GEMEENTE WADDINXVEEN ’Vluchtelingen helpen uit verant woordelijkheid voor medemens’ IRTW-RADI01 HINDERWET MILIEU OPROEP VAKATURE COMMISSIE SOCIAAL CULTUREEL WERK SPREEKUREN ZWEMPROGRAMMA MEIVAKANTIE WIJZIGING HUISVUILOPHAALDIENST BO UWVERG UNNINGEN PROFIELSCHETS (9e) HUISARTS COLLECTEVERGUNNING BOUWVERGUNNINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN VERGADERINGEN VERLEENDE BO UWVERGUNNINGEN r rz.! 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 01828-17613 01820-28011 BOUWPERCEEL: AARD VAN HET BOUWPLAN: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MEI 1988 Pagina 3 01820-16066 010-362244 Zuidkade216 ZATERDAG 7 MEI 1988 Elk heel uur RTW-nieuws 12.30-13.00 uur - Non-stop muziek. I' -programma- Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergadering kunnen niet-leden gebruik ma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Waddinxveen, 4 mei 1988 De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Waddinxveen, 4 mei 1988 De burgemeester voornoemd, Van der Linden. ma 9-5-88 06.45 -10.00 uur vrijzwemmen TO.00 -11.00 uur volwassenen 11.00 - 13.00 uur ouderen kind 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen 16.00 - 18.00 uur ouder en kind za 7-5-88 10.00 - 13.00 uur ouder en kind 13.15 - 15.15 uur vrijzwemmen zo 8-5-88 10.00 - 12.00 uur ouder en kind 12.00 - 14.00 uur vrijzwemmen vrij 6-5-88 06.45 - 08.30 uur vrijzwemmen 12.00 -13.15 uur vrijzwemmen 15.30 - 17.30 uur ouder en kind 17.30 -19.00 uur vrijzwemmen vrij 13-5-88 06.45 - 11.00 uur vrijzwemmen 11.00 - 13.00 uur ouder en kind 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen 16.00 -17.30 uur ouder en kind 17.30 - 19.00 uur vrijzwemmen za 14-5-88 10.00 -13.00 uur ouder en kind 13.15 -15.15 uur vrijzwemmen zo 15-5-88 10.00 - 12.00 uur ouder en kind 12.00 -14.00 uur vrijzwemmen wo 11-5-88 06.45 - 09.30 uur vrijzwemmen 09.30 - 11.30 uur volwassenen 11.30 -13.00 uur ouder en kind* 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen* 15.45 -17.15 uur ouder en kind* 21.00-22.30 uur volwassenen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Paul Aalbers. 15.00-16.00 uur - Klassiek onder de hef brug. Klassieke muziek. Presentatie: Ben Evertse. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 13.00-14.00 uur - De platenkast. Pre sentatie: Hans van den Hoek. 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie: Ineke van Wijngaar den. 14433 14433 di 10-5-88 06.45 - 11.00 uur vrijzwemmen 11.00 - 13.00 uur ouder en kind 15.30 -17.00 uur ouder en kind 17.00 -18.15 uur vrijzwemmen 20.15 - 21.15 uur vrijzwemmen 21.15- 22.30 uur volwassenen extra verwarmd water do 12-5-88 HEMELVAARTSDAG GESLOTEN WADDINXVEEN, 4 mei 1988 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, De secretaris, De burgemeester, J. MEULEMAN. VAN DER LINDEN. De commissie Sociaal Cultureel Werk is een commissie die een aan tal bevoegdheden van de raad gedelegeerd gekregen heeft op het gebied van het sociaal cultureel werk. De belangrijkste taken zijn: - het bevorderen van het club- en buurthuiswerk; - het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk; - het uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de gemeente lijke accommodaties; - het uitvoeren van het inhoudelijk werkgeverschap; - het verdelen van de financiële middelen op grond van de goedge keurde aktiviteitenplannen. In de commissie is wegens het vertrek van een der leden een vakatu- Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 20 mei 1988 van 10.00- 12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: gaat niet door. 18.00-18.30 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Havranoglu De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten lijks op ons af via de media. In veel landen is er oorlog of dictatuur en wor den de mensenrechten met voeten getre den. Het is logisch dat je zo’n land probeert te ontvluchten’, aldus de wet- do 5-5-88 06.45 - 08.30 uur vrijzwemmen 08.30 - 10.00 uur vrijzwemmen 10.00 - 12.00 uur ouder en kind 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen 16.45 -18.15 uur ouder en kind Maarten Schoutenstraat het oprichten van een bedrij fsgebouw Tweede Bloksweg 46 In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van vrijdag 6 mei 1988 gedurende 14 dagen, tij dens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de af deling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Be drijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen heeft de advisering over milieuvraag stukken overgedragen aan de milieudienst van het Intergemeente lijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland te Gouda. De milieudienst heeft een Meldpost Milieuklachten. In het vervolg kan men zich met milieuklachten tot deze meldpost wenden. De Meldpost Milieuklachten is 24 uur per dag bereikbaar voor klach ten onder telefoonnummer 01820-28011 Voor overige milieuvraagstukken is in het vervolg op elke woens dagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een medewerker van de milieu dienst in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven aanwezig. Buiten deze tijd kan men zich op de gebruikelijke openingstijden wenden tot de afdeling Ruimte en Bouw. Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en 12 mei (Hemelvaartsdag) wordt géén huisvuil opgehaald. Het huisvuil wordt, inplaats van die dagen op respectievelijk vrij dag 6 en 13 mei 1988 opgehaald. Het huisvuil van Tweede Pinksterdag (maandag 23 mei 1988) wordt op dinsdag 25 mei opgehaald. houder die een klein beetje geschiedver valsing pleegde door te stellen dat Ne derland altijd al een gastvrij land voor vluchtelingen is geweest. Terecht merkte ze echter op dat Boskoop on- BOSKOOP - Nederland is helemaal niet zo’n gastvrij land voor de vele vluchtelingen, die door oorlog of on derdrukking hun vaderland de rug noodgedwongen moeten toekeren. Ook is er veel onbegrip, wellicht ingege ven door xenofobie; de angst voor alles wat vreemd is. Om die reden is het nodig veel meer voorlichting te geven over vluchtelingen en hun opvang in ons land. middellijk heeft gereageerd op de door minister Brinkman voorgestelde ’pro- mille-regeling’ en aan zeven mensen uit Syrië onderdak bood. Volgens de norm van Brinkman zou dit aantal hoger moeten zijn, maar Boskoop stelde zich op het standpunt dat ook de eigen wo ningzoekenden niet buiten de boot mo gen vallen. Van Ooi prees de groep enthousiaste vrijwilligers die zich heeft ingezet om de mensen op te vangen. ’Boskoop heeft hen heel hard nodig en het is daarom dat de gemeente Boskoop graag heeft meegewerkt aan deze avond.’ De wet houder onderstreepte tijdens haar be toog dat er zoveel onbegrip is en daarom veel aan voorlichting moet worden gedaan. ’Wie zijn deze mensen en waarom vluchten ze? Daarover moeten de mensen meer weten’, aldus Van Ooi. Niet voor de lol Scherper van toonzetting was een uit eenzetting van mevrouw A. van Weel- den die concrete feiten aan de kaak stelde, zoals Amnesty International en de Stichting Vluchtelingenwerk dat doen. ’Vluchten’, aldus mevrouw Van Weelden, ’doe je niet voor de lol. Het is belangrijk te weten wat deze mensen bezielt, die vluchten zonder te weten waar ze terecht komen. Over de hele wereld zijn er minstens 12 miljoen men- Begeleiding belangrijk Het huisvesten van vluchtelingen is één ding, daadwerkelijke opvang een tweede. Mevrouw van Weelden zei dan ook blij te zijn dat op dit punt samen werking bestaat tussen Boskoop, Wad dinxveen en Zevenhuizen, terwijl dit jaar ook Moerkapelle erbij komt. Deze samenwerking van mensen van de Stichting Vluchtelingenwerk leidt tot een betere begeleiding van vluchtelin gen, die zich vaak niet eens verstaan baar kunnen maken. Ze hebben hulp nodig om hier wegwijs te raken, bij medische zorg en vooral juridische hulp als hen een mogelijke uitwijzing boven het hoofd hangt. ’Helpen is je verantwoordelijkheid voor de medemens. Een goed contact is waardevol en verrijkend, ook voor je zelf. Zo moeten we werken aan een samenleving waar we echt kunnen sa menleven’, aldus Mevrouw van Weel den. Status Vluchtelingenwerk Nederland is ook blij met een uitspraak van de Raad van State dat het verschil tussen vluchtelin gen met een A- of B-status wordt opge heven. Hiermee werd onderscheid ge maakt tussen de echte politieke vluchtelingen en zij die om humanitaire redenen in ons land mogen blijven. De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat dit niet terecht was. Nu dit onderscheid vervalt krijgen alle vluchte lingen meer rechten en faciliteiten: het recht op een woning en kans op werk. In een brief aan de Kamer pleit Vluchte lingenwerk voor een betere rechtsbe scherming van asielzoekers. Vooral in de grote opvangcentra zijn te weinig gespecialiseerde juristen om de vluchte lingen bij te staan. Rechtshulp is hard nodig. Vluchtelingen worden vrij snel na hun komst in ons land gehoord door een ambtenaar van justitie. In veel ge vallen gaat dat erg gebrekkig; de tolk verstaat de vluchteling niet of er is sprake van slechte vertaling. Ook ne men ambtenaren er te weinig tijd voor. Het gevolg is dat de asielzoeker al bij voorbaat weinig kans heeft op een posi- tieve hesl’csinp Enkele conclusies na de vorige week in Boskoop gehouden informatieve avond over deze kwestie. Een kwestie die leeft bij velen, gezien de beslist niet tegenvallende opkomst in De Loods. Wethouder D.A.M. van Ooi-Houtman beet het spits af: ’De ellende komt dage- 14.00-15.00 uur - Popexpres. Presenta tie: Peter Teunisse. Er kan weer een plaat worden aangevraagd van de ar- chief-LP. Verder is er weer het stoplich- tenspel. Wie de antwoorden weet op een paar telefonische vragen kan tot 15,- winnen. Wie mee wil doen moet schrijven naar Popexpress, Postbus 330, Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). re ontstaan. Belangstellenden worden opgeroepen in deze vakatu- re te voorzien. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een zodanige kennis van en affiniteit met het sociaal cultureel werk hebben dat verwacht mag worden dat een wezenlijke bijdrage tot het werk van de commissie geleverd kan worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie de heer J.H. Eling (toestel 272). Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 20 mei a.s. bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Verzoek om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van de percelen: 1. Brugweg 2 en Henegouwerweg 26 f: Het vergroten van het be drijfsgebouw van een meubelhandel (Brugweg 2) en het vergro ten van het bedrijfsgebouw van een coatingbedrijf (Henegou werweg 26 f). Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien de bouwplannen in strijd zijn met de bepalin gen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: 1. Brugweg ’80 en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouw vergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van vrijdag 6 mei 1988 gedurende 14 dagen, tij dens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de af deling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Be drijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Een Chileense muziekgroep speelde en zong tijdens de avond liedjes uit Chili. Venezuela en l ati/ns-A merika. Vanaf vandaag ligt gedurende één maand de voorlopige profiel schets voor een (9e) huisarts in Waddinxveen ter inzage bij de afde ling Sociale ZakenBinnen één maand kan een ieder daarop schrif- telijk reageren. sen op de vlucht, maar er zijn ook schattingen die spreken over 25 mil joen. Het zijn mensen die worden ver volgd om hun kleur, hun politieke over tuiging, hun geloof of zelfs hun sekse.’ ’Sommige derde-wereldlanden als Pa kistan zijn geweldig in de problemen gekomen door de opvang van drie mil joen vluchtelingen. Nederland gaat prat op haar gastvrijheid in het verleden voor Belgen, Hugenoten en Joden maar vergeten wordt dan dat in de jaren ’30 de grens dichtging voor Joden uit Nazi Duitsland en dat ook nu de deur op ’n kier staat door het geveerde ont moedigingsbeleid Wachten op toestemming Het beeld werd geschetst van de 15.000 vluchtelingen in Nederland, wat in schril contrast staat met een land als België waar dat aantal viermaal zo hoog is, terwijl ook andere omringende lan den procentueel veel hoger uitkomen. Mevrouw van Weelden legde ook uit dat aan vluchtelingen grof geld wordt verdiend door de handel in paspoorten. Veelal bepaalt zo’n paspoort waar de vluchteling heen kan. Van Nederland weten de meeste vluchtelingen niet meer dan de stad Amsterdam. Ons land nodigt per jaar zo’n 500 ’er kende’ vluchtelingen uit maar daar naast meldden zich jaarlijks duizenden asielzoekers vertwijfeld aan de Neder landse grenzen. Deze mensen hebben in veel gevallen al een lijdensweg achter de rug en moeten dan nog lang - en soms tevergeefs - wachten op toestemming om te mogen blijven Terinzagelegging ontwerp-beschikking Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van: A. Uitbeijerse Zn., Henegouwerweg 113,2741JZ WADDINX VEEN om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een veehouderijbedrijf annex nertsenfokke rij op het perceel Henegouwerweg 113 positief te beschikken onder oplegging van voorschriften ter voor koming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 5 mei tot 19 mei 1988 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, afd. Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag vanaf 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot 19 mei 1988 schriftelijk bij ons college worden ingediend door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daar toe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Milieudienst Midden-Holland, nr. 603/88. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan het Nederlands Astma Fonds vergunning verleend voor een collecte in de periode van 9 mei tot en met 15 mei 1988. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Verzoek om vrijstelling (zgn. kruimelgevallen) De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: 1. Da Costaweg 27: Het vergroten van een woonhuis met een aan bouw aan de achtergevel. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaat se geldende bestemmingsplan. 1. Vondelwijk doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’kruimelgevallen” - als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruim telijke Ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wet houders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan zonder voorafgaande planologische procedure. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften op woensdag 11 mei 1988, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: Behandeling van het bezwaarschrift van familie De Kwaadsteniet tegen het besluit van burgemeester en wethouders om bouwver gunning te verlenen voor het oprichten van een erfscheiding bij het pand Machtelderf 3. De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie ter inzage. Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op dinsdag 10 mei 1988, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Jaarverslag 1987 van de vrijwillige brandweer. - Rijkspolitie rapportage jaarwisseling 1987-1988. - Halfjaarlijks verslag korps Rijkspolitie periode 1987-11. - Deelname aan HALT-project. - Sluitingsuur discotheek. - Postregistratie. - Rapport van de werkgroep Bestrijding Criminaliteit. Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: Willem de Rijkelaan 37 het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 1 A. 1 La L 1 het geheel vernieuwen van een opslagloods met mestkelder het plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3