GEMEENTE WADDINXVEEN Met vaart van 91 km door Waddinxveen bourne drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen De Waddinxveense huisartsen. VERGADERINGEN COLLECTEVERGUNNING RECREA TIESCHAP BOSPARK JONGE ENTHOUSIASTE MEDEWERKSTER Valse snip Opgevoerd Rood licht HINDERWET Diefstal Fietsen Doorgereden SLUITING DIENSTEN WIJZIGING HUISVUILOPHAALDIENST OPROEP VAKATURE COMMISSIE SOCIAAL CULTUREEL WERK SPREEKUREN Diefstal caravan Gesignaleerde Gestolen auto Onder invloed Aangehouden Winkeldiefstal ZWEMPROGRAMMA MEIVAKANTIE VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Vrouwen overlopen Onder invloed I i BIJEENKOMST ANTI-APARTHEIDSBELEID TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN I r-±enmAuto-inbraken (Advertentie) Het Weekblad voor Waddinxveen van 4 mei j.l. opent met een artikel onder de kop: ’’Gemeente negeert wen sen huisartsen”. 01820-15767 01727-4044 01828-17613 01820-28011 In dit artikel wordt de indruk gewekt dat er in de bespre king tussen de gemeente en de plaatselijke huisartsen over de vestiging van een negende huisarts nogal wat moeilijkheden zijn gerezen, maar dat de gemeente de poot stijf gehouden heeft. Onzin. De bespreking was van beide zijden opbou wend. Er waren punten van overleg, maar geen strijd punten. Het genoemde artikel suggereert dat de Waddinxveen se huisartsen zich zouden hebben verzet tegen de komst van een vrouwelijke collega. De voorlopige profielschets, zoals deze door de ge meente na inspraak van de diverse groeperingen is op gesteld, wordt volledig door de huisartsen onderschre ven. De voorkeur voor een vrouwelijke huisarts, zoals deze in de profielschets wordt uitgesproken, heeft bij de huisartsen geen enkele weerstand opgeroepen. De hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinx veen heeft tevens een bericht van deze strekking via het A.N.P. in de landelijke pers gebracht. In dit bericht voor het A.N.P. stond letterlijk: ’’Wad dinxveense huisartsen huiverig voor vrouwelijke colle ga. De acht mannelijke huisartsen in Waddinxveen zit ten ermee in hun maag dat de gemeente hun gelederen wil versterken met een vrouwelijke collega”. Op zijn zachtst gezegd een staaltje van journalistieke onzorgvuldigheid. Na contact met de gemeente en de huisartsen heeft het A.N.P. het bericht wegens onjuistheid ingetrokken. Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 MEI 1988 Hb 01820-16066 010-362244 9 Bredeweg23 Milieudienst Midden-Holland, nr. 3964/88 (A) en 4192/88 (B). WADDINXVEEN, 11 mei 1988 telefoon 01828-13655. die warm loopt voorde verkoop en zich daarbij realiseert, dat erin een drogisterij/parfumerie méér gevraagd wordt, dan alleen maar aardig zijn. Vakkennis kun je leren! Spreekt deze advertentie je aan en ben je Vissen in het Gouwebos Als u eens gezellig in het Gouwebos wilt vissen, dan kan dat, ook als u geen lid bent van een Hengelsportvereniging. U kunt dan bij J. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-Ieden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Commissie voor Kunst en Cultuur op maandag 16 mei 1988, aanvang 20.30 uur, in het gemeentehuis. De belangrijkste taken zijn: - het bevorderen van het club- en buurthuiswerk; - het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk; - het uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de gemeente lijke accommodaties; - het uitvoeren van het inhoudelijk werkgeverschap; - het verdelen van de financiële middelen op grond van de goedge keurde aktiviteitenplannen. In de commissie is wegens het vertrek van een der leden een vakatu- re ontstaan. Belangstellenden worden opgeroepen in deze vakature te voor zien. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een zodanige kennis van en affiniteit met het sociaal cultureel werk hebben dat verwacht mag worden dat een wezenlijke bijdrage tot het werk van de com missie geleverd kan worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie de heer J.H. Eling (toestel 272). De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 12 mei tot 12 juni 1988 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Be drijven, afd. Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavon den gedurende drie uren. A. Mevrouw M.J.C. Versloot, Kerkweg Oost 226, HA WAD DINXVEEN om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het op richten en in werking hebben van een wassalon op het perceel Kerkweg Oost 169; Twee andere ’’bromfietsen” bleken mo torfietsen te zijn, daar beide ongeveer 70 cc inhoud hadden. De bestuurders werden verbaliseerd. Eén van onze medewerksters gaat ons per augustus a.s. verlaten. Wij zoeken in haarplaats een wo 11-5-88 06.45 - 09.30 uur vrijzwemmen 09.30 - 11.30 uur volwassenen 11.30- 13.00 uur ouderen kind* 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen* 15.45 - 17.15 uur ouder en kind* 21.00 - 22.30 uur volwassenen do 12-5-88 HEMELVAARTSDAG GESLOTEN Bloemendaalseweg 13 het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een woonhuis het gedeeltelijk veranderen en vergroten van bedrijfsruimte en kantoor Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08-.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. vrij 13-5-88 06.45 -11.00 uur vrijzwemmen 11.00- 13.00 uur ouder en kind 13.30 - 15.30 uur vrijzwemmen 16.00 - 17.30 uur ouder en kind 17.30 - 19.00 uur vrijzwemmen za 14-5-88 10.00 - 13.00 uur ouder en kind 13.15 -15.15 uur vrijzwemmen zo 15-5-88 10.00 - 12.00 uur ouder en kind 12.00 - 14.00 uur vrijzwemmen 14433 14433 12222 01820-24255 13000 13000 Wederom dook een valse snip op in Waddinxveen. Bij een bank werd geld aangeboden, waartussen het vals bank biljet zat. Onderzoek naar de herkomst van het biljet in gaande. De afgelopen week werden 4 bromfiet sen voor nader onderzoek uit het ver keer gehaald. Twee van deze voertui gen bleken zwaar te zijn opgevoerd. Bij een kleine controle werden 4 brom fietsers en 8 fietsers bekeurd, daar zij het rode verkeerslicht nabij de hefbrug negeerden. Terinzagelegging aanvragen en stukken Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aan vragen zijn ontvangen: Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, De secretaris, De burgemeester, J. MEULEMAN. VAN DER LINDEN. Overdag is ingebroken/ingeslopen in Aangifte van diefstal van onderstaande Op 29 april omstreeks 14.14 uur werd AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een woonhuis met carport het gedeeltelijk veranderen van een woon- Op donderdag 12 mei 1988 (Hemelvaartsdag) zijn alle gemeentelij ke diensten voor het publiek gesloten. Op donderdag 12 mei 1988 (Hemelvaarstdag) wordt géén huisvuil opgehaald. Het huisvuil wordt, in plaats van die dag op vrijdag 13 mei 1988 op gehaald. Het huisvuil van Tweede Pinksterdag (maandag 23 mei 1988) wordt op dinsdag 24 mei 1988 opgehaald. De commissie Sociaal Cultureel Werk is een commissie die een aan tal bevoegdheden van de raad gedelegeerd gekregen heeft op het gebied van het sociaal cultureel werk. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 20 mei 1988 van 10.00- 12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: gaat niet door. In de nacht werd van een bedrijfsterrein aan de Dorpstraat een caravan ter waar de van 16.000,- ontvreemd. In ver band hiermee op verzoek van de Wad dinxveense recherche een 49-jarige in woner van Den Bosch aangehouden en verhoord. Hij heeft overigens ontkend iets met de diefstal te maken te hebben. Bij een verkeerscontrole op de Hene- gouwerweg werd een in Portugal wo nende Nederlander aangehouden, om dat hij gesignaleerd bleek te staan. Na betaling van de geldboete kon hij zijn weg vervolgen. Bij het Mevr. Kuijpers Rietbergplant- soen werd een grijze Ford Escort aange troffen. De auto werd inbeslaggenomen en naar het politiebureau afgevoerd, daar de auto op 11 april was ontvreemd in Alblasserdam. kweg-Oost wejd door twee mannen en een vrouw een videorecorder ont vreemd. De mannen hielden de verko per aan de praat, terwijl de vrouw zo goed als zeker in die tijd de recorder on- Er is een 39-jarige inwoner van Papend- recht in Waddinxveen van de weg ge haald omdat hij onder invloed verkeer deVan hem werd een bloedproef geno men. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en kon zijn weg richting Papendrecht per taxi vervolgen. Op Koninginnedag raakte omstreeks 20.00 uur eem automobilist van de weg. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de bestuurder te zijn gevlogen. Vlak bij de plaats van het ongeval kon hij echter in zijn woning worden aangehouden en naar het politiebureau aan de Mozart- laan worden overgebracht. Daar de bestuurder alcohol had genut tigd werd van hem een bloedproef afge nomen. Bij het ongeval werd zijn auto rondom beschadigd. Zowel hij als de in zittende bleven ongedeerd. Hoogendoorn Zn. B.V. ’’Hoodie”, Brederolaan 10 in Waddinx veen, Dierenspeciaalzaak K. Koning, Voorkade 30 in Boskoop en bij de boswachter een dagvergunningkopen voor 2,00. Dan magu onder bepaalde voorwaarden in het middengebied van het Gouwe bos de gehele dag vissen. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten In de nacht werden in samenwerking met de Spoorwegpolitie twee Boskoop- se jongens aangehouden. Er bleek een veiligheidshamer te zijn ontvreemd. Eén van de jongens bleek in het bezit van een ploertendoder, welke werd in beslaggenomen. Afhandeling geschiedt door de spoorwegpolitie. B. de directie van Rijnland Offset, Westbuurtstraat 2, 2841 XG MOORDRECHT om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een offset-drukkerij op het perceel Maarten Schoutenstraat, (industrieterein Van Schaik Berghuis). Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kan een hoorzitting worden gehou den (tel. 01820 - 28011, tst. 223). De afgelopen week werden bij de Spar aan de Passage een 13-jarige Waddinx veense jongen en een 15-jarig meisje aangehouden wegens diefstal uit de winkel. Na verhoor werden zij door de politie aan de ouders overgegeven. Bij Verzijl Sport aan de Passage werden twee Hagenaars (33 en 29 jaar) op he terdaad betrapt bij diefstal van een trai ningspak. Beiden bleken bekenden van de politie en waren reeds tientallen ke ren betrapt bij winkeldiefstallen. We derom werd tegen deze mannen proces verbaal opgemaakt. der haar jas moet hebben verborgen. Bij een inbraak aan de W. de Zwijger- laan werd een achterdeur geforceerd. De inbraak moet ’s middags hebben plaatsgevonden. Ontvreemd werden 10 girobetaalkaarten, sieraden en 685,- aan geld. Bij het garagebedrijf aan de Piasweg een Waddinxveense vrouw op de Schie- werden 3 vlaggen gestolen. De touwen landweg nabij de Oostpolderweg aan- gereden door een blauwe bestelbus. Deze bus was voorzien van rode en blauwe plakkaten aan de achterzijde. De vrouw werd van achteren. Meteen nadat de vrouw was bestuurder door. Zij liep licht letsel op aan een arm en een been. Getuigen Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: BOUWPERCEEL: Woubrechterf 65 Koningin Wilhelminasingel 32 huis, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak staande in de W. de Rijkelaan en aan de Oostpolderweg, werden respectievelijk het embleem en de 4 wieldoppen ge demonteerd en meegenomen. Twee vrouwen zijn door bewoners van een pand aan de Henegouwerweg over lopen. Eén van de vrouwen bevond zich op de bovenverdieping. Zij konden geen aannemelijke verklaring voor deze insluiping in de woning geven. De vrouwen (beiden 23 jaar), wonend te Utrecht en Capelle aan den IJssel, werden ingesloten en zijn twee dagen later geleid voor de officier van Justitie te Rotterdam. Beide vrouwen waren bekenden van de politie. Eén van hen was reeds tientallen keren op heterdaad betrapt bij diefstal via braak en inslui ping in woningen. In het weekend werden wederom twee Waddinxveners aangehouden en be keurd wegens het rijden onder invloted van alcohol. Eén van hen kon zich am per staande houden. Eén van hen weigerde de blaasproef, doch nadat hem was medegedeeld wat de mogelijke consequenties konden zijn, werd alsnog de bloedproef (overi gens door beiden) ondergaan. I I Een ieder die daarvoor belangstelling heeft en een bijdrage wil le veren aan de gedachtenvorming wordt van harte uitgenodigd aan wezig te zijn. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft op diverse plaatsen (Groensvoerde, Noordeinde, K.W.-singel) snelheidscontroles gehouden. In totaal 43 overtredingen werden hierbij geconstateerd. De overtredingen varieerden van 60 tot 91 km uur binnen de bebouwde kom. Er zullen meerdere controles worden gehouden. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingediend op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ont- werp-beschikking in te dienen. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Vereniging AVO-Nederland vergunning verleend voor een collecte in de periode van 16 mei tot en met 22 mei 1988. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Op dinsdag 17 mei a.s. vindt om 20.06 uur in de raadzaal van het ge meentehuis een bijeenkomst plaats over het anti-apartheidsbeleid. Deze bijeenkomst is een gevolg van het feit dat de gemeenteraad al enige tijd een beleid voert op het terrein van anti-apartheid. Voor de bijeenkomst is een aantal organisaties uitgenodigd, waarvan be kend is dat men in dit onderwerp geïnteresseerd is. De bijeenkomst staat onder voorzitterschap van wethouder Kraaijestein. Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 20 mei a.s. bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Aan de orde komen: - afstemming van voorgenomen aktiviteiten; - ontwikkeling van projekten op langere termijn; - gedachtenwisseling over een structuur voor uitwerking van een en ander. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Gemeenteraad op woensdag 18 mei 1988, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Spreekrecht. - Installatie tot raadslid van de heer H.C.J. de Bas. - Voorstel tot tweede wijziging van de ’’Verordening Gevaarlijke Stoffen”. - Voorstel inzake garantie geldlening Woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” voor de bouw van 70 gestapelde woningen in de wijk Zuidplas. - Voorstel tot vaststelling van de Verordening betreffende de han deling van aanvragen om uitkering en de behandeling van be zwaarschriften ingevolge de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (I.O.A.W.) - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor verbouw en uitbreiding van de Eben Haëzerschool. - Voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van het Gemeenschap pelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken in een structuur- N.V. - Voorstel inzake overdracht Van grond voor scholenbouw in Wijk Zuidplas. - Voorstel tot het beschikbaarstellen van aanvullende kredieten voor diverse bestemmingsplannen. - Voorstel tot vaststelling van de per 1 januari 1988 bijgestelde ex- ploitatie-opzet voor het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980”. - Voorstel tot benoeming van een lid in diverse commissies als be doeld in artikél 62, lid 2, van de gemeentewet en in het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Saménwerkingsorgaan Mid- den-Holland. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijvqn Commissie voor Economische- en Sociale Zaken op dinsdag 17 mei 1988, aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Enquête bij bedrijven in Waddinxveen. - Invulling Winkelcentrum Zuidplas. - Verordening betreffende de behandeling van aanvragen om uit kering en de behandeling van bezwaarschriften ingevolge de I.O.A.W. - Uitbreiding Passage. - Wat verder ter tafel komt. fiets, merk Batavus Cambridge; Sparta herenfiets; zilvergrijze herenfiets, sportmodel, merk Pon, framenummer WKM 015712A; zwarte herenfiets, Ga zelle. Gevonden werden een groene dames fiets, merk President, handelaars plaatje ’’Cappendijk”; grijze heren fiets, Empo, framenummer 714558; roodbruine herenfiets, Rotary. Daarnaast werden de afgelopen week 5 fietsen en 1 bromfiets teruggevonden, I die dank zij de postcode bij de eigena- ren konden worden teruggebracht. 1 een hoekwoning aan de Prunusstraat. Het gehele huis bleek te zijn doorzocht. Niet bekend of er iets is ontvreemd. Tussen 08.00 uur en 18.30 uur werd uit een woning aan de Mozartlaan een hoe- I veelheid sieraden van 2.500,- wegge- i nomen. De bewoonster had verzuimd de achterdeur van de woning af te slui- I ten. Uit de radio- en tv zaak aan de Ker- 17 jaar, bel dan vrijdag of za terdag a. s. werden doorgesneden. Ingebroken is ook aan de leplaan. Via de achterzijde werd toegang tot de wo ning verschaft. Uit de woonkamer wordt 200,- vermist. gevallen, reed de Ongewenst bezoek werd gebracht aan een woning aan de Bilderdijklaan. De i achterdeur werd geforceerd. Wat er is worden verzocht met de politie contact ontvreemd is niet precies bekend. op te nemen. Tel. 01828-13688. Aangifte werd gedaan van diefstal nabij de bouwplaats in de Zuidplas. Van een in aanbouw zijnde woning werd de voordeur gedemonteerd en meegeno men. Er is ingebroken in 5 auto’s. De auto’s stonden geparkeerd aan de Pr. Bern- hardstraat, de Omloop, Heemraadweg, nabij De Bonkelaar en de Jan Dorre- kenskade. Ontvreemd werden 5 auto- radio-cassetterecorders. In enkele ge vallen bleken de autoruiten te zijn ge forceerd. Van twee andere auto’s, geparkeerd zilvergrijze

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3