Nieuwe schooldirecteur Eén politieman onder sterkte Minder misdrijven, woninginbraken, fietsendiefstallen en vernielingen overlast van jeugdgroep Rijkspolitie in verslag over tweede helft van 1987: Vals alarm Rijkspolitie deed wat aan wordt een beetje minder op rolletjes lopen Een auto verzekering moet als Vernielingen Vuurwerk Misdrijven Veel tijd Deelplannen Rapportage Verkeersbrigadiers Beleidsplan Verslaaf den” Veel aanrijdingen Vreemdelingen Doorrijden Snelheid Woninginbraken Groepjes Opgelost Criminaliteit I daalt enigszins 'I Verkeersfouten van vier verkeersdoden Bel ons voor inlichtingen: J a I WADDINXVEEN - In de tweede helft van 1987 verloren in het Wad- dinxveense verkeer vier mensen het leven. Dat staat in de halfjaarlijkse rapportage van het Waddinxveense korps rijkspolitie. Het verslag is dins dagavond aan de orde geweest in de raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken. Werden in de eerste 6 maanden van 1987 89 fietsdiefstallen gepleegd, in het tweede halfjaar werden 90 fietsdiefstal len en 8 bromfietsdiefstallen gesigna leerd. Eén en ander betekent, dat de aanvankelijk in 1986 geconstateerde stijging zich wederom niet heeft doorge zet. Door de aanhouding van enkele fietsen dieven konden 20 (brom)fietsdiefstal- len worden opgelost. Overigens konden slechts 15 personen in deze gevallen weer in het bezit van hun fietsen worden gesteld. moeten worden, hetgeen een verhoog de werkdruk geeft voor de administra tie. De roodlicht controles bij de hefbrug blijven gehandhaafd, omdat ondanks dit euvel nog maar in beperkte mate is teruggedrongen. Meer nog dan een aantrekkelijke premie is de juiste dekking voor uw autoverzekering van belang. Snel maar haarfijn zoeken wij voor u uit welke verzekering u en uw auto het best past. Wij verschaffen zekerheid vaak binnen luttele minuten. FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN In het tweede halfjaar is het aantal bij de politie bekend geworden vernielin- pijen. In heel 1987 heeft de plaatselijke politie 374 registratie-formulieren voor aanrijdingen verwerkt. i I Met betrekking tot de verkoop van vuurwerk en de controle op de vuurwerkoverlast werd gekozen voor een structurele aanpak. Even als in voorgaande jaren werd bui ten de wettelijk toegestane termijn toch op illegale wijze (illegaal-on- deugdelijk) vuurwerk verkocht. Dit illegale vuurwerk dat dikwijls niet aan de normen voldoet is ge vaarlijk. Of de uitgebreide voorlichting scampagne via de televisie een gun stige invloed heeft gehad is nog niet te meten. Dit keer was de overlast van vuurwerk duidelijk minder dan voorgaande jaren. Wegens het onrechtmatig voorhan den hebben van vuurwerk werd bij een winkelier in Waddinxveen een grote partij strijkers (verboden vuurwerk) in beslag genomen. Het aantal verkeersmisdrijven komt in de tweede helft van 1987 op 65. Te we- ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN ZN. Prinses Beatrixlaan 64 Postbus 340 2740 AH Waddinxveen Telefoon: 01828-12213 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 MEI 1988 WADDINXVEEN - In het half jaarlijkse verslag van de Waddinx veense rijkspolitie wordt ook in-, gegaan op de door de bewoners in de omgeving van de Oostpolder- wijk ondervonden overlast van een jeugdgroep. Deze overlast nam dergelijke vormen aan dat inmen ging van de politie noodzakelijk was. De politie heeft haar energie naast een repressieve aanpak ook in de structurele oplossing van het pro bleem gestoken. Enkele politie- - ambtenaren hebben het voortouw genomen en na een enquete onder de bewoners en een aantal gesprek ken met de betrokkenen op het bu reau werd het probleem geanaly seerd. Als conclusie kwam naar voren dat met de nodige krachtsinspanning van betrokkenen en de inschake ling van de juiste personen binnen de bestuurlijke structuur, dergelij ke problemen wel degelijk opgelost en aangepakt kunnen worden. De politie heeft deze keer een voortrekkersrol vervuld, maar is net de instantie die sociaal maat schappelijke problemen of proble men met een dergelijke achter grond als eerste instantie aan moet pakken. Ten aanzien van het jon gerenbeleid binnen de gemeente Waddinxveen komt deze taak pri mair toe aan het lokale bestuur. eens met deze materie bezig heb ben gehouden, kwamen niet met een afdoende oplossing. De huidige situatie legt een zware claim op het politiewerk en ook de uitvoering van het politiewerk wordt telkenmale ernstig verstoord door de alarmmeldingen, omdat die meldingen een hoge prioriteit krijgen en de dienst-uitvoering ont wrichten. Het pand van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan. De school wordt met in gang van het nieuwe schooljaar geleid door een nieuwe directeur. (Foto: Sjaak Noteboom) Indien een bedrijfs- of ander pand van een installatie voorzien is die regelmatig een vals alarm geeft of wanneer het personeel onvoorzich tig omspringt met de voorwaarden en de bediening van een dergelijke installatie. De plaatselijke politie zal in ieder geval de nodeloze alarmeringen kritisch volgen en de verantwoor- delijken daarop aanspreken. Er is momenteel een standpunt in genomen, dat ook gesteund wordt door de Centrale Politie Surveil lance commissie, dat het niet juist is dat de politie niet meer op alarm meldingen zou reageren, nadat die voorafgegaan zijn door een aantal nodeloze alarmeringen. Het niet meer reageren, zou als niet recht matig gezien worden. Veel tijd werd in het bijzonder besteed aan de overval op een bedrijfsmedewer- ker, bij wie 6.000,- werd buitgemaakt en een poging tot doodslag (schietgeval op het woonwagenkamp aan de Sniep- weg). Eén van de Waddinxveense groepsme- dewerkers is 7 weken gedetacheerd ge weest bij de groep Nieuwkoop (distric telijk rechercheteam in verband met een moordzaak). Het terugnemen van het aantal hierbij gemaakte overuren betekende, dat deze groepsrechercheur ruim 9 weken niet binnen de groep Waddinxveen is werkzaam geweest. Ter uitvoering van het beleidsplan van de groep Waddinxveen is gekozen voor het realiseren van deelplannen (priori- teitenstellend beleid). Gelet op het aan tal woninginbraken van de laatste jaren en het feit, dat oplossingspercentages vaak schril afsteken bij het aantal ge pleegde woninginbraken is het deelplan woninginbraken vervaardigd. Mede gelet op de samenvoeging van de rijkspolitie Waddinxveen en Boskoop is dit deelplan per 1 januari 1988 van kracht. In dit deelplan wordt ook aan dacht besteed aan Voorkoming Misdrij ven en Slachtofferhulp. De eerste start voor het deelplan Fietsdiefstallen is re centelijk gemaakt. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft in het tweede halfj aar van 1987 - zo blij kt uit de aan het gemeentebestuur gestuurde rap portage - opnieuw een zeer lichte daling van de lokale criminaliteit gecon stateerd. Voor zover de politie aan de Mozartlaan daarvan natuurlijk ken nis heeft gekregen. Er liepen in die periode een twee-tal sol- licitanten-procedures van her-intre- ders. Beide personeelsleden waren af komstig van de gemeentepolitie en had den korte tijd in het bedrijfsleven ge werkt. Evenals in voorgaande verslagperioden gaat de assistentie aan de dienst lucht vaart op Schiphol onverdroten voort. Nu de proef voor het aantrekken van extra wachtmeesters voor deze bewa- Daarentegen steeg het aantal diefstal len van auto-onderdelen van 9 naar 22. In de meeste gevallen gaat het hier om diefstallen van de diverse automerk- emblemen. De aanhouding van enkele jeugdige daders heeft geleerd, dat in zeer veel gevallen van dit soort diefstal letjes geen aangifte bij de politie was gedaan. gen wederom aanzienlijk gedaald. Het thans geregistreerd aantal van 119 bete kent ten opzichte van het eerste halfjaar van 1987 (159 gevallen), een daling van liefst 25%. Uit de bijgehouden registratie blijkt, dat als meest gepleegde feit het vernie len van personenauto’s (46 gevallen) er uit springt. In de verslagperiode lag het aantal gepleegde vernielingen maande lijks nagenoeg gelijk. De hierboven genoemde daling zal ove rigens mede het gevolg zijn van het feit, dat in de vorige periode de tijdens de jaarwisseling gepleegde vernielingen zijn meegerekend. De rapportage over het 2e halfjaar van 1987 is de laatste rapportage over de groep Waddinxveen in die samenstel ling. De groep bestond toen nog uit de gemeenten Moerkapelle en Waddinx veen. De beschikbare gegevens zijn waar schijnlijk in hun totaliteit niet meer bruikbaar voor de toekomst omdat de situatie wegens de groepelijke herinde ling gewijzigd is en omdat het noodza kelijk is om te komen tot een andere vorm van rapporteren. Wanneer binnen een bewakingsgebied van een landgroep, twee gemeenten ge situeerd zijn met 14.000 en 24.000 inwo ners en deze gemeenten qua struktuur ook niet geheel vergelijkbaar zijn, zal het nodig zijn om tot een duidelijke, maar ook gedifferentieerde opzet van de rapportage te komen. De instructie aan deze vrijwillige ver keersbrigadiers is weer verbeterd. Er is door de politie in eigen beheer een dia serie gemaakt. In deze serie komen di verse herkenbare situaties voor in de ge- meente Waddinxveen. Aan de brigadiers die de instructie ge volgd hebben, wordt een aanstellings- bewijs uitgereikt. De brigadiers die in het bezit zijn van zo’n bewijs worden via de gemeente verzekerd. In Waddinxveen zijn 264 verkeersbriga diers bij toerbeurt ’’werkzaam” op 8 oversteekplaatsen in de gemeente Wad dinxveen om voetgangers te begeleiden bij het oversteken van de rijbaan. Het in het najaar van 1986 goedgekeur de beleidsplan heeft een vervolg gekre gen en zijn de deelplannen van wonin ginbraken en overlast jeugd verder ont wikkeld en ook in de praktijk toegepast. Deze structurele aanpak geeft in ieder geval duidelijkheid voor de betrokke nen, die met deze problematiek gecon fronteerd worden. Het tijdsbestek is echter te kort om nu al te kunnen meten of de gebruikmaking van deze deelplan nen een gunstig effect gehad hebben. Wel blijkt in de praktijk dat het veel moeite kost om de deelplannen binnen het gestelde traject af te procederen. Meestal komen deze ontwikkelingen toch in het gedrang door andere zaken die een hogere prioriteit krijgen (bijv. P.K.P.-onderzoek bedrijfsvoering of onverwacht werkaanbod) WADDINXVEEN - Het Waddinxveense korps van de rijkspolitie telt in feite één man te weinig. De feitelijke sterkte van de aan de Mozartlaan gehuisveste groep was bij de laatste jaarwisseling 32,5, zo staat er in het verslag over de tweede helft van 1987. WADDINXVEEN - Ook in het laatste halfjaarverslag meldt de rijkspolitie Waddinxveen dat het extra en onnodige werk dat voor de politie door ’’valse” alarmmeldin gen veroorzaakt wordt verder te ruggedrongen moet worden. In de gemeente Waddinxveen kwa men bij de politie in 1987 nog 29 lo ze overval en 124 inbraakmeldin gen binnen. De stijgende tendens van de voorgaande jaren is thans gelukkig doorbroken en er is zelfs een teruggang waarneembaar ten opzichte van het vorige jaar. Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken is binnen de groep Waddinxveen gezocht naar en strakkere regelgeving. Een landelijke werkgroep en een district-werkgroep, die zich even- In veel gevallen worden diefstallen en inbraken gepleegd door ’’verslaafden”. Het is gebruikelijk, dat bij dergelijke personen de behoeften aan ’’soft” dan wel ’’hard” drugs noodzaakt tot het ple gen van deze feiten. De ontvreemde goederen worden meestal afgezet bij helers. Het is vrijwel niet na te gaan of binnen de groep Wad dinxveen heling op grote schaal wordt bedreven en of er handel in drugs plaatsvindt. In enkele gevallen is de afgelopen jaren enkele proces-verbaal opgemaakt ter zake het bezit van hash. Naar is geble ken worden de meeste ontvreemde goe deren buiten het bewakingsgebied afge zet en verkrijgen de druggebruikers hun drugs vanuit de omliggende grote ste den. Volgens een voorlopige berekening, de officiële gegevens van de Verkeers On gevallen Registratie van het jaar 1987 zijn thans nog niet beschikbaar, zijn er een aantal kruisingen en og wegvakken in de gemeente Waddinxveen gesigna leerdwaar vij f aanrij dingen of meer ge beurden. Het wegvak Henegouwerweg zowel binnen als buiten de bebouwde kom is het drukste traject en scoort met 23 aan rijdingen het hoogst. Andere locatie/ trajecten met een ’’verhoogd risico” zijn: kruising hefbrug-Henegouwer- weg-Brugweg (7), kruising Kerkweg- Oost-J. van Stolberglaan-Kanaalstraat (11), wegvak Kanaaldijk-Kanaalstraat (15), kruising Kon. Wilhelminaplein (7), wegvak Noordkade (14), Starin- glaan (8) en de Bijerincklaan (5). Aan het einde van de verslagperiode werd de verkeerslichtinstallatie op het Kon. Wilhelminaplein in gebruik ge steld. Deze technische voorziening zal op deze locatie de verkeersveiligheid moeten bevorderen. Een goede afstem ming van deze installatie op het ver keersaanbod is een eerste vereiste. Door de verkeersstroom via de Coene- coopbrug-Kanaaldijk en Kanaalstraat neemt het aantal aanrijdingen op dit traject duidelijk toe. Er zijn meer voer- tuig-bewegingen waardoor bestaande situaties soms onoverzichtelijk worden. Steekproefsgewijs of naar aanlei ding van informatie houdt de poli tie in het kader van de vreemdelin genwetgeving controle in haar be waking gebied. Bij gerichte akties participeert de loontechnische dienst daarin en ook in het eventuele vervolgonder zoek. Twee hier illegaal verblijvende vreemdelingen werden op last van het hoofd van de plaatselijke poli tie via de Koninklijke Marechaus see te Schiphol het land uitgezet. In 48 gevallen werd bij de politie aangig- te gedaan van doorrijden na schade-rij- den. Veelal worden deze schades toege bracht bij parkeermanoeuvres en rijdt de bestuurder/veroorzaker weg zonder zijn identiteit achter te laten. Ook komt het voor dat de veroorzakers van ongevallen doorrijden terwijl er een weggebruiker aangereden en gewond achterblijft. Vaak is dan ook drank in het spelRecentelijk is de dader van een dergelijk ernstig misdrijf opgespoord en geverbaliseerd. Ruim 20% van de aanrijdingen in de tweede helft van 1987 zijn ook te rang schikken onder de categorie parkeer- schade, of schade die veroorzaakt wordt bij wegrijden, achteruitrijden etc. Meestal gaat het hier om schades van geringe omvang. In 43 situaties werd proces-verbaal op gemaakt tegen de bestuurders, die on veilig of onzorgvuldig gehandeld had den, waarna een ongeval gebeurd was. In de overige gevallen werd volstaan met het opmaken van een registratie set ten behoeve van de afwikkeling van de schade door de verzekeringsmaatschap- De snelheidscontroles, die door de ver- keersgroep uitgevoerd zouden worden, werden herhaalde malen om personeel- stechnische redenen bij dat onderdeel geannuleerd. In augustus werden nog wel 77 verbalen opgemaakt terzake snelheidsovertredingen Inmiddels zijn binnen de groep Wad dinxveen vier personeelsleden opgeleid tot radarwaarnemer. Er worden nu snelheidscontroles binnen de groep Waddinxveen uitgevoerd door person eel van de groep en met gebruikmaking van de radar-apparatuur van de ver- keersgroep. De resultaten van deze in eigen beheer uitgevoerde controles liggen hoger dan voorheen. Een nare bijeenkomstigheid is echter wel dat de gegevens niet via het geautomatiseerde bekeuringsafhande- lingssysteem maar handmatig verwerkt In de eerste 6 maanden van 1987 kwa men totaal 650 misdrijven ter kennis van de politie en in het tweede halfjaar 1987 liep dit iets terug tot 625. Opnieuw zijn er enkele lichte verschuivingen (toename dan wel afname) van enkele soorten criminaliteit te vermelden. Het totaal aantal misdrijven, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, bedroeg 552, terwijl dit in de voorgaan- de periode 575 was. Jarenlang reeds is deze categorie mis drijven het meest voorkomend. Hierna volgen de verkeersmisdrijven en enkele misdrijven rond bijzondere wetten (Vuurwapenwet en Opiumwet). Ten opzichte van de voorgaande ver slagperiode verminderde het aantal wo- ninginbraken met 25% van 63 naar 47. Hierin zijn begrepen enkele inbraken in flatwoningen, een tendens welke reeds sinds eind 1986 binnen de groep werd gesignaleerd. Dit soort inbraken komen ook voor in de ons omliggende gemeen ten. De gekwalificeerde diefstallen namen iets af van 129 naar thans 115 gevallen. Het aantal diefstallen uit auto’s liep eveneens terug van 63 in de voorafgaan de periode naar 48. Tegen het eind van de vorige verslagpe riode (juni 1987) was een groep jeugdi ge personen (15 man) aangehouden. Bij het vervolgonderzoek, dat zich tot in deze verslagperiode uitstrekte en waar bij meerdere aanhoudingen werden verricht, werden nog meer diefstallen (eenvoudig en gekwalificeerd) opge lost. In groepjes van diverse samenstel ling en individueel werden deze strafba re feiten gepleegd. In totaliteit werden 33 verdachten van gepleegde diefstal en inbraak aange houden met gevolg, dat 84 binnen de groep Waddinxveen gepleegde feiten tot klaarheid konden worden gebracht. Onder de noemer ’’eenvoudige dief stal” zijn 20 aangiftes van diefstal en valsheid in geschrifte gebracht. Het gaat hier om diefstal en het verzilveren van girobetaalkaarten en cheques, welke na toezending door de post niet zouden zijn aangekomen. Veel benadeelden werden geconfronteerd met forse giro- afschrijvingen. De diefstallen van deze cheques en be taalkaarten vinden op grote schaal plaats. De coördinatie van dit soort on derzoeken vindt plaats door de postale recherche en speciaal daartoe ingestel de rechercheteams. Van juli-december werden 248 aanrij dingen binnen het bewakingsgebied van de groep Waddinxveen gemeld. In heel 1987 gebeurden 474 aanrijdingen. In de maand augustus was het rustig met 29 aanrijdingen en de maand september gaf een hoge werkdruk met 51 aanrij dingen. Bij de aanrijdingen raakten 34 personen gewond. De dodelijke ongevallen op de Coenecoopbrug, de IJsermanweg en de Piasweg waren niet te wijten aan de wegsituatie, maar aan de handelwijze van de betrokkenen bij dat ongeval. De Waddinxveense groepsrecherche heeft in samenwerking met omliggende groepen van de rijkspolitie (regiover band), de recherchegroep van de rijks politie in het district ’s-Gravenhage en het geüniformeerde personeel van de groep Waddinxveen diverse zaken tot klaarheid gebracht. In verband met de omvang en de moei- lijkheidsfactor van diverse onderzoe ken moest hierin veel tijd worden geïn vesteerd. Ter bestrijding van de crimi naliteit werd getracht op deze wijze hie rin een bijdrage te leveren. ten 48 maal doorrijden na schade en in 17 gevallen het opmaken van een pro ces-verbaal terzake het rijden onder in vloed. Op jaarbasis heeft de plaatselijke poli tie te maken met 106 verkeersmisdrij- verbaliserend optreden van de politie, ven, waarvan in 33 gevallen sprake is van drankmisbruik. Periodiek blijft de politie kleinschalige alcoholcontroles uitvoeren. Hopelijk zal in 1988 het rijden onder in vloed op een effectievere wijze aange pakt kunnen worden door de politie door de invoering van de ademanalyse- apparatuur. De politie zal dan slagvaar diger kunnen opereren en daarnaast zal budgettair meer ruimte komen. In het tweede halfjaar van 1987 zijn in samenwerking met de verkeersgroep gerichte verkeerscontroles uitgevoerd, zoals de controle om bromfietsen te tes ten op hun motorvermogen. Bromfiet sers zijn nu eenmaal een risico-groep in het verkeer. Zij zijn evenals de voetgan gers en fietsers kwetsbaar. Door het motorvermogen te verhogen en daar mede ook de snelheid wordt het ricico voor ongevallen vergroot. kf F' de mogelijkheid tot vervroegde uittred ding. Hij is sinds 1973 als opvolger vart de heer H.J. Egbers verbonden aan de zo’n 300 leerlingen tellende MAVO- school. king mislukt is, komt er voorlopig geen oplossing voor dit probleem. Daarnaast werden nog assistenties ver leend aan de meldkamer te Leiderdorp en tijdens de zomermaanden aan de post Reeuwijk. Dus zijn er minder pers oneelsleden gemiddeld per dag beschik baar voor de basispolitiezorg binnen de groep Waddinxveen. Er was weinig ruimte om speciale taken, controles of akties uit te voeren. Door de schaalvergroting (groepelijke herin deling) zal waarschijnlijk meer beleids- vrije ruimte ontstaan, waardoor er dan wel tijd en mankracht vrij komt voor projectmatige aanpak van zaken waar voor men in het verleden geen ruimte had. WADDINXVEEN - Het college van aan de Mauritslaan in Waddinxveen. Burgemeester en wethouders heeft de Deze benoeming gaat in met ingang van heer A.J.M. Uphof uit Den Haag be- het nieuwe schooljaar op 1 augustus, noemd tot directeur van de Prof. Kohn- De heer Uphof volgt de heer J.M. van stammschool voor openbaar MAVO Hofweegen op, die gebruik maakt van Pagina 15

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 15