W’vener overleeft avontuur op zee M. van der Graaf verandert pand Rijkspolitie houdt eigen radarcontroles V erkeersmaatregelen op de IJsermanweg Bankzegels in Brugcentrum Lezers schrijven ■t Vrachtschip Logos vergaan met 200 ton aan boeken Folder om inbraken te voorkomen Porceleyne Fles Van der Want in handen van Zaterdag fietsen- kijkdag Ted Valk haalt Chuck Memphis voor RTW-radio I ontdek de POLITIENIEUWS WADDINXVEEN mogelijkheden je gezicht van IIM ■Bill Boeken M. MOS 'PIANO’S M Fietsen opgedregd Relaas I Bekladders gepakt Aanrijdingen Inbraken Ww VOOR EEN GOED BOEK A boekhandel y veldwijk b.v. A if-..,. J Pagina 13 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 JANUARI 1988 NAAR Hij introduceerde allerlei nieuwe pro- dukten, zoals de in Engeland populaire ’’mystery pipes”, waarmee de Gouwe naar de TRÓS-televisie haalde. weg geplaatst WADDINXVEEN - Automobiel- en autoverhuurbedrijf M. van der Graaf aan de Noordkade gaat de bedrijfsruimte van het garagebedrijf ver anderen en vergoten. B. en W. hebbende volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld hiervoor de planologische maat regelen te treffen. Om medewerking te kunnen verlenen aan het gevraagde, is een artikel 19-pro- Het betekent dat de beschikbare appa ratuur nog effectiever ingezet kan wor den, waarbij het niet ondenkbeeldig is dat ook ’s avonds en in het weekend controles uitgevoerd kunnen worden. De eerste ’’eigen controle” werd gehou den op dinsdag 12 januari op de Hene- gouwerweg tussen 15.30 en 17.00 uur. Er werden twee processen-verbaal op gemaakt betreffende een kenteken plaat, die niet in orde was, en een over treding van de rijtijdenwet. Een aantal bestuurders is in de gelegenheid gesteld autobescheiden aan het politiebureau te tonen. Een dag later werden snelheidscontro les gehouden op het Noordeinde en de Noordkade. In totaal werden 8 overtre ders aangehouden. Er passeerden 165 voertuigen. Winkelcentrum "PASSAGE" Waddinxveen Juliana van Stolberglaan 4. Telefoon 01828-17689 Passage Waddinxveen Tel 01828-12620 Door een lid van de hengelsportvereni- ging Waddinxveen is afgelopen zater dag gedregd in de Petteplas. Het resul taat van deze alternatieve visakte was drie fietsen. De fietsen zijn op het politiebureau ge plaatst. Twee fietsen bleken voorzien van postcode’s zodat de eigenaren ach terhaald kunnen worden. Een derde fiets is vermoedelijk aan de hand van een aangifte terug te brengen bij de ei genaar. De fietsen lagen in de Petteplas aan de stationszijde. Al eerder werden op die locatie fietsen uit het water ge haald. WADDINXVEEN - Komende za terdag 23 januari wordt er in het politiebureau aan de Mozartlaan weer een periodieke fïetsenkijkdag gehouden. Tussen 10.00 -12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur kan een ieder terecht om de fietsen te bezichti gen. Alvorens men de fietsen kan bekij ken zal men wel moeten opgeven wat voor fiets men vermist, een overtuigend bewijs is natuurlijk een afschrift van een proces-ver- baal van diefstal van de fiets, dat aan iedere benadeelde is meegege ven toen men de diefstal aan het bureau meldde. Er zijn de afgelopen tijd zo’n dertig tot veertig fietsen binnengebracht, waarvan de eigenaar niet bekend is geworden, ook mensen die in om liggende plaatsen aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets kunnen op het bureau van Wad dinxveen terecht. Het is namelijk niet ondenkbeeldig dat de fiets als vervoermiddel naar Waddinxveen is gebracht en alhier is achtergela ten. Er is géén gelegenheid tot het gra veren van de fietsen. Daarvoor kan men terecht bij de plaatselijke fiet senhandelaren. Indien men de fiets laat graveren is het een goede zaak als men de fiets tegen een geringe vergoeding laat inschrijven bij de Nationale Fietsenregistratie. Ook fietsen die al voorzien zijn van een postcode kunnen op deze wijze aangemeld worden. De inschrijf kosten voor deze categorie is alleen lager. Een folder is verkrijgbaar bij de fietsenhandelaar en natuurlijk op het politiebureau. Diverse piano’s te koop Zowel nieuw als gebruikt. Op alle instrumenten 5 jaar garantie. St. Victorplein 2 Waddinxveen - Tel. 01828-17970 Open: donderdags en vrijdags van 9.00-17.00 uur of na telefonische afspraak. Ook voor STEMMEN, REPAREREN, VERHUUR,, ACCESSOIRES, ENZ. Dit is zijn relaas over het vergaan van zijn schip: ”Het gebeurde in de nacht Byoux Drogisterij Porfumerie Solon de Beauté moest komen, waar we baden en zon gen. Aanvankelijk leek alles mee te vallen en we hoopten dat we rond 5 uur bij hoog water los konden komen. Ik ging naar ruim 2 waar een aantal boeken op het dek gevallen was. Maar toen het hoog water werd begon het schip ergens tegenaan te bonken en scheef te liggen. In ruim 2 begonnen steds meer dozen en boeken te vallen. Ik kon het niet meer aanzien; al de maanden die ik besteed had om alles te ordenen. Kort daarna kwam de opdracht op het dek aan bakboord te gaan staan om het evenwicht van het schip te helpen her stellen. Ik ging snel naar mijn hut, pakte mijn reddingsvest en camera plus twee rolletjes met gemaakte foto’s. Vijf minuten later kwam de order: in de reddingsboten, zonder tijd om iets an ders te kunnen halen uit mijn hut. Won der boven wonder kwamen we allemaal ongedeerd in de boten, die snel naar be neden gelaten werden. ’’groenvoorzieningen”. Ter plaatse zijn geen gebouwen toegestaan, zodat de gevraagde uitbreiding in strijd is met voornoemd bestemmingsplan. Voor het bewuste gebied is momenteel een herziening van het bestemmings plan ’’Gouwebos” in voorbereiding. Ten aanzien van voormeld garagebe drijf zijn B. en W. voornemens dit be drijf in het nieuwe bestemmingsplan po sitief te bestemmen, omdat sanering en bedrijfsverplaatsing niet reëel moeten worden geacht. Tevens zal door deze verbouwing het aanzicht van het gebouw ter plaatseden daardoor de entree van Waddinxveen worden verbeterd. Het aantal verkeers bewegingen vanuit het pand zal beperkt blijven. Tegen deze achtergrond heb ben B. en W. geen overwegende plano logische bezwaren tegen de gevraagde uitbreiding. De Logos zonk eerder deze maand bij het ronden van Kaap Horn aan de zuid kust van Chili en was een onder Singa- poraanse vlag varend vrachtschip van 2.300 ton, dat door een navigatiefout en een gebrek aan zeekaarten van het be trokken gebied op een rotspunt stootte en langzaam zonk. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie is begonnen met het in ’’eigen beheer” uitvoeren van verkeerscontroles met een ’’eigen” ra- darwagen. Voorheen leverde de Verkeersgroep van de rijkspolitie zo’n wagen met bedienend personeel. Doch thans kan de politie Waddinxveen periodiek over de radarwagen beschikken, waarbij de apparatuur be diend kan worden door speciaal opgeleide collega’s van de politie Wad dinxveen. Door dat langzaam zinken konden alle opvarenden, waaronder de Waddinxve- ner Robert de Bruin, worden gered. Ie dereen ging kalm van boord. Verloren gingen wel de tweehonderd ton aan evangelische boeken die de Logos aan boord had. De verspreiding van die lectuur was een van de taken van de Waddinxvener, die le door middel van radar niet zinnig? Moet er bij de ingang van de wijk Zuid- plas geen drempel worden aangelegd opdat men niet met hoge snelheid de wijk inraast? 2. Zijn de maatregelen die nü getroffen zijn (borden en ophoging berm) niet veel eerder opgekomen en op een lijst van werkzaamheden gezet, maar veel te laat uitgevoerd? Dit is van belang voor eventuele andere gevaarlijke wegen in Waddinxveen. De gemeente had bij de groei van de Zuidplas toch moeten we ten dat de IJsermanweg een drukke weg zou worden. De situatie van de Zuidplaslaan laat ik nu maar in het midden. Dat wordt vol gens mij de dodenweg voor de nabije toekomst. Tenzij de gemeente nü de maatregelen uitvoert die allang geno men hadden moeten zijn. H. V.D. KLEI Gerstakker 71 In de voormalige fabriek voor houten speelgoed Sliedrecht BV aan de St. Vic- torstraat is Van der Want Pijpenfabrie- ken anno 1749 BV dus niet meer geves tigd. Maar daar wordt nog wel aarde werk gemaakt en wel door Jos van der Spoel uit Gouda. Hij werkt daar met zijn vrouw en vier anderen aan de pro- duktie van aardewerk voor de huiska mer en bloemisten. De in Moerkapelle wonende zan ger Chuck Memphis is te gast in RTW’s Country Mix van Ted Valk. Het pand is gelegen in het bestemmings plan ’’Recreatieplan Gouwebos”, waar in de gronden zijn bestemd voor cedure noodzakelijk, nadat de raad hiervoor een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld. In verband met ge noemde te voeren procedure verzoeken B. en W. de raad nu reeds de behande ling van het verzoek om vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening te laten afdoen door het colle ge- WADDINXVEEN - Ook aan de Waddinxveense rijksolitie wordt vaak gevraagd: ”Als ik ’s avonds weg ga, moet dan het licht in mijn woning aan of uit?”. Het antwoord is simpel: ’’Laat uw woninng zodanig achter dat een an der de indruk heeft dat er iemand thuis is. Voorkom een onbewoon de aanblik van uw woning. Als u wat langer afwezig bent, zorg er dan voor dat niet dagen achtereen de gordijnen gesloten blijven, of dat avond aan avond uw woning onverlicht is. Bent u een avondje weg laat dan een paar lichtjes aan. De inbreker heeft een hekel aan licht. Buitenverlichting aan de voor- en achterzijde van de woning schrikt de inbreker ook af”. Daarnaast zijn er nog de bouwkun dige voorzieningen. Hiermee wor den bedoeld voorzieningen aan een gebouw of woningen die de in- braakwerendheid kunnen verho gen. Sloten of andere afsluitingen dus. Inbrekers zoeken naar zwakke plekken en maken daar gebruik van bij het binnendringen. De mo derne open bouw maakt dat er no gal wat zwakke plekken zijn. Nog te vaak wordt gebruik gemaakt van ontoereikend of verouderd hang en sluitwerk. Informatie daarover kunt u vinden in de inbraakpreven- tiefolder die gratis is af te halen op het politiebureau. Aan het einde van het afgelopen jaar hebben twee jonge mensen ten gevolge van verkeersongelukken hun leven ver loren op de IJsermanweg te Waddinx veen. Onlangs hebben we mogen con- stateren dat Openbare Werken op ge noemde weg waarschuwingsborden heeft geplaatst en de gevaarlijke berm met grind of iets dergelijks heeft opge hoogd. Liever laat dan nooit zou men kunnen zeggen of, als men negatief denkt: ”Als het kalf verdronken is Maar in ie der geval zijn er maatregelen genomen. Twee vragen blijven echter open, na melijk: 1. Zijn de genomen maatregelen wel voldoende? Moet er op de IJsermanweg geen inhaalverbod komen. Moeten de waarschuwingsborden niet verlicht wor den en ’s avonds knipperlichten? Moet er geen maximum-snelheid worden be paald en is regelmatige snelheidscontro- gaan verpletteren, worstelden we met de riemen om de reddingsboot in bewe ging te krijgen. Dat lukte tenslotte en na 10 minuten in de ijskoude lucht met zware wind wer den we aan boord genomen door een schip van de Chileense Marine, die ons in veiligheid bracht naar Puerto Willi am. Ik dank de Here Jezus dat, hoewel mijn aardse bezittingen nu op de bodem van de zee liggen, mijn leven gespaard is en ik zelfs nog de gemaakte foto’s bij me kon steken”, aldus Robert de Bruin. gedaan van diefstal van een gedeelte van een hangladder. De ladder was ach tergelaten op het dak van een flat aan de Passage en vandaar weggenomen. Ook afgelopen week werden weer drie aangiftes gedaan bij de politie wegens het valselijk innen van betaalkaarten. Een bewoner van de Vondellaan kreeg afschrijvingen binnen van nooit ontvan gen girobetaalkaarten. Een bewoner van de Wilgenhorst overkwam hetzelf de. Ook hier werd een niet ontvangen setje girobetaalkaarten geind. Tenslotte deed een bewoner van de Kon. Wilhelminasingel aangifte van in ning van Eurocheques. Vermoedelijk zijn deze cheques bij een inbraak eerder vorig jaar al ontvreemd. De benadeelde had de cheques toen niet vermist maar kreeg nu onbekende afschrijvingen bin nen. De zakelijk naar Groenekan verplaat ste onderneming wordt nu geleid door de heer H.W. Koster uit Brielle, die de plaats heeft ingenomen van Gouwenaar A.H.W. van der Want. Dat betekent dat de rechten voor het maken van deze befaamde aardewer ken pijpen in handen zijn gekomen van de Koninklijke Delftse Aardewerkfa briek De Porceleyne Fles. In het Utrechtse Groenekan worden nu bij Westraven, een volledige dochter van De Porceleyne Flas, de Goudse pij pen gemaakt. Op eigen verzoek is de uit Leiden afkomstige Aart van der Want bezig een andere loopbaan op te bou wen. De 31-jarige Gouwenaar was de achtste generatie die zich bezig heeft gehouden met het maken van pijpen uit klei. Hij nam drie jaar geleden het initiatief om het failliete bedrijf uit het slop te halen en nieuw leven in te blazen. poot” van de MCMK (BV Maatschap pij Verkoopbevordering voor het Mid den- en Kleinbedrijf) kan men daarover meepraten. Het laat zich aanzien dat de belangstel ling voor het sparen van zegels op alle kopende consumenten is overgeslagen. De Nederlandse winkeliers blijken met voortvarendheid op de herleefde rage in te haken, want de mensen van Bankze gel signaleren een toenemend aantal deelnemende winkeliers en een groei ende zegeluitgifte - verleden jaar ruim 10 procent méér dan in het jaar daar voor. Met overtuiging benadrukken de men sen van Bankzegel (als onderdeel van de MVMK gedragen door de beide on- dernemerscentrales KNOV en NCOV) dat de kracht van hun zegelsysteem schuilt in de deelname door een collec tief van ondernemers. Zoals een winkelconcentratie, een koopcentrum, voor de consument een samenhangend geheel vormt, zo moet ook Bankzegel een onderdeel van het aangeboden pakket vormen. De zuigkracht van de ene winkel ver sterkt de aantrekkingskracht van een andere en wanneer vele bedrijven hun klanten Bankzegels aanbieden, bete kent dat een vergroting van de attractie van het geheel. Met alle gunstige gevol gen van dien voor de klantenbinding en het vasthouden van koopkracht. Bankzegel heeft in verschillende win kelcentra onderzoek laten verrichten. In een centrum, waar Bankzegel vijf maanden door alle leden van de winke liersvereniging werden uitgegeven bleek 97,2 procent van de klanten zegels te sparen. Acht van de tien spaarders vroegen zo nodig uit eigen beweging om zegels. 1. DOOR HET VOLGEN VAN ONZE MAKE-UP/HUIDVERZORGINGS- KURSLIS. Gedurende vier avon-j den of middagen. De kosten voor I de kursus bedragen f 95,-. 2.0P ZATERDAGMORGEN Make-up' laten aanbrengen is extra voor delig. In plaats van f 16,- op zaterdagmorgen slechts f 7,50. Meer informatie en aanmeldingen in onze winkel of telefonisch. (01828 - 17689) J I WADDINXVEEN - De aan de Oost- polderweg wonende Ted Valk, zanger bij de tien jaar oude western- en coun- tryformatie Cool Breeze, ontvangt ko mende zaterdagmiddag tussen twaalf en één uur als gast in zijn veertiendaagse radioprogramma RTW’s Country Mix de in Moerkapelle wonende zanger Chuck Memphis. Dit gesprek wordt via de FM-band 101.1 Mhz in stereo uitgezonden door de lokale omroep RTW. Chuck Mem phis is vooral in de rock roll en coun try scene een grote naam. Ondanks zijn sterke gelijkenis met Evis Presley, heeft het hem zeker nooit bewogen een Elvis- imitator te worden. Zijn prima stemkwaliteit weet hij te combineren met een uitstekende show, tot in de puntjes verzorgd. Hits van he den en uit verleden leveren onbeperkt materiaal voor een al even onbeperkt repertoire, hetgeen noodzakelijk is om een allround show te brengen. Alhoewel begonnen als rock rollzan- ger, heeft Chuck Memphis veel country in zijn repertoire. Favoriet blijven zon der meer de Elvis songs. In 1974 kreeg Chuck zijn eerste radio optreden in het programma Spring plank. In 1978 verscheen Chuck’s eerste single Jealous Fool/Shining Star gepro duceerd door John Spencer. Daarna volgden grote shows waarin hij optrad met o.a. Roy Orbison, Carl Perkins, The Coasters, Shakin’ Stevens en Dick Damron. In 1981 is Chuck één van de vaste arties ten van de Truckstar Country Roads hows en maakte een tv-special met de Straycats. In datzelfde jaar overhandig de Chuck persoonlijk zijn eerste elpee ’’Nice to meet you”, uitgebracht op het Killroy-label, aan de wereldberoemde groep ’’The Jordanaires”. Naast optredens in Nederland is Chuck ook regelmatig te zien en te horen in Duitsland en België. Concerten in Zwe den, Frankrijk en Indonesië behoren nog tot het jonge verleden. Een onver getelijke tour was de Elvis Presley Me morial Tour in Indonesië, waarbij vijf concerten gegeven werden in Jakarta, Bandung en Ancol. In 1982 stond Chuck op de bühne met Jerry Lee Le wis, Boxcar Willie, Marty Robbins en vele anderen. Drie Waddinxveense knapen hebben tegenover de politie toegegeven dat zij op zondag 10 januari een GEB-huisje, een elektriciteitskast en een lantaarn paal bespoten hebben met verf. Zij kwamen op het idee om dit doen na een avondje stappen. De daders hebben te kennen gegeven de aangerichte schade te willen schoonmaken. Er is wel pro- ces-verbaal opgemaakt tegen de jon gens. Op dinsdag 12 januari raakte een op de Beijerincklaan rijdende automobilist verblind door de zon waardoor hij in een ter plaatse gelegen flauwe bocht rechtdoor reed. Hierbij raakte hij een uit tegenovergestelde richting komende auto. De laatste werd zodanig bescha digd dat deze afgetakeld werd. Een op de IJsermanweg rijdende auto mobilist wilde diezelfde dag bij de Van Dort Kroonweg keren en draaide daar toe achteruit deze weg in. Hij nam de bocht echter tekort en belandde in de naast de Van Dort Kroonweg gelegen sloot. Een behulpzame kennis met een tractor trok de auto weer op het droge. Doordat een geparkeerde auto niet goed op de handrem stond reed deze op donderdag 14 januari tegen een andere auto aan. Er ontstond lichte schade aan de betrokken voertuigen. Een en ander vond plaats op de Souburghlaan nabij de kruising met de Juliana van Stolber glaan. Op vrijdag 15 januari werd namens de gemeente aangifte gedaan van doorrij den na een aanrijding. Een op de Spar- rengaarde staande lichtmast werd aan gereden en kwam onder een hoek van zo’n 45 graden te staan. De lichtmast zal vervangen worden. De vermoedelijke dader reed in een geel bestelbusje en is na de aanrijding zonder meer weggere den. Volgens omwonenden moet de aanrijding op dinsdag 5 januari hebben plaatsgevonden. Een onderuit glijdende bromfietser kwam op dezelfde dag in botsing met een auto. Dit vond plaats op de inrit van de Beukenhof nabij de Kerkweg-Oost. De auto stond op de inrit stil om de Ker kweg-Oost op te rijden toen de brom fietser vanaf de Kerkweg-Oost de Beu kenhof in wilde rijden en daarbij kwam te vallen. Diezelfde vrijdag 15 januari stuitte een politiewagen rond het middernachtelijk uur op de Piasweg op een bromfietser die naast zijn bromfiets op de grond lag. De bromfietser was vanuit de richting Zevenhuizen op weg naar Waddinx veen en reed met zijn bromfiets een aan de linkerzijde van de weg staande boom aan. De bromfiets werd zwaar bescha digd. De jongen is per ambulance over gebracht naar het Bleuland Ziekenhuis te Gouda en aldaar ter observatie opge nomen. Wegens alcolholgebruik is de bromfietser tevens een bloedproef afge nomen. In de middag van dinsdag 12 januari werd ingebroken in een woning aan de Passage. Het cilinderslot van de voor deur werd geforceerd. In de woning werden alle kasten overhoop gehaald. Er worden sieraden vermist. In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 januari werd ingebroken in een wo ning aan de Heuvelhof. De inbraak werd ontdekt door omwonenden die een raam van de woning open aantrof fen. De eigenlijke bewoners zijn voor enige tijd afwezig. Onderzoek leerde dat aan de achterzijde van de woning een raam geforceerd was. Voor verdere gegevens is de politie afhankelijk van terugkomst van de bewoners. In een nabij gelegen woning aan de Heuvelhof werd getracht in te breken. Hier werd met een zelfde werkwijze ge tracht een raam aan de achterzijde van de woning te forceren, hetgeen niet luk te. In de avond van woensdag 13 januari werd in twee naast elkaar gelegen wo ningen aan de Prins Bernhardlaan inge broken. Hier werd toegang tot de wo ningen verkregen door de achterdeuren te forceren. In één der woningen werd een bedrag aan geld ontvreemd. Wat in de andere woning vermist wordt, is niet bekend door afwezigheid van de bewo ners (vakantie). In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 januari vond een inbraak plaats in een woning aan de Jan Dorrekenskade- Oost. Na forcering van een bovenlicht werd een uitzetraam geopend zodat men toegang tot de woning kreeg. In de woning werd enige wanorde aangericht. De bewoner kon nog niet precies opge ven wat er vermist wordt. In dezelfde nacht werd ook ingebrpken in een woning aan de Groensvoorde. Hier verkreeg men toegang tot de wo ning door de voordeur via de brieven bus te openen. De voordeur zat niet op het nachtslot. Er wordt geld vermist. Na forcering van de voordeur werd ook nog ingebroken in een woning aan de Ak- kerwinde. Hier werden sleutels en geld ontvreemd. De afgelopen week werd aangifte ged aan van diefstal van twee fietsen en een bromfiets. Vanaf de leplaan werd een rood/bruine Nicor Sport damesfiets ont vreemd. Op de Busken Huetlaan werd een zwar te Puch Maxi bromfiets weggenomen. De bromfiets was voorzien van het ver- zekeringsplaatje LJH 116. Vermoede lijk is de bromfiets in een witte Datsun geladen. Tenslotte werd vanaf het station een bruine Union damesfiets weggehaald. Op het politiebureau is een zwarte he renfiets als gevonden aangegeven. De eigenaar kan deze daar afhalen. In de nacht van woensdag 13 op donder dag 14 januari werden twee radio’s uit auto’s ontvreemd. De auto’s stonden op de Jan Dorrekenskade-Oost en de Sta tionsstraat geparkeerd. Het betreft een autoradiocassetterecorder en een auto radio. Beiden van het merk Philips. Op vrijdag 15 januari werd aaflgifte WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen meldde vorige week al dat de tot voor kort aan de St. Victor- straat gevestigde Van der Want Pijpen- fabriek anno 1749 BV, Gouda, een an dere eigenaar kreeg. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. van maandag 4 op dinsdag 5 januari. Om half twaalf was ik te kooi gegaan. Kort na middernacht werden mijn Amerikaanse hutgenoot Dale en ik op een hard geluid. Eerst De presentatie van de nieuwe Bankzegels in het Brugcentrum met een reu- ze-dobbelsteen. (Foto’s: Hans ScholtesIFoto De Rooy). WADDINXVEN - De winkeliers aan de voet van de Waddinxveense hefbrug zijn begonnen met het uitgeven van Bankzegels aan hun klanten. Deze lang lopende actie ging zaterdag officieel van start. In het Brugcentrum was aanwezig Dob- bie Dobbelsteen. Zij liet het winkelend publiek een dobbelsteen gooien en gaf het aantal gegooide ogen in de vorm van zegels. Bij alle Brug-winkeliers krijgt men bij elke bestede gulden één zegel en die plakt men op een spaarkaart. El ke volle spaarkaart is goed voor 2,50. Iedereen spaart zegeltjes. In negen van de tien keukenlaatjes is een blikje of doosje voor het bewaren van zegeltjes te vinden. Bij ’’Bankzegel”, de ’’zegel- WADDINXVEEN - De Waddinxvener Robert de Bruin (33) van de Wil lem de Rijkelaan zit gezond en wel in het Argentijnse Buenos Aires. Hij is daar aangekomen als één van de 135 ontwikkelingswerkers, waaronder zes Nederlanders, die het vergaan van het vrachtschip Logos hebben overleefd. De Waddinxvener Rob de Bruin van de Willem de Rijkelaan was op Terwijl de Logos zich boven ons leek te is uitgezonden door de interkerkeïijke het vrachtschip Logos toen het voor zendingsbeweging Operatie Mobilisatie de zuidkust van Chili verging. Hij is in Emmeloord. nu veilig en wel in, Argentijnse Bu- De ouders van Robert de Bruin zijn blij enos Aires. dat er met hun zoon niets is gebeurd. Het Weekblad voor Waddinxveen ga ven zij dit weekeinde een brief waarin over de gebeurtenissen wordt verteld door de Waddinxvener, die sinds no vember 1985 op de Logos werkte. Eerst geschrikt door in de kombuis, terwijl hij sinds maart dachten we aan een aanvaring. Toen re- vorig jaar verantwoordelijk is voor de aliseerden we ons dat we aan de grond boekenvoorraad in ruim 1 en 2 van het gelopen waren. vrachtschip. We sprongen uit onze kooi en kleedden ons haastig aan. Ik ging onmiddellijk naar ruim 1 om te zien of we water maakten. Gelukkig niet. Toen werd er geroepen dat iedereen met zijn reddingsvest naar de eetzaal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 13