Presentatie van proj ectont wikkelaar MAB BV in commissie SIENSENE ■BEDRIJVEN! DANSAVOND J' Gemoederen liepen hoog op in de raad ’’Wokkels” zijn afschuwelijk 1 Nertsfokkerij en zwembad spraakmakend Mening Boskoopse wethouder: De Bonkelaar 01828-17613 Gemeente koopt grond terug van Centraal Beheer Vervolgcursus aerobics in I Verbod telen aardappelen BEZORGERS/STERS ««.11313 EWPANTI Wanneer kwaliteit in uw bedrijf belangrijk is Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION CENTRALE ANTENNE INRICHTING arwa apijtservice OOK HUIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN F Motie Macintosh _SL_ Organisatie Zwembad Mils 6 INLICHTINGEN: 01828-14788 Naam Straat Plaats Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage «2O1K. onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn te Uw televisiedokter S. ATTEMA MET INGANG VAN 1 APRIL 1988 IS HET STORINGSNUMMER GEWIJZIGD IN VOOR HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IN ZEVENHUIZEN. GEVRAAGD: AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 2E PAASDAG 4 APRIL A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM BRUG TE WADDINXVEEN 5 WIST U NOG NIET, DAT ANTIEKE MEUBELEN Nb NIET DUURDER ZIJN DAN ANDERE MEUBELEN? ECHTER ANTIEKE MEUBELEN BEHOUDEN WEL HUN WAARDE! ANTIEK KAN IN ELK INTERIEUR, BIJ MODERNE OF KLASSIEKE INRICHTING. Bij Fred Antiek vindt u noten, mahonie, eiken meubelen tegen betaalbare prijzen. Ook kleine artikelen. Wij ruilen ook in. En kopen uw overtollig antiek in. En leveren alles onder garantie-certificaat. Wij zijn de gehele week geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Ook op Tweede Paasdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Kom gerust vrijblijvend langs. F. VAN DONGEN "7/ Wollefoppenweg 67A - Zevenhuizen - Tel. 010-456 55 74 Inieuwenhuijzen iW. VISSER r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER BS w «SE Éi Sis DANSSCHOLEN 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 ''T CV Aantal loten: 100.000. VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS in het nieuws- -in het nieuws- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 43e JAARGANG - No.'2073 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. HOOFDREDACTEUR: 1 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 WADDINXVEEN - MAB Projectontwikkeling BV heeft dinsdagavond in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, woningbouw en be drijfsterrein een presentatie verzorgd over de mogelijkheden van dit mid delgroot, zelfstandig ontwikkelingsbedrijf voor commercieel onroerend goed. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN 'VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING WETHOUDER K.W.Th. VAN SOEST De Waddinxveense beeldend kunst enaar THEO DEN BOON heeft een week lang geëxposeerd in Galerie 88 in de Beurs van Berlage aan het Amster damse Beursplein. R.L.J. HENSELS uit Streefkerk is uit getreden als commissaris bij Ron Su- wandi Sports BV, Waddinxveen, zo blijkt uit een wijziging in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. BOSKOOP - Voor Boskoop en omge ving geldt per zaterdag 2 november een aardappelteeltverbod. Hieronder val len ook gronden die in Waddinxveen zijn gelegen en waarvoor hetzelfde ver bod geldt. Het verbod is door het ministerie van Landbouw en Visserij ingesteld ter be strijding van aardappelmoeheid. Het genomen besluit ligt drie maanden lang ter inzage op de gemeentesecretariën van Boskoop en Waddinxveen. Staringlaan 21-12 Gebouw de Staring 2741 GC Waddinxveen Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 1 WOENSDAG 30 MAART 1988 Het eerste punt waarover uitgebreid werd beraadslaagd was het al dan niet sluiten van de nertsfokkerij van A. Uit- beijerse en Zn. aan de Henegouwer- weg. De gemoederen liepen echter het hoogst op bij de behandeling van het krediet van 3,7 miljoen gulden om het zwembadcomplex om te bouwen tot een zwem- en recreatiebad. Een plan dat wel op papier staatterwij 1 niemand nog weet hoe de commerciële beheer van de nieuwe accommodatie zal gaan uitpak ken. Weekblad voor Waddinxveen De door de PvdA voorgestelde sluiting van de nertsfokkerij van A. Uitbeijerse en Zn. deed de stemmen staken (9-9). De socialistische motie kon alleen op de steun van CDA en D’66 rekenen. Maar omdat de gemeenteraad door de in het ziekenhuis opgenomen CDA-fractie- voorzitter J.A. Hielema niet compleet was zal er in de volgende vergadering opnieuw over de raadsuitspraak ge stemd moeten worden. Het Boskoopse bedrijf Auto Ton van de Waddinxvener A.H.M. COLLA is door de arrondissementsrechtbank van Rotterdam failliet verklaard. Tot rech- ter-commissaris is benoemd mr. AP. A de Klerk-Leenen en tot curator de Wad dinxvener mr. M.L. Groen. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se Eveline Swidde (tel. 18286) houdt in het sociaal-cultureel centrum De Bon kelaar aan de Beukenhof een vervolg cursus Aerobic. Begonnen daarmee wordt op woendag- avond 13 april van 20.00-21.00 uur en op vrijdagochtend 15 april van 9.30-10.30 uur. In de vervolgcursus Aerobics wordt er naar gestreefd ieders uithoudingsver mogen op plezierige wijze op te voeren door het doen van gerichte figuurverbe- teringen. Als de misschien dan aanwezige chris- ten-democraat instemt met de motie is er een meerderheid voor het toepassen van bestuursdwang, omdat dan niet ge tolereerd wordt dat het bedrijf blijft werken zonder hinderwetvergunning, hoewel deze wel is aangevraagd. B. en W. hebben overigens bij monde van VVD-wethouder K.W/Th. van Soest te vuur en te zwaard bestreden dat h'Pt be slist onverstandig is om over te gaan tot een gedwongen sluiting, hoewel de be treffende ondernemer tevoren was ge waarschuwd niet met het fokken van nertsen te gaan beginnen, zolang de ver eiste vergunning er nog niet was. Copyright MVMK Inlichtingen over de aktie kunt u inwinnen bij de deelnemende winkeliers, herkenbaar aan het raambiljet. Vergunning is verleend door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gguda op 14 maart 1988, onder nr. 220. Knip uit en lees verder op de Brugpagina en maak kans op 1.000 gulden. Trekking: op maandag 18 april a.s. om 10.30 uur bij de ABN Bank, Kerkweg Oost 224 te Waddinxveen. Voorzitter burgemeester C.M. van der Linden droeg op deze wijze bij aan de kennis van de commissieleden over MAB projectontwikkeling BV, dat B. en W. zou kunnen helpen het centrum plan - extra winkels en woningen ten westen van ”de Passage” - vorm te ge ven. Vorig jaar september besloot de ge meenteraad zonder hoofdelijke stem ming in welke richting de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum zou moe ten gaan. Uitgangspunt is een hart met 5.000 vierkante meter bruto vloerop pervlak erbij. Punt van onderzoek is voor de uitbrei ding de Kruiskerk, Het Trefpunt en het Groene Kruisgebouw moeten sneuve len. Ook een verplaatsing van C.P. Broer BV (bakkerijgrondstoffen) is niet uitgesloten, mede omdat met de nieuwe Passageplannen vele jaren is gemoeid. MAB Projectontwikkeling BV is dus een middelgroot, zelfstandig ontwikke lingsbedrijf, gespecialiseerd in de ont wikkeling van nieuwe stedebouwkundi- ge structuren, verbetering en uitbrei ding van (binnen)-stedelijke centra en van andere multifunctionele centrum- gebonden projecten. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft vorige week een enerverende maandelijkse vergadering achter de rug, die over twee avonden moest worden uitgesmeerd. De bijeenkomst kreeg een zware politieke lading toen B. en W. als gevolg van de houding van de VVD-fractie uitgebreid wilden schorsen voor nader politiek beraad tus sen de college-partijen PvdA, CDA en VVD. KOETSIER’S AARDAPPELHAN- DEL BV, Waddinxveen, heeft het zaakadres veranderd in Visserspad, Krommenie. Dat meldt het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. r- HARWA TAPIJTSERVICE WADDINXVEEN/BOSKOOP - Boskoops CDA-wethouder mevrouw D.A.M. van Ooi vindt de Waddinxveense ’’wokkels” bij de Dreef ’’af schuwelijk”. Dat bleek in de commissie welzijn, waar de meningen wer den gepeild over een in te stellen commissie met twee kunstenaars, een kunstkenner en de welzijnswethouder, die zich moet gaan bezighouden met het selecteren van kunstwerken ter verfraaiing van Boskoop. DE MIK BV, Waddinxveen, gevestigd in Stolwijk, heeft het zaakadres gewij zigd in Abraham Kroesweg 46, Wad dinxveen. Dat meldt het handelsregis- ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Dat wil zeggen: commercieel onroerend goed als winkelcentra, bedrijfsgebou wen, bedrijfsverzamelgebouwen, kan toren, kantorenparken en multifuncti onele projecten met winkels, kantoren, woningen en parkeervoorzieningen. Het bedrijf beperkt zich niet tot de Ne derlandse markt maar heeft ook vesti gingen in Frankrijk, Duitsland en Enge land. MAB Projectontwikkeling maakt deel uit van de MAB Groep waartoe ook be horen de ontwikkelingsbedrijven in Frankrijk MAB s.a, in Duitsland MAB GmbH en in Engeland MAÉ UK Ltd. Het bedrijf is opgericht in 1970 en kwam voort uit een bouwbedrijf. Sinds 1982 legt het zich uitsluitend toe op prjectontwikkeling, waarbij bewust afstand wordt bewaard tot enerzijds de beleggingswereld en anderzijds de bouwwereld teneinde in deze onafhan kelijke positie optimale resultaten te kunnen bereiken. De leiding van het bedrijf berust bij een vier-hoofdige directie, van wie er twee binnen MAB Projectontwikkeling BV verantwoordelijk zijn voor de activitei ten in Nederland. MAB Groep telt in totaal circa 65 mede werkers en omvat alle primaire discipli nes, nodig voor de ontwikkeling van (commercieel) onroerend goed. Na de discussie over de nertsfokkerij, compleet met schorsingen, nader over leg en een nietsoplossende extra verga dering van de raadscommissie voor soci ale zaken en volksgezondheid, bogen de raadsleden zich over het voorstel van B. en W. om 3,7 miljoen gulden beschik baar te stellen voor de verbouw van het zwembadcomplex. Op tafel lag alleen een architecttonisch plan, terwijl er nog nadere informatie moet komen over de te kiezen beheers vorm en bijvoorbeeld de te hanteren ta rieven. Hoewel in feite alleraadsleden dit een te sterk gemis vonden, konden de meeste zich vinden in de toezeggin gen van CDA-wethouder P.F.J. van Schie om hierover nog voor de zomer klare wijnje schenken. De fractie die tegen was en tegen bleef was xlc VVD onder aanvpjjring van ir. K.A.'Warriienhoven. Zijn reactie dien- rdè zelfs daarover een motie in en die verdween woensdagavond niet meer van tafel. Ondanks de toezeggingen van het collegé van B. en W. dat er nadere informatie zou komen over de beheers vorm en ondanks het feit dat de andere fracties er een andere mening op nahiel den hielden de liberalen voet bij stuk. En dat is hun opgebroken. PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein vroeg na mens het college van B. en W. om nader beraad toen bleek dat de VVD-fractie van geen wijken wist. Bovendien had VVD-wethouder Van Soest gezegd dat zijn partijgenoten meer moesten stem men zoals hun hoofd en hart dat inga ven. Er zat niets anders op dan over het voorstel nog een nachtje te slapen. Dat gebeurde en met een heilzame wer king. De VVD-fractie trok de motie in en schaarde zich achter het voorstel van het college van B.en W. voorzien van de eerder gedane toezeggingen over de te kiezen beheersvorm. Uiteindelijk liet alleen de PCW-fractie aantekenen te gen de verbouwing tot pretbad te zijn. WIELAARD VOOR DE FIETS van de Dorpstraat in Waddinxveen doet mee aan de Agu-Sport-wedstrijd om je eigen tricot in je eigen dessin naar eigen orginaliteit te maken. ”Een uitdaging voor creatieve en kunstzinnige Wad- dinxveners”, aldus Jansje Wielaard. Bij haar zijn gratis deelnamebiljetten voor de landelijke tricots-ontwerpwedstrijd verkrijgbaar. Men heeft de tijd tot 31 augustus 1988. De hoofdprijs omvat 1.500,-. Verder zijn er geldprijzen van 1.000,-, 500,- en twintig-maal 100,-. Aan de hand van allerlei jurisprudentie hield de liberaal voor dat de gemeente wel eens geen been zou hebben om op te staan en dan zijn we verder van huis. Daarentegen trok PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein de op dit punt aan wezige jurisprudentie in twijfel. Hij heeft de nertsfokkerij van meet af aan willen sluiten, maar vormde een min derheid met dit standpunt. De samenstelling van de selectiecom missie vormde in de Boskoopse com missie de aanleiding tot enkele vragen. Zo vond W. Schouten (VVD) het niet verstandig eerst mensen aan te trekken en daar vervolgens een functie aan vast te plakken. ”Het kijkt me een verkeer de procedure. Beter is het om aan een bepaalde taakstelling de juiste persoon te verbinden. Dat hoeft dan niet persé een Boskoper te zijn”, meende Schou ten. Op dezelfde golflengte zat W. van Breemen (PSP-PPR)die het verder be treurde dat inzake de benoeming van de commissieleden geen openheid was be tracht. ’’Via de pers zou interesse van kunstzinnigen voor dit werk gewekt kunnen worden”, zo zei hij. Mevrouw A. Vermeij (CDA) meende daarente gen dat het juist leuk is dat er Boskopers in de commissie komen. j van Amerongen Beleggingen BV, Waddinxveen, met als vestigings plaats Gouda, is de Gouwenaar G.J. VAN AMERONGEN uitgetreden als directeur. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. Automatisering van: Kantoor, Telex, Fax, Calculatie, Financiële administratie, Inlezen en opslag van dokumenten, Tekstverwerking, Bestandenbeheer, Netwerken. Technische service binnen vier uur, Opleiding, (Maat)software. besloot ze in de commissie welzijn in on ze buurgemeente een voorbeeld te ge ven van kunstwerken die zij niet mooi, ja zelfs afschuwelijk vindt. Hierbij moesten de ’’wokkels” - een door de Waddinxveense bevolking bedachte bijnaam - het ontgelden. Wethouder D.A.M. van Ooi liet voor alle duidelijkheid weten dat haar taak slechts een coördinerende is. Ze voelt zich allerminst een kunstkenner, maar heeft natuurlijk wel een mening. Van Ooi legde ook uit waarom de voorge stelde mensen nu al zijn benaderd. Om voor een subsidie van ongeveer 25.000 gulden in aanmerking te komen, stelt de Culturele Raad van de provincie als voorwaarde dat een kunstkenner en een kunstenaar in een selectiecommissie zit ting moeten hebben. Om aan die eis te voldoen heeft de ge meente Boskoop de kunstenaars Jan van Beusekom en Hans v.d. Drift bena derd en als ’’kunstkenner” Sjaak Blaazer. WIL ROOK (44) exposeert tot 6 mei bloemenaquarellen in restaurant ’t Baarsje aan de Zwarteweg. De Goudse geeft volgens haar leraar Han van Ha gen ”de essentie van de bloem” weer. De werkstukken, waarvan er al een aan tal verkocht zijn, zijn dagelijks tussen drie en vijf uur te zien, behalve op dins dag en woensdag want dan is ’t Baarsje gesloten. De bekritiseerde Waddinxveense ’’wokkels” aan de Dreef, die met de ne gen kleine zuilen bij de Zuidplaslaan een combinatie vormen, zijn een schep ping van de Amsterdamse kunstenaar Herman Makkink. Ze werden zaterdag 12 december officieel onthuld door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijesteijn. Om aan te geven dat de Boskoopse wel zijnswethouder mevrouw Van Ooi er ook een eigen kunstmening op na houdt De zuilen van de Amsterdammer Herman Makkink aan de Dreef. Foto: Bij G.J. Cees Bakker). WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat de twee hectare grond van Centraal Beheer Pensioen fondsen BV in Apeldoorn in het Bedrij venpark Coenecoop terugkopen voor de prijs van 2.160.000,-. De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfster rein, waar deze zaak aan de orde kwam, is het met deze terugkoop eens. Over deze grondtransactie is sinds december vorig jaar met de gemeente gesproken. Tevens wordt er mee ingestemd dat de met Centraal Beheer gesloten overeen komsten van 10 mei 1983 in verband met de samenwerking tussen deze maat schappij en de gemeente, worden ont bonden. Overeenkomst 1, behelzende de aankoop van alle gronden door de gemeente is al uitgevoerd. S, 4- ir'*' UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda X. Tel. 01820-15132 X- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1