GEMEENTE WADDINXVEEN BANKMAN A. OUDIJK STAPT OP Feestmarkt met nu 54 prijzen SRTW-RADI08 EMENSENE Mede gevolg van affaire Ministerie akkoord met verbouw Eben Haëzerschool B. en W. tegen nieuwe kerk HINDERWET SPREEKUREN BIJDRAGE VAN ANJERFONDS ZUID-HOLLAND VERGADERINGEN BEKENDMAKING VOLKSGEZONDHEID BOUWGROND INDE WIJK ZUIDPLAS Prijsnummers TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Meevaller VOOR EEN GOED BOEK 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 01828-17613 01820-28011 boekhandel veldwijk b.v. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 MEI 1988 Pagina 3 01820-16066 010-362244 Aan deze meisjes is inmiddels een oproep verzonden. Milieudienst Midden-Holland, nr. 4477/88. De inentingspapieren moeten worden meegebracht! WADDINXVEEN, 25 mei 1988 De prijs bedraagt 220,00 per m2 excl. B.T.W. Terinzagelegging aanvraag en stukken I ZATERDAG 28 MEI 1988 Eik heel uur RTW-nieuws ZONDAG 29 MEI 1988 O NAAR De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Commissie voor de Financiën op donderdag 2 juni 1988, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Commissie voor Onderwijs- en Personeelszaken op woens dag 1 juni 1988, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. WADDINXVEEN - Voorzitter A. Oudijk van de Coöperatieve Rabo bank Waddinxveen BV heeft zich voor de volgende week dinsdagavond in het bankgebouw aan de Kerkweg-Oost te houden beslopen 83e algemene vergadering niet meer herkiesbaar gesteldZij n medebestuursleden O.O. Spruijt (secretaris) en G. van Ringelenstein zoeken nog naar een opvolger voor deze bankman in hart en nieren. De kavel heeft een oppervlakte van ca. 800 m2 en is gelegen aan het Herbarenerf nabij de aansluiting van de Zuidplaslaan op de Dreef. agenda voor de komende algemene le denvergadering meldt geen nadere bij- De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 26 mei tot 26 juni 1988 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Be drijven, afd. Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavon den gedurende drie uren. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aan vraag is ontvangen: Waddinxveen, 25 mei 1988 De burgemeester voornoemd, Van der Linden WADDINXVEEN - Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft de gemeente Waddinxveen goedkeuring verleend om de hervormde Eben Ha ëzerschool aan de Jan Dorrekenskade- Oost met vier lokalen te kunnen uitbrei den. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 24 juni 1988 van 10.00- 12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: geen spreekuur. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Inlichtingen: gemeentesecretarie, sectie Burgerzaken, telefoon 14433, toestel 249. Passage Waddinxveen Tel 01828-12620 zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kan een hoorzitting worden gehou den (tel. 01820 - 28011, tst. 223). Commisie voor Openbare Werken en Bedrijven en Sport zaken op dinsdag 31 mei 1988, aanvang 16.30 uur in het ge meentehuis. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, De secretaris, De burgemeester, J. MEULEMAN VAN DER LINDEN Goedkeuring eerste herziening van het bestemmingsplan ’’Lande lijk Gebied West” (woonwagencentrum). Inenten tegen Rode Hond voor meisjes geboren in 1977. -programma- Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Bedrijfsterreinen op dinsdag 31 mei 1988, aanvang 19.30 uur in het gemee'ntehuis. Gegadigden kunnen voor 1 juli 1988 schriftelijk een verzoek tot aankoop indienen bij de direkteur van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Op de agenda o.a.: - Voorlichting over het ’’Londo-stelsel”. - Medewerking voor diverse voorzieningen bij een aantal basis scholen. - Beschikbaarstelling van kredieten voor de bouw van de Annie M.G. Schmidtschool en de integratieverbouwing van de Leon van Gelderschool. - Jaarverslagen 1986/1987 van de openbare basisscholen. - Geschillenregeling personeelsaangelegenheden. met maximaal 14 standplaatsen en bijbehorende voorzieningen op een terrein aan de Tweede Bloksweg, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nr. 380 (gedeeltelijk). In het goedgekeurde bestemmingsplan wordt ingevolge artikel 13, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de grond aangewezen, ten aanzien waar van de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht. Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, alsmede de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, kunnen gedurende voornoemde termijn beroep instellen bij de Kroon. Beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin, doch, zo mogelijk in tweevoud, ingediend bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingediend op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ont- werp-beschikking in te dienen. WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag was de tweede en laatste, feest markt van de marktkooplieden in de Waddinxveense Willem de Zwijger- laan. Ditmaal werden 54 prijzen toegekend aan de bezitters van de prijs winnende lootjes, die bij elke bestede vijf gulden werden uitgedeeld. In het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas” is een fraai gelegen kavel bouwgrond beschikbaar gekomen. Deze kavel is bestemd voor het bouwen van een woning met kantoor c.q. praktijkruimte. Genoemd besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 26 mei 1988 gedurende één maand voor een ieder ter in zage bij de afdeling Ruimte en Bouw, Raadhuisplein 1, Waddinx veen (van 08.30 tot 12.30 uur). Op de agenda o.a.: - Voortgang bouw. - Centrumplan winkeliersvereniging winkelcentrum ’’Brug”. - Goedkeuring Gedeputeerde Staten woonwagencentrum Tweede Bloksweg. - 4e nota Ruimtelijke Ordening. - Intentieverklaring in verband met centrumbeleid. - Diverse voorbereidingsbesluiten. - Notitie pelsdierfokkerijen. Koffiezetapparaten: 10924, 18414, 18759, 28383,38210,44274,44624. Thermoskannen: 08123, 11636, 23610, 27008,28618,30011,36303. Barbecues: 00390, 01295, 11642,16054, 19136, 33778,34095. Beren: 02576, 02649, 04473, 19053, 31961,25937,41091. Extra prijs: Tuinsets: 34722, 37505. Het Anjerfonds Zuid-Holland heeft de toneelgroep ’’Maskerade” een bijdrage van f 710,- toegekend voor materiaalkosten, waaron der begrepen het vervaardigen van decorstukken. dat de leden uitgebreid over de gang van zaken in het verslagjaar zullen worden geïnformeerd. Het punt ’’jaarover zicht” is daarvoor het geschikte mo ment. Na de opening komt dit punt ge lijk aan de orde. Volgens het bestuur van de Rabobank Waddinxveen is het afgelopen jaar be vredigend geweest. Aan dit resultaat hebben in belangrijke mate de mede- werkers/sters bijgedragen. ”Wij ver trouwen erop dat wij ook in 1988 een goede ontwikkeling zullen doorma ken”, aldus de drie leden van het be stuur, die er naar zeggen te streven een sterke bank voor iedereen te willen zijn en blijven. In het verslag wordt nog kort terugge blikt op de officiële heropening van het Toezicht van de Rabobank wegens vernieuwde hopfdkantoor op woensdag 17 juni. De modernisering en vernieu wing van het interieur was nodig ter on dersteuning van de adviserende functie van de Rabobank. Er kwam ook een gelduitgifteautomaat en de snelkas werd in een nieuw jasje gestoken. Op woensdag 1 juni 1988 bestaat in het Groene Kruisgebouw aan de Stationsstraat 12, van 13.30 uur tot 14.30 uur gelegenheid tot kostenloze inenting tegen Rode Hond voor meisjes geboren in 1977. Het balanstotaal van de bank steeg met 4,5 procent tot 188 miljoen gulden. De ze groei kwam vooral door de toename van de toe vertrouwde middelen, waar bij, een duidelijk verschuiving optrad van de zakelijke termijndeposito’s naar de zakelijke spaargelden. De krediet verlening bleef daarbij achter, omdat deze stabiliseerde op hetzelfde niveau van 1986. Tevreden is het bankbestuur over de as surantiebemiddeling. Nieuw is de rechtsbijstandverzekering van de Rabo bank. De verkoop van vakantiereizen - en dan vooral vliegreizen - is verder ge stegen. De resultaten in deze sector ko men in 1987 overeen met die in 1986. De Rabobank Waddinxveen telt 2.028 leden, heeft 17.246 spaarrekeningen, kent 1.247 leningen en beschikt over 7.277 rekeningen-courant. In 1987 werd ),- aan middelen toever wordt niet ingegaan op de perikelen trouwden 126.668.000,-aan middelen uitgezet. Inenting van meisjes tegen Rode Hond biedt een goede bescher ming tegen besmetting, ook op latere leeftijd, waardoor een aantal complicaties tijdens de zwangerschap kan worden voorkomen. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be- Texaco Petroleum Maatschappij (Nederland) B.V Weena 116, 3012 CP ROTTERDAM om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een verkooppunt voor motorbrandstoffen op het perceel Dreef, gelegen tussen de Zuid plaslaan en de Sniepweg, aan de Zuidoostelijke zijde van de hoc keyvelden te Waddinxveen. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten 9.15 uur - Voorprogramma Gerefor meerde Kerk. 9.30 uur - Rechtstreekse uitzending van de jeugddienst uit de gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoor- de. Voorganger is ds. P. A.C. Bongers. -in het nieuws--, De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij be sluit van 12 april 1988, nr. 121176/1, goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 26 oktober 1987 tot vaststelling van de eer ste herziening van het bestemmingsplan ’’Landelijk Gebied West”. De herziening voorziet in de realisatie van een woonwagencentrum Die mededeling deed onderwijswet houder K.W.Th. van Soest in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering. In die verga dering stemden de raadsleden op voor stel van het college van B. en W in met het beschikbaarstellen van 867.535,- voor de verbouw en uitbreiding van de- KLAAS SYTSE VISSER (28) uit Wad-' ze school. dinxveen heeft bij de Orde Nederlands^ Instituut van Registeraccountants een, aanvrage om inschrijving in het accoun-' tantsregister ingediend. MARTINE G. PRUUMBOOM-VAl^ BEEK uit Waddinxveen heeft in Ut-' recht geëxposeerd op de tweede Tek^-j nen en Schilder-beurs in het Beatrixg%J Een week eerder waren een 40-tal prij zen toegekend. Werd toen de vijfde en laatste trekking gehouden door wethou der K.W.Th. van Soest, ditmaal werden ter afsluiting van de beide feestmarkten door PvdA-wethouder drs. M. Kraai jestein de prijswinnende lootjes getrok ken. Degenen die hun prijs nog niet hebben afgehaald kunnen dit melden bij markt meester J. Meijer, Wingerd 201, Wad dinxveen. Hij en de marktkooplieden zien terug op een geslaagd festijn tij dens de 27-jarige weekmarkt en waar voor het prijzenpakket maar liefst 7.000,- bedroeg. Lang weekend voor 6 personen in Ba- velds Dennen, Denekamp: 03779, 09092, 30444, 34108, 17608, 28731, 44701,46365. Waardebonnen: 01571, 03701, 09259, 13460, 13968, 16908, 31158, 32098, 35542, 37125, 42967, 44625, 45939, 49142,58909,59296. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Het onverwachte vertrek van de aan de Oranjelaan wonende heer Oudijk, die ook al aftreedt als dijkgraaf van het wa-' zonderheden, al staat natuurlijk vast terschap De Gouwelanden, is mede een gevolg van de gebeurtenissen rond de op 28 oktober vorig jaar op staande voet ontslagen bankdirecteur. De ex-directeur wordt verdacht van valsheid in geschrifte, waarover het bankbestuur aangifte bij de plaatselijke rijkspolitie heeft gedaan. Hoewel de heer Oudijk zegt dat hem voor de schokkende gebeurtenissen in het bankgebouw geen enkele blaam treft, evenals zijn mede-bestuursleden overigens, heeft hij toch gemeend na ampele overweging niet terug te keren als voorzitter van het bankbestuur, daarmee een lange loopbaan van vader op zoon in de bankwereld beëindigend. Eerder verliet register-accountant C. Visser van de Henegouwerweg de Raad van verschil van inzicht over de voorgeno men aanpak van de problemen, waar mee ook een duidelijk verschil in beoor deling tussen het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht naar voren kwam. De door C. Visser verlaten plaats zal worden ingenomen door J. Willem- stein, directeur van de christelijke scho lengemeenschap voor MAVO/LTO/ LHNO De Wadde, zo heeft het bestuur de leden voorgesteld. Het Raad van Toezicht-lid L. Lamens is aftredend en herkiesbaar. De Raad van Toezicht wordt voorgeze ten door J.P. van Oosten. De andere le- den zijn C.M. Kroes (secretaris sinds het vertrek op 16 november vorig jaar van C. Visser), L. Lamens en C.J.J.M. Mèewisse. De directie wordt gevormd door de vorig jaar benoemde interim- directeur mr. R.W.M. Jacobs uit Vught en adjunct-directeur P. van Vliet. Afdelingshoofden bij de Rabobank Waddinxveen, waar 48 mensen werken, zijn C.W. Ringelenstein (hoofdbedrij ven), R. Krins (hoofd particulieren), W. Gerrits (hoofd beheerstechnische zaken) en J. Oosterhof (hoofd interne organisatie en controle). In het pas verschenen verslag 1987 171.686.000 rond de ontslagen ex-directeur. Ook de PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein verricht op de tweede feestmarkt van de weekmarkt in de Willem de Zwij- gerlaan de laatste trekking. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen vindt het niet accep tabel als op de plek van het her vormd wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan geprobeerd gaat worden door de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinx veen een groter kerkgebouw met ruim 600 zitplaatsen te realiseren. Dat blijkt uit een briefwisseling tus sen het college van B. en W. en de kerkvoogdij van dit grootste kerk genootschap ter plaatse. Kerk- voogdij-voorzitter G. van Ringe lenstein informeerde de hervormde lidmaten over het standpunt van de gemeente op de vorige week don derdagavond gehouden gemeente- avond in De Hoeksteen. Ingevolge het geldende bestem mingsplan ’’Dorpstraat” is het per ceel aan de Esdoornlaan bestemd voor openbare en bijzondere doel einden, waarop o.a. een gebouw ten dienst van de godsdienstuitoe fening is toegestaan. De oppervlak te van het totale terrein mag ten hoogste met 50% worden be bouwd. De hoogte van deze gebou wen mag maximaal 7 meter bedra gen. Binnen genoemde bestemming ligt behalve het kerkgebouw ook het gebouw van de logopedische dienst. Het totale grondoppervlak van deze bestemming bedraagt on geveer 1.670 m2, zodat ongeveer 835 m2 mag worden bebouwd. Mo menteel is omgeveer 700 mw van het terrein bebouwd. De door de Kerk gevraagde uit breiding met een opperviake van ong. 340 m2 zou een overschrijding betekenen van de toegestane be bouwde oppervlakte met ong. 205 m2. Bovendien ligt een gedeelte van de geplande uitbreiding op gronden met de bestemming ’’tuin”, waarop geen bebouwing is toegestaan. Evenmin is het ge vraagde mogelijk ingevolge het thans in voorbereiding zijnde be stemmingsplan Bomenwijk. ”Wij zijn derhalve van mening dat de door de Centrale Hervormde Gemeente gevraagde uitbreiding uit logische overwegingen niet ac ceptabel is”, aldus B. en W. die zich daarbij baseren op: - de omvang van de uitbreiding in relatie tot de grootte van het ter rein; - de hoogte van het gebouw in re latie tot de afstand tot de omliggen de bebouwing; - de te verwachten toename van de parkeerdruk gezien de uitbreiding van het aantal zitplaatsen. In de di- rekte omgeving zijn weinig par- kgerfaciliteiten. ’Tn verband hiermede hebben wij besloten geen medewerking te be- v orderen aan een wijziging van het bestljnmingsplan” aldus het colle ge- Z» Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. A 5 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week* end. Presentatie: Ineke van Wijngaard den. 12.30- 13.00 uur - Jeugdscholenpr<> gramma. Deze week wordt het pro, gramma gemaakt door groep 7 van dó rooms-katholieke Kardinaal Alfrink- school aan de Zuidplashof. 13.00-14.00 uur - RTW’s Country Mix. Country en westernprogramma. Dq luisteraars kunnen kennis maken met een nieuw presentator die dit program2 ma afwisselend met Ted Valk zal pre» senteren: Ton van Bemmel uit Bos3 koop. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Pre sent ai tie: Peter Teunisse. 15.00-16.00 uur - Van toen naar nu. Oif» derenprogramma. Presentatie: Henk van Willigenburg en Nel Witte. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie; Peter van den Meerschaut. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge-' ving. Sportprogramma. Presentatie)' André de Knoop. 17.30- 18.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. 18.00-18.30 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih' Hayranoglu. Aanvankelijk leek het erop dat de school uitgebreid zou mogen worden met 3 leerlinggroepen, maar dat zijn er vier geworden, zodat het schoolgebouw geschikt gemaakt gaat worden voor 8 groepen. De medewerking van het rijk bouw van het Jaarbeurscomplex. De ex-, betekent gelet op de door het schoolbe- positie was georganiseerd door het stuur becijferde grootte een financiële [ijknamige vakblad voor vrijetijd$-i meevaller. kunstenaars.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3