PvdA wil Waddinxveens autonieuws Gemeenteraad lijmde niet X A.P.K sluiting van nertsfokkerij Rundvlees dat smaakt zoals vroeger: Greenfields. 1 „Reeuwijk Omstreken” ...10.48 Lid van Raad van Toezicht stapt op Rehorst Bouw BV en SSW Verbakel- modeshows Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Waddinxvener mocht ’s avonds naar huis Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING KEURINGSSTATION Greenfields OOK HLIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Vlees van de allerbeste kwaliteit. cn MALSOVIT Boskoop Geraffineerd Beurs DAF Opgestapt !!iï Kredieten Maatregelen Tel. 01727-2110 Plankier 22 Bij garage «OIK. onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 De grazige weiden van Noord-lerland, met hun gevarieërde kruiden en grassoorten, leveren ideaal voedsel aan het rundvee, waardoor het vlees een heerlijk volle smaak krijgt. Greenfields uit Noord-lerland: geselecteerd rundvlees dat garant staat voor de allerbeste kwaliteit en malsheid. Dat smaakt zoals vroeger. AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 Albert Heijn, Kon.Wilhelminaplein 43, Waddinxveen. Greenfields biefstuk, 100 gram r\ qq EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Greenfields rosbief, B ''T w» w® Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 2 MAART 1988 Politie verhoort ex-bankdirecteur WADDINXVEEN - De rijkspolitie heeft maandag en dinsdag de vorig t zijn vaderen broer aan de Henegouwerweg. (Foto: Sjaak No- Zoon D. Uitbeijerse jr. (20) in de nertsfokkerij van HARWA TAPIJTSERVICE Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag as.. «4 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS De eerste DAF-vrachtwagen uit de type 95-serie kon in Waddinxveen worden afgeleverd. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL ‘GORDIJNEN VITRAGE'S ROLGORDIJNEN ZONWERING Uit het accountantsonderzoek van de Rabobank Nederland is gebleken dat de man geruime tijd op zeer geraffineerde wijze bezig is geweest om het bestuur en de medewerkers van de bank om de tuin te leiden. Zo had hij een manier bedacht om on gezien aan de vereiste handtekeningen te komen en sluisde hij bepaalde stuk ken naar een geheime postbus. Namens de Rabobank Nederland wil woordvoerder W. Lageweg niet ingaan op de details rond de ex-Rabobankdi- recteur. Ook de advocaat van de man mr. A.H. Vermeulen, doet er in het be lang van zijn cliënt er het zwijgen toe. De ex-bankman werd vier maanden ge leden op straat gezet omdat er - zo werd gezegd - een ernstige vertrouwenscrisis was ontstaan en omdat hij op onaan vaardbare wijze zijn privébelangen ver mengde met het behartigen van de be langen van de bank. Het overschrijden van deze bevoegdhe den kwamen aan het licht tijdens een tijdelijke afwezigheid van de directeur en op het moment dat de beurs in elkaar zakte. In het belang van het politieonderzoek bestond om de gelukkige eigenaar te worden van een mooie droomauto. Twee jaar geleden brak DAF met de 3600 DKZ alle records op de oude weg vervoer roadroute. Nu heeft de 383 PK sterke FT 95.380 op de nieuwe en zwaardere testroute wederom alle con currenten ver achter zich gelaten. Met een verbruik van 29.76 liter/100 km bij een hoge gemiddelde snelheid van bijna 72 km/H is de nieuwe DAF op nieuw trendsetter. Z’n DAF type 95 serie is afgelopen week via Boonstoppel Truckservice BV geleverd aan de firma W. Zijderhand en Zn transport te Waddinxveen. minderheidsstandpunt van PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein. Hij had nog wel een poging willen wagen om SSW en Rehorst Bouw met elkaar te verzoenen, maar de rest van het college vond dat vergeefse moeite. In het debat viel op dat de PvdA-wethouder fel uit haalde naar de woningbouwvereniging SSW, waarvan hij vond dat zij de zaken verkeerd had aangepakt en te snel naar een andere bouwer had omgezien. 43e JAARGANG - No. 2068 Het accountantsonderzoek bevat echter een reeks van activiteiten, die een merkwaardig licht werpen op datgene wat is gebeurd en opnieuw in ruime ma te de aandacht van de Nederlandse pers heeft getrokken. De meerderheid vond de laatste door B en W. ondernomen bemiddelingspo ging om Rehorst Bouw BV en SSW weer op één lijn te krijgen inzake de bouw van een woon- en winkelcentrum van 12,1 miljoen gulden in de woonwijk Zuidplas voldoende. het bestuur jeboom). jaar oktober ontslagen directeur van de Rabobank Waddinxveen aange- houden en verhoord. De man mocht ’s avonds naar huis om een sollicita tiegesprek te kunnen hebben. Met 10 tegen 9 stemmen werd dan ook een motie van de PvdA verworpen om de strijdende partijen nog eenmaal aan tafel te krijgen. De raadsmeerderheid zag er geen brood in om in een zaak waarin al zoveel was stuk gemaakt en met al zoveel scherven op de grond nog meer aandacht en energie te steken. De discussie in de gemeenteraad nam zo’n drie uur in beslag en omvatte diver se schorsingen voor nader overleg. Op de publieke tribune zaten een aantal medewerkers van Rehorst Bouw BV. De raadsleden hadden enkele uren voor de beraadslagingen nog uitbebreide na dere informatie van B. en W. gekregen. In die informatie was sprake van een WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft vorige week woensdagavond een punt gezet achter de affaire tussen de woning bouwvereniging SSW en het nieuwbouwbedrijf Rehorst Bouw BV. Het Waddinxveense drietal kent de be- zwaren die tegen het fokken van nertsen worden geuit door het publiek, maar ziet dat toch anders. Zo wordt er geen verschil gezien in het fokken van deze dieren en het houden van andere dieren voor consumptie. Bovendien is er spra ke van een groeiende exportmarkt, ter wijl als veehouder de bakens moesten worden verzet als gevolg van de melk en mestoverschotten. Aan de Henegouwerweg wordt afge wacht hoe de zaken zich verder ontwik kelen. De uitreiking van de gewonnen Toyota Corolla bij Van Leeuwen BV aan de Piasweg. Het bestuur van de Rabobank Wad dinxveen is van plan nu echt op korte termijn een bijzondere ledenvergade ring te beleggen om de leden van de bank uit de eerste hand informatie te kunnen verschaffen. Dan zal men ook geïnformeerd worden over het opstap pen van registeraccountant C. Visser als lid van de Raad van Toezicht. Dit lid is uit onvrede met het tot op dit moment nog niet informeren van de Rabobank- en gelet op verzoeken van en de directie van de Rabobank gaat het Weekblad voor Waddinxveen niet in op datgene wat er zich precies aan de Ker- kweg-Oost heeft afgespeeld. Ook de beleggingsactiviteiten voor een kleine club Waddinxveense zakenlieden blij ven vooralsnog onbesproken. De aanhouding was een gevolg van de aangifte op grond van valsheid in gesch rifte die de Waddinxvener al sinds de cember vorig jaar ten laste wordt gelegd door zijn voormalige werkgever. Wat er nu verder gaat gebeuren hangt af van de officier van justitie in Rotterdam. De gemeenteraad behaalde voorts een voorstel van B. en W. om voor de bouw van de tweede bedrijfshal voor starten de en uitbreidende ondernemingen in Coenecoop 125.000,-extra op tafel te leggen. Er werd ook 36.000,-beschik baar gesteld om de opstapregeling voor Waddinxveense leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs in Gouda terug te draaien. Tegen de nieuwe regeling waren grote bezwaren aangetekend. Het verhoor op het politiebureau aan de Mozartlaan volgde op het ontslag op staande voet van 29 oktober 1987 dat ie dereen verrastte. De bestudering van het uitgebreide dossier en de resultaten van het ingrijpende en langdurige inter ne accountantsonderzoek var) de Rabo bank Nederland was echter ook voor de politie en justitie aanleiding maatrege len te nemen. De noodzaak om de Waddinxvener lan ger dan twee dagen vast te houden bleek niet aanwezig te zijn. Hij moet zich ech ter wel beschikbaar houden voor nadere inlichtingen. Het onderzoek duurt nog voort. De plotselinge aanhouding van maandag kwam toch nog als een verras sing gezien het feit deze zaak al weer vier maanden aan de gang is. De genoemde valsheid in geschrifte is een gevolg van het feit dat de ex-bankdi recteur (48) in zijn functie zijn bevoegd heden zou hebben overschreden door ongedekte aandelentransacties aan te gaan, waarmee vele miljoenen bank geld verloren zouden zijn gegaan. De heer Uitbeijerse en zijn beide zoons hebben al zo’n twee jaar voorbereiding voor de nertsfokkerij achter de rug. Na dat daarvoor de goede lokatie achter het veehouderijbedrijf was gekozen werden de benodigde vergunningen ge vraagd. Eerst werd een bouwvergunning ver kregen voor het oprichten van een over kapping en een erfscheiding. Vervol gens werd een hinderwetvergunning ge vraagd, die tot en met volgende week in het gemeentehuis ter inzage ligt. Aan de Henegouwerweg bevinden zich op dit moment 245 nertsen: 45 reuen en 200 teven. Uiteindelijk zullen het er 1.000 worden. Voor de heer Uitbeijerse en zijn beide zoons is er sprake van een aan alle eisen voldoende pelsfokkerij. Van overlast of gevaar kan geen sprake zijn. WADDINXVEEN - PvdA-raadslid Charles Wijnen heeft er tijdens de rondvraag van de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraads vergadering bij B. eh W. op aangedrongen het door A. Uitbeijerse en Zn. gestarte nertsfokbedrijf aan de Henegouwerweg te laten stoppen, zolang nog geen hinderwetvergunning is verleend. WADDINXVEEN - Het Waddinx veense autonieuws van deze dagen is dat Toyota-dealer Van Leeuwen BV aan de Piasweg een Toyota Corolla kon uitdelen namens het Koningin Wilhel mina Fonds voor de kankerbestrijding en dat Boonstoppel Truckservice BV aan de Oranjelaan de eerstd DAF- vrachtwagen uit de type 95-serie kon af leveren. Het Nieuwerkerkse echtpaar Den Breejen nam zaterdag een spiksplinter nieuwe Toyota Corolla in ontvangst van Van Leeuwen-directeur W.A. den Boer. Het had deze prijs gewonnen door een gift te geven aan het Koninklijk Wilhel mina Fonds, en waarbij tevens de kans Volgens hem is er sprake van een illega le activiteit, hetgeen door wethouder leden opgestapt. Hiervan is tot nu toe Karei van Soest (VVD) niet werd tegen- noggeen mededeling gedaan. gesproken. Hij deelde mee dat er bin nen het college van B. en W. over deze zaak gesproken zou worden, te meer daar er bezwaarschriften waren binnen- gekomen van de Stichting Anti Bont Comité. o WADDINXVEEN - Verbakel Mode BV aan de Zuidkade houdt donderdag 24 maart vier modes hows in de eigen winkelruimte in het Brugcentrum. De aanvangstijden zijn 10.30, 14.00, 15.30 en 19.00 uur. De pre sentatie van deze vier bijzondere mnodeshows is in handen van oud- NOS-nieuwslezeres Eugenie Her- laar. Verbakel heeft ter afwisseling voor deze vier modeshows gekozen na de succesvolle modepresentaties op een verdieping van Baan’s Meu belen aan de Zuidkade en bij Hobo Faam in Gouda in voorgaande ja- ren. Ditmaal wordt de nieuwe voor- jaars- en zomercollectie getoond op het bekende eigen terrein an de Zuidkade. Voor de shows moet met de ingang van de kinderafde ling nemen. De toegangsprijs be draagt 7,50. Kaarten zijn nu reeds verkrijgbaar bij de centrale kassa. De tijdstippen van de vier modes hows zijn zo gekozen dat iedereen in de gelegenheid is te zien wat Ver bakel Mode BV in huis heeft. En dat is veel want Verbakel beschikt over een damesafdeling, een he renafdeling, een kinderafdeling en La Lingerie. Koffie of thee wordt geserveerd in de tearoom. ECHT JE PROEFT HETI! X/ f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132 p harwa (apijtservice Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1