Groot onderhoud SSW vergt ruim 2,2 miljoen IJSCLUB Burgemeester Reinders legt ambt neer „OTWEG” Voor ouderen, gehandicapten en ouders met kinderwagens Flat Kerkweg-Oost en cirkelflat krijgen meer kleur Kindermiddag in De Hoeksteen Waddinxveens bedrijfsnieuws Opbrengst collecte Onderhouds- begroting van de SSW KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Onafhankelijk Nieuwsblad KEURINGSSTATION P. BOUTHOORN harwa (apijtservice MALSOVIT Aspecten Meer kleur Isolatie Mauritslaan Water Gouda ■i I Vraag vrijblijvend inlichtingen: n1 op ijsbaan „De Uithof” in Den Haag Kosten: Leden f 5,- p.p. Niet-leden f 10,- p.p. Boskoop Tel. 01727-2110 Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn 1 Opgave voor deelname in ons clubgebouw: Zaterdag 13 februari tussen 9.00 - 12.00 uur Voor inlichtingen: tel. 01727-4840 Vertrek 13.00 uur, bij het clubgebouw aan het Paddegat. GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF - WADDINXVEEN NEDERLAND 3 DAG EN NACHT SPEELFILMS OP UW TV. EEN ABONNEMENT IS ZÓ GEREGELD: ALS U VANDAAG NOG KOMT, KUNT U VANAVOND AL THUIS NAAR FILMNET KIJKEN’ MET INGANG VAN 13 FEBRUAR11988 WORDT NEDERLAND 3 DOORGEGEVEN OP KANAAL 40- (UHF). AANNEMERS- 1 BEDRIJF MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 Op donderdag 18 februari gaan wij f EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER Ml J WOENSDAG 10 FEBRUARI 1988 Obstakelvrij e route tussen drukke centra VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS I 1 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 Over de aanleg van de obstakelvrije route, waartoe B. en W. vlak voor Kerstmis een besluit namen, zal het col lege op donderdagavond 11 februari om half acht van gedachten gaan wisselen BOSKOOP - Burgemeester J.H. Rein- ders wil met ingang van 1 oktober 1988 zijn ambt neerleggen. In een brief aan de gemeenteraad heeft Reinders maan dag meegedeeld de Koningin reeds ver zocht te hebben hem met ingang van die datum te willen ontheffen van zijn ambt ais burgemeester en daarmee als voorzitter van de raad. De 60-jarige Reinders laat in de brief weten in sep tember veertig jaar in overheidsdienst te zijn. Het afscheid is hiermee in relatie, zo blijkt uit de brief. PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGES 'ROLGORDIJNEN ZONWERING ring en Kon. Wilhelminaplein worden geschilderd. 1 Bij M.D. NICODEM HOLDING BV, Waddinxveen, zijn de statuten veran derd en is het maatschappelijk kapitaal 300.000,- geworden, waarvan ge- nlaatst/gestort 202.000,- bare werke.n om daarna aan de gemeen teraad te worden voorgelegd voor het beschikbaarstellen van het krediet voor de aanleg. Het houtwerk van het flatgebouw aan de Kerkweg-Oost zal worden geschil derd. Er zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt hét flatgebouw meer kleur te geven. Ook zullen er aan de me talen trappen geluidwerende voorzie ningen worden getroffen. De betonnen balcons van de Fred. Hen- driklaan zullen worden gerepareerd en bekleed. Gelijktijdig zullen de balcon- hekken worden vervangen. Evenzo zullen er rioleringen aan de Fred. Hendriklaan worden vervangen. De achterpaden zullen worden be straat. In de centrale hallen van de Von- De woningen van de Wingerdflat zullen SCHAATSEN Volgens het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland hebben zich ook ver anderingen voorgedaan bij BOON- STOPPEL ARNHEM BV, Arnhem De handels- en vennootschapsnaam van deze BV is nu officieel Boonstoppel Verf geworden, met als vestigingsplaats en statutaire zetel Waddinxveen. ViimNkt 43e JAARGANG - No. 2066 Weekblad voor Waddinxveen Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 De kinderen zullen tijdens de voor jaarsvakantie worden bezig gehouden met een verhaal, een poppenkastvoor stelling en gezang. dellaan zullen de traphekken worden geschilderd. Aan de Tesselschadelaan zullen diverse schilderwerkzaamheden worden uitge voerd, zoals reparatieschilderwerken aan de bergingen en het schilderen van de toegangspuien. Een ingrijpende reparatie zal plaatsvin den aan het beton van de balconvloe- ren- en randen. Enige jaren geleden is de galerij-zijde al gedaan. Nu zijn de balcons aan de beurt. Ook hier is er rekening mee ge houden dat er een liftmotor zal moeten WADDINXVEEN - De in Waddinxveen door de gemeente uit te zetten obstakelvrije route verbindt een aantal belangrijke punten als bejaarden centra, stations en winkelcentra met elkaar. De bedoeling ervan is dat ou deren, gehandicapten en ouders met kinderwagens gemakkelijker hun weg kunnen gaan vinden binnen de bebouwde kom. route zijn aan de hand van evaluatiestu- Voorts dienen aspecten als dies en aspecten de navolgende uit- WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging SSW is van plan dit jaar 2.245.000,- uit te geven voor groot onderhoud aan de eigen huurwonin gen in vrijwel alle delen van Waddinxveen. Ook in Zevenhuizen worden SSW-woningen opgeknapt. Met deze grootscheepse onderhoudsplannen heeft de ledenvergadering van de corporatie ingestemd. plaatse van het talud waterdicht worden gemaakt. Na de uitvoering van deze werkzaamheden zullen de vloeren van de bergingsgangen worden gerepa reerd. Verder zullen er aan de Nic. Beetslaan nog enige betonreparaties worden uitgevoerd. Van het complex waartoe de 88 wonin- Nic. Beetslaan, Wingerd, Alpherwete- gen aan de Apollolaan e.o. behoren, zullen de goten van de schuur worden vervangen. Er is daar ook rekening ge houden met een post voor vervanging van enkele pergola’s. In het eerste kwartaal van dit jaai er groot-onderhoudswerkzaM van start gaan aan de 12 wonit^ ritslaan 59 t/m 81. jH komende tijd van dubbele beglazing Dit werk zal worden uitgi^fc^ worden voorzien. Na deze isolatiewerk- het Bouw- zaamheden zullen de kozijnen, ramen en deuren een zgn. bijwerkschilder- beurt ondergaan. Tevens zullen de di- hekwerken van de Nic. Beetslaan een schilderbeurt krijgen. In de bergingsgangen van de Nic. Beet slaan staat regelmatig water. Om daar een eind aan te maken zal de drainage worden vervangen en de gevels ter worden vervangen. In het complex Alpherwetering, Al- pherbrink zullen diverse dakbedekkin gen van schuren worden vervangen. De cirkelflat aan de Havikhoek zal wor den geschilderd. Het is de bedoeling dat er meer kleur aan zal worden gegeven. De garagedeuren van de garages aan de Geboren in Groningen, als zoon van een hoofd van een bijzondere school, groeide Reinders op in een CHU-mr- lieu. Hij doorliep het gymnasium en behaalde vervolgens de diploma’s ge- meente-administratie 1 en 2. Zijn amb telijke carriëre ving bijna veertig jaar geleden aan als volontair, waarna Rein- - ders enkele malen van gemeente wis selde tot hij in Haarlem op het provin ciehuis belandde. Inmiddels was hij getrouwd met Jenny Ida Schouten. Het echtpaar Reinders kreeg twee dochters. In 1966 werd Reinders raadslid voor de CHU in Haarlem, waar die partij in één fractie zat met de ARP. Hij solliciteerde enkele malen naar het ambt van burge meester tot hij werd benoemd als eerste burger van Willemstad wat hij acht jaar bleef. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging Eer ste I’ 9.069,45 opgebracht. r-HARWA TAPUTSERVICE De Waddinxvener R. WEERHEYM is uitgetreden als directeur van G S Energy Consultans BV in Den Haag met als vestigingsplaats Waddinxveen. De handels- en vennootschapsnaam van deze BV is geworden Korndörffer Con- tarcting International (KCI) BV met als statutairezetel Spijkenisse, waar ook het nieuwe zaakadres is gevestigd. Het nu door de Spijkenisser W. Korndörffer geleide bedrijf houdt zich bezig met het ontwerpen van- en de uitvoering en fei telijke leiding geven aan projecten op technisch gebied en holdingactiviteiten. Een en ander wordt gemeld door het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voot Midden-Holland is nieuw ingeschreven BOONSTOPPEL TRUCKSERVICE BV, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: de kleinhandel in nieuwe en ge bruikte automobielen, maar speciaal op vracht- en bestelauto’s. Maatschappe lijk kapitaal 200.000,-, waarvan ge- Jaatst/gestort 40.000,-. Directeur: A. Boonstoppel STUURMAN PARTNERS BEHEER BV, Waddinxveen, heeft het maat schappelijk kapitaal gewijzigd in 200.000,-, waarvan geplaatst/gestort 60.000,-, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. De woningbouwvereniging® nu een definitieve uitweW groot-onderhoud maken erB ners nog voorstellen doen voW verbetering. Het is nog niel wanneer dit groot-onderhoud' Hel gebruik maken van de mogelijk heid tot vervroegde uittreding is door de diverse politieke fracties positief ont vangen. Algemeen is men van mening dat Reinders hiermee een verstandig be sluit neemt. Na elf jaar Boskoop en veertig jaar overheidsdienst heeft Rein ders de leeftijd en de gezondheid nog om andere dingen te ondernemen. Wel bestaal enig verschil van mening om trent de ’kleur’ van de nieuwe burge meester. Het staat niet voor ieder bij voorbaat vast dat Boskoop opnieuw een CDA-burgemeester moet krijgen, de verhoudingen in de raad liggen iets anders dan elf jaar geleden. In de ko mende periode zal de raad tot een eens luidende profielschets moeten komen, waaraan de nieuwe eerste man (of vrouw) zoveel mogelijk dient te beant woorden. J.H. Reinders maakte in 1977 de over stap van Willemstad naar Boskoop, waar hij op 1 juni werd benoemd. Hij heeft van meet af aan duidelijk ge maakt Boskoop te zien als een eindsta tion. gangspunten geformuleerd: 1. In de route dient een obstakelvrije ruimte van minimaal 120 cm breed te worden gecreëerd; een en ander houdt in: vrij van verkeersborden en gevrij waard van gestalde fietsen en vuilnis zakken (door middel van het aanleggen/ plaatsen van bijv, fietsenrekken en vuil nisverzamelplekken). Niet verplaatsba re obstakels dienen gemarkeerd te wor den (kleurmarkeringen); 2. In de route dienen op de hoeken van trottoirs afschuiningen te worden ge creëerd (wordt reeds meegenomen bij het herstraten). Bij BV HALOCEL, Utrecht, die de handelsnaam Boonstoppel Onroerend Goed heeft en Waddinxveen als vesti gingsplaats kent, zijn de statuten veran derd en is BOONSTOPPEL ONROE REND GOED nu ook de officiële han dels- en vennootschapsnaam geworden. De statutaire zetel is nu ook Waddinx veen, zo meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. handicaptenorganisaties. Dat gebeurt onder leiding van PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein. Nadat Burgemeester en Wethouders met de invulling van de obstakelvrije route hebben ingestemd en ook eventu ele op- en aanmerkingen van de inspre kende ouderen en gehandicapten zijn verwerkt zal het plan worden voorge legd aan de raadscommissie voor open- Daarnaast verdient het aanbeveling om in de route; 3. bij bepaalde daarvoor in aanmerking komende oversteekvoorzieningen ra- teltikkers aan te brengen; 4. zo mogelijk en indien nodig korte oversteken te creëren; Voor de Waddinxveense obstakelvrije 5. rustpunten (banken) aan te brengen. ’’onder- houdstoestand trottoirs c.a.” en ’’over hangend groen” extra aandacht te heb ben. In de opgestelde route is een aantal belangrijke objecten zoals bejaarden centra, stations en andere openbaar vervoervoorzieningen en winkelcentra met elkaar verbonden. In de gemeentelijke nota ’’Gehandicap tenbeleid van Waddinxveen” wordt als Hulp Bij Ongelukken heeft aandachtspunt van het uit te voeren be- Door het ministerie van verkeer en Wa terstaat is, om een zekere uniformiteit van maatregelen te bewerkstelligen, een handboek ’’Verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap” samen gesteld. Dit handboek geeft informatie over het realiseren van een verkeersin frastructuur die gebruiksvriendelijk is voor menseb mol een handicap. Teneinde de in het handboek beschre ven voorzieningen in de praktijk te toet sen, is door de Directie Verkeersveilig heid in samenwerking met de gemeente Gouda en de samenstellers van het handboek, een demonstratieproject uit gevoerd. Uit evaluatiestudies van het demonstra tieproject Gouda blijkt, dat het aanbe veling verdient om vooralsnog af te zien van grootschalige routeplannen en te volstaan met het aanbrengen van voor zieningen met de hoogste gebruiks waarden en prioriteiten, te weten: - aanbrengen van akoestische signale ring bij voetgangerslichten (rateltik- kers); - aanbrengen van verlaagde trottoirban den; - verlengen van de groenfase bij voet gangerslichten (al dan niet selectief) ten behoeve van rolstoelgebruikers en bej- aarden/slecht ter been zijnde mensen; - obstakelvrij maken van trottoirs (biedt ook voordelen voor mensen met kinder wagens en zware boodschappen). Uitgaande van deze criteria is bezien of een dergelijke obstakelvrije route in Waddinxveen te realiseren is. Twee aspecten die bij de besluitvorming hier omtrent mede een rol spelen zijn de fi nanciële aspecten en het (geschatte) aantal gehandicapten in Waddinxveen. Het meeste van de uitgetrokken 2,2 mil joen gulden zal aan de reparatie van metsel- en betonwerken worden be steed, zo’n ruim zes ton. De schilder werkzaamheden vergen zo::n 390.000,-. Van de diverse complexen woningen en flatgebouwen zal het voegwerk worden nagezien en gerepareerd. Met als uit zondering de ketels van het Floriserf zullen alle CV-ketels worden schoonge maakt en nagekeken. Aangezien de diverse CV-ketels langza merhand 15 jaar en ouder worden is er met de vervanging van diverse ketels re kening gehouden. In de trappenhuizen van de Ringvaart- singel en het St. Victorplein zal het te gelwerk worden gerepareerd. De boeidelen en de hekwerken van de bejaardenwoningen aan de Tesselscha delaan en de Busken Huetlaan zullen worden geschilderd. Evenzo zullen de GOUWESTRA^^^^K^^^^O^T?^ OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID leid aangemerkt ’’verbetering van de toegankelijkheid, bruikbaarheid en be reikbaarheid van openbare gebouwen”, omdat de toegankelijkheid van de sa menleving de basisvoorwaarde is voor de integratie van gehandicapten. In dit licht bezien is de mogelijkheid on derzocht van een obstakelvrije route in Waddinxveen. Iets dergelijks is ook in Gouda uitgeprobeerd. Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is namelijk in het kader van het Nationaal Plan voor de Verkeers veiligheid een onderzoek ingesteld naar de mobiliteitsproblemen van gehandi capten in het verkeer. De doelstelling van dit onderzoek is om mensen met een handicap zoveel moge lijk te integreren in de samenleving. Om deze integratie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat men zich kan verplaat sen tussen woning, werk, openbare ge bouwen en andere bestemmingen. Een en ander inpliceert dat naast maat regelen in de sfeer van de verkeersvei ligheid ook maatregelen getroffen die nen te worden teneinde de toeganke lijkheid van de openbare weg voor ge handicapten zo optimaal mogelijk te maken. M.S.-MEUBELEN, Waddinxveen, heeft blijkens een wijziging in het han delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol land de statuten gewijzigd en de han dels- en vennootschapsnaam veranderd in MEUBELFABRIEK MULLEMAN BV. De oude BV heeft als omschrijving gekregen: het vervaardigen van meube len en aanverwante artikelen en het drijven van handel in deze artikelen. JANINE VIS in het winkelcentrum ”de Passage” houdt volgende week zater dagmiddag 13 februari om half elf en om vier uur in haar winkel een demonstra- met de Waddinxveense ouderen- en ge- tie met FisslerCountry-pannen. De ver koopprijs van deze nieuwe, rustikale pannen, die speciaal ontworpen zijn voor de bereiding van stevig voedsel, is ƒ79,-. De pannen liggen goed in de hand, ter wijl de nieuwe, revolutionaire bekle ding optimaal resultaat garandeert, ook bij bakken en braden zonder vet. De Fissler Country koekepannen zijn voorzien van een revolutionaire keihar de anti-kleeflaag, hetgeen een aanmer kelijke verbetering is. Indien de hard- heidsgraad van diamant op 10 gesteld wordt, volgt de hardheid van deze nieu we anti kleeflaag op 9. De bestaande MEUBELFABRIEK MULLEMAN BV, Waddinxveen, heeft de statuten gewijzigd en de han dels- en vennootschapsnaam gewijzigd in MULLEMAN VASTGOED BV. Bedrijfsomschrijving: de verkrijging, vervreemding en exploitatie van vermo genswaarden en het vervaardigen van meubelen en aanverwante artikelen en het drijven van handel in deze artikelen. WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente houdt volgende week dinsdagmiddag 16 februari van twee tot vier uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan een gezellige middag voor kinderen vanaf vier jaar. J.H. Reinders. het Bouw- en Aannel Arend P. van der Knaap zen. De bewoners worden! formeerd. verse toegangsdeuren worden geschil- Ook is in voorbereiding!! derd. Ook wordt er rekening gehouden derhoud aan de woningeiO met de vervanging van een liftmotor. minaplein 17 t/m 40. Er isW Voor de Juliana van Stolberglaan staat aal met de bewoners gesprq een groot-onderhoudsbeurt op het pro- ste keer op 2 november 19a gramma. Er zullen dan ook de meest noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. De woningen aan de Weidezoom en de Dotterweide krijgen een volledige schil derbeurt. Voor het conserveren van de schuurgoten zullen deze met een kunst- den uitgevoerd, stof worden bekleed. Zij gaan daardoor langer mee. De dakbedekking van de - centrale hallen zullen worden vervan- M x gen. gxWWW: WADDINXVEEN - De onder- houdsbegroting voor dit jaar van de woningbouwvereniging SSW ziet er zo uit: riolering 151.000,-, metsel- en betonwerk 605.950,-, daken- en hemelwaterafvoer 147.700,-, tim merwerken 307.800,-, schilder werk 390.330,-, centrale verwar ming 281.150,-, lift 69.900,-, sa nitair 24.950,-, keukens 73.160,- gas/electra/waterinstallaties 56.600, -, hydrofoor 11.800,-, bei en huistelefooninstallaties 10.600, -, vuilverwerking/gevelrei- niging 26.800,-, tuinonderhoud 2.800,-, bestrating 21.850,-, gei- sers/boilers 1.100,-, algemene kosten 61.600,-. Totaal 2.245.090,-. GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354* Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1