GEMEENTE WADDINXVEEN 3304 Fabelachtig kwartetspel Orlando-vier Aquarellen Neel v. Oosten ^41 K Jaarverslag VERLEENDE BO VWVERG UNNINGEN Onderscheidingen SPREEKUREN Twee interpretaties VERGADERINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Gun uzelf Van Ginkel. HET NIEUWE NUMMER IS Eerst maar even langs Van Ginkel voor de nieuwe zomer- prog ram ma’s. Een schat aan mogelijkheden naar bijna elke bestemming, met alle middelen van vervoer, inclusief uw eigen auto. Van Ginkel steunt uw plannen met een perfecte service en een betrouwbare uitvoering. Waddinxveen, Passage 222, 01828-17522*. Met ingang van 8 januari 1988 is het telefoonnummer van de algemene Maatschappelijke Dienstverlening ”Zuid- plas” afd. Maatschappelijk Werk, Zijde 50, gewijzigd. Spreekuurtijden van de maatschappelijk werkster mevr. G.T. Bernsen-Lünnemann zijn ongewijzigd: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Het u bekende nummer algemeen maatschappelijk werk 4638 is dus komen te vervallen. 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 070-210001 01820-28011 s MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ’’ZUIDPLAS” BUREAU BOSKOOP a WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 JANUARI 1988 Pagina 3 01820-16066 010-362244 Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun- Overtoom naast nr. 20 Y.C.M. HOFHUIZEN OOK AL VAKANTIE PLA Waddinxveen. Rechta vooraan de heer A. van Nielen. die de zilveren van Brandweer ziet acht I spuitgasten gaan De heer O. van Geffen voerde namens WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeentehuis werd maan dag een echte brandweeravond ge houden. Er werd afscheid genomen van acht leden van de vrijwillige brandweer van Waddinxveen, er werden vijf diploma’s uitgereikt en drie bevorderingen bekend ge maakt en vijf spuitgasten kregen een brandweeronderscheiding. Bo vendien werden drie nieuwe bran dweerlieden verwelkomd. C.J.M. van der Hoorn, J.J. Spruyt, H. van Vliet jr, C. de Rooy en B.P. de Vos het diploma ’’Hoofdbrandwacht” uitge reikt, terwijl tevens de bevordering van een drietal leden bekend werd gemaakt. Bevorderd werden de heren R.M. Al- blas en A.J. Pelupessy tot Brandwacht le klas en de heer W.M. van Vliet tot Brandwacht 2e klas. ningen verleend: Bouwperceel: Henegouwerweg 113 Geopend werd met Janacek die, toen hij op zijn 72e nog een verliefdheid meemaakte, zijn 2e strijkkwartet ’’In tieme brieven” schreef. De vorm deed wat fragmentarisch aan, maar er was veel moois te genieten met de Slavische melodieën en ritmen in een uitbundig post-romantisch decor. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Voorts werd aan een vijftal leden, die tevens afscheid namen, een door de Ko- Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 5 februari 1988 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 22 januari 1988 van 10.00- 12.00 uur. ninklijke Nederlandse Brandweerver eniging en de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten toege kende brandweeronderscheiding uitge reikt door burgemeester C.M. van der Linden. Onderscheiden werden de heren: - M. Asscheman, met de bronzen me daille met bijbehorende oorkonde uit gereikt voor 12 1/2 jaar brandweer- Buitengewoon fraai klonk het 3e deel (Trés lent), waarin het Orlando Kwar tet een bijna ondraaglijke spanning op riep door de muzikale beweging vrijwel WADDINXVEEN - In een volle raadzaal van het gemeentehuis speelde vorige week donderdagavond het alom geroemde Orlando Kwartet. John Harding (primarius), HeinzOberdorfer (viool), Ferdinand Erblich (altvi ool) en Stefan Metz (cello) presenteerden een interessant programma het het 2e strijkkwartet ’’Intieme brieven” van Leos Janacek, het Dissonan tenkwartet KV 465 van W.A. Mozart en Ravels Strijkkwartet in F gr. De vrijwillige brandweer heeft afscheid genomen van de volgende leden: - O. van Geffen (56), administrateur, sinds 1 november 1968 lid. - M. Asscheman (52), brandwacht 2e klas, sinds 1 januari 1975 lid. - N. van Nielen (54), brandwacht 2e klas, sinds 1 december 1967 lid. - A. Sol (41), brandwacht 2e klas, sinds 1 maart 1971 lid. - H. van Vliet (55), brandwacht le klas, De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - In restaurant Bi belot aan de Passage hangen nu een eer ste serie aquarellen die de Waddinx- veense kunstenares Neel van Oosten sinds kort maakt. Ze genoot al de nodige aandacht met haar etsen, maar daar is het aquarelle ren bijgekomen. Ook in deze kunstui ting laat ze verdienstelijk werk zien. Neel van Oosten laat op dit moment ook etsen zien in de koffieshop De Goudsche Pijp aan de Kleiwegstraat. Het is de tweede maal dat daar werk van haar te zien is. Met het etsen begon ze in het najaar van 1985. Bloemen, land schappen en kleine dieren zijn geregeld haar onderwerpen. de leden van het Korps, die afscheid na men, het woord. Als afsluiting van het officiële gedeelte van de bijeenkomst heeft de commandant van de Vrijwillige Brandweer P. Baan, aan de burgemees ter het eerste exemplaar van het jaar- verslag van de brandweer over het jaar 1987 uitgereikt. Als nieuwe leden van het Korps werden begroet de heren H.S. Kobrua, M. Boe ren, C.J. de Bil, die in de rang van ad- spirant brandwacht in tijdelijk dienst werden aangesteld. Het Orlando Kwartet dat in Waddinxveen optrad. Na de pauze stond het enige strijkkwar tet dat Ravel geschreven heeft op het programma. Een kwartet van bewonde- renswaardige uitgewogenheid en met een rijkdom aan motieven en klan- kweelde. Meteen na de inzet van Ravels kwartet drong de uitvoering van het Orlando Kwartet zich onweerstaanbaar aan de toehoorder op, meegenomen op de ijle klanken van het Trés doux naar de swin gende ritmiek van het Trés rythmé. Binnen een vrij korte tijd kon men in Waddinxveen twee verschillende inter pretaties van het dissonanten kwartet (een van de 6 zgn. Haydnkwartetten) van Mozart horen: nl. van het uit 4 vrou wen bestaande Colorado String Quartet en van het Orlando Kwartet. Een vergelijking tussen beiden dringt zich dan ook op. Het Colorado String Quartet bracht de langzame dissonante inleiding op de gebruikelijke manier met het benadrukken van de dissonan ten door een vrij sterk crescendo; een inleiding op een uiterst fijnzinnig musi ceren met preciese uitwerking van de tails en verzorgde loonvorming. Ook een volkomen ondergeschikt ma ken van de individuele speler aan het te amwork van het kwartetspel. Dit resul teerde in een bedachtzaam neergezet Dissonantenkwartet Het Orlando Kwartet startte daarente gen met minder geprononceerde disso nanten en leidde zo een volkomen ande re interpretatie in. Duidelijk werden de grote lijnen neergezet gepaard aan een musiceerstijl van een bijna natuurlijke vanzelfsprekendheid Zo wist het Orlando Kwartet aan het Dissonantenkwartet een meer joyeus karakter te geven. Een verrassend frisse en krachtige aanpak. Overigens zijn beide opvattingen volstrekt verdedig baar. De gemeenteraad op woensdag 27 januari 1988, aanvang 19.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a.: - Spreekrecht. - Voorstel tot vaststelling van de Lozingsverordening riolering. - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoe ve van het perceel Brugweg 121. - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoe ve van het perceel Noordkade 267. - Voorstel tot intrekking van de Verordening geldelijke steun ouderen bij verhuizing 1986. - Voorstel inzake realisering tweede ondernemerscentrum be stemmingsplan ’’Coenecoop”. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor verbouw van de Mgr. Bekkersschool. - Voorstel inzake privatisering tennisbanen. - Voorstel tot aankoop van het perceel Zuidelijke Dwarsweg 10. - Voorstellen tot voorlopige vaststelling van de rekeningen van de dienst Openbare Werken over 1986. - Voorstellen tot voorlopige vaststelling van de rekeningen van het Grondbedrijf over 1986. - Voorstellen tot voorlopige vaststelling van de rekeningen van het sinds 16 december 1963 officieel lid van het korps, daarvoor had hij al een jaar als ’’onbezoldigd” adspirant bran dwacht met het korps ’’meegedraaid”. - A. van der Spek (42), hoofdbran dwacht, sinds 1 januari 1963 lid. - A. van Nielen, (54), brandmeester, sinds 1 december 1967 lid. - M.C. Kersbergen (55), hoofdbran dwacht, sinds 1 januari 1963 lid. Tijdens de bijeenkomst is aan de heren dienst. - H. van Vliet, A. van der Spek en M.C. Kersbergen, met de verzilverde medail le met bijbehorende oorkonde, uitge reikt voor 25 jaar brandweerdienst. - A. van Nielen, met de verzilverde Gesp, behorende bij de verzilverde me daille, met bijbehorende oorkonde, uit gereikt voor 35 jaar brandweerdienst. Alarmering Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten Gemeenschappelijk Antenne-Systeembedrijf over 1986. - Voorstellen tot voorlopige vaststelling van de rekeningen van de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum over 1986. - Voorstellen tot voorlopige vaststelling van de rekeningen van de gemeenterekening 1986. - Begrotingswijzigingen voor bouwkundige voorzieningen ge meentehuis als gevolg van de per 1 januari 1988 doorgevoerde or ganisatieverandering. De Commissie voor Kunst en Cultuur op maandag 25 januari 1988, om 20.30 uur, in het raadhuis. Op de agenda o.a.: - Uitvoering Notitie ’’Karakteristieken van Waddinxveen”. -i Expositie amateurs. - Mogelijkheden voor Culturele Manifestaties in 1988. De agendapunten liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 210) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. tot stilstand te brengen, om vervolgens het publiek in het 4e deel (vif et agité) met één vlammende ademtocht te over-, rompelen. Een werkelijk adembene mende uitvoering, welke het Waddinx- veense publiek gepast wist te waarderen en waarschijnlijk een gedenkwaardige muzikale ervaring betekende. Het Orlando Kwartet heeft relatief veel wisselingen van primarius gekend, maar is daar blijkbaar ongeschonden uit te voorschijn gekomen. Het lijkt in tech nisch opzicht geen enkele belemmering te kennen. Verder valt op dat dit kwartet ook nog enige ruimte overlaat voor de individq- ele speler en toch een zeer hecht team vormt. Met name Stefan Metz heeft een prachtige celloklank en bij Janacek gaf Ferdinand Erblich een warme altklank te horen. Met dit concert heeft Wad dinxveen andermaal bevestigd een ka-, mermuziekserie van grote klasse in huis te hebben. Het volgend concert is op donderdag 11 februari met het Amsterdams Forte Pi ano Trio. Het programma vermeldt werken van Mozart en Haydn. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Aard van het bouwplan: het oprichten van een overkapping en een erfscheiding het oprichten van twee woonhuizen met garages Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Deze acht Waddinxveners namen afscheid van de vrijwillige brandweer brandweergesp kreeg uitgereikt. (Foto: Sjaak Noteboom). K.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3