Bussluis vindt aftrek Raadsleden bezoeken Petteplas Rabobank CS K DANSAVOND LUILAKKERS 20% Verbakel mode DONDERDAG. EEN DAG LANG LUILEKKERLAND VOOR WAKKERE j Nieuwsblad Onafhankelijk Ook voor de Sniepweg zo’n voorziening RABOBANK TE WADDINXVEEN r Inschrijven seniorenreis nog mogelijk ALGEMENE VERGADERING VAN DE Tijdens gespannen vergadering van raadscommissie OOK HLIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Prijswinnaars KEURINGSSTATION llarwa Eapijtservice Tweede Pinksterdag SX’1 L heren-, kindermode en La Lingerie!! guldens voordeel voor uitgeslapen Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 DANSSCHOLEN Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Hiermede maken wij onze relaties erop attent dat onze kantoren aan de Burgemeester Colijnstraat en Puttelaan op vrijdag 27 mei a.s. vanaf 12.30 uur gesloten zullen zijn. De avondzitting wordt verplaatst naar donderdag 26 mei a.s. De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hen gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabobank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt persoonlijke leningen doorlopend krediet financiële lease bedrijfskrediet hypotheken LUILAKAANBIEDING Zaterdag 21 mei 20% korting tussen 7.00 en 9.00 uur op al onze artikelen Coöperatieve Raiffeisenbank „BOSKOOP” B A. Rietkragen AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 wMisscr vu. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR [o Steun Spreekrecht Verzet Zo’n voordeeltje wilt u toch niet mislopen..? Wees er op tijd bij, want het gaat storm lopen bij Verbakel Mode! U kunt bij ons terecht van 9.00 tot 21.00 (tussen 12.30-13.30 en 18.00- 19.00 uur sluiten we een uurtje). Alleen op donderdag 19 mei bij Verbakel Mode: Elke donderdag koopavond. 1 Zuidkade 6, Waddinxveen Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank „Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 31 mei 1988 om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg- Oost 161 te Waddinxveen Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Verslag 1987 Vervulling vakatures leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1987 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur. VAN DER LOO VERZEKERINGEN Goed nieuws voor Luilakkers die vast van plan zijn een gat in hun vrije zaterdag te gaan G"v'| slapen..! Verbakel Mode geeft donderdagG 19 mei één hele dag lang 20% korting op alleN kollekties dames-, neren-, kindermoae en La Lingerie. Wrijf even uw ogen uit, want u leest 't inderdaad goed: 20% Luilakkorting op alle dames-f r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER S eekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2080 insprekers mond ■Sr 0 Rabobank O I VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Wethouder snoert HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. 01828-15594 - EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 De bussluis die voorlopig in de Usermanweg bij de Zuidplaslaan gehandhaafd zal worden en waarvan wordt overwogen die ook in de Sniepweg bij de Bomenwijk aan te brengen. (Foto: Sjaak Noteboom). zal voorlopig nog worden gehandhaafd. De mogelijkheid bestaat dat ook de k Behang- en schildersbedrijf In de raadscommissie heeft J. Havenaar (PCW) al aandacht gevraagd voor het Dorpstraat 80 - 2742 AK Waddinxveen Telefoon 01828-17596 HET ADRES VOOR AUTOLAKKEN °o\ ez/ 'o WOENSDAG 18 MEI 1988 De PvdA-wethouder had in een lange inleiding aangegeven welke tijd en aan dacht wel niet was besteed aan de keuze om de Passage in het westen te gaan uit breiden en om te komen tot een inten tieverklaring met MAB Projectontwik keling BV. Die werkwijze heeft steeds kunnen rekenen op de unanieme steun van de gemeenteraad. Ook het Overle gorgaan Werkgelegenheid Waddinx veen en de KNOV-afdeling Waddinx- Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van groente- en fruitspecialist P. van Gorkum in Wad dinxveen (Kanaalstraat en Koningin Wilhelminaplein) en in Boskoop is een kleurwedstrijd voor kinderen gehou den. Dezer dagen is uitgemaakt welke meis jes en jongens in de prijzen zijn geval len. Deze kunnen vanaf donderdag in de zaak aan de Kanaalstraat in Wad dinxveen worden afgehaald. De prijswinnaars zijn: Hannah van Pruissen (3 jaar, extra prijs), Eddy Bos (4 jaar), Tanja Uitbeijerse (5 jaar), Ma rion van Ham (6 jaar), Mirella Roor (7 jaar), Christian den Duik (8 jaar), Den nis de Bruin (9 jaar), Carlien Meijer (Boskoop, 9 jaar), Linda Vermeulen (10 jaar), Peter Graafland (11 jaar) en Natasja Benschop (Boskoop, 12 jaar). veen droegen hieraan hun steentje bij. ’■'De plannen voor een nieuw koopcen trum hebben B. en W. voor kennisge ving aangenomen. De discussie over het bouwen in een andere richting dan de westelijke is gesloten. In het belang van de middenstand, de winkeliers en het te maken winkelhart moeten we doorgaan op de ingeslagen weg”, aldus drs. Kraai- jestein. de Bas en kandidaat-gemeenteraadslid H.C.J. de Bas (PCW) werden door de commissievoorzitter steeds onderbro ken als zij naar zijn mening toch pro beerden in te gaan om de nieuwe koop- centrumplannen, die deze week zijn ge presenteerd. Van het spreekrecht in de commissie vergadering mocht alleen gebruik wor den gemaakt als het te maken had met het agendapunt over de door de ge meente te tekenen intentieverklaring met MAB Projectontwikkeling BV om uit te gaan zoeken op welke wijze pre cies de Passage in westelijke richting kan worden uitgebouwd tot een aan trekkelijk hoofdwinkelcentrum, dat Waddinxveen zo ontbeert. WADDINXVEEN - Om sluipverkeer tegen te gaan in de Usermanweg bij de Zuidplaslaan voorzien van een bussluis, zodat alleen lijnbusdiensten van West- nederland er door kunnen. Deze bus- WADDINXVEEN - Onder voorzitterschap van CDA-wethouder P.F.J. van Schie gaat de raadcommissie vooropenbare werken en -bedrijven een werkbezoekje brengen aan de Petteplas. J Omdat het niet goed mogelijk bleek door de houding van wethouder drs. WADDINXVEEN - Na de drie insch- rijvingsdagen in het Anne Frank-cen- trum en in Huize Souburgh hebben de Waddinxveense ouderen deze en vol gende week alleen nog de mogelijkheid zich bij reis- en passagebureau Van Gin- kel BV in het winkelcentrum de Passage te laten inschrijven voor de jaarlijkse seniorenreis. Deze reis van het Comité Seniorenreis Waddinxveen, waarvan onder meer de heer A.G.M. van Ginkel deel uitmaakt, wordt gehouden op woensdag 1 juni en voert naar Rotterdam en Den Haag. Zo tegen de 200 ouderen hebben zich al aangemeld voor de reis waaraan tegen betaling van 40,- per persoon kan wor den deelgenomen. Het reisdoel lijkt heel bekend, maar is heel bijzonder om dat iedereen versteld zal staan hoe on bekend zoveel mooie en interessante plekjes dicht bij huis zijn. Het diner wordt ’s avonds gebruikt in het parkrestaurant van Avifauna in Al phen aan den Rijn. In de raadscommissie tekende PCW- raadslid J. van Wijk het meeste verzet aan. Hoewel ook hij niet wilde dat ge nomen beslissingen de grond in zouden worden geboord wilde hij wel luisteren naar de insprekers. ”U hebt ze niet de les te lezen”, zei hij tegen de commissie voorzitter. ”U kan en mag niet zeggen: U was te laat, u bent te laat, de groeten! In de gemoede vraag ik mij af waarom we niet mogen luisteren naar onze win keliers. Dat begrijp ik niet. Ik vind het niet passend om mensen niet te laten spreken over hun belangen. Misschien brengen ze wel iets beters naar voren”. Wethouder Kraaijestein: "De fase van nieuwe plannen indienen is voorbij. De discussie over de richting van de uitbrei ding van de Passage is geweest. De overheid wordt ongeloofwaardig om op gemaakte democratische keuzes terug te komen. Bovendien heeft ook de mid denstand haast om Waddinxveen aan een echt koopcentrum te helpen”. PROJECT en fep WONINGSTOFFERING Z TAPUT VINYL ‘GORDIJNEN ‘VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING Sniepweg bij de Bomenwijk wordt voorzien van een bussluis om het doorg- zoals een omhoog te brengen Citroen, aande verkeer te dwingen de Dreef als route te kiezen. Over deze en andere verkeersmaatregelen elders meer in dit WADDINXVEEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein heeft in de dinsdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor econ omische- en sociale zaken vertegenwoordigers van de winkeliersvereni ging Brug consequent verboden het woord te voeren over een nieuw plan voor een centraal koopcentrum, dat van ”de Passage” en het Brugcen- trum een logisch, natuurlijk en samenhangend geheel moet maken met een aaneengesloten winkel- en wandelgebied tussen Stationsplein en Gouwe. sluis, die overigens geen obstakel blijkt te zijn voor sommige personenauto’s handhaven van de rietkragen, terwijl M. Boere (PvdA) het parkeren op het gras ter sprake bracht. Overigens moet de socialist niet zoveel hebben van het uitdunnen van de beplanting aan de noordkant. Tegenstander is het PvdA-lid van de aanleg van een "knuffelpad”, waarovpr wordt gesproken in het rapport dat een stagiaire heeft gemaakt over de groene toekomst van de Petteplas. In de raads vergadering dacht W.L.J. de Wit (D'66) dat er sprake was van een typefout. Zijn gedachten gingen namelijk uit naar een "knuffelpad”. Aandacht voor de parkeersituatie bij de Petteplas en voor de parkeervakken werd respectievelijk gevraagd door de commissieleden J. van den Berg (VVD) en G. van den Berg (CDA). J l NIEUWENHUUZEN VISSER Bouwer ing. L.P.M. Winkelman van Laurens Winkelman Bouwmaatschap pij in Rotterdam, voorzitter J.A.M. Linderhof van de winkeliersvereniging Brug, oud-middenstandsvoorzitter C. Een voorstel van B. en W. in de laatste gemeenteraadsvergadering om een kre diet beschikbaar te stellen om de noord kant van de veenpias (bij de Kerkweg- West) aan te pakken door het uitdun nen van de dichte beplanting daar werd al voor deze nadere studie aangehou den. De raadsleden voelen er namelijk niet veel voor om op de oevers van de Pette plas aan de slag te gaan, terwijl er nog geen overeenstemming is over een to taalplan, dat onder meer ook voorziet in het opknappen van het trapveldje aan de zuidkant bij de Bomenwijk. Vogellaan 22,Boskoop. Tel. 01727-3715 i- HARWA TAPUTSERVICE J.A.M. Linderhof, voorzitter van de winkeliersvereniging Brug en di recteur van Modehuis Verbakel BV. (Foto: Sjaak Noteboom). Kraaijestein, die hij eerder op de dag had doorgesproken met het college van B.enW de nieuwe plannen toe te lich ten bij het agendapunt over de intentie verklaring en tijdens de rondvraag zal vanavond - woensdag 19 mei - het spreekrecht aan het begin van de ge meenteraadsvergadering daarvoor wor den gebruikt. Zowel leden van de raadscommissie voor economische- en sociale zaken als het aanwezige publiek hebben met ver bazing kennis genomen van de gang van zaken in de vergadering van dinsdag avond, omdat van een gebruikelijke ontspannenheid geen sprake meer was. Wethouders drs. Kraaijestein was dui delijk geïrriteerd door de hardnekkige aanpak van de woordvoerders van het Brugcentrum, was zenuwachtig en slaagde er niet in iedereen te overtuigen van zijn gelijk om’de insprekers - die hun voornemen schriftelijk aan B. en W. hadden bekend gemaakt - de mond te snoeren. GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen I Statensingel 115 - Gouda X.Tel. 01820-15132 S» Mm! 'v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1