Ron Smit (36) Steeds meer bedrijven in Waddinxveen Reparatie van schoolkunstwerk in actie tegen geruchten LOONCONTROLE IN „DE LOODS” Gedeputeerde opent eerste bedrijfshal Gemeente neemt initiatief voor tweede hal Gastouder- kinderen Mensen in het nieuws Groot onderhoud huizen Bomenwijk project met 42 Woning inbraken KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Schrijver bij Open Cirkel Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION DE KROOSHAPPERS danken de sponsors, de adver teerders en het geweldige pu bliek in de bomvolle beurshal Florida, die het Startfestival tot een groot sukses maakten. MALSOVIT harwa Capijtservice Kabelkrant Overleg /s uw loon ook te laag? De Industrie- en Voedingsbond CNV doet er wat aan. Sprekers Tl L Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage IIQZQBK' onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Alle Boomkwekerijwerknemers uit Boskoop en Hazerswoude Dorp kunnen hun loon laten controleren. Donderdagavond 21 januari (vanaf 19.45 uur) kunt u bij de bond terecht. Gratis en voor niets. De Industrie- en Voedingsbond CNV helpt u om het juiste loon te krijgen. Kom dus naar ,,DE LOODS”, achter de Gereformeerde Kerk in Boskoop. EEN -]-|p. Neem uw loonstrookje mee. f EET U SLANK MET AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK ■Hl"" ArXTSfr. Tot ziens bij ons 30 bal - 30 januari of bij het carnaval op 13 - 14 - 15 februari. industrie- en voedingsbond cglEDIÖ loos^ ':zF Ff llll O fff s'x£*roov> eekblad voor addinxveen WOENSDAG 20 JANUARI 1988 43e JAARGANG - No. 2063 huis ter inzage. HARWA TAPUTSERVICE V Het bij de rooms-katholieke Mgr. Bekkersschool staande kunstwerk dat 250 ke^r ov,er enge,e" gcsProken J aarcta lac Hia I O'Ji 1C /lin Hicrinp VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Mevrouw J. ALBLAS-VAN LEEU WEN heeft er bij stil gestaan 25 jaar als organiste verbonden te zijn aan de her vormde Immanuëlkerk. In het gemeentehuis is mevrouw Y.M. BOEREN bij het bureau Burgerzaken aangesteld in vaste dienst. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 Hierbij speelde ook een rol dat de offi ciële opening van de eerste bedrijfshal gepaard zou moeten gaan met de aan kondiging dat de steeds geplande tweede bedrijfshal eveneens aan de Coenecoopweg zou worden neergezet. Dat is nu het geval want de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad zal door het college van Burgemeester en Wethouders worden voorgesteld die tweede bedrijfshal te gaan laten bouwen. Deze hal komt naast de bestaande en gaat evenals de Drs. M. KRAAIJESTEIN (PvdA) trekkende wijze opruiming houdt. (Foto: Sjaak Noteboom). Naast de klacht bij de rijkspolitie plaatst de Waddinxvener deze week in het Weekblad voor Waddinxveen ook een grote advertentie, waarin zijn dorpsge-' noten worden opgeroepen de geruchten niet te geloven en hem te vertellen wie zich aan de verspreiding daarvan schul dig hebben gemaakt. aan door de betrokkenen, ze beginnen er echter nu zowel in zakelijk als privé- opzicht grote last van te krijgen. gerepareerd moet worden. (Foto: Archief) i In de afgelopen dagen heeft Ron Smit met hem overlegd op welke wijze het best tegen de alsmaar aanwassende ge ruchtenstroom kan worden opgetreden. ”Ik heb de klacht ingediend omdat ik ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TEL. 01828-18625 WADDINXVEEN - Contant geld is er gestolen bij woninginbraken aan de Jan Dorrekenskade, de Groensvoorde en de Akkerwinde. Onbekenden drongen de huizen binnen die op dat moment verlaten waren, zo heeft de Waddinx- veense rijkspolitie bekend gemaakt. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 daar het gemeentebestuur een vergoe ding voor gevraagd. Als deze kosten worden gehaald uit de post diversen/onvoorzien heeft de ge meente hier tegen geen bezwaar, zo blijkt uit het voorstel aan de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad om in totaal een krediet van 129.000,- beschikbaar te stellen voor de integratie-verbouwing van de Mgr. Bekkersschool MW^zzz-f WADDINXVEEN - Om een einde te kunnen maken aan een alsmaar groeiende stroom van geruchten is de 36-jarige schoenenhandelaar Ron Smit van de Limaweg naar de rijkspolitie in Waddinxveen gestapt voor het indienen van een klacht wegens laster en smaad. WADDINXVEEN - Niet alleen binnen het gebouw van de rooms-katholieke Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuid- laan zullen verbouwingswerkzaamhe den worden uitgevoerd om er met de overkomst van de kleuters een echte ba sisschool van te maken. Ook het kunstwerk dat destijds bij de school is geplaatst zal worden gerepa reerd. Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs St. Victor, heeft WADDINXVEEN - Woensdagavond 3 februari om acht uur houdt de hervorm de ontmoetingskring De Open Cirkel in De Schaapskooi aan de Nesse een open avond voor belangstellenden. Deze keer is het thema ’’Zijn engelen verle den tijd?”. Drs. G.P. Olbertijn uit Gouda, die ook de auteur is van het boek ’’Denken over de engelen van God”, zal een inleiding houden. Er wordt over het algemeen weinig ge- dacht en gesproken over het werk van de engelen Toch wordt er in de Bijbel i.Ende eerste les die Jezus Zijn discipelen gaf ging over engelen. eerste ongeveer 1,3 miljoen gulden kos ten. De beide bedrijfshallen zijn de objecten van Job Creation BV, het bedrijf dat de helpende hand biedt aan startende en uitbreidende ondernemingen en er op uit is om nieuwe banen te scheppen. Job Creation werkt hieraan sinds het najaar van 1986 in opdracht van de door Pvd A- wethouderdrs. M. Kraaijestein voorge zeten Stichting Waddinxveense Onder- nemingers Centrum. De geruchtenstroom rond de vijf Wad- dinxveners is eigenlijk al van ruim voor de Kerstdagen aan de gang. Werd er eerst nog schouderophalend over ged- I” WADDINXVEEN - ZuidhoÜands gedeputeerde H.A. van der Meer op ent volgende week vrijdagmiddag 29 januari de eerste in het bedrijven park Coenecoop neergezette bedrijfshal voor startende en uitbreidende ondernemingen. De opening zit sinds vorig jaar voorjaar in de pen en om dat steeds is geprobeerd voor dit karwei minister drs. J. de Koningvan So ciale Zaken en Werkgelegenheid te krijgen is de opening geregeld uitge steld. me beledigd voel en er lasterlijk over mij wordt gesproken. In en buiten onze gemeente ben ik diverse keren lastigge vallen over die drugs-geruchten, die werkelijk elke grond missen”, aldus schoenenhandelaar Ron Smit. Hij zegt met zijn vier andere plaatsge noten niet te weten waar het hardnekki ge gerucht vandaan komt. Ook de poli tie tast in het duister en draagt er, door personen die het gerucht mede versprei den aan te spreken, toe bij een einde aan deze verderfelijke roddel te krij gen. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT - VINYL 'A-l 'GORDIJNEN VITRAGE'S ROLGORDIJNEN ZONWERING Ron Smit voor één van zijn drie schoenenwinkels in het winkelcentrum "de Passage", waar hij op een aandacht- kALPHEUSE AVONDSCHOOL In januari starten we met nieuwe cursussen: MBA 2 vakken voor a s. examen Middenstand 1'/2 jaar Boekhouden basis- kennis in 4 maanden y Inl. 01720 - 22450 J.F. GROENEWEGEN is voorzitter geworden van de kerkvoogdij van de hervormde Immanuëlkerkgemeente. Hij volgt in die functie ouderling-kerk- voogd J. VAN EERBEEK op. Nieuw lid van de kerkvoogdij is A. VIS. Be noemd tot ouderling-zendingswerk van de Immanuëlkerk is S. ROOSEN DAAL (vacature G.A. v.d. Akker) en tot ouderling-jeugdwerk P. SAAKES en J.L. SOETING (vacature H.W. van Hattum). v- -«.ZZÓ - De Waddinxvener CEES KROON, voorzitter van de zwem- en poloclub De Gouwe, is uitgeroepen tot prins Cascar de 24ste van de carnavalsvereniging De Cascarvieten in Alphen aan den Rijn. Van deze vereniging is Cees Kroon voorzitter. De officiële opening van de eerste be drijfshal is vrijdagmiddag 29 januari te gen drie uur door gedeputeerde Van der Meer. Eerst is er een welkomstwoord van Job Creation-projectmanager H.J. van Brouwershaven. Daarna wordt het woord gevoerd door wethouder Kraai jestein, één van de ondernemers uit het centrum en de gedeputeerde. Na afloop van het officiële gedeelte wordt door de ondernemers in de be- drijvenhal ’’Open huis” gehouden. Be langstellenden kunnen dan op hun ge mak rondkijken bij de verschillende be drijven, welke ter gelegenheid van de opening een hapje en een drankje aan bieden. Bij de realisering van de tweede bedrijs hal - de eerste bevat 13 bedrijven en 43 medewerkers - heeft het Waddinxveen se gemeentebestuur bewust het voor touw genomen. Er is namelijk nog geen Aanvankelijk bleek dat het gerucht zou zijn ontstaan door een bericht op de Ka belkrant Waddinxveen. Uit een door de rijkspolitie ingesteld onderzoek is ge bleken dat een dergelijk bericht nooit op de Kabelkrant heeft gestaan. Wel werd bijna twee weken geleden gemeld dat er in Waddinxveen sprake was van een gerucht, waarover de rijkspolitie kwijt wilde dat daar helemaal niets van waar was. WADDINXVEEN - In het vierde en laatste kwartaal van vorig jaar heeft Waddinxveen te maken gehad met uiteindelijk de komst van 19 bedrijven.' Dat blijkt uit het kwartaaloverzicht uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Van oktober tot en met november was er sprake van 31 nieuwe Waddinxveense inschrijvingen, waarvan er vier van buiten de Goudse streek kwamen. Omdat er in dat kwartaal sprake was van 6 opheffingen, 4 vertrekkende be- drijven en 2 faillissementen bleven er per saldo 19 nieuwe bedrijven over. In het jaarverslag 1987 van de Kamer van Koophandel staat het aantal mu taties van ondernemingen in Waddinxveen over de periode 1 december 1986-30 november 1987 aangegeven. Daaruit blijkt dat Waddinxveen in die twaalf maanden in totaal te maken heeft gehad met 82 nieuwe inschrijvingen, waarvan er overigens 44 zijn overgebleven. Er was namelijk een afname van 52 inschrijvingen door op heffingen (33), vertrek (15) en faillissement (4). wwf 'F WADDINXVEEN - De woningbouw vereniging Waddinxveen gaat door met groot onderhoudswerkzaamheden aan 62 huurwoningen in de Bomenwijk. Het betreft hier de huizen aan de Es- doornlaan 1-23, Prunusstraat 1-25, le- plaan 39 en 51-63 en Meidoornstraat 2- 26. De werkzaamheden omvatten het wijzi gen van raam- en deurkozijnen, topge vels en gootlijsten. Het betreffende bouwplan van de woningbouwvereni- bedrijf gevonden dat de bouw zou wil- ging Waddinxveen ligt in het gemeente- len financieren. Een deel van het voor huis ter inzage. de realisering benodigde geld zal door de gemeente op tafel worden gelegd. Gehoopt wordt ook op extra financiële steun van het provinciaal bestuur van 1— WADDINXVEEN - Het Gastou- derprojcct Waddinxveen maakt een ongekende bloei door. Aan het begin van het derde jaar kan wor den gemeld dat in het kader van de ze kinderopvang 42 kinderen zijn geplaatst en dat bij het project 41 gastouders, 41 vraagouders en 4 ruilouders zijn betrokken. Het Weekblad voor Waddinxveen is van plan in een serie artikelen op nieuw aandacht te schenken aan het Gastouderproject Waddinx veen, waarvan de coördinatie in handen is van Vronie van Manen (tel. 16393). Het Gastouderprojekt brengt ou ders die opvang voor hun kinderen zoeken in contact met ouders die tegen betaling die kinderen willen opvangen en verzorgen. Voor bet van start gaan van dit project ver leende de gemeente Waddinxveen in 1986 een startsubsidie van 10.000,-. In 1987 en in 1988 wordt het project gesubsidieerd door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het Gastouderproject Waddinxveen, dat een stichtings vorm voorbereid, is een initiatief van de Stichting Behartiging Belan gen Waddinxveense Peuterspeel zalen. De man, die winkels heeft in Waddinx veen (Ronaat Schoenen in de Passage) en Gouda, is al wekenlang met vier an dere plaatsgenoten het voortdurende mikpunt van kwalijke verhalen over in voer van en handel in drugs. Zo zouden zij ook over deze zaken door de politie zijn gehoord en in de cel hebben geze ten, aldus luiden de verhalen en roddels over Ron Smit, Gerrit Oudijk, Teun Bron, Ronald Enger en Rien Boersma. ”Bij de politie is hierover helemaal niets bekend. Integendeel, wij hebben in Waddinxveen de laatste negen maan den met drugshandel zelfs niets te ma ken gehad”, aldus adjudant C. Barelds, waarnemend groepscommandant van de rijkspolitie in Waddinxveen. Zuid-Holland. De politieke partijen zijn vooralsnog afwachtend enthousiast over de plannen die nu worden uitge werkt. In de begrotingsdebatten van oktober heeft met name de VVD-gemeente- raadsfractie zich negatief uitgelaten over het verloop van het ambitieuze Job Creation-project. Ook andere partijen hebben zo hun bedenkingen, maar ga ven toch het voordeel van de twijfel aan datgene wat in de praktijk wordt ge bracht. De verantwoordelijk wethouder drs. Kraaijestein heeft het project echter steeds verdedigd, zowel in de moeilijke en langdurige aanloopperiode als in de ze fase van de ontwikkeling. Feit is echter dat het Job Creation niet zal lukken de eerste gedachte 125 nieu we arbeidsplaatsen te realiseren. In de bestaande bedrijfshal zijn dertien be drijven actief met 43 werknemers. Het Job Creation-project ging op 1 ok tober 1986 in Waddinxveen van start. Opdrachtgever Stichting Waddinx- veens Ondernemerscentrum, die 19 no vember 1986 officieel werd opgericht. De nu in gebruik zijnde bedrijfshal, die nog maar steeds niet officieel in gebruik is genomen, hoewel daarvan sinds het voorjaar sprake is, werd gebouwd vanaf 25 september 1986. Toen sloeg Zuidhol- lands commissaris der Koningin mr. S. Patijn de eerste paal. De stichtingskos- ten bedroegen 1,4 miljoen gulden. Van zowel de provincie Zuid-Holland als van de gemeente Waddinxveen zijn financiële bijdragen afkomstig. De be drijfshal wordt gerealiseerd door de bouwcombinatie Rewas Holland BV uit Waddinxveen. Dit bedrijf kocht vorig voorjaar daarvoor van de gemeente Waddinxveen de benodigde grond (2.640 vierkante meter) voor 356.400,-.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1