Programma Sportweek Verslag van gesprek met huisartsen tai tas Integratie met kleuterschool Koorsubsidie Overdracht tingskerk Vakantieregeling van grond twee scholen Vergunning voor lunapark van Sportweek Gospelconcert in Ontmoe- Vluchtelingen- werk vraagt weer huisraad Judoka’s in de prijzen Natuurkwis bij de NCVB |BI F SE «■BB 3 Q Advertentie Overleg Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Nadere gegevens Profielschets ffl Dl Dl Dl Win Dl 01 0i H 9 0 B B M p Pagina 13 GLASBEEK AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Bouw Zuidplashof gestart vraagd door het bestuur van de Vereni- De van oorsprong Amerikaanse groep Judah. Verbouwing Eben Haëzerschool WADDINXVEEN - Ten behoeve van een op 28 oktober 1988 in de Ontmoe- tingskerk te organiseren Sterrenconcert is aan het Streekmannenkoor ”Die Gouwe Sanghers” een garantiesubsidie van maximaal 825,- toegekend. Dat hebben B.en W. laten weten. WADDINXVEEN - Aan de Zuidplas hof in de woonwijk Zuidplas is in op dracht van de woningbouwvereniging SSW (Stichting Samenwerkende Wo- ningbouwkorporaties) zonder enig offi cieel vertoon gestart met de bouw van een woon- en winkelcentrum. De heer Van Soest sluit de bijeenkomst met de toezegging, dat eventuele wijzi gingen van de voorlopige profielschets ter kennis van de artsen zullen worden gebracht en dat getracht zal worden de zaak voor 1 juni a.s. af te ronden. len, een kerk een multifunctioneel wijk centrum en een binnensportaccommo- datie, het hart moeten gaan vormen van de nieuwste wijk in Waddinxveen. Het ontwerp is van architectenbureau Stuurman Partners BV te Waddinxveen van de commissie voor de financiën en de commissie voor onderwijs- en pers oneelszaken. De grondkosten zullen al dus worden gebracht ten laste van de al gemene dienst ten gunste van het grond bedrijf. WADDINXVEEN - Voor het open baar basisonderwijs en de Prof. Kohn- stammschool voor de vakantieregeling voor het schooljaar 1988/1989 vastgesteld. Aan de Centrale Hervormde Gemeente te Waddinxveen is vergunning verleend voor het houden van een rommelmarkt op het parkeerterrein aan de Beuken hof op 23 april 1988. stemming verleend voor het houden van een oriëntatierit in de ochtenduren van de 30e april 1988. Aan mevrouw A. van der Heiden te Waddinxveen is ten behoeve van activi- Aan de Stichting Tien Gemeenten fiet stocht te Gouda is vergunning verleend voor het plaatsen van een aantal aan- kondigingsborden voor een op 7 en 8 mei te houden fietstocht. 29 april ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Aan de Lions Club Waddinxveen is ver gunning verleend tot het organiseren van een kindermarkt op het parkeerter rein aan de Beukenhof op 30 april 1988. WADDINXVEEN - In verband met het inrichten van twee nieuwe -7 huizen voor asielzoekers is de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen e.o. op zoek naar huisraad zoals gordijnen, servies, linnengoed, kleine huishoude lijke artikelen voor de keuken, stofzui gers, strijkijzers e.d. Wie één of meerdere van deze zaken ter beschikking heeft kan bellen naar Rita Akkerhuis, tel. 13200, Han Erath, tel. 18796 of Aty van Weelden, tel. 13836. Vrijdag 10 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen sjoelen en dart, Schuttersvereniging 19.00 uur - Sportontmoetingen tafeltennis, Kwiek Zaterdag 11 juni 17.00 uur - Sportontmoetingen Kanovaren, Petteplas 17.00 uur - Sportontmoetingen Jeu de boules, Petteplas 17.00 uur - Sportontmoetingen Reddingsbrigade, Petteplas Afsluiting Sportweek Dinsdag 24 mei: 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex 20.00 uur - Klaverjassen 60-plus, AF-centrum Vrijdag 27 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex 18.30 uur - Wandelen, WSE-complex 2,50 per deelnemer) Zaterdag 28 mei 16.00 uur - Triathlon, zwembad (ƒ5,-) 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE- complex Maandag 30 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex 20.00 uur - bingo 60-plus, AF-centrum Dinsdag 31 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Woensdag 1 juni 13.30 uur - Schooolvoetbal, WSE-complex 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Donderdag 2 juni 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Vrijdag 3 juni 20.00 uur - klaverjassen, WSE-complex Lunapark 19.00 uur - prestatiezwemmen, zwembad 3,50) Zaterdag 4 juni 8.00 uur - Schoolvoetbal, WSE-complex 19.00 uur - visconcours, de Gouwe 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Maandag 6 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen basketbal, sporthal 19.00 uur - Sportontmoetingen korfbal en dart, Korbis Dinsdag 7 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen volleybal, sportzaal 19.00 uur - Sportontmoetingen atletiek en dart, Antilope Woensdag 8 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen badminton, sporthal 19.00 uur - Sportontmoetingen schieten en dart, Schuttersvereniging 18.15 uur - Schoolzwemmen, zwembad Donderdag 9 juni 19.30 uur - Sportontmoetingen waterpolo, zwembad 20.00 uur - Sportontmoetingen gymnastiek, sporthal Verzocht wordt om de in te plaatsen ad vertentie (bijv, in de Volkskrant of NRC, alsmede in het Tijdschrift voor de geneeskunde) de hoofdpunten uit de profielschets op te nemen. Voorts dient de worden vermeld, dat het hier gaat om een full-time funktie, dit in verband met de waarneming. Vervolgens licht mevrouw Van Bronk- horst de te volgen procedure en de ta- ken/bevoegdheden van de Regionale. Vestigingscommissie Huisartsen Mid- den-Holland (RVH) toe, te weten: - de brieven worden geselecteerd aan de WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 MEI 1988 Ii In een nog met het schoolbestuur te WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) houdt woens dagavond 18 mei om 19.45 uur haar jaarvergadering in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. De gaste, op deze laatste avond van het seizoen, zal mevr. T. v.d. Plank uit Reeuwijk zijn. Onderwerp is tuin, bloe men en natuur met dia’s en een kwiz. Onvoorziene omstandigheden voorbe houden zal het project rond de vakantie van 1989 klaar zijn. Het heeft dan 11500000,- gekost Het woon- en winkelcentrum Zuidplas hof zal, tezamen met een aantal scho- Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk worden uitgevoerd voor het bedrag van de rijksvergoeding; dit hield ondermeer verband met het feit dat (slechts) toe stemming werd verleend voor 3 groepen en geen (afzonderlijke) vergoeding werd toegekend voor de verbouwings werkzaamheden. WADDINXVEEN - Om de Prinses Margriet-kleuterschool aan de Prin ses Margrietstraat in de Oranjewijk onder te brengen in de hervormde Eben Haëzerbasisschool zal deze school aan de Jan Dorrekenskade-Oost voor maximaal een kleine negen ton 867.535,-) verbouwd en uitgebreid moeten gaan worden. B. en W. hebben de volgende week vergaderende gemeenteraad gevraagd dit geld op tafel te leggen. Aan de heren J. Akkerhuis en D. Brui- ning te Waddinxveen is toestemming verleend tot het houden van een spon- openbaar MAVO is sorloop rondom de Petteplas op vrijdag in lokaties lopende van nachtclubs tot internationale festivals. Ze maakte 4 LP’s en had diverse tour nees over de hele wereld. Karen en de leden van Judah zijn Amerikanen die al Deze dynamiek zal vele iedere avond vele jaren in Nederland wonen als Musi- aanspreken. Heart-Cry is een program- cians for Missions, een onderdeel van Youth with a Mission. Het doel en ma van hoop, een uiterst actueel thema. Ook deze tournee wordt georganiseerd de stijl van deze Heart-Cry door Continental Sound. WADDINXVEEN - De laatste tijd hebben B. en W. de volgende vergun ningen verleend: Aan het Sportweekcomité Waddinx veen is toestemming verleend tot het or ganiseren van een lunapark op het zwembadterrein in de periode van 30 mei tot en met 4 juni 1988. Inmiddels zijn over de omvang van de bouw en over de te ontvangen rijksver goeding nadere gegevens bekend ge worden. Zoals in de rapporten vermeld, heeft het ministerie nader besloten toe stemming te verlenen voor uitbreiding van de school ten behoeve van 4 groe pen of, beter aangeduid, toestemming verleend om de school geschikt te ma ken voor 8 groepen. Het bestaande ge bouw moet geacht worden geschikt te zijn voor 4 groepen; de beschikking van december 1986 was gebaseerd op een geschiktheid voor 5 groepen. De (gewijzigde) toestemming van het ministerie - een schriftelijke bevestiging Aan de Zwem- en Poloclub ”De Gou- kan nog vóór de aanstaande vergade- we” te Waddinxveen is standplaatsver gunning verleend aan de Passage op 23 april 1988 voor het houden van een ge- raniummarkt. Aan de profielschets wordt toegevoegd: - de potentiële huisarts dient lid te zijn van het KNMG, dan wel deze regels te hanteren; - een adekwate achterwachtsregeling dient te worden nageleefd; - praktische ervaring met het basispak ket van de huisarts strekt tot aanbeve ling. Als reaktie op de voorlopige profiel schets wordt tot slot medegedeeld, dat het niet juist wordt geacht om een abso lute voorkeur (voor een vrouw) te stel len, doch dat eerder dient te worden uit gegaan van een brede ontwikkeling re spectievelijk uitoefening van de functie. Deze overdracht heeft de instemming WADDINXVEEN - Van het gesprek dat een vertegenwoordiging van de plaatselijke huisartsen in het gemeente huis hebben gehad over de door de ge meente voorlopige profielschets voor de negende huisarts is een verslag ge maakt door de chef Sociale Zaken, R.A.C. Vunderink. Aanwezig zijn: mevrouw S. van Brink horst (Midden Holland), Th. G. Blom, P.J.E. van der Linde, P.C.W. Hertogh (huisartsen), K.W.Th. van Soest (wet- houder/voorzitter) en R.A.C. Vunde rink (chef Sociale Zaken). De heer Van Soest heet de aanwezigen welkom en licht in het kort het doel van het gesprek toe, namelijk de komst van een 9e huisarts in Waddinxveen en de procedure die daaraan voorafgaat. Naar aanleiding van de aan de artsen toegezonden voorlopige profielschets, deelt de heer Hertogh mede, dat er mo gelijk in de toekomst sprake kan zijn van een duo-praktijk. In zijn optiek dient de nieuwkomer zelfstandig te star ten. Of er t.z.t. wordt gekozen voor een samenwerkingsverband, is afhankelijk van de wederzijdse bereidheid daartoe. ring van de raad worden tegemoet ge zien - betekent een aanzienlijke meeval ler in de rijksvergoeding. Uit de toegezegde rijskvergoeding van 867.535,- - exclusief grondkosten en zo als gebruikelijk te ontvangen in 40 jaar - zal overigens zowel de uitbreiding als de verbouw bekostigd moeten worden. zijn vergunningen verleend ten behoeve van festiviteiten in het kader van Konin- WADDINXVEEN - De Stichting Sportweekcomité Waddinxveen heeft het programma van de 43e Sportweek Waddinxveen rond. Van dinsdag 24 mei tot en met zaterdag 11 juni zijn er talloze evenementen. Er is volop voetbal, maar ook basketbal, korfbal, volleybal, badminton, schieten, wa terpolo, gymnastiek, tafeltennis, jeu de boules, kanovaren en zwemmen. De sportieve evenementen vinden plaats op het WSE-voetbalcomplex in de Oranjewijk, in de sporthal ”de Sniep”, in het openluchtzwembad en op de Petteplas. Het volledige programma ziet er zo uit: hand van de voorlopige profielschets; - een selectie van 5 a 6 personen wordt vervolgens gehoord door de RVH; - uiteindelijk volgt een voordracht van 2 kandidaten aan het college van Ben W waarna de vergunning wordt verleend. Hierop verzoeken de aanwezige artsen, of zij inzage kunnen krijgen in de brie ven van de geselecteerde kandidaten (liefst de ’’laatste” 15) en of er aan de 5 opgeroepen kandidaten nog enkele re serves worden toegevoegd. Voorts achten zij tussentijdse inspraak zeer wenselijk om te voorkomen, dat de keuze van de beroepsgroep zou kunnen afwijken van die van de RVH. Van de keuze van de beroepsgroep wordt een afschrift aan B. en W. gezonden. Me vrouw Bronkhorst zal dit aan de RVH voorleggen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 13 mei om acht uur treden in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde op - zo als bericht - de gospelzangeres Karen Lafferty en de groep Judah. Als speciale gaste is te zien en te horen Belinda v.d. Loo. Kaarten voor deze avond a 10,- zijn verkrijgbaar aan de jaal welke om 19.30 uur geopend zal zijn. Voorverkoopa dres: Banketbakkerij v.d. Berg, Lui- felbaan te Waddinxveen. Karen Lafferty treedt al bijna 20 jaar op ferty Tour 1988 is verschillend ten opzichte van de vorige. Veel eigentijdse jonge- renmuziek is nu aan de orde. De Amerikaanse zangeres - nu wonend in Nederland - Karen Laf- Om dit geld is het gemeentebestuur ge- ging tot stichting en instandhouding van J J - J -- Ned. Herv. Chr. Scholen. Deze (integratie- jverbouwing/uitbrei- ding is opgenomen in de van het minis terie van Onderwijs en Wetenschappen ontvangen beschikking op het vastge stelde ’’huisvestingsoverzicht”. Blij kens die beschikking - nader toegelicht in het ambtelijk rapport - werd toen ak koord gegaan met uitbreiding van het schoolgebouw ten behoeve van 3 (leer- ling-)groepen. Het liet zich aanvankelijk aanzien dat de bouwplannen niet zouden kunnen Voorzover de route in de gemeente Waddinxveen ligt, is aan Autoclub ”De voeren overleg zal moeten blij ken of het Gouwe Rijders” te Waddinxveen toe- bedrag van 867.535,- werkelijk beno digd is. In dit verband merken B. en W. op dat het door het schoolbestuur ge vraagde krediet was gebaseerd op/ge- lijkgesteld aan het bedrag van de rijks- Aan Wijk- en Speeltuinvereniging Zon vergoeding (inclusief grondkosten), Jiig Zuid, Stichting Festiviteiten Zuid- waarop men toen (maart 1988) meende kade 1 ’83, Speeltuinvereniging De Pad- te mogen rekenen. destoel, Stichting Wijkvereniging De In het overleg met het bestuur zal ook Zuidplas en Stichting Comité Wingerd aan de orde moeten komen de (met in achtneming van wettelijke bepalingen) juiste toerekening van de kosten tot ginnedag. ’’bouwkosten” (te laatste van voormeld krediet te brengen), ’’andere voorzie ningen” (als bedoeld in het ’’Londo- stelsel”) en (eventueel) ’’gewoon on- teiten in het kader van Koninginnedag, derhoud” (voor rekening van het toestemming verleend tot afsluiting van schoolbestuur)een en ander is bena- de Charlotte de Bourbonstraat op zater- drukt door de commissie voor onder- dag 30 april van 9.00 tot 19.00 uur. wijs- en personeelszaken. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Tij-C dens een groot, landelijk judo-toumooi in Tilburg hebben Boskoopse en Wad- opvang- dinxveense judoka’s van de Boskoopse sportschool Marchant flink aan de weg getimmerd. Phil Hamerpagt wist in zijn klassè tweede te worden en Richard Middel* koop derde. Een derde plaats was even» eens weggelegd voor Andy Bos. Bij dé jeugd eveneens goede prestaties: Ma* thijs van Noppen legde beslag op een tweede plaats en Kick v.d. Weide werd derde. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat de grond waarop de rooms-katholieke Kardinaal Alfrink- school en de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool is gebouwd in eigendom overdragen aan de besturen van beide scholen. Met deze overdracht is 485.000,- (in clusief vijf mille overdrachtskosten) ge moeid. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad gevraagd dit krediet be schikbaar te stellen. Met ingang van het schooljaar 1987/ 1988 is in gebruik genomen het geza menlijke schoolgebouw van de Kardi naal Alfrinkschool en de Koningin Be atrixschool in de wijk Zuidplas. Het krediet voor de bouw van dit schoolgebouw is door de raad beschik baar gesteld in de vergadering van 17 december 1986. De school is gebouwd met door de gemeente beschikbaar ge stelde gelden waarvoor de gemeente een genormeerde rijksvergoeding ont vangt. De grond waarop dit gebouw is ge bouwd dient echter op grond van de Wet op het Basisonderwijs nog formeel in eigendom aan het ’’bevoegd gezag” van beide scholen in eigendom te wor den overgedragen. Dit is een getekende impressie van het woon- en winkelcomplex, zoals dat naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman Part ners BV in het hart van de woonwijk Zuidplas zal verrijzen. (Tekening Stuurman Partners BV). en wordt gebouwd door Bouw- en Aan- Boven de winkels worden 64 woningen nemingsmaatschappij Boogaerdt gebouwd van verschillende grootte Schmidt BV uit Stolwijk. (voor het merendeel 3- en 4-kamerwo- Het complex zal op de begane grond ningen). De huurprijzen van deze wo- ruimte bieden aan 6 a 7 winkels, waar- ningen zullen binnenkort bekend wor- onder in ieder geval een supermarkt, den gemaakt. -ï ’5 j I 0CWA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 13