Minder winst Centrale teeltverbod Volksbank Sander Grimmelius Energiek en fit met (17) op meer podia Marcus Rohrer Spirulina! Bijna lintje voor buren I -- I Uitbreiding h h I Succesvolle rommelmarkten Anonieme Alcoholisten Ter gelegenheid van 30 april Prestatieloop Zevenhuizen Boete voor Henk de Bas diefstal Triathlon Inwonertal in raad voor de PCW Prijswinnaars in Bomenwijk Boekenmarkt Wereldwinkel Begrotings wijzigingen van speedboot Hollandsche IJssel is de smerigste rivier ook in W’veen Broers geven orgelconcert in Brugkerk rond zwembad KRUIDERIJ "de peperboom" Kortingbon I 3 Clown Verwachtingen Verbodsgebied "^1- 5 1 VOOR EEN GOED BOEK Steeds meer mensen gebruiken Spiru lina al voor méér energie en een betere conditie. En hebben ontdekt, dat ze zich daar erg goed bij voelen! 100 tabletten (16,nü 14,50 150 capsules (27,50) nü 25, 250 tabletten (36,nü 32,50 Grootverpakking nü 10% korting Optimale werking A boekhandel veldwijk b.v. Marcus Rohrer Spirulina -Sgg-? X- I I I Méér energie Veelzijdig toepasbaar 1 dB Pagina 19 8 telijk Samenwerkingsorgaan Midden- Holland. WW Vraag de gratis folder! NAAR 'A'/, 11 Waddinxveen achtereenvolgend Nesse, Noordkade, gemeentegrens Waddinx- veen-Boskoop tot en met Hoogeveen- seweg. Dan de Roemer, de dijk aan de zuidwestzijde van de Ambachtspolder Noordbrabantse Oisterwijk. De majoor van het dienstvak van de officieren voor speciale diensten der aan- en afvoer- troepen, die benoemd werd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, woonde naast ir. E. Keizer, Majoor Riks kreeg de onderscheiding in de Prins Willem-Alexanderkazeme uit gereikt door generaal-majoor A. de Bruine, die ook in Waddinxveen woont en werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De verhuisde Waddinxvener is vader van twee kinderen en was voorzitter van de oudercommissie van de openbare Leon van Gelderschool aan de Esseng- aarde. Was hij aan de Groensvoorde Ook was hij te gast tijdens een showpro- gramma voor gehandicapte kinderen in militaire complex Crailoo in Bussum. Hij zette toen zijn beste beentje voor tussen artiesten als Albert West, Piet Veerman, Frizzle Sizzle, René Schu man en Anita Meijer. Sander Grimme lius was de enige aankomende artiest in het gezelschap. Geldig t/m 3 weken na verspreiding Geen wonder! Want volgens recent onderzoek bevat dit kleine algje uit Mexico maar liefst méér dan 60 werkzame stoffen, waaronder 11 belang rijke vitaminen en 12 onmisbare mineralen in ideale verhouding. De originele Spirulina van Marcus Rohrer is volgens een speciaal procédé vervaardigd, waarbij alle bijzondere eigen schappen van de Spirulina-alg volledig behouden blijven. Dit garandeert u optimale kwaliteit en zuiverheid. U merkt het aan de werking! WADDINXVEEN - Per 1 april 1988 bedraagt het aantal inwoners van de ge meente Waddinxveen 24.373. WINKELCENTRUM ■'PASSAGE” WADDINXVEEN. Juliana van Stolberglaan 6 telefoon: 01828-17689 Passage Waddir.xveen Tel 01828-12620 WADDINXVEEN - Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn door de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel in de Bomenwijk enthousi ast gevierd met een bingo-speurtocht en een gecostumeerde optocht. Op Koninginnedag was er een bingo- speurtocht, die veel wandelaartjes trok. De uitslag van de prijzen is als volgt: 4-6 jaar meisjes: 1. Melanie Brouwer 176, 2. Carola Snel 139, 3. Anneke Ko ren 138, jongens: 1. Anton Koren 179, 2. Stefan Breedijk 151,3. Roel de Bruin 97; 7-9 jaar meisjes: 1. Pauline Versluis 202, 2. Anja Koster 183, 3. Ester Vo- gers 170, jongens: 1. Mark Boon 195,2. Gilbert Both 187, 3. Pascal Holleman 163; 10-12 jaar meisjes: 1, Margeritha de Lange 92,2. Monique Bulder 83,3. Ma rian van Steijn 78,3. Suzanne de Wit 78, jongens: 1. Jerry Verkleij 104, 2. Ferry Boon 100, 3. Edwin Droog 85. Op Bevrijdingsdag werd er een gecostu meerde optocht gehouden, voorafgeg aan door de drumband ’’Cormula’s”. Jammer was het dat er hier niet zoveel aan meededen. De prijswinnaars wa ren: 1. Patricia den Uijl, 2. Ferry Boon, 3. Anneke Koren, 4. Mario Biesheuvel, 5. Ramin Briët en 6. Anja Koster. Op zaterdagmiddag 4 juni verzorgt clown Malle Mat in het wijkgebouw De Paddestoel een hele leuke middag voor de jeugd van leden en donateurs ter ge legenheid van het 35-jarig bestaan van de wijk- en speeltuinvereniging ”De Paddestoel”. Het is niet alleen veel kij ken maar zelf ook veel meedoen. Aan vang 15.30 uur. I 11 I I i WADDINXVEEN - Rommelmarkten blijken in Waddinxveen en omge ving succesvolle evenementen voor het inzamelen van geld voor goede doe len. In Waddinxveen is de rommelmarkt van de Centrale Hervormde Gemeente al achter de rug. De Gereformeerde Kerk heeft aangekondigd een rommel markt rond de Kruiskerk en Het Trefpunt te zullen houden op zaterdag 4 ju ni. Een dergelijk gebeuren, maar dan in mini-formaat, heeft de hervormde Im- manuëlkerkgemeente al achter de rug. Ik t Rohrer Spirulina zeer veelzijdig toepasbaar. Bijvoorbeeld voor mensen die een druk en gespannen leven leiden, voor sneller herstel na ziekte of zware inspanningen, voor betere pres taties in werk, sport en studie, tijdens de zwangerschap en menopauze en als ondersteu ning bij het afslanken. Kortom: voor iedereen die extra energie kan gebruiken en een goede gezondheid op prijs stelt! Maar Leo Riks was net een maand eer der verhuisd van Waddinxveen, waar .WADDINXVEEN - Het college van B. en W. heeft de volgende week woens dagavond vergaderende gemeenteraad hij vanaf 1970 heeft gewoond, naar het voorgesteld in te stemmen met de vol gende begrotingswijzigingen: 1. 2e Begrotingswijziging HAVO/Athe- neum. 2. Beschikbaarstellen krediet ten be hoeve van aanschaf twaalf bedrijfsvuil- containers. 3. Beschikbaarstellen aanvullend kre diet ten laste van fonds rioleringen ten behoeve van rioolgemaal Esdoornlaan. 4. Beschikbaarstellen aanvullend kre diet ten behoeve van automatisering postregistratie en vervanging processor computer. 5. Beschikbaarstellen krediet ten be hoeve van vergoeding materialen Klim- opgroep. 'E50 caosirtes '/A WADDINXVEEN - Bijna hadden ter gelegenheid van Koninginnedag twee buren in Waddinxveen een koninklijke onderscheiding gekregen. Naast de aan de Groensvoorde wonende ir. E.W.H. Keizer (47), de kapitein luitenant-ter-zee van speciale diensten die werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, kwam ook zijn buurman majoor L.J. Riks (54) voor een koninklijk schouderklopje in aanmerking. Sky Channel op pad in Den Bosch. Eer der deze maand zong Sander Grimmeli us tijdens de wereldkampioenschap penschappen surfen in Scheveningen voor de microfoon van het nieuwe Ne derlandse radiostation Cable One. Ron Brandsteder kondigde hem aan. WADDINXVEEN/UTRECHT - De Centrale Volksbank (CVB), in Wad dinxveen vertegenwoordigd door be heerder Nico Vink aan de Overtoom, heeft over het jaar 1987 een netto-resul- taat behaald van 25 miljoen (vorig jaar ƒ39,7 miljoen). In lijn met de verwachting uitgesproken bij het resultaat over 1986 is de daling van de winst veroorzaakt door een lage re bate uit hoofde van koerswinsten ef fecten. Mede gezien de beurscrash in oktober vorig jaar is de terugval scher per geweest dan in eerste instantie was voorzien. Daarentegen konden de resultaten in het kernbedrijf zich verder verbeteren Als ons lichaam veel afval stoffen bevat (bijv, door onge zond eten, roken, te weinig lichaamsbeweging of stréss), gaan we ons moe en lusteloos voelen. Spirulina zuivert het lichaam van afvalstoffen en zorgt voor een optimale stofwis seling. Gevolg: u voelt zich fitter en krijgt méér energie! tot aan de Voorweg, de Voorweg in westelijke richting tot aan het gemaal, vandaar langs de sloot in noordelijke richting tot molen Rietveldsevaart. Vandaar in westelijke richting tot de Oostvaart, Oostvaart in noordelijke richting tot de Spookverlaat, Spookver- laat tot de Compierekade, Compiereka- de in zuidelijke richting tot Spijker- boorsche wetering, Spijkerboorsche wetering tot de Nesse, Nesse in oostelij ke richting, Toegangseweg, de gemeen tegrens Alphen aan den Rijn-Boskoop in oostelijke richting tot de Dammeka- de, Dammekade, gemeentegrens Bos- koop-Bodegraven tot de Ringdijk, daarna Ringdijk volgend eerste in oos telijke, daarna in zuidelijke en tenslotte in zuidwestelijke richting tot de Schin- keldijk, Schinkeldijk in noord-westelij- ke richting, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg in zuidelijke richting, Zwarteweg, Bloemendaalseweg tot de A 12, A 12 in zuidwestelijke richting tot de Henegouwerweg, Henegouwerweg in noordelijke richting tot de hefbrug in Waddinxveen. blijven wonen dan hadden dit jaar vier militairen een koninklijke onderschei ding gekregen. Dat betekent dat evenals vorig jaar bur gemeester C.M. van der Linden op de dag voor Koninginnedag weer niet in actie hoefde te komen om een ver dienstelijke Waddinxvener een konink lijke onderscheiding op de revers te spelden. Gedurende een jaar worden er doorgaans wel andere plaatsgenoten met een onderscheiding van de konin gin bedacht. WADDINXVEEN - Een 28-jarige Waddinxvener heeft een voorwaardelij ke gevangenisstraf van vier weken en 750,- boete opgelegd gekregen voor het stelen van een speedboot in Aalsmeer. Dat blijkt uit een vonnis van het Am sterdamse gerechtshof. De Waddinxve ner had de diefstal met drie vrienden al in mei 1983 gepleegd. Het vaartuig had een waarde van 30.000,-. Tegen de Waddinxvener was vier we ken voorwaardelijk en 1.500,- boete geëist. Door de enorme rijkdom aan voedingsstoffen is Marcus WADDINXVEEN/CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De Hollandsche IJssel is de smerigste rivier in Nederland. Het gif in de buitendijkse gebieden en op de bo dem van de rivier tussen Gouda en Rot terdam verspreidt zich ondergronds in alle richtingen. Sanering gaat tussen de honderdvijftig en zevenhonderd mil joen gulden kosten. Of de IJssel ooit zal worden schoongemaakt, wordt sterk betwijfeld. De schoonmaak van de in de vijftiger en zestiger jaren volgestorte buitendijkse gebieden, de zellingen, is veruit de meest kostbare operatie: die klus gaat honderden miljoenen guldens kosten en dan hebben we het nog maar over een vorm van isolatie van het gif. De kosten voor het uitbaggeren van de zwaar verontreinigde rivierbodem en het saneren van de buitendijks gelegen industrie zinken daarbij als het ware in het niet. Het voornaamste probleem, zo bleek gisteren tijdens een in Capelle aan den IJssel gehouden symposium over de IJssel-vervuiling, vormt echter de op slag en verwerking van de giftige IJssel- bagger. Zes aan de Hollandsche IJssel gelegen gemeenten - Gouda, Moordrecht, Ou derkerk, Capelle aan den IJssel, Krim pen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel - zoeken samen met de pro vincie Zuid-Holland naarstig naar op lossingen. WADDINXVEEN - De Anonieme Al coholisten (AA) zijn sinds kort ook in Waddinxveen actief. Elke dinsdagavond om acht uur houden ze in het clubgebouw van de duiven sportvereniging De Duiventil aan het Stationsplein een groepsavond. Voor inlichtingen kan men tel. 03486-1198, 01714-2644 en 01828-12765 bellen. De Anonieme Alcoholisten proberen wat te doen aan het verontrustend stij gend drankprobleem. Op dit moment is het al zo dat één op de vijf ziekenhuispa tiënten zijdelings iets met het drankpro bleem van doen heeft. De AA is een wereldwijde organisatie, waarvan de leden geen alcoholische dranken gebruiken. Ze kennen elkaar alleen maar van voornaam. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se zanger Sander Grimmelius (17) blijft het publiek verbazen met zijn optre dens. Deze zomer gaat hij met Sky Channel, waar hij de vaste zanger is van de roadshow van dit commercieel tele visiekanaal, op tournee door Engeland, Ierland en Schotland, zo laat zijn vader het Weekblad voor Waddinxveen we ten. Sander Grimmelius zit nu nog op de gra fische school. ”Die maak ik eerst af en dan zie ik wel verder”, is een vaste uit spraak van hem tegenover een ieder die naar de toekomstplannen van de jeugdi ge Waddinxvener informeert. Morgen - Hemelvaartsdag - is hij met WADDINXVEEN - De broers Ton en Henry Adema geven donderdagavond 12 mei (Hemelvaartsdag) in de her vormde Brugkerk aan de Kèrkweg- Oost een orgelconcert. De aanvang is om 20.00 uur. Ton Adema, de oudste broer, begint het programma met een fantasie over psalm 47 met aansluitend samenzang. Vervolgens de mooie Toccata over psalm 146 van J. Zwart, daarna preludi um en fuga in D van D. Buxtehude, een gavotte van G.B. Martini en delen uit Sonate III van Mendelsohn. Zo wordt het eerste deel van het programma geë indigd met psalm 68 (koraalbewerking Ton Adema). Dan komt de jongste broer, Henry Adema, aan de beurt. Hij begint met een werk van Max Reger - introduction en Passacaglia. Vervolgens psalm 24 van J.G. Bastiaans met aansluitend sa menzang, Preludium em Fuga in G van J.S. Bach Trio in C van J.C. Kellner en tot slot een Fantasie-Toccata over Alle roem is uitgesloten, bewerkt door Hen ry Adema. De vaak verwarrende publiciteit rond de ’’renterenseignering” heeft in 1987 voor het eerst gezorgd voor een kente ring in de stijgende lijn van spaartegoe den gedurende de na-oorlogse periode. Voor 1988 wordt verwacht de groei weer te kunnen oppakken. Door de invoering van nieuwe produk- ten waaronder de Spaarhypotheek, een hypotheek met variabele rente en een spaarvorm waarbij de rente toeneemt naarmate de cliënt langer zijn spaargeld vasthoudt, verwachten wij onze positie verder te kunnen versterken, mede ge zien de concurrerende tarieven en client-vriendelijke voorwaarden. Bijzondere omstandigheden voorbe houden wordt voor het lopend boekjaar een lichte stijging van de nettowinst voorzien. WADDINXVEEN - De Stichting We reldwinkel Waddinxveen aan het Ko ningin Wilhelminaplein houdt vrijdag 20 mei (12.00-18.00 uur) en zaterdag 21 mei (10.00-13.30 uur) een boekenmarkt ter versterking van de eigen financiële positie. Tot nu toe is het bestuur van de Wereld winkel aardig gelukt om uit de rode cij fers te blijven. Dit jaar echter dreigt een te kort. De stichting maakt geen of wei nig winst. De subsidie die van de geme- eente komt, gaat geheel op aan de huur van het pand aan de Koningin Wilhel minaplein. ”Wij hebben de laatste tijd nogal wat akties gevoerd en dat kost geld. De gro te akties worden meestal goed gesubsi dieerd; het zijn de kleinere die ons meer geld kosten dan dat ze opbrengen. Het lukt ons niet altijd om subsidie te krij gen voor de paar tientjes per aktie. Een paar tientjes per keer lijkt niet veel; maar het loopt nu aardig op. Onze -do- nateurslijst- is kort en het blijft zo. Om het dreigend tekort voor te zijn, zullen wij op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei een boekenmarkt houden vóór de We reldwinkel,” aldus het stichtingsbe stuur. ZEVENHUIZEN - Komende zaterdag 14 mei zal wederom vanaf camping Ze venhuizen een prestatieloop worden ge houden. De recreatie-commissie van de camping heeft voor die datum weer een loop uit gezet die z’n weerga niet kent, juist doordat men vanuit de camping 2x per jaar zo’n prestatieloop organiseert zijn door de jaren heen de kinderziekten overwonnen. Elk jaar (al weer voor het 5e jaar) pres tatie lopen in voor- en najaar. Dat deze loop goed valt bij de deelnemers blijkt wel uit het groeiend aantal. Het parcours, precies gemeten, heeft de volgende afstanden: 2,5 km voor de jeugd (13.30 uur), 5 en 10 km voor de wat geoefende loper (14.00 uur). Juist de 10 km trekt elk jaar de meeste deelnemers uit de regio die veelal diver se takken van sport beoefenen, maar ook leden van atletiekverenigingen zo als: Illion uit Zoetermeer, Kievieten (Weidevogels) uit Bleiswijk, P.A.C. en A.V.R. uit Rotterdam, S.R.-Reeuwijk, S.C.-Gouda en Antilope uit Waddinx veen. De Zevenhuizer prestatie-loop wordt deze maal gesteund door café ”de Roerdomp”, Tweemanspolder 12 te Zevenhuizen, welke voor de eerst aan komende enkele bekers ter beschikking stelt. Alle deelnemers ontvangen een attentie na afloop. 4 ---- REGIO WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 MEI 1988 en «ij? 4 De Waddinxveense zanger Sander Grimmelius temidden van de meiden groep Frizzle Sizzle. en steeg de post interest van 67 naar 71 miljoen. De kosten konden op het ni veau van 1986 worden gehandhaafd. Conform de statuten wordt het nettore sultaat toegevoegd aan de reserves. Het eigen vermogen steeg hiermede tot 261 miljoen ofwel 11,2 procent van het balanstotaal. In termen van solvabili- teitsverhoudingen behoort de CVB tot de sterkst gekapiliseerde banken van Nederland. A aan te wijzen als plaatsvervangend lid voor de heer J.A. Hielema in het alge meen bestuur van het Intergemeente- lijk Samenwerkingsorgaan Midden- J Holland. WADDINXVEEN - Zaterdag 28 mei zal in het kader van de 43ste Sportweek Waddinxveen in en rond het zwembad- complex aan de Sniepweg een kwart tri- I; athlon worden gehouden. Hieraan kun- nen maximaal 130 mensen meedoen. r De inschrijfkosten zijn vijf gulden per persoon. J -T)e organisatie is in handen van het Sport wee kcomi té, de Waddinxveense «1 Reddingsbrigade en de sportclub ”An- 3 tilope”. j De afstanden van deze triathlon zijn: 1000 meter zwemmen (in het binnen- bad), 42 km fietsen en 10 km lopen. I Er zal worden gestart in drie groepen van plm. 40 deelnemers/sters. De start- tijden zijn: groep 1 16.00 uur; groep 2 16.30 uur en groep 3 17.00. Ingeschreven kan worden bij Van Leeu wen Zuivelbedrijf, Kerkweg-Oost 169 (alleen in de winkel). Bij inschrijving ontvangt men nadere gegevens. WADDINXVEEN/BOSKOOP Rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht), de Henegouwerweg, de Nesse en de Noordkade vormen in het zuiden en j ‘i westen de begrenzing van het aardap- I pel- en tomatenteelt-verbodsgebied in en rond Boskoop. Door uitbreiding van de teelt van boom- kwekerijgewassen in Boskoop is het grondgebied, waarvoor een teeltverbod van aardappelen en tomaten geldt, uit- I gebreid. Aardappelmoeheid is een ziekte, ver oorzaakt door het aardappelcyste-aal- u tje, en wordt in de hele wereld aange- 1 merkt als een gevaarlijke ziekte. Zij kan zich vermeerderen op aardap pel- en tomatenplanten. Verspreiding I van besmetting (aardappelcysten) kan plaatsvinden door elke vorm van grond- verplaatsing, zoals bijvoorbeeld met werktuigen en planten die met hun on dergrondse delen worden geoogst. Aardappelmoeheid leidt regelmatig tot i problemen bij de export van teeltmate riaal. Voor de bestrijding van de aardappel moeheid en bescherming van de teelt van vermeerderingsmateriaal, zoals boomkwekerijplanten, bloembollen en eerstejaars plantuien, is een aantal wet telijke regels ingesteld. Zo geldt in het boomkwekerijcentrum Boskoop sinds 1953 een verbod voor het telen van aardappelen. In 1974 is dit verbod uitgebreid met een verbod voor de teelt van tomaten. Deze verboden hebben tot doel te voorkomen dat aard- ?appelmoeheid optreedt in het gebied, 1 zodat een onbelemmerde teelt en afzet j van boomkwekerijproducten kan wor- den gewaarborgd. tn verband met een uitbreiding van het J sierteeltgebied is het grondgebied, 1 waarvoor de teeltverboden voor aard- appelen en tomaten gelden, uitgebreid. In het speciaal gemaakte kaartje is het 1 gehele gebied, waar het verbod van i gracht is, aangegeven. Zij omvat delen van de gemeenten Waddinxveen, Bos- I koop, Hazerswoude en Reeuwijk, dat als. volgt is begrensd: vanaf hefbrug WADDINXVEEN - De 29-jarige mid denstander Henk C.J. de Bas van de Jan Dorrekenskade-Oost zal in de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad worden geïnstalleerd als lid van deze raad voor de PCW. Hij neemt als lid van de Hervormde Kiesvereni ging de plaats in van het vertrokken SGP-lid J. Neele. In verband met de beëindiging van het raadlidmaatschap door het PCW-frac- tielid J. Neele heeft de PCW-fractie het voorstel gedaan om H.C.J: de Bas aan te wijzen als vertegenwoordiger van de- ze fractie in diverse commissies en in het algemeen bestuur van het Intergemeen- tëlijk Samenwerkingsorgaan Midden- •-= Holland. Gelet op het vorenstaande en met in achtneming van de toetreding tot de raad van de heer H.C.J. de Bas, stellen B. en W. de raad voor de heer De Bas te benoemen tot lid van de commissie voor onderwijs- en personeelszaken; de com missie voor openbare werken en bedrij ven en sportzaken en de commissie voor volksgezondheid en milieuzaken. jevens stellen zij voor de heer De Bas S'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 19