Regels voor opname in een tehuis BRTW-RADIOS 1 MEI- VIERING OP ZATERDAG 30 APRIL - KONINGINNEDAG - Tussentijds vertrek raadslid niet goed Sfe W iti In één van de vier verzorgingstehuizen 150 MAAL VALS ALARM Winkels op 30 april ’s morgens geopend Nieuwsblad Onafhankelijk J KEURINGSSTATION P. BOUTHOORN ZUN DE MEESTE WINKELS TOT 13.00 UUR GEOPEND harwa «apijtservice OOK HUIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN PRAATHUIS Spreekuur Strenger ■BH Boskoop Tel. 01727-2110 Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Uw televisiedokter S. ATTEMA 15.00 UUR AANNEMERS BEDRIJF MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 X, 43e JAARGANG - No. 2077 ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER X»' In streek wachten 155 ouderen op een plaatsje 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 voor dagdeelverzorging. den gesteld. ZONDAG 1 MEI 1988 i VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS -programma- Het onderzoeksformulier ter bepaling van de aard en de mate van de verzor- 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta- tie: Ron Menke. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 meest doeltreffend geholpen kan wor den. digde informatie over de indicatiecom- missie. WADDINXVEEN - De regionale indicatiecommissie bejaardenoorden - werkzaam in Benthuizen, Boskoop, Moerkapelle, Reeuwijk en Wad dinxveen - heeft bij de vier verzorgingstehuizen in deze plaatsen nagegaan hoe het staat met het aantal één- en tweepersoonskamers, de grootte van de wachtlijst en de mogelijkheden die door de verzorgingstehuizen benut worden in het kader van het flankerend ouderenbeleid. Daaruit is geble ken dat er 130 alleenstaanden en 25 echtparen wachten op opname in een verzorgingstehuis. Zorg voor Ouderen worden geactuali seerd. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGE S ROLGORDIJNEN ZONWERING C.M. VAN DER LINDEN Burgemeester ZATERDAG 30 APRIL 1988 (KO NINGINNEDAG) 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie: Peter Teunisse. Ondernemersvereniging Boskoop WOENSDAG 27 APRIL 1988 12.30-13.00 uur - Jeugd-scholenpro- gramma. Presentatie: Ton Jansen. Dit programma werd gemaakt door de Ko- Wlgin Beatrixschool. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 18.00-18.30 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. eekblad voor addinxveen 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Peter van den Meerschaut. Dit pro gramma staat in het teken van Konin ginnedag. Iedere donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur houdt de maatschappelijk werkster (telefonisch) spreekuur in het gemeen tehuis van Waddinxveen. Het blijkt, dat dit spreekuur in een be hoefte voorziet voor zowel de bejaar den zelf als de bejaardenoorden, ver pleegtehuizen, ziekenhuizen en andere instanties, die over een indicatiestelling contact wensen. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft in de vori ge week woensdagavond vergaderende gemeenteraad als zijn duidelijke mening gegeven dat het niet in het belang van het individueel raadswerk is als gemeenteraadsleden halverwege de rit het veld moeten ruimen. den aan de regionale indicatie commis sie voorgelegd, zonodig aangevuld met extra medische gegevens, waarna het advies van de commissie wordt vastge steld. pleegtehuizen, ziekenhuizen, stichtin gen voor maatschappelijk werk, gezins verzorging, kruisverenigingen, huisart- 38 alleenstaanden en 4 echtparen. De Reehaven deelde mede, dat in het kader van het flankerend ouderenbe leid een aantal projecten tot stand is ge komen, zoals tafeltje-dek-je, alarme- sen, R1AGG en sociale diensten. De maatschappelijke werkster van de commissie neemt deel aan het samen werkingsverband ’’Welzijn Ouderen”, dat in de gemeente Reeuwijk is opge- ring, dag- en nachtopvang én tijdelijke zet. Binnen dit verband wordt o.a. be- opvang. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER „ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 gelen aanbevolen, welke er op gericht zijn de ouder wordende mens de zeker- heid te verschaffen, dat hij zijnzelfstan- houden. Strenger indiceren betekent dachten gewisseld over haar taak en digheid zo lang mogelijk zal kunnen be- werkwijze om hierdoor een meer uni forme werkwijze te kunnen creëren. Deze gedachtenwisseling werd als zeer zinnig ervaren. In 1986 heeft de commissie over haar taak en werkwijze overleg gevoerd met drie Waddinxveense huisartsen. Dit heeft er toe geleid, dat vooraf de huisar ts van de betrokken bejaarde van een 1970 en 1975 worden ten behoeve van negatieve indicatie op de hoogte wordt de bejaarden voorzieningen en maatre- gesteld. In 1987 heeft de commissie met alle in- dicatiecommissies in de regio van ge- 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. WADDINXVEEN - Zaterdag 30 april is het Koninginnedag. De win kels zijn op die dag van 9.00-12.30 uur open. Daarna gaan ze dicht. De winkels die op 30 april niet open zullen zfln hebben daar hun klan ten mededeling van gedaan op de winkeldeur en bij de kassa’s. Ko ninginnedag 1988 wordt ook in Waddinxveen gevierd. Een volle dig programma staat elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Voorts is in die Nota aandacht gevraagd voor de noodzaak om tot procedurele verbindingen te komen tussen bejaar denoorden en verpleeginrichtingen. Er zal dan geen sprake meer zijn van twee afzonderlijke gescheiden systemen (Wet op de bejaardenoorden en Alge mene Wet Bijzondere Ziektekosten), maar van één commissie die advies uit brengt over de verzorgings- en ver- pleegbehoefte van de bejaarde. Hij zei dit naar aanleiding van het af scheid van PCW-raadslid J. Neele. De ze verdwi jnt na twee jaar uit de gemeen teraad om uit partijpolitieke redenen plaats te maken voor de uit HKV-kring afkomstige H.C.J. de Bas, wiens ge loofsbrieven in orde werden bevonden, zodat hij in een volgende vergadering kan worden geïnstalleerd. Burgemeester Van der Linden zei uiter aard wel respect te willen hebben door de beslissingen van het bestuur van Pro testants Christelijke Waddinxveen. Het aspect hem dat de heer Neele weg moest. Hij omschreef dit raadslid als enthousiast, ingetogen, deskundig en to-the-point. ”Oök naar u wordt geluis terd”. Maar met een vertrek na twee jaar komt de continuïteit van het bestuur in Wad dinxveen niet ten goede, zo oordeelde Waddinxveens burgemeester, die hoop te dat de ervaring van de heer Neele in de toekomst weer aangewend zou kun- |- HARWA TAPIJTSERVICE van hulpverlening - zowel bestemd voor de zelfstandig wonende bejaarden als voor degenen die in een tehuis moeten worden verzorgd - tot stand te worden gebracht. De rechtmatigheid en de gegrondheid van een aanvraag tot opname in een be jaardenoord zullen dus moeten worden nagegaan. De indicatiecommissie heeft hierin een belangrijke taak, namelijk een indicerende en een signalerende taak. Helaas - zo vindt de indicatiecommissie - is het bepaald in het Besluit Opneming in Bejaardenoorden een farce (’’Indien binnen twee maanden na verzending van het afschrift van het advies dat tot opneming strekt, de bejaarde niet in een bejaardenoord is opgenomen, ver zoekt de commissie opnieuw aan de houders van bejaardenoorden, waar voor de bejaarde zijn voorkeur heeft uitgesproken, haar ervan in kennis te stellen wanneer hij wordt opgeno men”). Er is en blijft een discrepantie tussen indicatie en opname. Het in het bezit zijn van een positieve indicatie houdt voor een bejaarde geen i een bejaardenoord kan worden opgeno men. Verder moet worden opgemerkt, dat de commissie strenger dan voorheen zou dienen te indiceren gezien de huidige gemeente Reeuwijk bevindt zich ontwikkelingen in het overheidsbeleid. De commissie onderhoudt contacten t—rr«t met de diverse bejaardenoorden, ver- tehuis heeft een capaciteit van 5 tweep ersoonskamers en 50 éénpersoonska- gingsbehoefte biedt daarvoor onvol- mers. Er bestaat daar een wachtlijst met doende mogelijkheden. hetgeen een extra druk legt op de werk ers in de verzorgingstehuizen, mede omdat uitbreiding van personeel door de bezuinigingen niet tot de mogelijk heden behoort. Tot slot wacht de commissie met span ning de ontwikkelingen af, betrekking hebbend op een ontwerpbesluit, hou dende bepalingen omtrent de advise ring van ouderen inzake aan hen te ver lenen hulp vanwege bejaardenoorden en verpleeginrichtingen. De huidige in dicatiestelling ingevolge de wet op de bejaardenoorden moet volgens de Nota 15.00-16.00 uur - Van toen naar nu. Ou derenprogramma. Presentatie: Nel Witte en Henk van Willegenburg. WADDINXVEEN - Het is een bejaar denoord op grond van de Wet op de Be jaardenoorden niet toegestaan een per soon op te nemen, die niet in het bezit is van een advies van een indicatiecom missie. Een dergelijk advies moet op een daartoe door het bestuur vastge- steld formulier worden aangevraagd. Deze formulieren zijn bij de gemeenten verkrijgbaar. Na ontvangst van de aanvraag bezoekt de maatschappelijk werkster de bejaar de in zijn woning. Het onderzoek dat dan plaatsvindt, wordt met behulp van een daarvoor door de minister vastge steld formulier gedaan. In dit formilier zijn vragen opgenomen, waarvan de beantwoording een inzicht kan geven in de noodzaak tot opneming in een bejaardenoord dan wel in de noodzaak tot het treffen van voorzie ningen, welke erop gericht zijn de bej aarde zo lang mogelijk zelfstandig te la ten wonen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van een viertal criteria, te weten: lichamelijke toestand; huis houdelijke activiteiten; psycho-sociale omstandigheden en woonsituatie. De resultaten van dit onderzoek wor- 13.0Ó-14.00 uur - RTW’s Country Mix. Country en westernprogramma. Pre sentatie: Ted Valk. 11.15 uur - Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering van de rommskatholieke St. Victorparochie uit de Ontmoetingskerk aan de Groens voorde. Het thema van de mis, die wordt geleid door pastoor C.J. van der Voort, is ’’Vrede en veiligheid”. Tot de medewerkenden behoort het jonge renkoor De Church Singers onder lei ding van Lucia Pinkse. De maagd Maria zal in het zonnetje worden gezet omdat mei de Maria- laand is. De commissie probeert binnen de voor geschreven termijn van 6 weken aan de bejaarden advies uit te brengen. Door de duidelijk merkbare grotere gecom pliceerdheid van de aanvragen lukt dat echter steeds moeilijker. De commissie vergadert meestal een maal per maand. Met toestemming van de betrokkene wordt een afschrift van het advies naar het bejaardenoord van zijn keuze gezonden of - indien nodig - naar instituten voor extramurale zorg. De bejaardenoorden ontvangen een aanvullend rapport van de maatschap pelijk werkster als extra informatie op de summiere gegevens, welke in Wet on derzoeksformulier vermeld staan. raadzaal te kunnen proeven. Hij stelde het op prijs dat politieke tegenstellingen nooit vrijwingen in het persoonlijke vlak hebben opgeleverd. Over de redenen van vertrek deed PCW-fractievoorzitter J. Havenaar ér het zwijgen toe. Hij wees er op dat de heer Neele blijft meedraaien in de klei ne fractie en sprak daarbij de hoop uit dat God het vertrokken raadslid daar voor de lust en de kracht geeft. nen worden, want vooralsnog verdwijnt dit raadslid in de PCW-wachtkamer. Ook de vertrekkende heer J. Neele noemde twee jaar tekort voor een raad speriode, doch hij meende dat deze tijd ook weer lang genoeg om de sfeer in de WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie wordt jaarlijks zo’n 150 maal geconfronteerd met afgaande alarminstallaties in bedrijven. Veelal blijkt het loos alarm, alleen de afgelopen week kwamen bij de rijkspolitie tien inbraakalarmen binnen. In bijna alle gevallen gaat het om loos alarm. Om adeqaat op dit soort alarm te reageren heeft de politie Waddinxveen sedert de cember 1986 een geautomatiseerd waarschuwings alarm-systeem. Destijds zijn een groot aantal bedrijven en instellingen benaderd door de politie voor opgave van ge gevens en sleutelhouders. Dit stelt de politie in staat om bij onraad, alarm of andere calamiteiten snel een sleutelhouder bij het bedrijf of instelling te krijgen. Aangezien het waarschuwings-alarmsysteem up to date moet zijn worden die be drijven en instellingen, die medio 1986 en 1987 hun gegevens bij de politie hebben kenbaar gemaakt. Om eventuele wijzigingen van hun sleutelhouders schriftelijk door te geven aan de plaatselijke politie. Bedrijven en instellingen die nog niet in het bestand zijn opgenomen, kunnen hun gegevens om schriftelijk aan de politie doen toekomen. Het ziet er immers niet naar uit, dat het aantal verzorgingstehuizen zal worden uitgebreid vanwege een toename van het aantal ouderen boven de 75 jaar. De extramurale zorg wordt een steeds be- langrijker instrument voor hulpverle- j aan de groep hoogbejaarden. 84 éénpersoonskamers. De Er’zal daarbij veel aan mentaliteitsver andering gewerkt dienen te worden, omdat er nog zoveel mogelijkheden zijn voordat opname in een verzorgingste huis wordt gerealiseerd. Er kan dan ook niet voldoende de nadruk op worden In de gemeente Boskoop bevinden zich de hulp, verzorging of verpleging moe- ten worden geboden die hij nodig heeft. Het doel van het Besluit Opneming in Bejaardenoorden - in werking getreden twee verzorgingstehuizen, ’’Mendel- hof” en ’’Irene”. Mendelhof heeft 10 tweepersoonskamers en 65 éénper soonskamers en in Irene zijn 3 tweeper- op 1 januari 1977 - is een beperking van opneming in bejaardenoorden tot die bejaarden, die niet meer zelfstandig in hun eigen woning zouden kunnen wo nen. Om dit mogelijk te maken, dient een sy- het sneller afgeven van een negatieve houden. indicatie. Indien de adviescommissie In de nota bouwstenen voor een oude- voor de beroepschriften niet met deze renbeleid (1982) wordt hier verder op tendens in de pas blijft lopen, ontstaat ingegaan door de consequenties van dit de ongewenste situatie dat de bejaarde beleid nader uit te werken. In dit licht in beroep meestal in het gelijk zou wor- kan ook de discussienota flankerend be- jaardenbeleid (1983) worden gezien. Nieuwe ontwikkelingen hieromtrent worden door de indicatiecommissie in zet. Binnen dit verband wordt o.a. be- opvang. zien op welke wijze een bejaarde het in de gemeente Waddinxveen staat ver zorgingstehuis ’’Souburgh”. In dit te- huis bevinden zich 7 tweepersoonska- ning mers en -- r'“- C uhuroh wachtlijst bevat 40 alleenstaanden en 11 oUUUUt echtparen ingeschreven De maatschappelijk werkster zit daar- In het kader van het flankerend oude- naast sinds kort in de adviescommissie renbeleid zijn voor dag-en nachtverzor- van bejaardentehuis Souburgh. Deze ging twee plaatsen beschikbaar. Tevens commissie verstrekt advies over de op te is iedere middag ten behoeve van de ge- gelegd, dat de extramurale voorzienin- nemen personen. zinsverzorging een kamer beschikbaar gen zoveel mogelijk zullen moeten wor- den aangesproken en dat het flankerend ouderenbeleid de nodige steun blijft 7ekerhPId bieden in de vorm van uitbreiding van AC/LCf rltdlCL het alarmeringssysteem, maaltijden in de landelijke nota’s bejaardenbeleid voorziening, e.d. De adviescommissie voor de beroepsch riften in de regio Midden-Holland zou eveneens met dergelijke hulpverle ningsinstrumenten rekening dienen te soonskamers en 40 éénpersoonskamers aanwezig. Op de gezamenlijke wacht lijst staan 28 alleenstaanden en 6 echt paren. In het kader van het flankerend oude renbeleid zijn in de tehuizen twee bed- steem van op elkaar afgestemde vormen den beschikbaar voor kortdurende dag- en/of nachtverpleging. Verder bestaat er voor ongeveer 20 mensen gelegen heid om een warme maaltijd te gebrui ken. Indien zij niet in staat zouden zijn op eigen gelegenheid te komen, worden zij opgehaald. In beide tehuizen wordt wekelijks be- jaardengymnastiek gegeven en is er ge legenheid voor bezigheidstherapie, juist voor degenen die niet in de tehui zen zijn opgenomen. Er is verder een alarmeringssysteem aanwezig ten be hoeve van de zelfstandig wonende bej aarden. In de gemeente Moerkapelle staat ver zorgingstehuis ”Beth-San”. Het tehuis telt 8 tweepersoonskamers en 69 één persoonskamers. Er staan 24 alleen staanden en 4 echtparen op de wacht lijst. In het kader van het flankerend oude renbeleid zijn in Beth-San voor dag- en nachtopname twee bedden beschik baar. Voor ongeveer 17 mensen is er ge legenheid een warme maaltijd te ge bruiken. De door de indicatiecommissie afgegeven indicaties komen overigens niet overeen met de op de wachtlijst ge- garantie in, dat hij daarna snel in plaatste personen, omdat Beth-San dui- - delijk een regionale funktie vervult. In mindere mate geldt dit laatste ook voor verzorgingstehuis ”De Reehaven” in Reeuwijk. In de j verzorgingstehuis ”De Reehaven”. Dit Dit is Huize Souburgh met de vertrokken directrice zuster C. Blok, waar ook bejaarden wachten op een plaats. (Foto: Archief). De maatschappelijk werkster verstrekt verder diverse keren per jaar, aan in Nieuwe ontwortelingen hieromtrent Souburgh in opleiding zijnde bejaar- WOrden door de indicatiecommissie in- 7,WClCirUer de bemiddelingssfeer betrokken. Voorts constateert de commissie het Kan de bejaarde zijn zelfstandigheid landelijke verschijnsel, dat de verzor- niet langer behouden dan zal hem tijdig gingsbehoefte steeds zwaarder wordt, ontwikkelingi WW®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1