orkest Een halve eeuw boer Zonovergoten Oranjefeest Volle zaal bij Huisvrouwen „Reeuwijk Omstreken” l Open dag wegvervoer M.G. Schmidt- school kabelkranten Zoons geven vader A. Uitbeijerse bronzen beeld Oranjebal dansschool v.d. Lubbe Toestemming bouw Annie Snelle groei van bereik Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid ’’Absolute voorkeur voor vrouwelijke huisarts niet juist” 4É! Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING KEURINGSSTATION ADVERTEREN? BEL 01828-14788 OOK HUIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ïjarwa Capijtservice Duo-praktijk Dansen Inzage J81&. Tel. 01727-211(1 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn VOOR EEN GOED BOEK DE AVONDOPENSTELLING IN DIE WEEK KOMT TE VERVALLEN. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER A boekhandel veldwijk b.v. AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ABN BANK AMRO BANK NEDERLANDSCHE MIDDENSTANSBANK POSTKANTOOR RABO BANK VERENIGDE SPAARBANK OP HEMELVAARTSDAG, 12 MEI A.S., ZIJN DE BANKEN EN HET POSTKANTOOR g DE GEHELE DAG GESLOTEN. tsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssj I assssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ g - Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 4 MEI 1988 43e JAARGANG - No. 2078 Gemeente negeert de Stichting Wijkwerk De Zuidplas voor het Een heerlijk waterspektakel was er in de woonwijk Zuidplas, NAAR Kabelkrant VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS In de raadscommissie voor de volksge zondheid en milieuzaken heeft wethou der K.W.Th. van Soest (VVD) laten weten dat de huisartsen zich neer moe ten leggen bij de opvattingen, zoals die neergelegd zijn in de voorlopige profiel schets voor de negende huisarts die nu een maand lang in het gemeentehuis ter inzage is gelegd. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 profielschets voor de negende huisarts wel zal worden ingestemd. Hierbij gaat het om een full-time dienst verband van de te benoemen huisarts, die bovendien lid dient te zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunst (KNMG). Voorts moet de potentiële kandidaat naar een andere lokatie aan de Hengou- werweg. De huidige boerderij wordt sinds 1970 bewoond. De jubilerende Waddinx- veense veehouder, die 19 jaar functies bekleedde in de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen, heeft 40 tot 50 melkkoeien, 15.000 mestkuikens en 200 nertsen. Zijn land omvat 32 hec tare. Weekblad voor - ■-Waddinxveen gramma’s uitvoerden. De leidsters werden dan ook een atten tie aangeboden, waarvan de leden van PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL 'GORDIJNEN 'VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING WADDINXVEEN - De heer A. Uitbe ijerse (63) is deze week door zijn beide zoons Abraham (34) en Dirk (20) ver rast met een bronzen beeldje van een boer omdat hij 50 jaar als veehouder aan de Henegouwerweg werkzaam is. De heer Uitbeijerse, de laatste tijd in het nieuws door de oprichting van een nertsenfokkerij waarvoor een ontwerp- WADDINXVEEN krijgt de gemeente Bij het laatste overleg tussen de ge meente en een vertegenwoordiging van de Waddinxveense huisartsen waren aanwezig van de zijde van de huisartsen UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f' Zuidkade 11 - Tel01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statansingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Passage Waddinx/een Tel 01828-12620 p Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 beschikking van de Hinderwet gemaakt is, vormt met zijn beide zoons een maat schap. Hun vader begon op 13-jarige leeftijd op het bedrijf van grootvader, dat des tijds moest wijken voor de nieuwe oprit naar rijksweg A 12. Vlak nadat de heer Uitbeijerse in 1951 was getrouwd werd opnieuw verhuisd WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen is niet van plan in te gaan op een aantal concrete wensen van de plaatselijke huisartsen voor wat betreft de benoeming van de negende huisdokter. De heer AUitbeijerse van de Henegouwerweg stond er bij stil 50 jaar veehouder te zijn. Van zijn gezin ontving hij een op zijn werk betrekking hebbend beeldje. (Foto’s Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft een zonovergoten Koninginne dag 1988 achter de rug. In alle woonwijken kon een heel plezierig buiten- feest worden gehouuden, want alleen tegen het einde van de middag en aan het begin van de avond vielen er wat regendruppels. WADDINXVEEN - Het Huisvrouwenorkest uit Moerkapelle en de volksdansgroep Dans u fit van het Anne Frank-centrum traden maandag avond in de toneelzaal van het AF-centrum op voor de bejaarden. I ---- De volksdansgroep werd met een da verend applaus ontvangen. Voor de pauze werden dansen uitgevoerd uit Is rael, Amerika en Zuid-Duitsland. Na de pauze werd de Annepolka van Strauss uitevoerd en weer dansen uit Is rael en Amerika, maar ook één uit De nemarken. Vooral de Annepolka en de Teton mountain stomp, een dans uit Amerika is het vermelden waard. Opvallend was de uitstekende manier waarop de dansen werden uitgevoerd. Gelijkmatig en bijna zonder fouten. De leidster van de groep, mevrouw Jarings, mag dan ook wel erg tevreden zijn. De zaal was geheel gevuld met belang stellenden en de aanwezigen zullen er geen spijt van hebben te zijn gekomen. Afwisselend trad het Huisvrouwenor kest en de dansgroep op. Het Huisvrouwenorkest zong met toe ters en bellen, een vergiet, een wasbord en een piano als begeleiding oude en vrolijke zeemansliedjes, oud-Hollandse liedjes en oude soldatenliedjes. Veel van de liedjes werden meegezon- enthousiasme beide groepen hun pro- gen. Rita van Vliet, die de piano be speelde, had het programma samenge steld en dat mocht er zijn. Vooral de drumster, die al 25 jaar lid is van het or- de groepen ook kunnen profiteren, kest, liet zich niet onbetuigd. Een woord van dank kreeg ook het eni ge mannelijke lid van de volksdans groep, de heer Van der Horst. Geheel belangeloos heeft hij verschillende ma len met de volksdansgroep gerepeteerd om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. Allerwege werd geconstateerd dat de aanwezigen uitstekend hadden geno ten. De volgende avond wordt gehou den op maandag 6 juni. Dan treedt op het cabaret ”De Zaanse Vijf’. Zij bren gen een programma van musical- en operette-melodiën tot luisterliedjes en meezingers, met conferences door West-friese Grietje. Dit alles wordt afgewisseld met fraaie kostuums. Deze avond is tevens de slot- avond van het seizoen 1987/1988. Daar om is gekozen voor een leuke en vrolij ke cabaretavond. WADDINXVEEN - De Stichting Vak opleiding Wegvervoer houdt op zater dag 7 mei 1988 van 11.00 tot 16.00 uur op het terrein en in de bedrijfshal van de stichting, Anthonie van Leeuwenhoek- weg 8 in Alphen aan den Rijn, een grote manifestatie onder de naam ’’Open Dag Wegvervoer”. De dag wordt georganiseerd door een dertigtal transportbedrijven uit de regio Midden-Holland, in samenwerking met het Leerlingstelsel Wegvervoer. Doelstelling van de manifestatie is het benaderen van scholieren en andere be langstellenden om hen te interesseren voor het vak van chauffeur. Op 7 mei zullen de deelnemende transportbedrij ven en het Leerlingstelsel Wegvervoer tonen wat de mogelijkheden zijn in het wegvervoer en de wijze waarop de pri maire opleiding tot chauffeur is opge bouwd. Bezoekers van de open dag kunnen ge bruik maken van gratis busvervoer van af het NS station Alphen a/d Rijn naar de Anthonie van Leeuwenhoek weg. Bovendien ontvangen alle belangstel lenden een leuke attentie. I- HARWA TAPUTSERVICE Uit een bespreking tussen de gemeente en een delegatie van de Waddinxveense huisartsen is bijvoorbeeld gebleken dat de Waddinxveense medici het niet juist achten om een absolute voorkeur voor een vrouwelijke arts te stellen, doch dat eerder dient te worden uitgegaan van een brede ontwikkeling, respectievelijk uitoefening van de functie. aanwezig van de zijde van de huisartsen Een heerlijk waterspektakel was er in de woonwijk Zuidplas, waar Th. G. Blom, P.J.E. van der Linden en programma op Koninginnedag tekende. (Foto: Sjaak Noteboom). P.C.W. Hertogh. In de bijeenkomst betoogde de in de wijk Zuidplas werkzame huisarts P.C.W. Hertogh dat er mogelijk in de toekomst sprake kan zijn van een duo- praktijk. Maar volgens hem dient de nieuwkomer zelfstandig te starten. Of er later gekozen wordt voor een samen werkingsverband is afhankeijk van de wederzijdse bereidheid daartoe. een adequate achterwachtregeling nale ven en praktische ervaring hebben met de basispakket van de huisarts. Ook hebben de huisartsen het gemeen tebestuur verzocht of zij inzage kunnen krijgen in de ’’laatste” 15 brieven van de geselecteerde kandidaten en of er aan de 5 opgeroepen kandidaten nog enkele reserves kunnen worden toegevoegd. Voorts achten de huisartsen tussentijd se inspraak zeer wenselijk om te voor komen dat de keuze van de beroeps groep zou kunnen afwijken van die van de Regionale Vestigingscommissie Huisartsen. Met name deze zaak zal worden voorgelegd aan de vestiging scommissie van het intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. Wethouder Van Soest liet er in de raadscommissie geen misverstand over bestaan dat aan deze specifieke in- spraakwensen van de artsen waarschijn lijk geen gevolg gegeven zal kunnen worden, terwijl ook de gemeentelijke voorkeur voor een vrouwelijke huisarts overeind is gebleven. Omdat hij streeft naar een blijvend goed overleg met de huisartsen heeft hij hun wensen en ver langens niet direct van de tafel willen vegen. Besloten is namelijk dat met een aantal andere aanvullingen in de voorlopige WADDINXVEEN - Dansschool Guus en Renée van der Lubbe zette op Ko ninginnedag een traditie voort met een Oranjebal in Het Trefpunt. communicatie-belangen ondergebracht Dat het de status van een echt Oranje- bij Goedeker Oerlemans/RSCG. feest kreeg was niet alleen door de in Nederlandse kleuren aangeklede zaal maar ook door de voortreffelij k spelen- de band Formation Friction uit Den Haag. Door levende muziek naar deze avond te halen werd de sfeer zeer feestelijk en bovenal stemmig. Er werd lustig gedanst op de goede ma ten tot na middernacht, waarna afgeslo ten werd met het volkslied, waarmee dit feest ter ere van de koningin geëindigd was. De enthousiaste bezoekers kregen de belofte, dat deze traditie voortgezet zou worden op Koninginnedag 1989. ’’Achteraf gezien een heel geslaagd feest waarop wij velen van buiten de dansschool mochten begroeten. Het blijkt dat het feest van Koninginnedag ook voor de ouderen wat te bieden geeft binnen Waddinxveen, en daarom is het nog prettiger deze gelegenheid te kun nen bieden. Het ligt in de lijn der ver wachting dat wij volgend jaar weer voor deze opzet kiezen”, aldus Guus en Re née van der Lubbe. Dezer dagen Waddinxveen van het ministerie van Onderwijs en Weten schappen de toestemming om voor de Annie M.G. Schmidtschool aan de Zuidplashof een permanent gebouw te laten neerzetten. Dat heeft onderwijswethouder K.W.Th. van Soest in de gemeenteraad laten weten. De toestemming wordt verleend voor de bouw van 4 lokalen, terwijl het ook zo zal zijn dat als de school 5 of 6 lokalen nodig heeft deze erbij gebouwd zullen mogen worden. Dat ministeriële beschikking betekent dat de openbare school nog voor het einde van het jaar uit de noodlokalen kan. allerlei activiteiten. Ook voor de ouderen was er wat te doen van de NKP toonde vorig najaar en dan vooral op het gebied van sportie- -ve prestaties en gezelligheid. Koninginnedag 1988 in Waddinxveen Aan het eind van de avond werden nog een tweetal dansen uitgevoerd met mensen uit het publiek om op die ma nier de belangstalling voor de volks- danskunst op te wekken. Een bijzonder geslaagde avond met veel vrolijkheid, maar ook met veel cul tureels. Dat liet voorzitter A. Both in zijn slotwoord duidelijk blijken. Hij zei dat het opgevallen was met welk groot wensen huisartsen WADDINXVEEN - Het bereik van de Kabelkranten in ons land groeit snel. Dat blijkt uit een tweede Intomart-on- derzoek naar bereik en waardering van kabelkranten, die zijn aangesloten bij de stichtingen in Zuidplas, Oranjewijk, de Nederlandse Kabelkrant Pers Groenswaarden, St. Victorwijk en (NKP). Bij deze O'ganisatie is ook de Oostpolderwijk zijn er in geslaagd een sinds 1985 bestaande Kabelkrant Wad- groot aantal kinderen te vermaken met dinxveen aangesloten Het eerste Intomart-onderzoek in op dracht reeds relatief zeer hoge bereik- en waar deringscijfers voor de aangesloten ka belkranten. De nu bekend geworden viel goed in de smaak. Volgend jaar cijfers laten hierop een zeer sterke stij- wordt de verjaardag van de koningin ging zienweer op een zaterdag gevierd De meest opmerkelijke toename vin den we in de bereikcijfers: het gemid deld dagbereik nam toe van 10% in sep tember tot 13% dit voorjaar. Dit betekent een groei van 186.100 tot 333.900 dagelijkse kabelkrantkijkers. Het gemiddeld weekbereik blijkt geste gen van 35% in september tot 45% dit voorjaar, met als konsekwentie bij na een verdubbeling in het weekbereik van 623.700 tot 1146.600 kijkers. De inmiddels ruim 30 NKP kabelkran ten worden landelijk vertegenwoordigd door de vorig najaar opgerichte ven nootschap TV Krant Nederland BV, waarin ook Avsco BV (het bedrijf ach ter de Avtel Beeldkranten) een belang heeft. TV Krant Nederland heeft haar SSSSS^ Voor de rest bleef het de hele dag mooi weer en was het overal feest. Koningin nedag is in Waddinxveen vooral een dag van buurtfeesten geworden nu een overkoepelend Oranjecomité ont breekt. De wijk- en speeltuinverenigingen en Groenswaarden, St. Victorwijk 4. «Bi I iS - 4 l.r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1