G. Rehorst kreeg applaus Geschenk voor dove kinderen HET STARFESTIVAL 1988 Gouden speld voor C. de Bas DANSAVOND LOONCONTROLE IN „DE LOODS” ÏIVIBAS RTW over Het verkeer eiste het leven van een 14- en een 12-jarige Werknemers steunden hem Keur groep ’70 opent pand KROOSHAPPERS PRESENTEREN werkloze W’veriers T. Ververs wil nieuw KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 restaurant Nieuwsblad Onafhankelijk I KEURINGSSTATION MALSOVIT DM u Detailhandel arwa apijtservice Is uw loon ook te laag? De Industrie- en Voedingsbond CNV doet er wat aan. Geld Eerste paal Functies Berucht Drukke routes Overleg Vakbonden Oproep WOENSDAG 13 JANUARI 1988 43e JAARGANG - No. 2062 DANSSCHOLEN RAMEN DEUREN KOZIJNEN Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn 5 Alle Boomkwekerijen uit Boskoop en Hazerswoude Dorp kunnen hun loon laten controleren. Donderdagavond 21 januari (vanaf 19.45 uur) kunt u bij de bond terecht. Gratis en voor niets. De Industrie- en Voedingsbond CNV helpt u om het juiste loon te krijgen. Kom dus naar „DE LOODS”, achter de Gereformeerde Kerk in B°sko°P- EEN TIP: Neem uw loonstrookje mee. KUNSTSTOF ALUMINIUM HARD HOUT WADDINXVEEN - Vanmiddag - woensdag 13 januari - heeft de aan de Jan Dorrekenskade-Oost wonende C. de Bas (64) de gouden legpenning met oorkonde en reversspeld van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland uitgereikt gekregen door algemeen secretaris drs. J.C. Brink. ZONDAGAVOND 17 JANUARI A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR industrie ën voedingsbond AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK Op 16 jan. in de Beurshal Florida. Met o.a.: Gerard Joling Peter Koelewijn André Sharon Corrie Konings WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden opent dinsdag middag 26 januari om vier uur het nieuwe bedrijfspand van de inkoop combinatie Keurgroep ’70 UA in het bedrijvenpark Coenecoop. WADDINXVEEN - De gebeurtenissen rond het failissement van het bouw- en aannemingsbedrijf Rehorst hebben zich in de afgelopen week razendsnel opgevolgd. Toch hebben de redding en de ondergang van het trotse bouwbearijf maar drie dagen geduurd. ALPHEUSE AVONDSCHOOL In januari starten we met nieuwe cursussen: y Inl. 01720 - 22450 L MONTAGE L Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. Entree f 20,-. Kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij sigarenmagazijn Ad Verkleij, B.C. straat en V.V.V., Overslag en evt. aan de zaal. ,,U komt toch ook” J k NTEUWENHUIJZEN VISSER r EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER l:tS Weekblad voor addinxveen r 1 J TEL 01828- 1 14 51 b 4 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS I Weer jonge fietser op EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Was het meisje op de fiets op weg naar de christelijke scholengemeenschap PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN - VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING - Voorafgaandejian de officiële opening zal een kofféinleiding worden gehou den over het ontwerp ’’Ontwikkelingen in de doe-het-zelf-markt” door organi- satie-adviseur drs. A.M. Bos van Van der Torn Buningh. van batterijen voor hun gehoorappara ten. De jaarkosten hiervan bedragen 50,- per apparaat. De heer De Bas is een groot aantal j aren lid geweest van de Kamer van Koop- handel en was tevens voorzitter van de Commissie Detailhandel, Ambacht en Diensten van de Kamer. Voorts is hij bestuurslid van het Region aal Instituut Midden- en Kleinbedrijf en de Stichting SABA (Stichting Algeme ne Bijstand en Advies voor onderne mers in het midden- en kleinbedrijf). Drs. Brink is tijdens zijn toespraak in gegaan op het belang van de detailhan del in onze economie. ”De detailhandel is in veel gevallen de laatste schakel van de produktie naar de consument. Je zou de winkelfunctie als de kassa van onze economie kunnen beschouwen. Als daar niet spel afgerekend kan worden, stagneert het voorgaande economische proces. Dit wordt vaak onvoldoende beseft”, aldus de secretaris van de Ka mer van Koophandel. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Dat betekent dat de Keurgroep gehoor wil geven aan een verzoek van een do venschool in Sri Lanka door 125 kinde ren in het dorp Mofatuwa te voorzien ÖliiroiÖ TEL. 01828-18625 derden meisjes en jongens op de fiets onderweg. Ze nemen daarvoor ook druk door auto’s bereden routes. Het ongeval mei het 12-jarige Zevenhuizen- se meisje, dat nog met zwaar hersenlet sel werd opgenomen in het Rotterdam se Dijkzigt-ziekenhuis, gebeurde op de kruising IJserman-G. van Dort Kroon- weg. De uit Zoetermeer komende inkoop- combinatie, voorgezeten door de Wad dinxvener C. de Bas, heeft de genodig den opgeroepen ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe pand geen bloemen of geschenken aan te bie den, maar enveloppen met inhoud. De slechte ervaringen in Waddinxveen met een geweigerde fontein in de Pette- plas van de Rabobank Waddinxveen en het niet te plaatsen openluchtpodium van de opgeheven woningbouwvereni ging St. Joseph hebben het bestuur van de inkoopcombinatie op de gedachte gebracht met de giften de deur te ope nen van stilte naar een wereld van ge luid. voor MAVQ/LTO/LHNÖ De Wadde aan de Sniepweg, de jongen was als leerling van klas 32 op weg naar de sa menwerkingsschool voor HAVO-Athe neum aan dezelfde Sniepweg. Beiden zijn daar nooit aangekomen. it [- HARWA TAPIJTSERVICE MBA 2 vakken voor a.s. examen Middenstand 11/2 jaar Boekhouden basis- kennis in 4 maanden s «a; ondanks het een dag eerder uitgespro ken faillissement - begin deze week weer.op het werk te verschijnen, gezien de achter de schermen voorbereide plannen om zoveel mogelijk van de werkgelegenheid te behouden en de bouwprojecten geen verdere vertraging te laten oplopen. Het woord werd op die bijeenkomst ook gevoerd door Adriaan van Erk, wiens bedrijf 26 jaar oud is en 110 mede werkers telde. De opening en sluiting was in handen van Waddinxvener en ex- directeur Gerard Rehorst, die iedereen ondanks alles een goed en gelukkig nieuwjaar wenste en beloofde mee te zullen werken aan de meest gunstige op lossingen. Van de aanwezige bouwvakkers kreeg hij spontaan applaus en die steun deed hem zichtbaar goed. Op die bijeen- WADDINXVEEN - Er worden door het Waddinxveense gemeen tebestuur planologische maatrege len getroffen om horeca-onderne- mer T. Ververs uit Waddinxveen aan de Limaweg in de woonwijk Zuidplas een nieuw restaurant met woning te laten bouwen. Dit resultaat betekent de verplaat sing van restaurant Bibelot uit de Passage. Over de restaurantplan- nen worden al een poosje gedach ten uitgewisseld. De invulling van de te bebouwen plek is al aan de or de geweest op een hoorzitting voor omwonenden. Aanvankelijk pro beerde de heer Ververs een restau rant aan de Petteplas gerealiseerd te krijgen, maar de politiek stak daar een stokje voor. Het nieuwe restaurant aan de Limaweg is gele gen op een strategische plek in de woonwijk Zuidplas, vlak bij de in- en uitvalsweg Beijerincklaan. De bekende Waddinxvener, oud-voor- zitter van de middenstandsvereniging Waddinxveen, heeft deze onderschei ding gekregen als blijk van waardering voor de wijze waarop hij gedurende 50 jaar zijn arbeid heeft verricht. In 1938 trad hij bij zijn vader in dienst. Vandaag is het ook 40 jaar geleden dat de heer De Bas toetrad als firmant van firma W. de Bas Zn (speelgoed- en doe-het-zelf-zaken) De Bas heeft winkels in Boskoop, Wad dinxveen en Gouda. Ook betekent 1988 het eeuwfeest voor de firma De Bas, omdat W. de Bas (opa van C. de Bas) de grondlegger was van wat nu de firma De Bas is. De eerste paal voor het nieuwe bedrijf spand van de Coöperatieve Vereniging Keurgroep ’70 werd op donderdag 7 mei 1987 geslagen door C. de Bas. Voor het neerzetten van dit pand verkocht de ge meenteraad van Waddinxveen in ra zendsnel tempo 3.584 vierkante meter grond voor 437.480,- aan de inkoop combinatie voor zelfstandig doe-het- zelf-detaillisten. Het nieuwe bedrijfspand wordt gezien als een mijlpaal in de geschiedenis van de Keurgroep. In Zoetermeer was geen mogelijkheid om het pand te vergroten. Van de gekochte 3.500 meter is zo’n 2500 meter bebouwdzodat er ruimte is om uit te breiden. Het pand is naar ei gen ontwerp gebouwd door het Moer- kapelse bouwbedrijf J.G. Bakker BV. Het omvat een magazijn, kantoorruim te en een toonzaal. De bouw- en inrichtingskosten bedroe gen twee miljoen gulden. Bij de Keur groep, die 85 leden telt met 100 vestigin gen, werken een 15-tal mensen. De heer De Bas is verder 16 jaar lid van het bestuur van de plaatselijke KNOV, waaronder vier jaar als voorzitter. Sinds de oprichting van inkoopcombinatie Keurgroep ’70 is hij lid van het bestuur, waarvan 7 jaar voorzitter. Leo de Bruin (14 jaar) wérd het slach toffer van een dodelijk ongeval op de T- kruising van de Oranjestraat, de Juli- anastraat en de Middelweg in Moerka- pelle. Deze beruchte kruising ligt op de grens met Waddinxveen. Volgens de rijkspolitie verzuimde de jongen om voorrang te geven, waardoor hij óp de fiets werd aangereden door een auto. J Hij werd bewusteloos overgebracht l naar het Goudse Bleuland Ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed. Zijn klasgenoten, medeleerlingen, personeel en bestuur van de samenwer kingsschool treuren om de dood van de jongen. ”Wij proberen iets van het gro te verdriet van zijn ouders, familie en vrienden te begrijpen en mee te dra gen”, zo schreef het HAVO-Atheneum in een advertentie. Maandag 11 januari vervielen alle les sen na het derde uur om iedereen die dat wilde de gelegenheid te bieden de naaste familie van Leo de Bruin van zijn of haar deelneming te betuigen of op an dere wijze bij Leo’s voor velen zo moei lijk te aanvaarden overlijden stil te staan. Naar Waddinxveense scholen voor voortgezet onderwijs zijn dagelijks hon- werknemers, de opdrachtgevers en de vond elders al werk. De Hout- en toekomstige eigenaren om het werk Bouwbonden van CNV en FNV hebben weer ter hand te kunnen nemen. zich positief uitgelaten over het behoud Dat gebeurde door de heren A. van van de werkgelegenheid door de oprich- ting van een nieuwe BV. Zij assisteer den de werknemers bij het verrichten van allerlei formaliteiten. Elders in dit Weekblad voor Waddinx- Het meisje fietste onoplettend met twee vriendinnen de IJsermanweg op en werd toen door een Waddinxveense automobiliste geschept en op het weg dek gesmakt. De IJsermanweg wijst de weggebruiker op de gevaren die er dreigen. Langs de weg staat herhaaldelijk het bord gevaarlijke berm, terwijl bij de T-kruising met de G. van Dort Kroonweg de borden ”Let op! Zijweg” zijn geplaats. Dit jaar verloren twee mensen op de IJsermanweg tijdens aanrij dingen het leven. (Foto: Sjaak Noteboom). weg naar school gedood WADDINXVEEN - Dit schooljaar is opnieuw een leerling van het voort gezet onderwijs op weg naar een Waddinxveense school in het verkeer om het leven gekomen. Dondermorgen overleed de 14-jarige Leo de Bruin uit Moerkapelle aan de gevolgen van een aanrijding met een auto. Eind vorig jaar overleefde een 12-jarig meisje uit Zevenhuizen een aanrijding met een auto op de IJsermanweg niet. Maandagmorgen hebben de meeste van komst bleek dat de medewerkers de on- de ontslagen 230 medewerkers zich ge- dergang van Rehorst eigenlijk niet di- meld op de diverse woningbouwprojec- reet aan hem of aan anderen verweten ten van het bedrijf, waarvan de failiette hebben. Voor het maken van verwijten onderdelen zijn overgenomen door be- is en was geen plaats. Ook de onderne- heermaatschappij Adriaan van Erk BV mingsraad werd niet onder vuur geno- uit Bergambacht. men. In de afgelopen dagen is er door de di- De deze week in dienst genomen mede- rectie van de nieuwe besloten vennoot- werkers hebben tijdelijke contracten schap Rehorst volop overlegd met de gekregen. Een niet onbelangrijk aantal werknemers, de opdrachtgevers en de 1 L. T?_ V Erk, H.JZ van Gelderen en N.J.E. Koe dijk - de laatste twee werkten als ad- junct-directeur bij Rehorst - die probe ren inhoud te geven aan de nieuwe BV. m Hun activiteiten kregen de instemming veen meer over de nieuwe toekomst van van de beide curatoren mr. F. Meeter Rehorst. en mr. R. Stokman. In de loop van vrijdag kwam het bericht dat alle betrokken partijen het met el kaar eens waren geworden over de op richting van een nieuwe BV door be heermaatschappij Adriaan van Erk BV, die de naam zou dragen van ex-direc- teur G. Rehorst. Op een twee dagen eerder in het Rotter damse café-restaurant Rustburcht ge houden besloten personeelsbijeen komst waren de ontslagen medewerkers al door de beide curatoren opgeroepen - J WADDINXVEEN - ’’Waddinx- werk” is het thema van de weke lijkse radio-uitzending ’’Rondom de hefbrug”, komende zaterdag, van de lokale omroep RTW (FM- band 101.1 Mhz in stereo). Ingeg aan wordt op de positie van de Waddinxvener zonder baan. In dat programma wordt ook ge sproken met de nieuwe sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker, die na de eerste berichten over haar werkzaamheden in het Weekblad voor Waddinxveen gelijk volop werk kreeg. Het volledige-'programma van de lokale omrep RTW voor komende zaterdag 16 januari ziet er zo uit: 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie peter Teu- nisse. 12.00-13.00 uur - De platenkast. Presentatie Hans van den Hoek. In deze uitzending is te gast Ruud Ols- der van Scouting Waddinxveen. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Ron Menke. Aan het be gin van de uitzending wordt het co dewoord genoemd. Wordt u gebeld en kent u het woord dan ontvangt u van de u van de RTW een platen bon. Verder kunt u weer bellen voor een plaat van de archief-LP. 14.00-15.00 uur - Klassiek onder de hefbrug. Klassieke muziek. Pre sentatie: Ben Evertse. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef brug. Informatief programma. Pre sentatie: Inke de Bruijn en Peter v.d. Meerschaut. Thema: Wad- dinxwerk. Programma over de po sitie van de werkloze Waddinxve ner. Een gesprek o.a. met de soci aal raadsvrouwe. 17.00-17.30 uur - Jeugd-scholen- programma. Presentatie: Ton Jan sen. Het programma gaat ditmaal over buitenlandse kinderen op Waddinxveense scholen. Hoe den ken deze buitenlandse kinderen over Nederlandse kinderen en an dersom? Ton Jansen praat hen. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. ECHT JE PROEFT HEr// Jr Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen 1 Statensingel 115 - Gouda J v Tel. 01820-15132 Let op zijweg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1