l Plan voor een nieuw centraal koopcentrum Limaweg weer schoon ■MENSENE Markt: Vijf lang weekends Z/zvani oer loo Tussen ”de Passage” en de Gouwe Acht huisartsen reageren op berichtgeving: Deze week Lentefeest Zuidplas in PPC Zuidplas Nanny Vogelaar geen koopavond Trainingsdag fitnessdance Dorpstraat op 28 mei Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION OOK HUJIS-A AIN-HLJIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN harwa Eapijtservice Vergaderingen Niet juist Raadscommissie Studie Feiten Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn -in het nieuws- WADDINXVEEN - In opdracht van de winkeliersvereni ging Winkelcentrum Brug wordt in het diepste geheim ge werkt aan nieuwe plannen voor een koopcentrum in Wad- dinxveen. Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfwagens als Ster Garant Occasions met vestigingen in Gouda en Woerden. AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ^DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER verzekeringen - hypotheken Bö VERZEKERINGEN financieringen Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 0172'7-3'715 1 WOENSDAG 11 MEI 1988 43e JAARGANG - No. 2079 Het weghalen van de vervuildepuingrond aan de Limaweg. (Foto: Sjaak Noteboom). dinxveen 125.000- op tafel leggen. Geen enkele weerstand door BERT WOUDENBERG ,i VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS ook uw adres voor leasing Gedurende een viertal maanden in 1988 is de heer F.H. ASSCHEMAN te Gou da als controleur van de hondenbelas ting aangesteld. Met ingang van 1 augustus 1988 is de heer A.J.M. UPHOF te Den Haag be noemd tot directeur van de Prof. Kohn- stammschool voor MAVO. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 WADDINXVEEN - De acht Waddinxveense huisartsen beweren dat zij zich niet hebben verzet tegen de komst van een vrouwelijke huisarts. In reacties tegen journalisten, voor de microfoon van de RTW-radio en in een in dit Weekblad voor Waddinxveen geplaatste advertentie hebben ze zich daarentegen wèl afgezet tegen het ontstane beeld dat er moeilijkhe den en verschil van mening zouden zijn over het geslacht van de nieuwe huisarts. PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN 'VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING vervoerd naar de steenbrekerij ’’Ussel- kring” in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de grond zat lood, zink en koper. Op deze grond met zware metalen had de jeu de boulesvereniging Waddinxveen haar terrein, maar ze is inmiddels ver- quate achterwachtregeling, praktische ervaring met basispakket huisarts). Burg.van Reenensingel 49 Gouda Tel.01820-13955 Rietdekkersweg 2 Woerden Tel.03480-14216 WADDINXVEEN - Het winkelcen- Het bestuur van de winkeliersvereni ging Winkelcentrum Brug heeft vorige week vrijdag het college van B. en W. geschreven de plannen in een aantal raadscommissies te willen presenteren en toelichten. Bekend is al dat één van de commissies die van economische za ken en sociale zaken zal zijn op dinsdag avond 17 mei. De Brugwinkeliers hebben ingescha keld Laurens Winkelman Bouwmaat schappij te Rotterdam (ing. L.P.M. Winkelman), die zich eventueel kan be lasten met uitvoer van delen van het voorgestelde en/of het gehele plan voor een nieuw centraal koopcentrum tussen ”de Passage” en de Gouwe. eekblad voor Waddinxveen Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Waddinxveen een bericht gemaakt, dat echter een stuk vrijpostiger en absoluter op het telexnet verscheen dan de feite lijke en strakke tekst die was aangele verd. Terecht is deze berichtgeving later ingetrokken en hebben de media hun ei gen berichtgeving verzorgd. WADDINXVEEN - Het opruimen van de vervuilde puingrond aan de Lima weg, waar door de Grontmij. NV in De Bilt een nieuw regiokantoor zal worden neergezet, zit erop. In de afgelopen weken is zo’n 3200 vier kante meter vuile grond afgegraven en Met ingang van 15 juni 1988 is de heer J.H. VAN DER VEGT te Ter Aar be noemd tot onderwijskundig beleidsme dewerker, tevens plaatsvervangend chef van de afdeling Welzijn en Onder wijs ter gemeentesecretarie. Aan de heer C. DE LANG, medewer ker bij de dienst van openbare werken en bedrijven, is wegens gebruikmaking van de Regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding met ingang van 1 juli 1988 eervol ontslag verleend. De ramingen van de nog te maken kos ten van bouwrijpmaken zijn bijgesteld op prijsniveau 1988. Daar de vakken A i en F plus G nog moeten worden uitge- werkt, is voor deze vakken uitgegaan i van de normatieve gegevens. WADDINXVEEN - Komende vrijdag 13 mei is de eerste feestmarkt van de wekelijkse weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan. De volgende wordt op vrijdag 29 mei gehouden, ook weer van 11.30-18.00 uur. De marktbezoekers krijgen bij elke be stede vijf gulden een bon met nummer die bijna ieder uur kans geeft op mooie rette, viswater. - Tot slot nog dit: De acht mannelijke huisartsen in Waddinxveen beweren in de advertentie in het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag dat ”de voorkeur voor een vrouwelijke huis arts zoals deze in de profielschets wordt uitgesproken, geen enkele weerstand heeft opgeroepen”. Dat strookt niet met de schriftelijke samenvatting van het gesprek met de gemeente, hetgeen de bron was van het Weekblad-artikel. i In die samenvatting staat nadrukkelijk j dat de artsen het niet juist vinden dat de gemeente in dit opzicht een absolute I voorkeur (bij ge lij ke geschiktheid) voor i een vrouw blijkt te hebben. Deze be oordeling en andere beperkende voor- waarden (zoals brede ontwikkeling en Er zijn ook hele mooie andere weggeef- praktische ervaring met het basispakket prijzen. Als extra prijs wordt tijdens de van huisartsen) zouden de mogelijkhe den om écht een vrouw als negende huisarts te benoemen hebben beperkt als daarop zou zijn ingegaan. Terecht heeft de gemeente vastgehouden aan de oorspronkelijke tekst op dit essentiële punt. Wie en wet MAB Projectontwikkeling BV is, is al toegelicht in de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening van dinsdag 29 maart. Daarin werd aange geven waarom de gemeente voor MAB wil kiezen (gespecialiseerd bureau zon der ’’bouwpoot”, specifieke kennis) en werd afgesproken datv Waddinxveen een hoofdwinkelcentrum krijgt dat el ders nog niet bestaat en dat het gaat om een studieproject, waarbinnen diverse stedebouwkundige modellen tussen ”de Passage” en de spoorlijn Gouda-Al- phen aan den Rijn denkbaar zijn. Bij de Waddinxveen.. toneelgroep Maskerade gaat per 1 mei J.N. SEMEIJN (Zuidplaslaan 95) het secre tariaat overnemen van mevrouw T. Stadhouuders. De vereniging heeft per die datum ook een andere penning meester: C. Verkerk in plaats van me vrouw E. Verkerk. huisd naar een in te richten terrein aan de Alberdingk Thijmlaan. Voor het weghalen van de 4000 ton ver vuilde grond en 2200 kubieke meter puingrond moest de de gemeente Wad- ge van B. en W.unaniem mee in dat ”de dinxveen 125.000,- op tafel leggen. Passage” in westelijke richting zou wor den uitgebouwd tot een hoofdwinkel- De benodigde stedebouwkundige stu die wordt gemaakt door het bureau voor stedebouwkundig onderzoek en ontwerp Clignett Keijzer te Den Haag (ir. P M. Clignett en ir. M. Keij zer). r- HARWA TAPIJTSERVICE UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII f Zuldkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen L Statensingel 115 - Gouda X,Tel. 01820-15132 Aan de heer P. TAMERUS, opzichter plantsoenendienst van de dienst van openbare werken en bedrijven, is we gens gebruikmaking van de Regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding met ingang van 1 juni 1988 eervol ontslag verleend. WADDINXVEEN - In verband met Hemelvaartsdag is er deze week geen koopavond. De KNOV-afdeling Wad dinxveen (de middenstandsvereniging) heeft besloten de koopavond niet te ver schuiven naar vrijdag. Morgen - donderdag 12 mei - is alles ge sloten. Dit geldt ook voor de bibli otheek en het overdekte zwembad. Het huisvuil wordt een dag later opgehaald. de deuren naar het terras, radio en tv, open keuken met alle comfort, badka mer met zitbad, toilet, berging. De op pervlakte is 60 vierkante meter. Tot de faciliteiten behoort een verwarmd over dekt zwembad met kinderbad, tennis baan, mini-golf, sportveld, restaurant, kinderspeelplaats, hertenkamp,wasse- Aan de heer R. HEUVELMAN, mede werker ter gemeentesecretarie, afdeling Financiën, is op eigen verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 16 juni 1988. Hierdoor is het voor de Waddinxveense bevolking, die voor het eerst in de ge schiedenis mag gaan meepraten over de benoeming van een (negende) huisarts door de gemeente, een stuk moeilijker geworden een goed oordeel te vellen over de juistheid van het beweerde. Te meer daar nu een maand lang in het gemeentehuis alleen de voorlopige pro fielschets van de aan te trekken huis dokter ter inzage is gelegd met de vier door de acht huisartsen gewenste vier overgenomen aanvullingen (full-time dienstverband, lid van het KNMG, ade- - Uit de vorige week dinsdagavond ge houden openbare vergadering van de raadscommissie voor de volksgezond heid en milieuzaken, voorgezeten door wethouder K.W.Th. van Soest (VVD), bleek na vragen van mevrouw J.B. Bon- sel-Snelleman (PvdA), W.L.J. de Wit (D’66) en vanaf de publieke tribune het Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een studie voor een plan van een centraal koopcentrum in Waddinx veen, waarin ook het winkelcentrum Brug is opgenomen. Deze studie gaat duidelijk een andere (oostelijke) rich ting op dan waartoe de gemeenteraad in zijn vergadering van woensdag 23 sep tember 1987 heeft besloten. Acht maanden geleden stemden de raadsleden er op voorstel van het colle- prijzen. De trekkingen zijn om 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.30 uur. De hoofdprijs is ieder uur een lang week einde in het bungalowpark Bavelds Dennen in Denekamp, het groene hart van het aloude Twentse landschap. Op maandagavond 16 mei zullen in een besloten vergadering in café-restaurant- hotel De Unie aan de Kerkweg-Oost de leden van het winkelcentrum Brug wor den ingelicht. Zo ’n avond wordt op woensdagavond 18 mei in Partyhome aan de Passage gehouden voor het be stuur en de leden van de KNOV-afde- ling Waddinxveen, zo zijn de plannen. Dit zijn de feiten: - In de voorlopige gemeentelijke pro fielschets van de negende Wadddinx- veense huisarts staat letterlijk: ’’Gelet op het feit, dat er in Waddinxveen geen vrouwelijke huisarts aanwezig is, gaat de duidelijke voorkeur - bij gelijke ge schiktheid - hier naar uit”. Deze tekst stond opnieuw integraal in het Week blad voor Waddinxveen van vorige week. - Van het door de gemeente Waddinx veen met een vertegenwoordiging van de plaatselijke huisartsen (Th.G. Blom, P.J.E. van der Linde, P.C.W. Hertogh) gevoerde gesprek op 6 april 1988 is door de chef van de afdeling Sociale Zaken, R.A.C. Vunderink, een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting, die elders in het Weekblad voor Waddinxveen volledig staat afgedrukt, bevat de zin snede: ”Als reaktie op de voorlopige profielschets wordt (door de artsen) tot slot medegedeeld, dat het niet juist wordt geacht om een absolute voorkeur (voor een vrouw) te stellen, doch dat eerder dient te worden uitgegaan van een brede ontwikkeling respectievelijk uitoefening van de functie”. Bovendien meldt de samenvatting dat de aanwezi ge huisartsen de brieven van de ’’laat ste” 15 geselecteerde kandidaten zou den willen inzien en dat ze aan de 5 op geroepen kandidaten desgewenst nog enkele reserves zouden willen toevoe gen. Weekblad voor Waddinxveen dat de ge meente niet was ingegaan op de stelling van de huisartsen dat het niet juist was om een absolute voorkeur (voor een vrouw) te stellen. Ook inzage in sollici tatiebrieven werd afgewezen, tenzij daarvoor een procedure zou bestaan, hetgeen voorgelegd zou gaan worden aan de bij de benoeming betrokken Re gionale Vestigingscommissie Huisart sen. Van de RVH maakt trouwens ook een (niet-Waddinxveense) arts deel uit. Derhalve heeft de gemeente Waddinx veen ”de poot stijf gehouden” door de opmerkingen en verzoeken ovdr de ab solute voorkeur voor een vrouwelijke huisarts en het kunnen inzien van brie ven van solliciterende huisartsen naast zich neer te leggen en dus te negeren. In de raadscommissie voor de volksge zondheid en milieuzaken kregen B. en W. van de commissieleden unanieme steun voor deze opvatting. - Van de opvattingen in Waddinxveen over het benoemen van een vrouwelijke huisarts heeft de ANP-correspondent in centrum. De versterking van de winkel functie in het hart van Waddinxveen zou gepaard kunnen gaan met de sloop van de gereformeerde Kruiskerk (ziet het CDA overigens niet zo zitten), het wegbestemmen van Het Trefpunt en het Groene Kruis-gebouw en wellicht het amoveren van een aantal woningen. De intentieverklaring met MAB komt waarschijnlijk aan de orde in de ge meenteraadsvergadering van woensdag 22 j uniTevoren zal er nog over worden gesproken in de raadscommissie voor economische zaken en sociale zaken en voor de ruimtelijke ordening, woning bouw en bedrijfsterreinen. De vraag is echter of dit allemaal nog zal lukken. Omdat het in de bedoeling van het Waddinxveense gemeentebestuur ligt om binnenkort een intentieverklaring te tekenen met MAB Projectontwikkeling BV inzake de ontwikkeling en realisatie van de winkeluitbreiding van ”de Passa ge” grijpen de middenstanders en za kenlieden aan de voet van de hefbrug over de Gouwe nog één kans aan om te pleiten voor een koopcentrum tussen het beoogde hoofdwinkelcentrum en de oevers van de Gouwe. Aan mevrouw T. TERPSTRA- BRUINSMA, schoonmaakster van de Leon van Gelderschool, is wegens ge bruikmaking van de Regeling Vrijwilli ge Vervroegde Uittreding met ingang van 1 juli 1988 eervol ontslag verleend. Dit is een bungalow in Bavelds Dennen in Denekamp, waar één van de vijf langweekens kunnen worden gehouden die op de vrijdag te houden eerste feestmarkt van de Waddinxveense weekmarkt zullen worden verloot. WADDINXVEEN - De gemeente heeft een nieuwe exploitatieopzet ge maakt voor het bestemmingsplan Zuid plas 1980. Tot en met mei zijn de laatste uitgaven verwerkt. De prijzen voor woningwetwoningen en premie-woningen zijn gehandhaafd op respectievelijk 16.980,- en 26.000,- voor kavels van plm. 5,40 m breed. De prijzen voor vrije sector bouwgrond liggen - afhankelijk van de situering - tussen 200,- en 250,- per m2 exclusief btw. De totale kosten evenals de totale inkomsten zijn geraamd op 59.838.000,-. WADDINXVEEN - De Waddinx veense Nanny Vogelaar houdt zater dagmiddag 14 mei van 13.00-16.30 uur in het clubgebouw aan de J.W. Friso- weg een speciale trainingsdag voor kin deren van 9-15 jaar. Haar Nanny Aerobic Fitness Dance biedt een boeiende middag met als on derdelen: houding verbeteren, condi- tieopbouw, theorie, bewust maken van bewegingen, training en fitnessdance. De kosten voor deze drie en een half uur zijn 35,- per persoon. Volgens haar is jong geleerd oud gedaan op hèt gebied van lichaamsgebruik. WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 18 mei wordt in de openbare vergadering van de Kleine commissie voor gemeentelijke plannen van de Pro vinciale Planologische Commissie (PPC) de tweede herziening van het Waddinxveense bestemmingsplan Zuidplas behandeld. trekking om 17.30 uur een tuinmeubel- set verloot. De langweekends in Ba velds Dennen in Denekamp kunnen bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV trum Dorpstraat houdt in de Dorpstraat worden geboekt en duren van vrijdag- op zaterdag 28 mei een lentefeest. middag 15.00 uur tot maandagmorgen Dit lentefeest op de laatste zaterdag in 11.00 uur. mei is inmiddels uitgegroeid in een jaar- De accommodatie omvat een bungalow lijkse traditie. Voor het lentefeest zal de met 3 slaapkamers (2-6 personen), Dorpstraat tussen Kleikade en Beetho- woonkamer met zithoek en openslaan- venlaan worden afgesloten. tegen vrouwelijke arts” AFf*.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1