Twee mannen van bed gelicht DANSAVOND Kees en Mieke stoppen nu met Parijs-Dakar boonstoppel b.y. George Baker getrouwd met W’veense Blanche I Burgemeester richt alle aandacht eerst op Coenecoop 1 en 2 WINTERPRET RTW-RADIO Negentien inbraken opgelost KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ”Als privérijders hebben we de top bereikt” Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION llarwa (apijtservice MALSOVIT Goudse Kamer Schaduwzijden Gemeente Niet eerder zo hoog Tunnel Ba ‘1 DANSSCHOLEN Boskoop Tel. 01727-2110 Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Uw televisiedokter S. ATTEMA AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 r EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ZONDAGAVOND 31 JANUARI A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR F, Hl WOENSDAG 27 JANUARI 1988 43e JAARGANG - No. 2064 Waddinxveense toekomstmuziek 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 legd voor fabrieksrijders, zo leert de harde werkelijkheid. Het zit er in dat Kees en Mieke Tijster- man ook voor het laatst met een Mitsu bishi Pajero aan de omstreden woestijn rally hebben meegedaan. Meer kan Mitsubishi-importeur Hart Nibbrig Greeve in Sassenheim en het Mitsubishi Dealer Team niet meer doen. Het Ja panse automerk is via de Franse impor teur volop bij het rallywerk betrokken en voor het succesvolle Nederlandse te am is in die ploeg geen plaats voorhan den. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. AUTO VAN.HET JAAR 1988 PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL ■GORDIJNEN 'VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft in samenwer king met de politie van Nieuwerkerk aan den IJssel twee mannen van hun bed gelicht en in hun woningen huiszoekingen gedaan. Het tweetal, ver dacht van diverse woninginbraken, is vrijdag voor de officier van justitie in Rotterdam geleid, waarna ze naar het Huis van Bewaring werden over gebracht. De 26-jarige Waddinxvener en de 24-ja- rige Boskoper werden vorige week maandagmorgen vroeg van hun bed ge licht en aangehouden wegens gepleegde vNIEUWENHUIJZEN VISSER Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETI! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda VTel. 01820-15132 Weekblad voor addinxyeen diefstallen en inbraken. Bij de huiszoekingen werden diverse van diefstal afkomstige goederen aan getroffen en in beslaggenomen. Bij de ze zoekingen werden ook 3 bajonetten en een hoeveelheid patronen aangetrof fen en in beslaggenomen. WADDINXVEEN - Winterpret is het thema dat centraal staat tijdens het programma Rondom de hef brug van de RTW-radio (FM-band 101.1 Mhz) op komende zaterdag. Het volledige programma van die dag ziet er zo uit: 23.00-01.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teu- nisse. Dit programma komt recht streeks vanuit Het Trefpunt waar een bridgemarathon wordt gehou den. Daarmee doelde Waddinxveens eerste burger met name op voorzitter T. Hop man en algemeen secretaris drs. J.C. Dat zei burgemeester C.M. van der Lin den dinsdagmiddag bij de opening van het nieuwe bedrijfspand van de coöp eratieve vereniging Keurgroep ’70 U. A. aan de Coenecoopweg in het bedrijven park met die naam. Zij die het hebben over andere lokaties voor bedrijfsterrei nen op Waddinxveens grondgebied omschreef hij als ’’profeten”. In de media en ook tijdens het gesprek in de maandagavond uitgezonden tv- programma AVRO’s Sportpanorama bleven de Waddinxveners zeggen dat ze Parijs-Dakar een sportief gebeuren vonden, ondanks de doden en gewon den die bij dit rally-gebeuren blijken te vallen. Deze schaduwzijden betreuren ze, maar die zijn nu eenmaal onverbre kelijk verbonden met de autosport. Ze delen de bezwaren tegen de verre De cijfers geven aan dat het onderne mersklimaat in de regio bijzonder gun stig is en in dat opzicht positief afsteekt t.o.v. de meeste andere delen van Zuid- Holland en de Randstad. Opvallend is het in dit verband dat het rijk en de pro vincie deze ontwikkeling willen stop pen. De hogere overheden voeren een beleid dat erop is gericht de bedrijvigheid in de grotere steden te stimuleren. Dit kan ten koste gaan van gebieden die blijk baar meer in trek zijn aan de randen van die steden zoals Midden-Holland. Met name op het gebied van bedrijventerrei nen kan dit in de toekomst problemen op gaan leveren. Óp korte termijn zijn in de regio Gouda nog voldoende hoogwaardige terreinen beschikbaar. Met name aan de A 12 en de A 20, de rijkswegen van Den Haag en Rotterdam via Gouda naar Utrecht zijn een aantal aantrekkelijke vesti- gingsmogelijkheden voor handen, zoals Coenecoop in Waddinxveen, Middel land in Woerden en de Hooge Veenen in Nieuwerkerk a/d IJssel. Brink van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland die het laatste jaar geregeld spraken over de ’’Waddinxveense Poort”, een be drijfsterrein dat tegenover de Goudse Poort in de polder Bloemendaal gesitu eerd moet worden. Rondom het Gouwe-aquaduct in rijks weg A 12..(Utrecht-Den Haag) komt dan een bedrijfsklaverblad met de Goudse Poort, de Oostpolder in Schie- land, Coenecoop en de Waddinxveense Poort. Voorlopig staat Waddinxveen nog niet te trappelen om een Waddinxveense Een tweede mogelijkheid waar van di verse kanten al grote belangstelling voor is getoond betreft de polder Bloe mendaal ten noorden van de Goudse Poort. Een bedrijventerrein op deze plek bij de reeds bestaande afrit van de A 12 zou uit kunnen groeien tot een van de aantrekkelijkste lokaties in de Rand stad voor zeer hoogwaardige bedrijvig heid. De provincie geeft echter de voorkeur aan een plaats bij het Weegje, waar een directe aansluiting op de rijksweg ont breekt en die vanaf de weg minder zicht baar is. WADDINXVEEN - Kees en Mieke Tijsterman zullen samen niet meer meedoen aan een eventuele volgende woestijnrally Parijs-Dakar. ”We hebben het nu vier keer gedaan en we hebben als privérijders de top van deze rally bereikt. De volgende keer wil ik in een fabrieksploeg zitten, want zoals nu - meedoen zonder service - doe ik het niet meer. Maar de kans om van zo’n ploeg gebruik te maken is voor een Nederlander heel erg klein”, vertelde Kees Tijsterman (34) ons. het Goudse stadhuis gesloten door de ambtenares van de burgerlijke stand Gida Verschut. Ze zei tegen George Baker: ”U kunt ongetwijfeld mooiere liefdesteksten schrijven dan ik. Toch probeer ik het ook: You have lost your freedom now, but live and let love. Maak van uw huwelijk net zo een hit als Una Paloma Blanca”. Het paar liet na het verlaten van het stadhuis twee witte duiven los als sym bool voor het geluk en succes dat ze ver wachten. In een witte Chevrolet Eldo rado reden ze naar de Ronde Spiegel tent in Gouda voor de receptie. Het hu welijksfeest werd ’s avonds voortgezet in de nachtclub Huis ter Duin in Noord- wijk. WADDINXVEEN/GOUDA - De aan de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen wonende zanger George Baker (Hans Bouwens) is vrijdag in Gouda getrouwd met de Waddinxveense Blanche Re- meeus. Het is voor hun beiden hun tweede huwelijk. Het paar heeft samen al vijf kinderen. Dit voorjaar verwach ten ze samen een kind. De 43-jarige George Baker woont sinds 1986 bij zijn Waddinxveense vriendin, die ook betrokken is geraakt bij de pro- duktie van de grammofoonplaten van de nieuwe man in haar leven. De 37-ja- rige Blanche leerde de bekende zanger kennen tijdens een promotietour in het land, waarvoor zij als gastvrouw optrad. Het huwelijk werd in de trouwzaal van Poort” is nog i- HARWA TAPIJTSERVICE ^9 PEUGEOTOfl UJ&f t J Oranieiaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-12344 Showroom Juliana van Stoiöergiaan. WADDINXVEEN - ”De tijd is nog niet rijp voor volgende uitspraken over de plek in Waddinxveen waar bedrijven zich zouden kunnen gaan vestigen. We hebben nu het bedrijvenpark Coenecoop dat volloopt en studeren nog op een uitbreiding van dit terrein met een Coenecoop-ex- tra”. In Waddinxveen bestaat geen officiële belangstelling meer voor de prestaties van Kees en Mieke Tijsterman. Nadat ze in 1985 12e in het algemeen klasse ment werden met hun Mercedes Benz 300 GD werden ze nog onthaald in het gemeentehuius door burgemeester C.M. van der Linden, waarna een fees telijke tocht door het dorp volgde. Voorafgaande aan hun deelname aan de rally van 1986 werden ze door de Waddinxveense eerste burger uitge zwaaid vanaf het terrein van de tuin bouwveiling aan de Bredeweg. Daarna is er - hoewel de prestaties daar alle aan leiding toe gaven - van officiële ont vangsten geen sprake meer geweest. •Kees en Mieke Tijsterman worden aan het Raadhuisplein alleen nog via de krant gevolgd. Tot op heden zijn 19 inbraken in wonin gen, een bedrijf en een school opgelost. Bij de door hen gepleegde inbraken werden buit gemaakt: sieraden, geld, vreemde valuta, video- en audio-appa- ratuur, een dictafoon, een computer en diverse stuks gereedschap. Het echtpaar van de Tweede Bloksweg sloot de 10e rally Parijs-Dakar, die op Nieuwjaarsdag in de Franse hoofdstad van start was gegaan, af met een achtste plaats in het algemeen klassement. Ze waren de enige Nederlanders die de fi nish haaldenNog niet eerder eindigden ze zo hoog, want in 1985 werden ze 12e, in 1986 42e en in 1987 weer 12e. De hoogste plaatsen blijken te zijn wegge- Burgemeester Van der Linden zei zich vooralsnog te willen richten op Coene coop en Coenecoop-extra. Met de uit breiding van het bestaande bedrijven park zou er ook geld op tafel gebracht kunnen worden voor een nieuwe Haag se uitvalsweg van de Zuidelijke Dwars weg naar de Beijerincklaan. Hij wees er voorts op dat als in het voor jaar de spoorwegtunnel in de Noord- ringdijk bij ’t Weegje klaar is het be drijfsleven een uitstekende uitvalsweg heeft naar Rotterdam. ”Dat wordt nog wel eens vergeten”, zo stelde hij dins dagmiddag in zijn openingstoespraak. Na aankomst uit de dramatisch verlo pen tiende woestijnrally, die afgelopen vrijdag op het strand van Dakar eindig de en het dodental met 6 tot 24 deed op lopen, werd duidelijk dat Kees en Mie ke Tijsterman als privérijders niets meer hebben te zoeken in de woestijn van Noord- en West-Afrika. Ook voor Mieke Tijsterman-Van Nielen (32) heeft Parijs-Dakar geen geheimen meer en wil ze het navigeren eens aan een an der overlaten als Kees zou kunnen doorgaan. Poort. Integendeel, in de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied wordt nog helemaal niet van zo’n toekomstige bestemming uitgeg aan. Toch meent de Kamer van Koop handel en Fabrieken dat de provincie al oren zou hebben naar zo’n nieuwe be- drijvenplek. Een gedeelte van de buit werd terugge vonden. Het merendeel echter bleek te zijn verkocht en van de opbrengst werd voor het grootste deel voor eigen ge bruik verdovende middelen gekocht. De inbraken werden gepleegd in Gouda (2), Waddinxveen (7), Boskoop (3), Hazerswoude (2) en Nieuwerkerk (3). van vlekkeloze organisatie van het Pa rijs-Dakar spektakel, maar menen dat dit toch ook weer de uitdaging en het onberekenbare van deze woestijnrit is. Toch hebben ze ervaren dat de monster rit in Nederland op minder sympathie kan rekenen, zeker na de dood van DAF-rijder Kees van Loevezijn. De overhandiging van een cheque van 20.000,- in de Nederlandse ambassa de in Dakar, welk geld bestemd wordt voor vervoermiddelen voor Senegalese lepralijders, brengt daar geen verande ring in. Peugeot dealer voor Waddinxveen en omgeving De zanger George Baker èn zijn Waddinxveense vrouw Blanche Remeeus komen aan bij het Goudse stadhuis om daar in de echt te worden verbonden. Die dag valt de eerste sneeuw deze winter. (Foto: Dagblad De Telegraaf/Will Dekkers). 12.00-13.00 uur - De platenkast. Presentatie: Hans van den Hoek. Te gast is Gerrie Offermans. 13.00-14.00 uur - Popexpress. Pre sentatie: Gert Voogd. Wordt u ge beid en kent u het codewoord dan ontvangt u van de RTW een platen bon. Verder kunt u weer bellen voor een plaat van de archief-LP. 14.00-15.00 uur - Klassiek onder de hefbrug. Klassieke muziek. Pre sentatie: Ben Evertse. 15.00-17.00 uur - Rondom de hef brug. Informatief programma. Pre sentatie: Bert Westerman. Thema: Winterpret. 17.00-17.30 uur - Jeugd-scholen- programma. Presentatie: Ton Jan sen. 17.30-18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Haijranoglu. 18.00-18.30 uur - Programma voor Arabisch-sprekenden. Presentatie: Amed Sahli.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1