Dorpstraat NKF-feest in Utrecht VERLOOP Hele dag Lentefeest AQUARIUM VIJVERVISSEN Omwonenden beducht voor overlast van bromfietsers Tobben met Wilhelmus in kerken Zaterdag 28 mei Bekkersschool gaat vierde lustrum vieren ’’Waddinxveen” bouwt zeventig gestapelde woningen Nieuwsblad Onafhankelijk alg: J KEURINGSSTATION OOK HUIS-AAN-HUIS IN MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN harwa Eapijtservice Rabobank C9 Tfr r Si 5 i ENE VERGADERING VANDE RABOBANK TE WADDINXVEEN Muziekcafé Bushaltes Procedure Optimistisch I y Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn i ■a I VOOR EEN GOED BOEK Hiermede maken wij onze relaties erop attent dat onze kantoren aan de Burgemeester Colijnstraat en Puttelaan op vrijdag 27 mei a.s. vanaf 12.30 uur gesloten zullen zijn. De avondzitting wordt verplaatst naar donderdag 26 mei a.s. Coöperatieve Raiffeisenbank „BOSKOOP” B.A. Uw televisiedokter S. ATTEMA Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfwagens als Ster Garant Occasions met vestigingen in Gouda en Woerden. PLANTEN POMPEN ENZ. 3 AANNEMERS- 3 BEDRIJF P. BOUTHOORN 1 MERCURIUSWEG 6 5 WADDINXVEEN J ALLES OP HET 2 GEBIED VAN J NIEUWBOUW, j VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK J TEL. 01828-18625 boekhandel veldwijk b.v. GROOT ASSORTIMENT r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD WOENSDAG 25 MEI 1988 44e JAARGANG - No. 2081 5 Discotheek is er nog lang niet over ’’schone” bedrijven. In het nieuwe 5 24 uur service - 3 maanden garantie Rabobank O TELEFOON 01828-13500 NAAR ook uw adres voor leasing VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. 01828-15594 Omdat Koningin Beatrix’ verjaar dag ditmaal op een zondag viel gin gen kerkgangers in de kerken van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen en van de her vormde Immanuëlkerkgemeente ervan uit dat de diensten zouden worden besloten met het zingen van het Wilhelmus. Dat bleek niet zo te zijn en dat leid de tot een verklaring in het Her vormde Kerkblad van de Centrale Hervormde Gemeente. Beloofd werd toen dat het volkslied nu op 1 mei - de dag na Koninginnedag - ge zongen zou worden. En dat gebeur de ook in de Brugkerk, Bethel- kerk, De Hoeksteen en de depen dance in de Zuidplas. Maar het Wilhelmus werd opnieuw niet ten gehore gebracht in de Im- manuëlkerk. Over dit probleem heeft ds. A.A. van Houwelingen zich nu gebogen in het maandblad van zijn kerk. Daarin schrijft' hij: ”Bij navraag bleek, dat het allerminst de ge woonte was om het Wilhelmus in de kerk op de verjaardag van de Koningin te zingen. Vanwaar dan plotseling die vragen? In de mode- ramen en vervolgens in de kerke- raad zal wat uitvoeriger over deze zaak gesproken worden”. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. 01828-14788; NA 18.00 UUR: 01828-11951 PROJECT en 4 WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL Js. GORDIJNEN VITRAGE'S ROLGORDIJNEN ZONWERING Ook in de Expozaal, wat later op de avond, is er een optreden van internati onale klasse: The George Baker Selecti on. Naast een keur van artiesten is er ook een minikermis waar leuke prijsjes zijn te winnen. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. activiteiten, zoals een loterij aan het be gin van het schooljaar met als hoofd prijs een CD-speler en als le prijs een WADDINXVEEN - In de Wad- dinxveense kerken lijkt het tobben met het zingen van het Wilhelmus, ons volkslied. Burg.van Reenensingel 49 Gouda Tel.01820-13955 Rietdekkersweg 2 Woerden Tel.03480-14216 Noordeinde 351 Boskoop Tel. 01727-5569 Vrijdag koopavond Woensdag tot 13.15 gesloten De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hen gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantie vooru, dat bij elk advies dat de Rabobank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt Leo Droog denkt dan overigens aan een complex met voornamelijk een muziek café met kleine menukaart, dat vijf da gen in de week voor 18-30-jarigen ge opend zal zijn. Er is. een podium be schikbaar voor optredens van klein kunstenaars en als achtergrondmuziek worden bekende klanken uit de jaren zestig en zeventig ten gehore gebracht. Het gemeentebestuur is bijzonder inge nomen met de in het sportpark ”de Sniep” gevonden lokatie, die beschik baar komt na de renovatie van het zwembadcomplex. De discotheek kan worden neergezet op de plek waar nu de fietsenstalling aanwezig is. Het uit gaanscentrum moet ruimte gaan bieden aan 400 mensen. Aan het raadhuisplein wordt gevonden dat er sprake is van een sociaal veilige lokatie binnen de be bouwde kom, bij bushaltes en met goe de uitvalswegen naar alle kanten. er moest veel voor vergaderd worden, maar het is ook bijzonder leuk om te Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Het NKF-feest, geproduceerd door Joop van den Ende Productions en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, begint om 18.00 uur en eindigt om mid dernacht. Dat is 6 uur feestvieren. Bij aankomst in Utrecht wordt iedereen verwelkomd door een Tamboer/Lyra- corps voorafgegaan door Iwt majoret- tencorps de Blue Angels, in het Be- atrixgebouw speelt de Koninklijke PTT-Brassband. Wethouder drs. Kraaijestein gaf aan dat B. en W. zich terecht inspannen voor een voorziening voor de jeugd omdat Waddinxveen op dit gebied een - naar zijn mening - achtergebleven gebied is. Hij rekende voor dat in dit Gouwedorp 4.000 mensen wonen van 15-25 jaar en 6.000 van 25-30 jaar. Deze zouden ver langend uitzien naar ontspanning en ge zellige avondjes uit in de eigen woon plaats. Dat is in het leven vaak niet anders”, al dus burgemeester Van der Linden, die te kennen gaf dat over de vestiging van een discotheek ook nog een ’’robbertje gevochten” moest worden in de raads commissies. Op de gemeentelijke informatiebijeen komst was aanwezig Leo Droog (43), één van de drie broers van exploitant Droog Beheer BV uit Naaldwijk. Dit bedrijf beschikt in de Randstad over tien uiteenlopende vestigingen in de ho recasfeer, waarbij zo’n 150 mensen be trokken zijn. Droog Beheer BV wil in het sportpark ”de Sniep” voor zo’n mil joen gulden een discotheek neerzetten. schappen paraplu-hangen (bokaalhou- der 1987 is de heer Van de Lans), kus sengevechten boven een waterbak, stokkenvangen a la Ted de Braak, rom melmarkt en stelt- en klosloopwedstrij- den. De festiviteiten op de school zelf starten WADDINXVEEN - Komende zaterdag 28 mei is het weer Lentefeest in het winkelcentrum Dorpstraat in Waddinxveen. De braderie tussen de Kleikade en Beethovenlaan gaat open om tien uur ’s morgens en duurt tot vier uur in de middag. De hele dag is er van alles te doen. WADDINXVEEN - De NKF Holding BV, waartoe ook de vestiging aan de Noordkade behoort, viert komende zaterdagavond in het Jaarbeurs complex onder het motto ”75 jaar voor mekaar” het 75-jarig bestaan van het bedrijf met een groots feestprogramma. Een speciale trein brengt de medewerkers/sters naar en van Utrecht. Ook de Naaldwijker gaf echter aan dat het nog wel enige tijd kan duren voordat Waddinxveen een discotheek zal heb ben. B. en W. zijn het met hem eensdat hiervoor de tijd zal moeten worden ge nomen. Wel probeert men nog dit jaar over de vestiging overeenstemming te krijgen met Droog Beheer BV. Het be drijf zal zich ook nog gaan oriënteren op het klimaat waarin een discotheek zal moeten kunnen gedijen, omdat de in vesteringen veel te groot zijn om over één nacht ijs te gaan. Planologisch gezien is aan het raadhuis plein gekozen voor een bijzondere pro cedure om alle betrokkenen in de gele genheid te stellen eventuele bezwaren te kunnen indienen. Volgens de ge meente laat de recreatieve bestemming van de grond aan de Sniepweg ook de komst van een discotheek toe, maar men wil zo veel mogelijk in goed over leg komen tot een voorziening die heel veel mensen op prijs stellen. Sights, dit in het teken van de jaren 60- 70. In september is de gebouwelijke inte gratie vermoedelijk een feit en kan de school feestelijk geopend worden. De opbrengst van de festiviteiten rondom het 20-jarig bestaan wordt overhandigd aan de school ten behoeve van aan schaffingen voor het nieuwe speellokaal en voor het speelplein. Weekblad voor Waddinxveen r- HARWA TAPUTSERVICE Dat bleek op de dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis gehou den gemeentelijke informatiebijeen komst over de door B. en W. gewenste komst van een discotheek. De avond, die werd bezocht door zo’n 40 mensen, gaf aan dat er nogal wat onrust heerst over de nadelen van een discotheek. Vooral als de jongelui ’s avonds en ’s nachts op hun bromfiets weer naar huis gaan. ”We hebben er helemaal geen trek in om te ontkennen dat er helemaal geen overlast van de discotheek zal zijn”, ga ven burgemeester C.M. van der Linden en PvdA-wethouder drs. M. Kraaijes tein aan. ’’Maar dat kan meevallen om dat er is gekozen voor een gespreide sluiting. Na één uur ’s nachts mag nie mand meer naar binnen, terwijl men tussen één en drie uur weg kan en daar voor - gezien de lokatie - vijf richtingen kan kiezen”. Waddinxveens eerste burger moest het tijdens de informatiebijeenkomst van het hart dat hij een optimistisch mens is. Hij sloot niet uit dat het rond de disco theek best eens een keer uit de hand zou kunnen lopen, maar hij voelde er niets voor om het vestigingsklimaat vooraf slecht te gaan beïnvloeden. ”Ik haat opvattingen dat het allemaal rottigheid is in zo’n tent. Maar enige overlast zal niet zijn te voorkomen. Vooral het komen en weggaan op de bromfiets is een gegeven, waar wij niet omheen kunnen .^Maar met overlast zal ook geleefd moéten kunnen worden. Daar wacht de NKF-familie een fantas tisch feest waarbij het aan niets zal ont breken. Niet aan zang, dans en enter tainment, niet aan eten en drinken. Overal is voor gezorgd. De congreszaal zal het toneel zijn van een zeer speciaal gebeuren. Er zijn 2 voorstellingen. De aanvangstijden zijn 19.00 en 20.15 uur. Henny Huisman presenteert een speci aal voor de jarige NKF geschreven op treden met Pierre Huyskens, Fred Be- navente en Rudi Falkenhage. Dit pro gramma duurt ongeveer drie kwartier. Aan het slot van deze voorstelling zal Richard Ross op spectaculaire wijze het geheim van de puzzel onthullen. Voor de NKF-ers maakt ook zijn op wachting de zanger Lee Towers. Deze grandioze vertolker van het Amerik aanse repertoire is overigens niet het enige hoogtepunt van de feestavond. Voor de liefhebbers van disco is er in de bovenfoyer The Middle of the Road Show van Tony Mousse en Krijn Tor- ringa. Verder is er de muziek van de Universal Big Band met zang van de Medley Sisters. Het complex bestaat verder uit een dis cotheek, die met name in het weekeinde in gebruik zal zijn. Deze dansgelegen heid zal volop sfeer en illusie moeten bieden aan de uitgaande jeugd uit Wad dinxveen en misschien een aantal omlig gende gemeenten. Op de doordeweek se dagen kan de discotheekruimte voor popgroepen, danslessen, filmvertonin gen en dergelijke. ”Het wordt een niet te groot regionaal complex, dat deel moet gaan uitmaken van de gebouwde omgeving. Een multi functionele opzet dus, een bedrijf ook met een speciaal karakter. Van de mu ziek binnen zal buiten helemaal niets te horen zijn. Daar sta ik garant voor. Om het vertrek van de bezoekers geleidelijk te laten doen is gekozep voor een ge- WADDINXVEEN - Hoewel de gemeente er vaart achter wil zetten dat in het sportpark ”de Sniep” aan de Sniepweg een discotheek wordt geves tigd ziet het er naar uit dat het nog geruime tijd zal duren voordat de Wad- dinxveense jeugd van deze uitgaansmogelijkheid gebruik zal kunnen ma ken. Omwonenden in de Bomenwij k en de Zuidplas zij n duidelij k veront rust over de overlast van zo’n complex en zijn niet van plan zich zonder meer bij de komst van een disco neer te leggen. Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank „Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 31 mei 1988 om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg- Oost 161 te Waddinxveen Verkorte agenda Opening Notulen vorige 'vergadering Verslag 1987 Vervulling vakatures leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en 'rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1987 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur. De omwonenden verklaarden nage noeg allemaal veel overlast van de dis cotheek te vrezen, maar ook beducht te zijn voor allerlei negatieve aspecten, zo als mogelijk de handel in verdovende middelen. Exploitant Leo Droog sprak dit tegen omdat zijn bedrijfsfilosofie spreid sluitingsuur tussen één en drie een geheel andere is. Hij beschikt alleen uur”, aldus Leo Droog. Dit ouderwetse treintje rijdt komende zaterdag af en aan tijdens het Lente feest van het winkelcentrum Dorpstraat. In de Dorpstraat zullen Micky Mouse en kabouter Pim lolly’s en ballonnen uitdelen. Ook zullen er doorlopend kin- doen”, zegt één van de ethousiaste le- derfilms worden vertoond. De pro- den van het bestuur. gramma-onderdelen zullen door een ”En als je dan later in de winkel van je troubadoer worden aangekondigd. Een klanten hoort hoe leuk en hoe gezellig stoomtrein vervoert tijdens het gehele ze het hebben gevonden krijg je alweer Lentefeest kinderen. Het bestuur van zin in de volgende braderie”, zo ver- het winkelcentrum Dorpstraat heeft in volgt zij de afgelopen tijd uit allerlei aanbiedin- Het is spannend steeds iets nieuws te gen de beste attracties kunnen uitkie zen. ”Dat was ontzettend veel werk en brengen en dit jaar is er veel nieuws! Je zult als kind maar een echte kabouter tegenkomen, die je bovendien een lolly geeft en even verderop een grappige clown waar je een ballon van krijgt. Verder is er een echte Mickey Mouse, kan iedereen in een stoomtrein rijden, door de lucht zweven in de zweefmolen en grote sprongen maken in het lucht kasteel. En helemaal moe kunnen de kinderen bijkomen in de kinderbio- scoop waar een doorlopende voorstel- WADDINXVEEN - In het nieuwe ling is van leuke kinderfilms. schooljaar gaat de rooms-katholieke Vaderen moeder wachten op een gezel- Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuid- üg terrasje met een glas in de hand en laan het 20-jarig bestaan vieren. Op het kijken intussen naar het showballet (be- programma staan een receptie, een kend van de Henny Huisman Show), dansavond met discotheek en een fan- En daar is de troubadoer die het scha- cy-fair. pen scheren aankondigt. Maar men Op zaterdag 10 september zal rond de moet ook nog honderd kramen langs Mgr. Bekkersschool een fancy-fair- met allemaal leuke dingen en aanbie- spektakel plaatsvinden met allerhande dingen. Dus blijf niet te lang staan kij ken en luisteren naar de streetparade. Kom de hele dag naar de Dorpstraat, dan kunt u alles zien. Voor het eten weekend Vendorado, rad van avontuur hoeft u niet naar huis want dat is te kust met prijzen voor jong en oud, een ’’prijs en te keur te koop. je rijk rad” waarbij voor de beste rad draaier een weekend Vendorado is ge- reserveerd, Waddinxveense kampioen- Het Lentefeest in de Dorpstraat kent de volgende programmaonderdelen: Goo chelaar, clown 11.00-11.30 uur, Show- ballet 11.30-12.00, Schapen scheren 12.00-12.10 uur, Street parade 11.00- 12.30 uur, Goochelaar, clowns 13.00- 13.30 uur, Showballet 13.30-13.50 uur, Schapen scheren 14.00-14.10 uur, Street Parade 14.00-16.00 uur, Show- ballet 15.00-15.20 uur, Goochelaar, clowns 15.10-15.30, Schapen scheren 15.30-15.50 uur. UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII Jp Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN - DeStóningbouw- vereniging "Waddinxveen” gaat in de wijk Zuidplas beginnen met een nieuw woningbouwproject, namelijk de bouw van 70 gestapelde premie-huur-profit- woningen. Als bouwer hiervoor zou Re- horst Bouw BV van de Dorpstraat in aanmerking komen. De huizen zullen in twee complexen van 35 woningen wor den neergezet. De verkoop van de voor deze woning bouw benodigde grond kwam in de ge- vrijdag 2 september met een receptie en meenteraadsvergadering van vorige daarop aansluitend een dansavond met week woensdag aan de orde. Op voor- discotheek Flash-light en live muziek stel van B. en W. stemde de gemeente- verzorgd door de formatie The City- raad er mee in aan ’’Waddinxveen” 5.500 vierkante grond te verkopen voor de prijs van 891.450,-. De verkoopprijs bedraagt overeenkom stig de exploitatieopzet 12.735,- per woning. De grond ligt in het 17e uitwer- kingsplan van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980. De gemeenteraad stemde er ook mee in om de voor de bouw van 70 gestapelde premie-huur-profit-woningen aan te ga- ne geldlening van 8.600.000,- te garan deren. De gemeente moet daartoe be sluiten omdat het rijk geen contra-ga- rantie meer verleent voor de bouw van huizen in de beleggingssector en dus komt een eventueel uit de garantie voortvloeiend advies niet meer voor re kening van het rijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1