Jan Borger R TW misbruikt mijn naam Westnederland wil vervoer op maat C. de Bas was verrast Bezwaar tegen bouw huis Tuinbouwweg w Bewoners kunnen reageren op reconstructie groenvoorziening Discussie over toekomst van streekcommissie Nieuwe Route zonder obstakels in Waddinxveen Kinderinstuif EO-radio in Gouda Aanvraag bouw vergunning op woensdag in De Boog Goedgekeurd en verdaagd Lozings- verordening Maatregelen Brallerig Tekst Plan Meerderheid boekhandel veldwijk Klachten Geen bedrijf Reacties Verdaagd Krediet f-1 •Jp --T- I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 JANUARI 1988 Pagina 15 Groenplan maakt Waddepad veiliger aan te verbeteren valt. J. B. BORGER derland in Waddinxveen wederom toegenomen. PASSAGE 53-TEL. 12620 De gouden legpenning met oorkonde van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland x t De gouden legpenning met oorkonde van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland was er voor de heer C. de Bas, een halve eeuw ondernemer. Hij kreeg deze stoffelijke blijken van waardering van algemeen secretaris drs. JC. Brink van de Goudse Kamer. Mevrouw De Bas staat lachend in het midden. (Foto: Sjaak Note- boom). Belangstellenden kunnen kennis nemen van de door de sectie Plantsoenen van de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en -Bedrijven uitgewerkte groenplannen via een tekening die deze en volgende week tegen het raam van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde is opgehangen. De meerderheid van de gemeenteraad gaf in zijn vergadering van 26 oktober vorig jaar in meerderheid het groene licht voor deze bouwactiviteiten. Het ingediende bezwaarschrift komt aan de orde in de vanavond (woensdag 20 janu ari) te houden vergadering van de raadscommissie voor de bezwaar- en beroepschriften. Het college heeft dit negatieve advies echter niet overgenomen in zijn voor deel aan de gemeenteraad, die het uit- GOUDA - De Evangelische Omroep heeft op dinsdagavond 2 februari in Gouda een radio-opname voor het pro- De gewraakte tekst heeft hij ook nog maar eens onder de aandacht van de ge meenteraadsleden gebracht. Onder het werkers binnen de RTW: de initiatief nemers die de programma’s maken en de reportages verzorgen, de presentato ren. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft een plan gemaakt voor een andere groenvoorziening rond het Waddepad en omgeving, waaronder Berkengaarde, Akkerwinde en Hoefblad in de woonwijk Groens waard 2. WADDINXVEEN - De wekelijkse kinderinstuiven zijn niet - zoals abusie velijk vorige week werd bericht - van- Over deze kwestie heeft de boze Wad- dinxvener een brief naar de gemeente raad gestuurd. In het schrijven spreekt hij zijn ongenoegen uit over de werkwij ze van de RTW door middel van de huis aan huis verspreide RTW-krant, die zelfs in twee edities moest verschijnen wegens de zeer slechte bezorging van de eerste uitgave. Het groen van deze wijk is tot stand ge komen in een tijd dat bosplantsoenen in de mode waren, met de bedoeling, de wijk snel groen te maken. Het beheer van dit groen, dat zich hier en daar zeer sterk heeft ontwikkeld, geeft nu proble men. WADDINXVEEN - Oud-VVD-gemeenteraadslid J.B. Borger van het Sweelinckhof heeft zich er zeer aan gestoord dat de lokale omroep RTW zonder zijn medeweten een ’’bericht van de penningmeester” heeft ver spreid op het moment dat hij al geen penningmeester-secretaris van de Stichting Radio en Televisie Waddinxveen en omgeving meer was. Bo vendien kende hij de tekst van het stuk niet. WADDINXVEEN - De Hollandsche Maatschappij van Landbouw in Rijswijk heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente raad om een woning te bouwen aan de Tuinbouwweg 12 in het bestem mingsplan Landelijk Gebied West. WADDINXVEEN - Hij kende de on derscheiding en hij heeft ze zelf namens de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden-Holand ook meermalen uitgereikt. En toch was de Waddinxvener C. de Bas (64) zichtbaar verrast dat algemeen secretaris drs. J.C. Brink van de Goud se Kamer hem in zijn huis aan de Jan Dorrekenskade-Oost had opgezocht voor de overhandiging van de gouden legpenning met oorkonde en revers- speld van de Kamer van Koophandel. Dat gebeurde vorige week woensdag middag, omdat Kees de Bas een halve eeuw actief is als ondernemer en veertig In de bewuste tweede editie van die krant stond opnieuw het ’’bericht van de penningmeester”, ondertekend door J.B. Borger. Hij spreekt niet alleen van een in zijn ogen brallerig artikel, maar stelt ook dat zijn naam er helemaal niet meer onder mocht staan gezien zijn af treden als penningmeester. ”Het bestuur van de RTW moet niet met het verhaal komen dat de krant toen al gedrukt was, want op dezelfde pagina van de RTW-krant staat een lijst van leden van het algemeen bestuur van RTW, waarop mijn naam niet (meer) voorkomt. Om redenen waarnaar ik kan raden, heeft het bestuur van de RTW mijn naam willens en wetens mis bruikt. Aangezien zulks in het openbaar is geschied, laat ik u langs deze weg van mijn ongenoegen over deze minder waardige propagandastunt kennis ne men. De RTW moet beseffen dat dit niet de manier is om bij de Waddinx- veense burgers in het gevlei te komen. Deze handelwijze verwekt geen "re spect en bewondering”, zo schrijft Jan De zwaarste vervoerstromen vinden plaats in en rondom de stedelijke agglo- wekëlijkse woensdagmiddagen meraties. In deze gebieden tracht West- In 1986 vervoerde Westnederland al ruim 59 miljoen reizigers, in 1987 be reikte de vervoeromvang een record van meer dan 60 miljoen. Deze toena me van ongeveer 4% is onder andere te danken aan de vergroting van het aantal spitsreizigers en de overname per 1 ja nuari 1987 van VAGU B.V die een lijndienst onderhield tussen Gouda en Utrecht. Vanuit 10 vestigingen verzorgt Westne derland met 1.650 medewerkers, 600 bussen en 27 sneltrams het openbaar stads- en streekvervoer in Zuid-Holland en het westen van de provincie Utrecht. In Midden-Holland heeft Westneder land vestigingen in Gouda, Schoonho ven en Waddinxveen, waar tevens het daag (woensdag) van start gegaan in De hoofdkantoor gevestigd is. Bonkelaar, maar in het buurtcentrum r'~ De Boog aan de C. Huijgenslaan. Voor deze zijn voldoende vrij willigers/sters gevon den. De kinderinstuif is elke woensdagmid dag (behalve in de vakanties) van 14.00 tot 15.30 uur en is bedoeld voor kinde ren van 4-8 jaar. Het kost 0,75 per middag. Niemand hoeft zich van tevo ren op te geven. ”Je kunt gewoon komen als je zin hebt. We gaan weer allerlei dingen doen: knutselen, spelletjes, verhaaltjes voor lezen en een keertje lekker naar buiten (bijvoorbeeld als er sneeuw ligt: sneeuwballengevecht”, aldus kinder- werkster Ria van Dijk (tel. 17272). WADDINXVEEN - De volgende Waddinxveense besluiten zijn goedge keurd door de Kroon en het provinciaal bestuur: - verordening op de heffing en invorde ring van rioolrecht 1988. - verkoop van een drietal percelen grond in het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 aan Noorlander Bouw BV in Leiderdorp. - aangaan van een overeenkomst van geldlening van 4.000.000,- met de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Uit door het college van B. en W. inge wonnen advies van de Agrarische Ad viescommissie Bouw- en Aanlegver- gunningen Zuid-Holland (AABA) is namelijk gebleken dat bij realisatie van de plannen van de heer Dieters geen be drijf zal ontstaan dat bij wijze van hoofdberoep kan worden geëxploiteerd en dat dus de op tafel gelegde bouw plannen in strijd zijn met de agrarische voorschriften van het bestemmings plan. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad gevraagd de in het ge meentehuis gemaakte lozingsverorde- ning riolering vast te stellen. Het gaat om een vernieuwde verordening, die in speelt op de gewijzigde landelijke wet geving omtrent verontreiniging van op pervlaktewateren. De bestaande is ruim 12 jaar oud. Voor de bedrijven is meer duidelijkheid Borger in zijn brief aan de gemeente raad. B. en W. hebben de raadsleden voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen. vooraf geschapen, want ze hoeven voor taan geen vergunning meer te vragen voor het lozen op het gemeenteriool, maar vallen voortaan onder een mel dingsregeling. Overigens blijft een aan tal middelzware categorieën bedrijven wel vergunningsplichtig, terwijl onder de voorschriften noodzakelijke voorzie ningen als vet- en slibafscheiders en roosters zijn gebracht. De verordening is ingedeeld naar het tweeledig belang dat aan de orde is bij lozing van afvalwater op het gemeente riool. Enerzijds is dat de bescherming van de rioolzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater, waarin de riolering uitmondt. Hiervoor is primair de water kwaliteitsbeheerder verantwoordelijk, de gemeente heeft een aanvullende taak. Anderzijds is er het belang van be scherming van het riool zelf en de goede werking daarvan, een zuiver gemeente lijke taak. Dit verschil komt ook tot uitdrukking in de strafbaarstelling: overtreding van voorschriften die de waterkwaliteitsbe heerder (via de gemeente) stelt, valt rechtstreeks onder de strafbepaling van de Wet verontreiniging oppervlaktewa ter en de Wet economische delicten. Overtreding van de rioolbeschermings- voorschriften valt onder de gemeente lijke strafbepaling. In de drie maanden geleden gehouden gemeenteraadsvergadering verklaar den 10 raadsleden zich voor en 8 zich te gen het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Tuinbouwweg 12. Tot de voorstemmers behoorden K. Senneker (PCW), J. Bonsel-Snelleman (PvdA), A. Vermeij (PvdA), J. Neele (PCW), C.A.A. Wijnen (PvdA), J. van Wijk (PCW), J. Havenaar (PCW) en de wethouders K.W.Th. van Soest (VVD), drs. M. Kraaijestein (PvdA) en P.F.J. van Schie (CDA). Tegen stemden toen J. van den Berg (VVD), M.C. Wientjens-van der Vel den (WD), W.L.J. de Wit (D’66), ir. K.A. Warmenhoven (WD), M. Boere ‘(PvdA), J A. Hielema (CDA), H.H. nederland een groter aandeel te krijgen in het totaal van de verplaatsingen. Dit heeft een aantal positieve maatschappe lijke gevolgen: minder files, beter be reikbare steden, een schoner milieu en een vermindering van het ruimtege brek. De concurrentiepositie van het open baar vervoer ten opzichte van het parti culier vervoer is een bron van voortdu rende zorg. Deze zorg wordt gedeeld door de overheid. De minister van Ver keer en Waterstaat onderschrijft dat het openbaar vervoer een bijdrage kan le veren aan de fileproblematiek in de Randstad. De tekening met het rapport over de wijziging in de groenvoorziening is na- Verdaagd zijn de volgende Waddinx veense besluiten: - verkoop van een perceel grond aan de Wilhelminakade aan J. Baas Exploita tie BV, Waddinxveen - vaststelling van de bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1988. Tevens heeft Westnederland in samen werking met de collega-bedrijven in de Randstad een plan gelanceerd om te ko men tot een vorm van openbaar vervoer op maat voor het woon-werkverkeer in de Randstad, het 1.000-bussenplan. Uitgangspunt van dit plan is de stelling dat een deel van het woon-werkverkeer per auto plaatsvindt bij gebrek aan een goed alternatief openbaar vervoer. Het plan beoogt daarin te voorzien met kwa litatief hoogwaardig busvervoer van en naar moeilijk bereikbare grotere be drijfsterreinen en vanuit woongebieden die op hun beurt eveneens moeilijk be reikbaar zijn met het huidige openbaar vervoer. Voor wat betreft Midden-Holland zul len in 1988 bedrijfsconcentraties in Gouda worden betrokken in het plan. Ter bevordering van de doorstroming en de regelmaat van de dienstuitoefe ning, ontwikkelt Westnederland plan nen voor de oplossing van infrastructu rele knelpunten. Investeringen in de infrastructuur ten gunste van de bus leveren in veel geval len direct rendement op. Busbanen en voorrangsmaatregelen kunnen de wer vingskracht van de bus spectaculair ver hogen. De busbaan van Krimpen - Ca- pelle a/d IJssel naar Rotterdam is hier van een goed voorbeeld. De provincie investeerde 8 miljoen in deze voorzie ning die een snelle doorstroming van het busverkeer mogelijk maakte. Dit resulteerde in een verdubbeling van het aantal reizigers per dag. Goede infrastructuur voor bussen geeft Westnederland de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de congestie in de Rand stad. Westnederland acht een reizigers groei van 15% in de spits haalbaar. Om gerekend betekent dat ruim 3.(XX) file- rijders de bus nemen. De totale fileleng te in de Randstad zou hierdoor, gere kend over één rijstrook, met 40 kilome ter verminderen. Mensen uit de regio doen mee aan het spelprogramma ”Ken uw land”, waarin de vragen en opdrachten betrekking hebben op Nederland en de eigen regio. De kandidaten proberen gezamenlijk geld in te zamelen voor een door hen zelf te bepalen goed doel. De avond wordt gepresenteerd door Wim Pols. Regie en productie zijn in handen van George Klein. jaar firmant is van de door zijn grootva der opgerichte firma W. de Bas Zn met speelgoed- en doe-het-zelf-zaken in Waddinxveen, Boskoop en Gouda. De gouden legpenning onderstreepte de verdienstelijke zakelijke carrière van de Waddinxvener, die ook in het maat schappelijke, kerkelijke en politieke le ven actief was. WADDINXVEEN - De Waddinxvener T. Ververs heeft de gemeente Waddinx veen gevraagd hem een bouwvergun ning te verlenen voor de bouw van een restaurant met woonhuis aan de Lima- weg. Dit horecabedrijf, dat verplaatsing be tekent van het restaurant Bibelot in de Passage, kan er komen door een ver snelde ruimtelijke ordenings-procedu- re. Het voorbereidingsbesluit om ter plek ke het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 te veranderen is al genomen in de gemeenteraadsvergadering van vorig jaar 24 juni. Van de bouwaanvraag van de heer Ver vers doet het college van B. en W. me dedeling in de stukken voorde volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad. Over het verlenen van de bouwaan vraag beslist het college van B. en W. gehoord de raadscommissie voor ruim telijke ordening, woningbouw en be drijfsterreinen, die wordt voorgezeten door burgemeester C.M. van der Lin den. tuurlijk ook in het gemeentehuis bij de receptie op de tweede etage in te zien. Er kan ook schriftelijk en mondeling ge reageerd worden. Schriftelijk voor zaterdag 30 januari bij Openbare Werken (Sectie Plantsoenen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen) en mondeling op dinsdagochtend 26 ja nuari en donderdagochtend 28 januari tussen 9.00-12.00 uur bij de chef van de sectie plantsoenen, P. Bliek. Met de reacties van de bewoners zal, zo veel als mogelijk is, rekening worden gehouden, aldus de gemeente. De werkzaamheden rond het Waddepad zullen vervolgens nog tijdens deze win terperiode uitgevoerd worden. In het kader van het reconstructie-plan zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: dunnen van de plantsoen- vakken door het rooien van een deel van het bomenbestand, ophoging van te lage plantsoenvakken, houtsnippers aanbrengen op plekken waar veel door loop is, gedeeltelijke vervanging van de onderbeplanting (onder meer door win tergroene struiken waarbij rekening ge houden wordt met de wens van de poli tie om ’’overzicht” te houden in het plantsoen in verband met het tegengaan van vandalisme en met name het Wad depad een veilig karakter te geven) en groeiplaatsverbetering van de bomen in de parkeerplaats Akkerwinde. Omdat deze maatregelen ingrijpender zijn dan normaal onderhoud, wordt de mogelijkheid gegeven aan de bewoners om te reageren op het plan. Veel bewoners klagen namelijk over het schaduwoverlast van de bomen die bovendien op enkele plekken tegen da ken en dakgoten waaien. Verder zijn, met name in de buurt van de Leon van Gelderschool, de plantsoenen erg ver zakt en aan ophoging toe. De onderbe planting laat op veel plekken ook te wensen over omdat ze zich slecht ont wikkelt vanwege vele bomen die erbo ven staan en die veel licht ontnemen. Door nu in te grijpen kan het groen weer goed opgeknapt worden. Wan neer maatregelen uitgesteld worden, zal er op den duur een saai en donker stam- menbos overblijven waar weinig meer eindelijk met meerderheid van stem men zou aannnemen. Als argumenten hiervoor werden aan gedragen dat het landelijk gebied, gele gen tussen de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de Tuinbouwweg, als mede het landelijk gebied aan de Tweede Bloksweg ruimtelijk gezien door allerlei bouwactiviteiten (ter plaat se, bedrijfsterrein Coenecoop, woon wijk Zuidplas) steeds meer in de ver bomen. Ter plekke is langzamerhand een beeld ontstaan dat niet meer ’’typisch” agra risch genoemd kan worden. Bovendien kan naar huidige begrippen het bewuste gramma ’’Met muziek het hele land tuinbouwbedrijf, gelet op omvang en bedrijfsstructuur (7.025 vierkante me ter grond met daarop 5.000 vierkante meter glas) niet meer doelmatig worden geëxploiteerd. De AABA-adviescom- missie deelt die twijfel van het gemeen tebestuur. Heller (CDA) en G. van den Berg (CDA). Aan de Tuinbouwweg wil de aan de Zuidkade wonende heer W.L. Dieters een deels nieuwe bedrijfswoning met garage/berging bouwen op het door hem aangekochte glastuinbouwbedrijf. *s Maar dat kan niet zomaar, omdat de gronden daar een agrarische bestem ming hebben en alleen gebruikt kunnen worden voor de bedrijfsvoering voor zo’n bedrijf. WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 20 januari - wordt in het Haagse Provinciehuis het tweede over leg gehouden tussen gedeputeerde H. v.d. Vlist en vertegenwoordigers van de tien Zuidhollandse streekcommissies, waaronder ook die voor Gouda en om geving die wordt voorgezeten door de scheidende eerste man Jan van Leeu wen van de Kerkweg-West. Op de vergadering van vanavond staan ter discussie de positie en taak van de streekcommissies in de periode 1987- 1991. Door een 2-tal Vaste Commissies uit Provinciale Staten wordt het wense lijk geacht om tot een verzelfstandiging te komen van de streekcommissies. De gezamenlijke streekcommissies hebben daaromtrent in hun vergadering van 14 januari j.l. tot het volgende standpunt besloten. Verzelfstandiging, zoals door de politiek wordt voorge staan, wordt unaniem door de streek commissies van de hand gewezen. Loskoppeling van de streekcommissies van de provincie Zuid-Holland onder gelijktijdige afbouw van de ambtelijke ondersteuning wordt ongewenst en on aanvaardbaar geacht De gezamenlijke streekcommissies zul len in de verdere discussie over hun po sitie en taak blijven uitgaan van het handhaven van de huidige taakstelling van de streekcommissies en de huidige relatie met de provincie. De relatie met de provincie houdt in dat de leden van streekcommissies worden benoemd door het provinciaal bestuur en dat de taken en werkzaamheden van de streekcommissies ambtelijk door de provincie worden begeleid en onder steund. Voor de groenreconstructie rond het Waddepad stelde de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 augustus vorig jaar ruim 60.000gulden beschikbaar. Er wordt ter plaatse nu snel gewerkt omdat het gevaar bestaat dat het aanwezige groen nog sterker achteruit gaat waard oor de renovatie nog ingrijpender zal moet worden aangepakt. De gemeente Waddinxveen, die in dit deel van Groenswaard 2 af wil van het ’bosplantsoen’, dat de wijl snel een groen en natuurlijk aanzien moest ge ven, heeft voor de uitwerking van de plannen samengewerkt met de Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrich- ting. Bovendien wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het gemeentelijk groen en het voorkomen van kleine criminali teit. WADDINXVEEN/BOSKOOP - In 1987, zo staat er ook in het jaarver slag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland, F ATI h nplc Pïl hfifP ‘s ^et aantal vervoerde reizigers van NV Verenigd Streekvervoer Westne- NIET SEIZOENGEBONDEN! deHand in Waddinxvee" wederom toegenomen. De heer Borger reageert op de tweede editie van de RTW-krant, omdat naar zijn zeggen de eerste niet onder zijn ogen is gekomen. De mislukte versprei ding is daarvan de reden. Het aftreden van de Sweelickhof-bewoner als RTW- penningmeester heeft te maken met het feit dat het bestuur tevergeefs vroeg meer tijd te besteden aan de beschrij ving van de financiën van de lokale om roep. door”. De avond wordt gehouden in De Goud se Schouwburg aan de Boelekade 67. In verband met de radio-opname wordt belangstellenden verzocht uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door Gert en Hermien Timmerman, de CtPPH vprnnunprinp gebroeders Brouwer, Debbie Lee Ebbe LTcC/t verpu.lA.pci trig en EO’s radio-en tv-orkest Psalter on- Uitgangspunt van de gemeente is verder der leiding van Harry Govers. dat voorkomen dient te worden dat als -- J-J- gevolg van ontwikkelingen binnen de agrarische sector (bijvoorbeeld schaal vergroting) verpaupering ontstaat. In die situatie vinden B. en W. het van be lang zoveel mogelijk te sturen. Vandaar dat het college - overigens niet met ent housiasme - het groene licht heeft willen geven voor de bouwactiviteiten van de heer Dieters. WADDINXVEEN - Er komt in Wad dinxveen een obstakelvrije route ten behoeve van gehandicapten. Dat heb ben B. en W. besloten. Ze hebben dit besluit aan de gemeenteraad meege- kopje ’’bericht van de penningmeester” deeld. werd onder meer gemeld: Over de inrichting van de obstakelvrije ”Ik heb, persoonlijk, veel respect en be- route zal de gemeente nog nader over- wondering gekregen voor alle mede- leg voeren met gehandicaptenorganisa- j. -•-» des. Het ligt niet in de bedoeling met gidslijnen te gaan werken, zoals in de binnenstad van Gouda het geval is. de technici die de apparatuur Het overleg met de gehandicaptenorga- steeds weer moeten verzorgen. Als pen- nisaties is deze of volgende maand. Na- ningmeester heb ik mede tot mijn taak gegaan wordt dan om welke routes het om deze mensen in staat te stellen de be- gaat en welke nieuwe aanpassingen no- st mogelijke programma’s te laten ma- dig zouden zijn. In Waddinxveen is er al ken, programma’s die speciaal voor u vaak sprake van verlaagde trottoirs bij gemaakt worden. Dank zij de subsidie kruispunten en oversteekplaatsen, van de gemeente Waddinxveen en de De obstakelvrije route is niet alleen van donaties van Waddinxveense bedrijven belang van gehandicapten, maar ook is de RTW in staat gesteld haar gezicht voor de groeiende groep oudere inwo- te bepalen. Goed, er moet meer geld op ners en moeders met kinderwagens, tafel komen, o.a. voor het aanschaffen Gestreefd wordt veelal naar praktische en onderhouden van apparatuur. Steun aanpassingen, die voor de uitvoering ons! Wij hebben u hard genoeg nodig, niet behoeven te wachten totdat er her- Namens alle medewerkers alvast be- straatwerkzaamheden zullen worden dankt.” uitgevoerd. ik v ■T "s w F'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 15