. Tekst: Bert Woudenberg WADDINXVEEN - Een rustig jaar, tegen het saaie aan. - A i MWMMI 5 *1! tegen het saaie aan Vrijdagavond 3 juli onthulde PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein het uit 5 zuilen WD-wethouder K. W. Th. van Soest en Reeuwijks burgemeester mevrouw Y. Ver- stoep-Bauer werkten op woensdag 17 juni samen bij de opening van het fietspad van In februari kocht de gemeenteraad de woning Passage 9 voor f 230.000,-. Het huis werd in het najaar gesloopt, in september bepaalde de raad dat het hoofdwinkelcen trum van Waddinxveen moet ontstaan in westelijke richting, mogelijk ten koste van de Kruiskerk, Het Trefpunt en het Groene Kruisgebouw. De middenstandsvereni- ging, die in het oosten had willen uitbreiden, bleef met lege handen achter. De Waddinxveense kunstenaar Anke Mensink veroverde dit voorjaar de Kunstprijs van de gemeente Gouda, hoe wel het publiek over haar werk heel an ders oordeelde. Zij kreeg geld, een prijs en later in het jaar een expositie in Het Catharina Gasthuis. De Rotterdamse bisschop mgr. dr. G. Ph. Bar ging donderdag 2 april voor in een eucharistieviering in de St. Victor- kerk en sprak daarna met lidmaten van de St. Victorparochie in de Ontmoetings- kerk. Op de foto zit bij hem de heer A.M. Meskers van de vernieuwingsbeweging 8 mei. bestaande kunstwerk bij de ingang van de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Kunstenaar Tom Postma (24,2%) en - komst was bedroevend laag: 70,8 pro cent, terwijl de Centrumdemocraten toch nog 39 Waddinxveense stemmen kregen. In de gemeenteraad vertrok CD A-raad- slid D. Westerduin en kondigde VVD- fractievoorzitter ir. K.A. Warmenho ven aan het leiderschap per 1 januari 1988 over te zullen dragen aan mevrouw M. Wientjens-van der Velden. Burge meester C.M. van der Linden liet via zijn ’’voorlichtingsdienst” bekend ma ken op Nieuwjaarsdag voor zes jaar te zijn herbenoemd als eerste burger van dit Gouwedorp. Verder kreeg de VVD in Jacques Leef- lang een vaste voorzitter en nam Leo van Velzen bij de PvdA de plaats in van voorzitter Sonja Rinsma. Verder wer- de Openbare Bibliotheek Waddinxveen aan - -1 was hierbij aanwezig. Burgemeester C.M. van der Linden kwam op dinsdag 7juli Waddinxveens 100-jarige en oudste inwoonster mevrouw Trijntje Verstoep-Buijs feliciteren in Huize Sou- burgh. zingen. Samengevoegd werden de mr. A. de Roosschool met de Leon van Gel- derschool. In Zuidplas ging de Annie M.G. Schmidtschool van start. De Sa- vornin Lohmanschool trok in het pand van de mr. A. de Roosschool en de Ge reformeerde School verhuisde van de Kerkstraat, dat een dependance werd van de Prof. Kohnstammschool, naar de Lindengaarde. De De Rank-lokatie aan de Esdoornlaan werd definitief door LHNO-leerlingen verlaten. De deze zomer heropende Rabobank aan de Kerkweg-Oost kwam met B. en W.* overeen voor de Petteplas een fontein van f 15.000,-aan te bieden. Onder aanvoering van PvdA-raadslid M. Boere en de hengelsportvereniging Waddinxveen werd het ge geven paard in de bek gekeken en als zodanig niet geaccepteerd. Er komt derhalve geen fontein in W.-xldinxveen. Amsterdams beeldend kunstenaar Herman Makkink bekijkt met welzijnsambtenadr drs. C.J.M. Seelen schetsen van de langs de Dreef komende kunstwerken (11 zuilen), die zaterdag 12 december officieel door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein wer den onthuld. Bijna niemand weet het meer, maar op 18 maart waren er ook nog verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Het CDA werd weer de groot- De gemeenteraad besloot het winkel- ste (31,1%), gevolgd door de PvdA centrum ”de Passage” naar het westen (24,2%) en de VVD (18,5%). De op uit te breiden. Een belangrijk besluit, dat Waddinxveen rond het jaar 2.000 aan het nieuw en groter winkelhart moet helpen. De villa’s langs de Ker kweg-Oost kunnen blijven staan. Nieuw was de ingebruikname van de Coenecoopbrug over de Gouwe. Over de toekomst van het zwembad- complex werd nog geen definitief be sluit genomen, maar aan het afstoten van het openluchtzwembad valt waar schijnlijk niet te ontkomen. Ondanks alle commerciële belangstelling die er zou zijn kwam er in Waddinxveen nog geen gokhal en geen discotheek. Ook de bouw van een wijkwinkelcentrum in de wij k Zuidplas kon net dit jaar niet of ficieel van start gaan. Voor de Waddinxveense scholen ken merkte het jaar 1987 zich door verhui- den er zeven vrouwen vernoemd in Zuidplas, werd de bodem van het Brug- centrum voor f 265.000,- schoonge maakt en schijnt nu de rek te zijn uit het gemeentelijke huishoudboekje, zo heeft bronzen wethouder P.F.J. van Schie een en andermaal duidelijk ge maakt. Dat valt te zeggen over het nu bijna voorbije 1987. Het was een jaar met weinig uitschieters en geen spectaculai re dingen. Maar het was natuurlijk wèl een aardig jaar voor onze lokale samen leving met nieuwe initiatieven (Wad dinxveense Kunstdagen), uitgestelde beslissingen (zwembad) en mijlpalen (Coenecoopbrug). Daarnaast is er het verdriet en de blijdschap van de Wad- dinxveners persoonlijk. Voor het eerst passeerden we de grens van 24.000 inwoners en dat betekent per 1 januari drie full-time wethouders. De informatie-voorziening werd uitgebreid met de wekelijkse uitzendingen van de lokale omroep RTW. Het aantal zen ders via het kabelnet blijft overigens maar uitbreiden, want na de uitbreiding van dit jaar komen er weer drie nieuwe in 1988 bij. Voor het eerst dit jaar werden de Wad dinxveense Kunstdagen 1987 gehou den. Een week lang in oktober waren er dagelijks in deze gemeente kunstmani festaties, maar de bevolking kwam er niet massaal op af. Veelbesproken wa ren de kunstwerken bij de Openbare Bi bliotheek en de Dreef. Ze maakten de tongen los, maar voor de rest ging alles zijn gangetje. De Waddinxveners lijken zich meer en meer thuis te vermaken. Ze hebben straks 15 televisiekanalen tot hun be schikking. Waarom zou je de deur nog uit gaan? Verenigingsavonden worden lang niet meer zo druk bezocht. Zelfs een prachtige zangavond van het Chris telijk Urker Visserskoor Crescendo zorgt niet voor een volle Ontmoetings- kerk. Intussen discussieert men aan het Raad huisplein of Waddinxveen al van een dorp een stad geworden is. PvdA-wet houder drs. M. Kraaijestein vindt de twee ’’wokkels” aan de Dreef de over- gang van dorp naar stad markeren. Bur gemeester C.M. van der Linden durft niet over een dorp of een stad te spreken en rept derhalve maar over gemeente. In 1988 is er meer voor nodig om Wad dinxveen stadse allures te geven, zo dat iedereen dat overigens zou willen. Op donderdag 23 april opende burgemeester C. M. van der Linden aan de Willem de Zwijgerlaan het in twee flatwoningen onder gebrachte tehuis voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in Waddinxveen van de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinx veen. Voor het opknappen van de twee woningen legde de gemeenteraad in februari f 30.000,- op tafel. Voor de opening viste de burgemeester uit een schaal met water de sleutel. Een met ballonnen getooide burgemeester C.M. van der Linden gleed woensdag 15 juli als eerste af van de glijbaan op het speelterrein aan de Kievitdreef. Dit ter afslui ting van het maken van diverse speelterreintjes in de nieuwe woonwijk. Mr. Pieter van Vollenhoven was zondag 26 april in Waddinxveen voor de officiële ingebruikname van de uit 1834 stammende ge: restaureerde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. Met de restauratie is een kleine miljoen gulden en één jaar gemoeid geweest. Zaterdag 2 mei was er een open huis. 1987: Een rustig jaar, De regionale kruisvereniging Gouwe-IJssel nam op vrijdag 3 april het nieuwe kant oor aan de Nesse 22a in gebruik. Hier werken acht mensen, omdat de kantoorruimte aan de Stationsstraat onvoldoende was geworden. - genoemd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9