|:tU' 3’4 Afscheid van zuster C. Blok N. de Rooij Alliance Francaise honderd jaar Open huis woonwinkel GESLOTEN ^MANNENMODE Per saldo negen bedrijven erbij VAN RIJK '15438 /Q^oms Cijfers uit het handelsregister Goudse Kamer feestweek in Waddinxveen Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION OOK Ht JS-AAVHUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN GESLOTEN llarwa •apijtservice VAN LEEUWEN TANKSTATIONS L JI Zaterdag 30 april Bouwbedrijf MANNENMODE n B.C.-straat 16 - Boskoop Handelsregister Wedstrijd Woensdag 27 april 1988 Woensdag 28 april Plankier 22 Boskoop Tel. 01727-2110 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-3715 Veilig en vertrouwd 24 uur Cvv.per dag tanken met /)H^Uw persoonlijke HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfwagens als Ster Garant Occasions met vestigingen in Gouda en Woerden. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER kC AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 GROTE BARBECUE- DEMONSTRATIE Op zaterdag 23 april a.s. van 11.00 tot 16.00 uur. GRATIS PROEVEN! Zaterdag 30 april zijn de BEIDE winkels en werk plaatsen de gehele dag is dinsdag 26 april en woensdag 27 april U (BPSKOC3P L J J Burg. Colijnstraat 17b PLUSPUNTEN EN VOORDELEN! - 1." i ■'.CC 'CC...., verzekeringen VXVAIXl DER LOO Pensi°BBen hypotheken VERZEKERINGEN financieringen f' 3B1 eekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 20 APRIL 1988 43e JAARGANG - No. 2076 Burg. Colijnstraat 17b Past. Daalmansplantsoen 43 II VAN RIJK ook uw adres voor leasing VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Door de afdeling wordt er een fees tweek van gemaakt, samenvallend met het slot van een zeer geslaagd en succes vol cursusseizoen (cursussen Franse taal op 6 niveaus, zowel in Waddinxveen -op woensdagmorgen- als in Boskoop -op woensdagavond-) Het totale programma van de feestweek ziet er als volgt uit: Het grootste tuincentrum in Hollands midden PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGÉ'S ROLGORDIJNEN ZONWERING Elke dag geopend (met op zondag). directrice van Huize Souburgh. (Foto: Sjaak Noteboom). Open dag in Het Trefpunt, Stations straat in Waddinxveen. Van 10.30 - Rijneveld 86 - Boskoop Noord-Oost Tel. 01727-4009 Vrijdag koopavond Burg.van Reenensingel 49 Gouda Tel.01820-13955 Rietdekkersweg 2 Woerden Tel.03480-14216 UIT EIGEN BAKKERIJ „ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115- Gouda Tel. 01820-15132 In het eerste kwartaal van 1988 is het to tale aantal arbeidsplaatsen in het be drijfsleven van Midden-Holland vol gens mutaties in het handelsregister met circa 357 afgenomen. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het faillissement van een groot bouwbe drijf in Waddinxveen. De voortzetting van dit bouwbedrijf door een andere B.V. heeft na afloop van het eerste kwartaal zijn beslag gekregen en zal dan ook in de mutaties van het volgende kwartaal verwerkt zijn. Met een druk bezochte receptie nam zuster C. Blok (midden) afscheid als Wij laten u de mogelijkheden zien van verschillende modellen barbecue's en bovendien mag u Souburgh. Ze is al meer dan 40 jaar di acones. Ze gaat per 1 mei met de VUT en blijft in Den Haag wonen. In een dankwoord tot de gasten verklaarde ze dat haar werk de laatste jaren wel zwaar geworden was. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 16.30 uur. Opening om 11.00 uur door de burgemeester van Waddinxveen, de heer C.M. v.d. Linden. - expositie van de werkstukken van de cursisten over het onderwerp: ”Un des visages de la France” (één van de ’’ge zichten” van Frankrijk). - expositie van schilderwerk van een oud-cursiste, mevrouw Rie Herfkens- Vogel uit Emmen. - Parijs café met echte Franse speciali teiten. - verkoop van wijn in flessen met speci aal feest-etiket van de Alliance Francai se van Boskoop/Waddinxveen. - wijn proeven ”vin dé Lsitel”. - informatiestands betreffende: cursus sen franse taal, bibliotheek van franse boeken (ook voor beginners), culturele avonden (lezingen, dia’s, muziek, enz.) van onze afdeling, scrabble-club, va kantie in Frankrijk, produkten uit Frankrijk. Om ca. 15.00 uur zal ook het gemeente bestuur van Boskoop acte de presence geven in de persoon van burgemeester J.J. Reinders. Rekening houdend met deze voortzet ting blijft het verlies aan arbeidsplaat sen beperkt tot circa 40. Het aantal on dernemingen steeg in het eerste kwar taal per saldo met 177. De grootste toename van het aantal on dernemingen vond plaats in de zakelij ke dienstverlening 75) en de groot handel 23), traditioneel de sterkste groeiers in de regio. Het aantal onder nemingen groeide in Gouda met 38,in Nieuwerkerk a/d IJssel met 19 en in Bo degraven en Bleiswijk met 15. In de Krimpenerwaard valt op de stijging in Nederlek met 19 en in Schoonhoven met 11. Vanuit andere districten vestigden zich 52 ondernemingen in Midden-Holland. Hiervan waren er 18 uit de regio Rotter dam afkomstig. Piasweg 16 - Waddinxveen - Tel. 01828-16333 WADDINXVEEN - Komende zaterdag van 12.00 - 18.00 uur houden Niek de Rooij en zijn vrouw open huis in het nieuwe pand aan de Ker- kweg-Oost, waarin de ’’woonwinkel” van het bedrijf De Rooij-Van der Loo is gevestigd. WADDINXVEEN - De Alliance Francaise BoskoopZWaddinxveen gaat volgende week met een heel programma het 100-jarig bestaan vieren. WADDINXVEEN/GOUDA - In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal Waddinxveense bedrijven per saldo met 9 toegenomen, hoewel er wel sprake is geweest van 28 nieuwe inschrijvingen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. 1Dag en nacht 2. Betaal later 3. Voordeliger 4. Gemakkelijker fihstIIman Vs WADDINXVEEN - Met een druk be zochte receptie heeft zuster C. Blok vrijdagmiddag afscheid genomen als di rectrice van Huize Souburgh. Haar op- volgér, de heer P.Th. Ter Veer, werd aan de receptiegangers voorgesteld. Zuster Blok werkte tien jaar bij Huize HUIS AAN HUIS VERSPREIDINGEN lokale en regionale verspreiding van reklamedaikwerk, weekbladen en monsters 01828- b.g.g. na 18.00 uun Koningin Wilhelminasingel 37 |- HARWA TAPIJTSERVICE De nieuwe directeur van Huize Souburgh, de heer P.Th. Ter Veer. (Foto: Sjaak Noteboom). Onder de 28 nieuwe inschrijvingen be vonden zich er drie van buiten de Goud se streek. Omdat er sprake was in de eerste drie maanden van dit jaar van 9 opheffingen, 6 vertrekkende bedrijven en 4 faillissementen moest het aantal inschrijvingen met 19 worden vermin derd, zodat er per saldo een toename geregistreerd kon worden van 9 bedrij ven. tankmogelijkheid 24 uur per dag, alle dagen van de week. LPG 's nachts gesloten), tank nu, foutloze automatische afrekening via computer, korting per liter, goedkoper per kilometer, geen wachttijden meer voor tanken of afrekenen. Uitbreiding en inkrimping van het aan tal werkzame personen bij ondernemin gen na inschrijving in het handelsregis ter worden in de bijgevoegde overzich ten niet vermeld. Faillissementen wor den geregistreerd na ontvangst van de melding van de uitspraak van het faillis sement door de arrondissementsrecht bank. Het district Midden-Holland om vat de gemeenten: Bergambacht, Bleis wijk, Bodegraven, Boskoop, Driebrug- gen, Gouda, Moerkapelle, Moord recht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJs sel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonho ven, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zevenhuizen. Volgens de Wet Handelsregister zijn in geschreven: alle ondernemingen, die in Nederland zijn gevestigd, een neven vestiging of bijkantoor hebben, dan wel vertegenwoordigd ’wferden door een handelsagent, die gemachtigd is tot het sluiten van overeenkomsten dan wel be horen aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon of vennootschap. De inschrijvingen moeten plaats vinden bij iedere Kamer in welker gebied de on derneming gevestigd is. Niet ingeschreven zijn die ondernemin gen welke aan een publiekrechtelijk li chaam behoren, die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuurlijk persoon als enig eigenaar wordt bedre ven en ten slotte die waarin uitsluitend straathandel in de vorm van venten wordt uitgeoefend door de ondernemer of leden van zijn gezin. Ook uitgezon derd zijn de vrije beroepsbeoefenaren, voorzover niet in de vorm van een recht spersoon georganiseerd. Naast financieringen, hypotheken, ver zekeringen en belastingen houdt de in 1974 begonnen zaak van het Waddinx veense echtpaar zich nu ook bezig met de bemiddeling in de verkoop van hui zen. Deze nieuwe loot aan de stam is een logisch vervolg op de activiteiten die in de afgelopen 14 jaar werden ont plooid en de in die période opgebouwde naam en kwaliteit. Niek de Rooij volgde in Zwolle een op leiding bij de Stichting Opleiding Make laar en heeft zich ook anderszins met de boeiende huizenmarkt bezig gehouden. Hij acht nu de tijd rijp om zijn kennis en ervaring in het bemiddelen bij de ver koop van huizen voor een groter pu bliek ter beschikking te stellen. Naast de vestiging aan de Kerkweg- Oost, in het pand van de voormalige winkelier E. Vermeijhoudt hij kantoor aan de Noordkade, waar zijn echtgeno- Tijdens het open huis van komende za terdag kunnen de Waddinxveners deel nemen aan een wedstrijd. Zij moeten ontdekken welke vijf wijsjes er tijdens het open huis door het carillon aan het pand ten gehore worden gebracht. Deze moeten op een briefje worden gezet en met naam en adres bij de woonwinkel worden afgegeven. Er is daarmee een hele leuke prijs te winnen. Opening van de feestweek voor alle cur sisten in Boskoop en in Waddinxveen, met spel, quiz en dia’s (natuurlijk over Frankrijk) tijdens de normale lesuren (tevens de laatste cursusdag van het sei zoen). Concert in de raadzaal van het gemeen tehuis van Waddinxveen door het trio Le Monteclair: Lina Brunmayr (barok- fluit) Kate Clark (barokfluit) Aude Vanackère (barokvioloncel). Aanvang 20.15 uur. Ze spelen muziek van de 17e en 18e eeuwse franse componisten, op instru menten uit die tijd. Aan de aanwezigen wordt na afloop van het concert een glas ”vin d’amitié” aangeboden. Kaartverkoop woensdagen 13 en 20 april 1988, in Waddinxveen ’s morgens van 9.30 - 12.00 uur in Boskoop ’s avonds van 19.30 - 21.00 uur. Evt. be stellen per telefoon: 01828-15935. Toe gangsprijs: leden van de Alliance Fran caise 5,00, niet-leden 10,00. De woonwinkel aan de Kerkweg-Oost, met een opvallende etalage die door ve len gezien zal worden, is dagelijks open. Ook op koopavond. Telefonisch zijn er doorschakelingen mogelijk. vAvAa tuincentrum-boomkwekeru te - die een SPD-opleiding heeft - het administratieve gedeelte van de zaak blijft ’’bemannen”. Voor hun nieuwe pand aan de Kerkweg-Oost: N. de Rooy en zijn vrouw H. de Rooy-van der Loo. (Foto: Sjaak Noteboom). ■F erkend rassuranCK agent MOdr/Z/ss//.-"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1