OVERVAL OP FIETS J. Boere BV HAVO-Atheneum wil groter zoekt rector Nieuwe directeur muziekschool Dit j aar drie kledinginzamelingen Mgr. Bekkersschool gaat verbouwd worden i Integratie met te verlaten kleuterschool Gemeente Beeldend vormen voor kinderen Drs. M. Verhoog met de VUT Brugweg 18 niet meer onbewoonbaar Spreker in koffiebar Kerkelijke thema-avond REIZEN BIJ RTW-RADIO Afwijzing subsidie Bingo-avond voor ouderen koopt boerderij 4 Procedure Schade aan uw auto vereist r-y deskundige jW reparatie. |r°c*c Project Streekschool j, GLASBEEK AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Pagina 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 JANUARI 1988 De door de gemeente Waddinxveen aan te kopen boerderij aan de Zuidelijke Dwarsweg 10. (Foto: Sjaak Note- Presentatie: De nieuwe directeur van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen, Roeland Paul van Schravendijk. (Foto: verkoop van kerstbomen. Overgegaan is tot aankoop van een aan- tfTTTi - De nieuwe rector wordt gezocht door de commissie van bestuur, waarvan VVD- wethouder K.W.Th. van Soest voorzit ter is en Weidezoombewoner mr. G.J. Menken vice-voorzitter. Kandidaten worden verzocht voor het einde van de ze maand op de vacant komende functie te reageren. zijn in Waddinxveen te wonen, aldus de commissie van bestuur. Voor de functie is een profielschets opgesteld en is ook overige schriftelijke informatie ge maakt, die bij de school opgevraagd kunnen worden. Medewerking zal worden verleend tot het realiseren van een obstakelvrije route ten behoeve van gehandicapten binnen de gemeente; hiertoe zal met ge handicaptenorganisaties nader overleg worden gevoerd. Met ingang van 22 november 1987 is mevrouw Y.M. Boeren werkzaam ter gemeentesecretarie, bureau Burgerza ken, in vaste dienst aangesteld. Sjaak Noteboom). Aan de heer J.J. Temminck te Drieber gen is standplaatsvergunning verleend op het Koningin Wilhelminaplein op 31 december 1987 ten behoeve van de ver koop van oliebollen e.d. De koffiebar is vanaf kwart voor acht open. Het programma begint om onge veer half negen. Aan de héér P. van Zanten te Waddinx veen is standplaatsvergunning verleend aan de Groensvoorde op 31 december 1987 ten behoeve van de verkoop van oliebollen e.d. boom). kante plaats elders binnen de gemeente te verplaatsen. In de maand november 1987 nam het aantal inewoners met 72 toe, zodat de gemeente Waddinxveen per 1 decem ber 1987 24.270 inwoners telde. WADDINXVEEN - De rijkspolitie in Waddinxveen is nog steeds op zoek naar de 20 a 25-jarige jongeman, die vrijdagavond op de fiets het sta tion Waddinxveen overviel en de lokettiste zo’n tweeduizend gulden af handig maakte. Ter hoogte van de percelen Oostpolder- weg 2 tot en met 10 zal een fietssluisje worden geplaatst. tal kunstwerken uit de van 18 november tot en met 19 december 1987 in het ge meentehuis georganiseerde tentoon stelling van werk van leden van de BBK, gewest Midden-Holland. Met betrekking tot de organisatieveran dering en de nadere invulling daarvan, zijn besluiten genomen, waarover reeds informatie verstrekt is bij brief van 31 december 1987. dader ontbreekt tot op heden nog elk spoor. Voor de bouw van een trafostation is aan het Gemeenschappelijk Energiebe drijf Gouda e.o. een perceeltje grond van circa 24 1/2 m2 in de wijk Zuidplas verkocht. Aan de heer M. Snel te Boskoop is ver gunning verleend ten behoeve van een tweetal lichtreclame aan de noord- en oostgevel van het pand Kerkweg-Oost 287. De kandidaat dient in beginsel bereid te Het signalement van de dader luidt als volgt: blanke man, ongeveer 20-25 jaar, lichtbruin tot blond haar dat fijn ge kruld is en aan de voorzijde omhoog ge kamd is, het haar bedekte de oren voor de helft en was iets langer in de nek. Gaaf, regelmatig gezicht. Lichte ogen, slank niet mager postuur, lengte onge veer 1.75 a 1.80 meter. Was gekleed in een lichtblauw spijkerjack, gevoerd met twee steekzakken en een ecrukleurige bandplooibroek met nauw toelopende pijpen, lichtkleurige schoenen. Verder droeg de man lichtbruine suede hand schoenen (soort autohandschoenen j. Aan de heer P. van Zanten te Waddjpx- veen is standplaatsvergunning verleend aan de Zuidplaslaan voor de verkoop van frites, snacks edop de zaterdagen Aan de heer P. van Zanten te Waddinx veen is tijdelijk standplaatsvergunning verleend nabij de Petteplas ten behoeve van een "koek en zopie”-tent tijdens een eventuele ijsperiode in de eerste maanden van 1988. Het geld bevond zich onder andere in een bruine NS-enveloppe met rode band waarop diverse gegevens van het station Waddinxveen vermeld stonden. Roeland Paul van Schravendijk vervul de een aantal bestuurlijke taken, zoals voorzitter van de medezeggenschaps commissie bij het Instituut Kunstzinni ge Vorming Haarlemmermeer en als bestuurslid van de vakgroep uitvoeren de kunstenaars van de KNTV. Hij is voorts zakelijk leider van het Kei zer Kwartet. In het verleden heeft hij ongeveer tien jaar meegedraaid in de professionele popmuziek. Vóór de garage De Genestetlaan 27 zal door middel van het aanbrengen van een gele band een parkeerverbod wor den ingesteld. WADDINXVEEN - De samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg is op zoek gegaan naar een nieuwe rector. Deze man of vrouw zal de huidige rector drs. M. Verhoog, die op 1 augustus van dit jaar gebruik maakt van de VUT-regeling, gaan opvolgen. WADDINXVEEN - BV Machine- en Apparatenfabriek J. Boere aan de Brugweg wil de bedrijfsbebouwing uitbreiden. B. en W. hebben de vol gende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gevraagd hier voor de planologische maatregelen te nemen. WADDINXVEEN - De rooms-katholieke Mgr. Bekkerschool aan de Pe ter Zuidlaan zal voor 129.000,- worden verbouwd, omdat in deze basis school ook de leerlingen van de voormalige kleuterschool ondergebracht zullen worden. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 22 januari heeft de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse een spre ker te gast. Het is ditmaal de Waddinx- vener G. v.d. Berg, die een praatje zal houden over het thema: ’’Niets hebben en toch uitdelen”. te overzien. ”Wij hebben hier begrip voor, de besteding van ’’onvoorzien” moet dan echter wel plaatsvinden in overleg met de dienst openbare werken en bedrijven”, aldus B. en W. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Direct na de melding is de politie een onderzoek begonnen. Hierbij werd zij geassisteerd door de technische recher che en een speurhond. Eventuele getui gen worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie (tel. 13688). WADDINXVEEN - In De Bonkelaar gaat woensdag 3 februari de nieuwe cur sus beeldend vormen voor kinderen van start, terwijl er voor het project ’’Vreemde wezens maken” voor kinde ren van 9-12 jaar nog een aantal plaat sen beschikbaar is. Woensdag 3 februari start dus de nieu we cursus beeldend vormen voor kinde ren. Deze cursus duurt 12 weken, kost 30,- en wordt gegeven door Manja Kindt uit Gouda. Voor kinderen van 6-8 jaar begint de cursus om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Voor kinderen van 9-12 jaar begint de cursus om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Binnen deze cursus gaat men aan het werk met diverse handvaardigheids- technieken: linodruk, werken met hout, het maken van sokpoppen en allerlei stempeltechnieken. WADDINXVEEN - De 30-jarige uit Uitdam afkomstige Roeland Paul van Schravendijk is enthousiast aan de Zuidkade in het voormalige raadhuis aan zijn nieuwe taak begonnen: direc teur van de Stichting Streekmuziek school Waddinxveen. De opvolger van de vorig jaar vertrok ken Krijn Koetsveld uit Amersfoort stu deerde na de middelbare school aan het Sweelinck Conservatorium (1975- 1983). Zijn hoofdvak was dwarsfluit. Roeland Paul van Schravendijk slaagde in 1982 voor het examen docent b en be haalde een jaar later zijn bekwaamheid als uitvoerend musicus. De nieuwe muziekschooldirecteur was van 1982-1983 verbonden aan muziek scholen in Amstelveen en Leiden. Ook maakte hij deel uit van het Instituut Kunstzinnige Vorming Haarlemmer meer. Naast zijn docententaak leidde hij projecten muziekschool en basison derwijs. plannen de maximale bebouwingsgren- zen ter plaatse zijn bereikt. Om medewerking te kunnen verlenen aan het gevraagde is een artikel 19-pro- cedure noodzakelijk, nadat de raad hiervoor een voorbereidingsbesluit heeft genomen. In verband met ge noemde te voeren procedure verzoeken B. en W. de raad nu reeds de behande ling van het verzoek om vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening te laten afdoen door het colle ge- De BV Machine- en Apparatenfabriek J. Boere is een in 1942 in Waddinxveen opgericht bedrijf met 33 werknemers, dat in het bijzonder gericht is op de pro- duktie van schuur- en slijpmachines voor de hout- en metaalbewerking. WADDINXVEEN - De Waddinxvener T.L. Bruinius wil dat de onbewoon- baarverklaring van zijn huis aan de Brugweg 18 wordt opgeheven. Hij heeft dat de gemeenteraad in een brief gevraagd. Zodra mogelijk zullen B. en W. de raad een voorstel doen toe komen om over dit verzoek een beslis sing te kunnen nemen. De onbewoonbaarverklaring van het pand Brugweg 18 dateert van 18 april 1974. Toen nam de gemeenteraad op voorstel van het toenmalige college van B. en W. (burgemeester C.A. van der Hooft en de wethouders A.H. van Gent (PvdA), H. Huizer (SGP/HKV) en Ph. Kroes (VVD)) dit besluit. Aan de orde was destijds niet alleen de onbewoonbaarverklaring van de Brug weg 18, maar ook van de panden Brug- \\>po 22 en Noordeinde 69, 71 en 73. Het was bekend dat er een integratie- verbouwing van de Mgr. Bekkersschool zat aan te komen. Dat bleek al uit de door de gemeenteraad bijna een jaar geleden vastgestelde "huisvestingsover- zicht” van Waddinxveense scholen, dat door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is goedgekeurd, zij het dat voor de Mgr. Bekkersschool het mi nisterie met enkele voorzieningen niet akkoord is gegaan. Bkijkens stukken zal de verbouw van de Mgr. Bekkersschool gepaard gaan met afstoting van het thans als ’’dislokatie” in gebruik zijnde gebouw Peter Zuid laan 4, zijnde het gebouw van de voor malige kleuterschool. Dat gebouw zal dan in eigendom overgaan op de ge meente. Binnen het hoofdgebouw zal een speel lokaal (moeten) worden gerealiseerd. Voor het project ’’Vreemde wezens ma ken” voor kinderen van 9-12 jaar zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Dit project is op woensdag 13, 20, 27 april en 4 mei van 13.00 tot 15.30 uur. Het kost 10,-. Dit project is een com binatie van knutselen en toneelspelen. Het is de bedoeling om jezelf te veran deren in een ’’vreemd” wezen door het maken van allerlei gekke kostuums, maskers en extra armen/benen. Als het vreémde wezen eenmaal geboren is, dan gaan alle wezens spelen. WADDINXVEEN - In Waddinxveen hebben dit jaar drie instanties vergun ning gekregen voor het houden van een kledinginzameling. Dat blijkt uit het lijstje van besluiten en mededelingen dat B. en W. aan de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad hebben gezonden. Zo zijn aan de Max Tailleurstichting, de Stichting KICI en het Leger des Heils vergunningen verleend tot het houden van een kledinginzameling in 1988; een eensluidend verzoek van de Stichting SOS is afgewezen. Aan mevrouw M.A. Langenhuizen- Moren te Waddinxveen werd stand plaatsvergunning verleend aan de Zuid plaslaan in de periode van 12 tot en met 23 december 1987 ten behoeve van de Het schoolbestuur vraagt blijkens de tei inzage liggende stukken ook vergoeding van reparatiekosten van het destijds bij de school geplaatste kunstwerk. ”Wij menen dat hiermede akkoord kan wor den gegaan onder voorwaarde dat (ook) deze bekostiging plaatsvindt uit de post diversen/onvoorzien”, stellen B. en W. voor alle duidelijkheid. Vrijdagavond 15 januari werd om streeks vijf minuten over half acht de lo kettiste van het NS-station aan het Sta tionsplein overvallen. Onder bedrei ging van vermoedelijk een vuistvuurwa pen werd zij gedwongen de inhoud van de kluis en de kassa uit handen te geven. De overvaller maakte gebruik van een stil ogenblik rond het station. Hij vroeg de lokettiste naar een fietspomp. Op het moment dat deze hem aangereikt werd wist hij de verkoopruimte binnen te dringen en had hij gelegenheid de over val uit te voeren. Na de overval is de man vermoedelijk op een fiets gevlucht. De buit van de overval is ongeveer 2.000,-. Van de WADDINXVEEN - De Stichting Ap pèl Bestrijding Criminaliteit in Lemmer krijgt van de gemeente Waddinxveen geen eenmalige subsidie van 240,-. De stichting had gevraagd om een bij drage van een dubbeltje per inwoner. B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld het subsidieverzoek af te wijzen. Hierbij gaat het om het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gelden de bestemmingsplan Brugweg 1980, waarin de gronden zijn bestemd voor "bedrijven”. Ter plaatse is een machi nefabriek toegestaan. De gevraagde uitbreiding van 29 x 27 meter valt echter buiten het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlakzodat de uitbreiding in strijd is met voornoemd bestemmings plan. Tegen de uitbreiding op het bewuste perceel hebben B. en W. geen planolo gische bezwaren, mede gelet op het feit dat het hier gaat om een reeds jaren ter plaatse gevestigd bedrijf. Voorts brengt de uitbreiding geen nade lige gevolgen teweeg 'oor het open landschap, gezien de situering van de uitbreiding in relatie tot de directe om geving. Wel is het college van mening dat na realisering van deze uitbreidings- WADDINXVEEN - De werkgroep Sa men op weg, Vorming en Toerusting en Kind, School Kerk houdt donderdag avond 28 januari om acht uur een the ma-avond in de Ontmoetingskerk. Het gaat hier om een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde Kerk en de her vormde Immanuëlkerkgemeente onder het motto "Mag ik een eindje met je meelopen Op de thema-avond is de inleidster Lise Midema van het Jeugd- en Jongeren pastoraat in de classis Gouda. Zij zal spreken voor de inmiddels uitgenodigde ouders, opvoeders en andere belang stellenden. Het lijkt de werkgroep een zinvolle zaak om ouders van opgroeiende kinde-i ren (vanaf ongeveer 12 jaar) eens met elkaar in gesprek te brengen over het thema Geloof en Kerk. Om misschien aan en van elkaar te leren hoe je met je eigen kinderen over geloof en kerk kunt praten, om eens onder ogen te zien wat de verschillen zijn in denken en doen tussen ons als ouders en onze kinderen, Het bevoegd gezag van de samenwer kingsschool is door de raad van de ge meente Waddinxveen gedelegeerd aan de commissie van bestuur. In deze com missie van bestuur zijn ouders vertegen woordigd uit de drie richtingen: rooms katholieke, protestants-christelijke en openbare. De samenwerkingsschool is een streek school en zij telt plm 1250 leerlingen; zij heeft een tweejarige brugperiode. De schoolleiding bestaat uit de rector en vier conrectoren; het personeelsbe stand omvat 90 medewerkers. Voor de functie van de rector gaan de gedachten uit naar iemand die de sa- menwerkingsgedachte van de school onderschrijft en deze vanuit eigen ken nis van de christelijke en humanistische levensvisies actief invult en uitdraagt; beschikt over kennis van en visie op on derwijskundige ontwikkelingen in het algemeen voortgezet onderwijs en ken nis van pedagogische-didactische opvat tingen en de toepassing daarvan; be schikt over ervaring in het lesgeven aan een dagschool voor algemeen voortge zet onderwijs; beschikt over aantoonba re leidinggevende capaciteit in het on derwijs en in staat is om het personeel te stimuleren en vanuit een democratische instelling mede inhoud kan geven aan bestaande overlegstructuren binnen de school met behoud van de eigen verant woordelijkheid. - woord dan ontvangt u van de RTW N Hiervoor en voor een aantal bijkomen de voorzieningen, verband houdend met de onderbrenging van de ’’kleu ters”, is een bouwplan gemaakt. Dat bouwplan is door het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor ingezonden, zulks met toepas sing van de Wet op het basisonderwijs (WBO). Het bestuur vraagt daarbij de gemeente het benodigde krediet be schikbaar te stellen. Naar de mening van B. en W. kan met het bouwplan, dat is ontwikkeld met in achtneming van de beschikking van het ministerie, akkoord worden gegaan, en kele zaken van ondergeschikt belang zullen overigens nog de aandacht van de gemeente krijgen. De bij het bouwplan overgelegde kos tenraming geeft een totaalbedrag van 129.000,-. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat door het ministerie voor deze integratieverbouwing beschikbaar wordt gesteld. Er vindt een betaling aan de gemeente plaats gebaseerd op een 40-jarige lineaire afschrijving. De kostenberaming geeft het college aanleiding tot het maken van de volgen de opmerkingen. De raming bij de post ’’diversen/onvoorzien” is vrij hoog. Het schoolbestuur deelde desgevraagd me de, dat men rekening heeft willen hou den met eventuele tegenvallers”, onder meer ten aanzien van het omhoogbren gen van een deel van het dak van het (te realiseren) speellokaal; de betreffende werkzaamheden zijn thans niet geheel Nabij winkelcentrum Groensvoorde zal een aantal kastanjebomen worden ver wijderd, terwijl de overblijvende bo men ingesnoeid zuilen worden; overi gens zal getracht worden een aantal van de te verwijderen bomen naar een mar- WADDINXVEEN - Het informa tieve programma Rondom de hef- brug van de lokale omroep RTW (FM-band 101.1 Mhz in stereo) heeft komende zaterdagmiddag als thema: reizen. Het volledige RTW-programma van zaterdag 23 januari ziet er zo uit: 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teu- nisse. 12.00-13.00 uur - RTW’s Country Mix. Country- en westernprogram- ma. Presentatie: Ted Valk. Gast is de zanger Chuck Memphis. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Anita Feenstra. Er kan weer worden gebeld voor een plaat van de archief-LP. Voorts wordt het code-woord weer genoemd. Wordt u gebeld en kent u het wnnrd dan nnfvanof van do RTW een platenbon. 14.00-15.00 uur - Van toen naar nu. Ouderenprogramma. Presentatie: Marijke Jongerden en Henk van Willegenburg. Naast muziek in het programma aandacht voor de vol gende onderwerpen: Geschiedenis van Waddinxveen, nieuws voorou deren, diëtiste, recept van de week door Nel Witte, horoscoop en weerkundige Menno. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef- brug. Informatief programma. Pre sentatie: Gerda Cortvriendt en Ine ke van Wijngaarden. Thema: rei zen. Te gast zijn diverse mensen die reizen. 17.00-17.30 uur - Sport-info. Pre sentatie: Gerda Cortvriendt en Ine ke van Wijngaarden. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Salih Hayranogku. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. Aan Gouwe Meubel BV te Waddinx veen werd vrijstelling verleend voor het houden van een meubelshow op Tweede Kerstdag. Een benoemingsadviescommissie, waarin schoolbestuur, medewerkers en ouders zijn vertegenwoordigd, is belast met de uitvoering van de selectieproce dure en het opstellen van de voordracht tot benoeming aan de commissie van bestuur. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieproce dure. WADDINXVEEN - Voor alle ouderen wordt er volgende week dinsdagavond 26 januari om acht uur in het Anne Frank-centrum een bingo-avond gehou den. Er zijn prachtige prijzen te winnen. De deelnamekosten bedragen drie gulden. WADDINXVEEN - De Woubrug- se veehouder G.J. Sluijs verkoopt voor 640.000,- de boerderij met garage, schuur, veestalling, var- kensschuur, erf, tuin, ondergrond en weiland aan de Zuidelijke Dwarsweg 10 aan de gemeente Waddinxveen. Een daartoe strekkend voorstel hebben B. en W. aan de volgende week woensdagavond vergaderen de gemeenteraad gedaan. Overigens is de raadsleden ge vraagd een krediet van in totaal 665.000,- op tafel te leggen, omdat 35.000,- te maken heeft met het voldoen van rente, makelaarskos- ten en overdrachtskosten. De boerderij was eerst ten verkoop aangeboden voor 675.000.- (Joh. Oudijk) en was getaxeerd op 600.000,- (De Pater BV). De aan koop is rond gemaakt op f 640.000,- omdat de gemeente het onroerend goed graag wilde heb ben. Het door de gemeente aan te kopen object van woonhuis met loods, veestallen en omliggende gronden - ongeveer 17.000 vierkante meter in totaal - is nodig voor een eventuele uitbreiding van het bedrijvenpark Coenecoop. Over de preciese finesses daarvan zijn de leden van de raadscommis sie voor de ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinen door burgemeester C.M. van der Linden vertrouwelijk geïnfor meerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 9