Buurtcentrum wordt geopend Intentieverklaring Passage Zomerkamp in de Ardennen schennispleger Aanrander en Met De Bonkelaar ROMMELMARKT 2.000- Vier vragen Brugcentrum in spreekrecht Geen wijzigingen in de begroting Western-film in koffiebar Inloopavond vrouwencafé Waddinxveen verwelkomt nieuw ”GEB” 5/ 1 ml. I I Messenslijpers Brandje Vragen Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Valse snip Vernielers Ardennen Iribraken Klein kamp Valse bescheiden Aanhouding Crosser Ontzegging i3 Onverzekerd Luchtdrukpistool Aanrijdingen ■r I tl Si GLASBEEK AUTOSCHADE Waddinxveen F w L Pagina 9 ne werden twee speelautomaten open- nemers van. geman die zijn geslachtsdeel had ont bloot. Het gaat om een Marokkaanse jongen van 16/17 jaar oud, blauwe kle ding, witte sportschoenen en een rond vol kapsel. De jongen reed later weg op een groene oude damesfiets met witte banden. knapen door de ouders van het politie bureau opgehaald. WADDINXVEEN - De gemeenteraad heeft niet de door B. en W. voorgestel de begrotingswijzigingen vastgesteld. Burgemeester C.M. van der Linden verklaarde dat de voorstellen daartoe moeten worden teruggenomen. Het ging hier om de tweede begrotings wijziging HAVO-Atheneum, het be schikbaarstellen van een krediet voor de aanschaf van twaalf bedrijfsvuilcon- tainers, een aanvullend krediet ten laste van het fonds rioleringen ten behoeve van het rioolgemaal Esdoomlaan, een aanvullend krediet ten behoeve van de automatisering van de postregistratie en de vervanging van een processor com puter en een krediet ten behoeve van vergoeding van.materialen van de Klim- opgroep. ling over voor een auto. De jongen kwam er met een van af. Minder goed verging het een bromfiet- 10. Na tussen partijen verkregen over eenstemming omtrent de inhoud van de definitieve plan lay-out en de financieel- economische haalbaarheid ervan zullen partijen hun verdere rechten en ver plichtingen met betrekking tot de ver dere samenwerking van het onderhavi- mogelijk voor diegenen die dit jaar nog 14 of 19 jaar worden). Kosten: 150,- voor de hele week (inclusief alles) 10,- voor het garantiefonds. 2. ”In de commissie voor economi sche en sociale zaken hebben wij niet de gelegenheid gekregen het economische belang van dit plan toe te lichten. Wilt u ons in de gele genheid stellen het plan in uw com missie voor ruimtelijke ordening, woningbouw en stedebouwkundi- gen Clignett Keijzer, toe te lich ten? Wellicht is het nuttig hierbij ook de leden van de commissie voor economische en sociale zaken uit te nodigen”. 3. ”Wat is de visie van uw raad op het nu extensief gebruikte centrum vanaf de Juliana van Stolberglaan tot de brug en het gemeentehuis?” 4. ”Wij verzoeken u het plan op zijn merites te beoordelen apart van andere nog niet geconcretiseer de plannen. Gaarne zouden wij commentaar ontvangen met name op de aspecten waarop het plan ne gatief wordt beoordeeld”. kerd. De brandweer heeft een brand in twee containers op de Wilhelminakade ge blust. Het vuur leverde gevaar op voor de belendende percelen. Omtrent de oorzaak van de brand tast de politie nog in het duister. geen voorrang aan een passerende auto en ramde deze aan de achterzijde. Met een hoofdwond en breuken in het lin kerbeen is het slachtoffer naar het Bleu- landziekenhuis in Gouda vervoerd. Een aanrijdinkje vond plaats op de Wingerd. Een op de Wingerd rijdende automobilist verleende geen voorrang aan een uit een zijweg komende auto. De eerstbedoelde bestuurder verkeerde in de veronderstelling voorrang te heb ben. gelijkwaardigheid van ondernemers zal aan plaatselijke ondernemers die aan de doelstellingen voldoen, voorrang wor den gegeven. De toewijzingscriteria zullen te zijner tijd in goed overleg tus sen beide partijen worden vastgesteld. 6. MAB zal in overleg met de gemeente de architect(en) kiezen, waartoe MAB een voorstel zal maken Plaatselijke ar chitecten zullen bij die keuze worden betrokken. 7. Bij de keuze van de aannemer zullen plaatselijke bouwbedrijven worden be trokken, doch afhankelijk van kwali teit, prijsstelling en solvabiliteit. 1. ”Wij verzoeken u het plan ter be oordeling voor te leggen aan des kundigen. Met name denken wij aan uw stedebouwkundig adviseur en aan een adviesbureau op het ge bied van verkeerstechniek”. schets ”Een centrum voor Wad- dinxveen” naar voren te brengen: De werkzaamheden zijn verricht in opdracht van Winkeliersvereniging Winkelcentrum ’’Brug”. Met het bestuur van het KNOV Waddinxveen is overleg geweest. Bericht is ontvangen dat het plan positief beoordeeld wordt. Met diverse betrokken bedrijven zijn gesprekken gevoerd. De reac ties waren merendeels positief. Op 16 mei 1988 is het plan overhan digd aan het college van B. en W. en op 17 mei is het plan bezorgd bij alle raadsleden. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN - Aan het begin van de vorige week woensdag avond gehouden gemeenteraads vergadering maakte ing. L.P.M. Winkelman van Laurens Winkel man Bouwmaatschappij BV in Rotterdam namens de winkeliers vereniging winkelcentrum Brug ge bruik van het spreekrecht om het tine van-Be Fair. Via een onafgesloten zijdeurtkwam men bij een tussendeur die opeaicbroken werd, waarna men toegang tot de kantine had. In de kanti- Bij een zelfbedieningswinkel aan de Passage werd vorige week betaald mej een vals bankbiljet van 100,-. De cas- siere ontdekte de vervalsing toen de aanbieder reeds de winkel had verlaten. De man werd niet meer gevonden. Het gaat om een ong. 24-jarige man, lengte 1,75 m met blond/wit kort achterover gekamd haar. Drie jeugdige knapen zijn door de poli- tie aangehouden nadat zij op de Maurit- slaan vernielingen hadden aangericht. Van een gebouwtje hadden zij in totaal vier ruiten vernield. Na verhoor zijn de fiets. Twee eigenaren vonden hun Peter Zuidlaan. Uit de kelderbox werd een gereedschapkist ontvreemd alsme de twee dozen met spelletjes. Er werd geen braakschade aangetroffen. Ver moed wordt dat men gebruik heeft ge maakt van een valse sleutel. De afgelopen week werd zevenmaal aangifte gedaan van diefstal van een i sta len ros elders in de gemeente terug. Ontvreemd werden een zwarte Batavus herenfiets met de postcode 2742 GL 4 (Kon. Wilhelminaplein), een bruine Union herenfiets (sporthal de Sniep), een witte Motobecane kinderfiets (Pep- een rode Peugeot racefiets met de postcode 2741 CC (NS-noord) en een zwarte opoefiets (Lijsterbes omver gereden. Ook nier reed de ver oorzaker door de politie stelt aan de parkeerde auto aan. De bestuurster liep hand van beschikbare gegevens een on derzoek in naar de dader. Een 9-jarig voetgangertje werd aange- Er mag terug gezien worden op een zeer geslaagd evenement. Het kon ook haast niet anders: een stralende zon, enthou siaste medewerkers, een groot assorti ment spullen en een kooplustig publiek maakten de morgen tot een compleet succes. WADDINXVEEN - Twee zomerkampen, een klein kamp en een vakantie-spel- week. In juli en augustus worden deze activiteiten gehouden door het sociaal-cultu- reel centrum De Bonkelaar voor met name die kinderen en jongeren die verder niet met vakantie gaan. Voor opgave en nadere informatie over de te betalen eigen bij drage kan men terecht bij De Bonkelaar medewerkers Ria van Dijk (kinderwerk) en Paul van der Vlis (jongerenwerk). In de intentieverklaring worden de vol gende punten over en weer vastgelegd: 1. De gemeente, de belegger en MAB zullen op basis van een nog op te stellen procedure-plan, programma van eisen, stedebouwkundig ontwerp en schets- plan van de op te richten bebouwing, waarin de samenhangende visie op het uit te breiden winkelcentrum ”de Passa ge” wordt weergegeven, een samenwer king aangaan, waarbij MAB voor eigen geschaafde hiel goed rekening en risico zal participeren. Verder is er een zomerkamp voor jon geren van 9-15 juli in de Belgische Ar dennen. De eerste twee dagen wordt doorgebracht in een overdekte accom modatie en daarna is er een looptrek- tocht van vijf dagen. Deze tocht gaat niet over ’’gebaande” paden. Er zullen in de Ardennen allerlei activi teiten worden gedaan zoals vlotvaren, ’’abseilen” en grottentocht. Er wordt 's avonds en ’s nachts in de open lucht en de vrije natuur gebivakkeerd in geïm proviseerde tentjes. Ook de maaltijden worden door ieder een zelf klaargemaakt op houtvuurtjes. Het aantal deelnemers is beperkt. Leef- WADDINXVEEN - Zaterdag 27 au gustus zal het nieuwe wijkgebouw van de buurt- en speeltuinvereniging Oran- jewijk aan de J.W. Frisoweg officieel in gebruik genomen kunnen worden. Er is dan sprake van een openingsfeest, dat tevens het begin is van het program ma voor het naseizoen. De activiteiten worden gehouden onder verantwoorde lijkheid van het bestuur, dat bestaat uit mevrouw E.W. Krol-Burggraaf (voor zitter), mevrouw R. van Wageningen (secretaris), A. Kleiweg (penningmees ter), P. van ’t Hoog (algemeen functi onaris) en G. Kortlever. Voor het neerzetten van het nieuwe In d^^^ht werd ingebroken in de kan- genpartij is hierbij doorgereden. Het zomerkamp voor kinderen van 9-12 jaar is van maandag 11 juli tot vrijdag 15 juli in Lisse. Daar wordt met de fiets naar toegegaan. Gelogeerd wordt in een scouting-accommodatie. Op het programma staan sport en spelletjes in de duinen en langs het strand, zwem men, een kasteel bezoeken, speurtocht en bonte avond met kampvuur. Kosten 50,- voor de hele week. Het tweede kind uit een gezin betaalt 45,-. Een klein kinderkamp voor 6-8 jaar wordt gehouden op donderdag 11 en vrijdag 12 augustus. De eerste dag wordt naar het strand gegaan als het mooi weer is, anders is er een binnen- programma. ’s Avonds wordt er in De Bonkelaar gegeten. Na een kwispro- gramma wordt daar ook geslapen. De volgende dag begint met ochtend gymnastiek, waarna diverse knutselac- tiviteiten en spelletjes worden gedaan. WADDINXVEEN - Komende vrijdag 27 mei - de laatste vrijdag van de maand - wordt door de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen opnieuw een inloop avond voor vrouwen gehouden in het Vrouwenraadhuis ”De Vlieger” aan de Staringlaan. Vanaf half 9 kan men bin nenlopen om een praatje te maken, wat te drinken en naar muziek te luisteren. Ook is er gelegenheid om boeken te le nen uit de eigen bibliotheek van de Vrouwenraad. Veel vrouwen hebben de weg naar De Vlieger al weten te vinden, hetzij voor het volgen van een cursus, hetzij voor een thema-avond. Nu het oude speeltuingebouwtje, dat door de slechte staat niet eens meer ver kocht kon worden, is verdwenen is het speeltuinterrein aan de J.W. Frisoweg tegenover de flats een stuk mooier ge worden. Voor het clubgebouw hebben een paar noeste werkers een terras aan gelegd. uit de reserve van het GEB, waarop jaarlijks een dividend zal worden ont vangen van rond 37.450,-, uitgaande van de huidige rentestand voor lenin gen. Dit financiële voordeel voor de ge meente kan in de begroting voor vol gend jaar worden verwerkt. Vorig jaar september stemde de gemee- netraadsleden al in principe in met het omzetten van de rechtsvorm van het GEB. De voorbereidingen gingen daar na door om de huidige gemeenschappe lijke regeling op te heffen en om een nieuw NV te kunnen oprichten. De omzetting heeft tot gevolg dat de werknemers van het Energiebedrijf Midden-Holland geen ambtenaren meer blijven in de zin van de Ambtena renwet. Voor hen is de zogenaamde B- 3-status aangevraagd, zodat ze wel aan gesloten blijven bij het Algemeen Bur- tijd: 14 t/m 18 jaar (uitzonderingen zijn gerlijk Pensioenfonds. 4. Met inachtneming van het nog te ont werpen plan zal de gemeente de voorbe reiding van de uitwerking van het plan ter hand nemen, waarbij MAB haar know-how inbrengt. Ten behoeve van de sturing en begeleiding van het plan- proces zal een stuurgroep worden inge steld, waarin in elk geval een of meer le den van het college van Burgemeester en Wethouders, een directielid van de MAB en de belegger zitting hebben. Daarnaast zal een werkgroep worden ingesteld welke als taak krijgt de voor bereiding van het totale planproces. Vertegenwoordigers van de gemeente en de MAB zullen daarin in elk geval zitting hebben. hiervoor bedoeld, hebben partijen het recht, ieder voor zich, deze overeen komst te beëindigen door enkele opzeg ging zonder dat partijen gehouden zijn tot enige verrekening of vergoeding van kosten, schaden of interessen. 14. Alle geschillen, welke mochten ont staan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere over eenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Re glement van het Nederlandse Arbitrage v Instituut. der bleek nog geen 16 jaar, droeg geen straat). valhelm en had de bromfiets niet verze- Vier autobezitters hebben aangifte ged aan van inbraak in hu auto. Overdag werden vanuit een op de Beukenhof ge parkeerde auto een autoradio gestolen. Ditzelfde feit werd gepleegd op de Da Costaweg. In beide gevallen werden de auto’s afgesloten aangetroffen door de eigenaren zodat vermoed wordt dat men de auto’s met een valse sleutel ge opend heeft. Vanuit een op het Stationsplein gepar keerde vrachtauto werden de autopa pieren en een mobilofoon ontvreemd. Men kwam in de auto door het vernie len van een zij ruitje. Tot slot werd een op de Alpherwetering geparkeerde auto opengebroken. Er werd een slot geforceerd en een raam pje werd vernield. In de auto werden vernielingen aangericht. Mogelijk dat de daders hier gestoord zijn omdat er verder niets ontvreemd is. Van twee aan de Molenring geparkeerd staande personenauto’s werden de automerkemblemen gedemonteerd en meegenomen. Van twee auto’s, gepar keerd staand aan de W. de Rijkelaan, werden de contactsloten geforceerd. Vermoedelijk heeft men met de auto’s willen rijden of deze willen ontvreem den. Qp de Kanaalstraat werd het portierslot van een auto geforceerd. Mogelijk heeft men in de auto willen inbreken. Uit de nieuwbouw in de Zuidplas wer den 44 houten vloerplaten van 1.20 me ter bij 2.40 meter ontvreemd. De waar de van het ontvreemde bedraagt 2310,-. Uit een bedrijf aan de Kerkweg-Oost werd een naaimachine ontvreemd. De diefstal moet hebben plaatsgevonden op het moment, dat de zaak geopend was. Er werden geen braaksporen ge vonden. Ingebroken is in een woning aan de Abr. Kroesweg. Aan de achterzijde werd de sponning weggehaald zodat men kon binnenkomen. Drie tassen werden meegenomen en in een kas aan de achterzijde doorzocht. Getracht werd een videorecorder mee te nemen. De daders zijn kennelijk gestoord, daar deze videorecorder gedeeltelijk gedem onteerd in de huiskamer werd aange troffen. Aangifte van diefstal is gedaan van een tuinbeeld. Het beeld van een moeder- hond met 3 jonkies, bruin met zwart be werkte kunststof, had een waarde van 200,-. Een ketting bleek te zijn gefor ceerd. Ontvreemd werden verder een rood bruine herenfiets (Batavus), een zwarte herenfiets (Batavus, postcode 2742 GL 4) en een bruine herenfiets (Union). Bij een controle van een auto werd ge constateerd dat op de auto een valse APK-sticker was aangebracht. Het bij behorende keuringsrapport bleek even eens niet in orde. Er is proces-verbaal opgemaakt. 5. In verband met de bepaling van de branche-opbouw, de benodigde metra- ges etc zal een ’’begeleidingscommissie winkels” worden ingesteld welke daar- toe advies uitbrengt. De samenstelling van deze commissie wordt in overleg tussen partijen bepaald. In elk geval zal in de commissie zitting hebben het Con- sulentschap voor Handel, Ambacht en Diensten van het ministerie van Econ omische Zaken, alsmede een vertegen woordiger van het KNOV, afdeling Waddinxveen. De ’’begeleidingscom- clubgebouw, waarvoor medewerking kwam van het gemeentebestuur en waarvoor veel zelfwerkzaamheid aan de dag werd gelegd, heeft het bestuur nog subsidieaanvragen lopen bij het Konin gin Juliana Fonds en het Nationaal Jeugd Fonds ’’Jantje Beton”. ge plan regelen (samenwerkings-over- eenkomst). 11. De belegger verklaart, onder het in punt 13 genoemde voorbehoud en on der het voorbehoud van verkrijging van de benodigde toestemming van de be- leggingsraad, in beginsel bereid te zijn als kapitaalverschaffer en verhuurder voor de beoogde winkeluitbreiding op te treden. MAB draagt er zorg voor dat een finan cier dan wel belegger voor het onderha vige plan wordt gevonden, wanneer de beoogde belegger tot niet-investeren mocht besluiterr. 12. Partijen zullen in nader overleg be zien wie tot verwerving van de benodig de gronden en/of gebouwen dient over te gaan. 13. In geval tussen partijen, ondanks herhaald overleg, geen overeenstem ming wordt bereikt ter zake van de defi nitieve lay-out en de financieel-econ- omische haalbaarheid, alsmede ten aan- 9. MAB, de gemeente en de belegger zien van de te sluiten overeenkomst als verbinden zich over en weer om de re alisatie van het project te doen plaats vinden overeenkomstig een door beide partijen in gezamenlijk overleg vast te stellen tijdschema, waarvan slechts in onderling overleg kan worden afgewe- missie winkels” zal in een latere fase van ken. het planproces worden omgevormd tot een ’’selectiecommissie winkels” met als taak de advisering omtrent de toe wijzing van de winkels. Bij de toewij zing zullen de nader te formuleren doel stellingen van de centrumuitbreiding als beoordelingscriteria voorop staan. Bij De gemeente, de belegger en MAB ver plichten zich over en weer elkander voortdurend te informeren over de voortgang van de in het kader van deze overeenkomst door ieder der betrokke nen te verrichten activiteiten en bij de ten uitvoerlegging van deze overeen komst de goede trouw in acht te nemen. Een routinecontrole door de politie van een op rijksweg A 12 rijdende auto le verde een aardig succesje op. Allereerst bleek de bestuurder gesignaleerd te staan voor een nog niet betaald vonnis. In de auto trof de politie een aggregaat aan en twee heggescharen. Deze goede ren bleken kort daarvoor te Bodegra ven bij een inbraak te zijn ontvreemd. De man alsmede de goederen zijn over gedragen aan de politie Bodegraven. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt vrijdagavond 27 mei de film ’’The Paradise Trail” gedraaid. Het is een boeiende en spannende western waarin een blinde dominee met diens vrouw en dochter worden gegijzeld. De film be gint om ongeveer half negen en de kof fiebar is geopend vanaf kwart voor acht De toegang is gratis. 1989 een feit zijn. Het GEB gaat dan Energiebedrijf Midden-Holland heten. j j;-t.1"^ zvan de jeel- WADDINXVEEN - Ruim tweedui zend gulden heeft de zaterdag voor Pinksteren door de hervormde Bethel school aan de Heggewinde in Groens- waard 2 gehouden rommelmarkt opge bracht. Het rommelfestijn werd voor de derde maal gehouden. De politie heeft proces-verbaal opge- maakt tegen een bromfietser die aan het pelhorst), crossen was in het Gouwebos. De cross- fiets is inbeslaggenomen. De bestuur- Er heerste een gezellige sfeer op de voor de derde maal gehouden rommelmarkt van de hervormde Bethelschool aan de Heggewinde. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft een 17-jarige Waddinxvener aangehouden wegens een door hem gepleegde aanran ding. Een Boskoops meisje is in het Gouwebos door hem benaderd en be tast. Na verhoor door de politie werd hij heengezonden. Tegen de knaap L is inmiddels proces-verbaal opgemaakt. I In de avond vond een geval van schennis II ^viaduct van de A 12. Een meisje met de I >wVfiets aan de hand werd bij Passage van i’ het viaduct geconfronteerd met een jon- Stationsplein. Met 2. Partijen verklaren overeenstemming- te hebben over een uitbreiding van het bestaande winkelcentrum ”de Passage’; ^“n’d“e" over de ontwikkelings lij westwaardse richting, zulks conform’ - het raadsbesluit terzake van 23 septem ber 1987. Met inachtneming hiervan zullen partijen in gemeenschappelijk overleg een structuurontwerp opstellen dat als basis zal dienen voor het stede bouwkundig ontwerp. Na goed overleg met de eigenaars-win- keliers aan de zuidzijde van de huidige Passage, de belegger - eigenaar van de winkels aan de noord- en westzijde van de Passage - en de gemeente, zal MAB in de planvoorbereiding tevens betrek ken het opstellen van een plan voor een mogelijke herinrichting van de huidige Passage. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen wil met het Haagse MAB Projectontwikkeling BV en het Amster damse Bedrijfspensioenfonds voor dè Metaalindustrie een intentieverklaring gaan tekenen voor het aan de westkant uitbreiden van het winkelcentrum ”de Passage”. Voor deze uitbreiding van 5.000 vier kante meter met winkels, woningen en andere centrumvoorzieningen is de MAB aangewezen als ontwikkelaar en realisator. Het nieuwe winkelhart komt er overigens pas als eerst daarvoor een plan wordt gemaakt, terwijl voor het centrumgebeuren een stuurgroep (met burgemeester C.M. van der Linden, wethouder drs. M. Kraaijestein, ge meenteambtenaren, MAB en beleg ger), een werkgroep (met gemeente ambtenaren en belegger) en een bege leidingscommissie winkels (met wet houder drs. M. Kraaijestein, gemeente ambtenaren, KNOV Waddinxveen, consulentschap Handel, Ambacht en Diensten en MAB) gaan functioneren. De intentieverklaring tussen drie parti jen zal worden besproken in de gemeen teraadsvergadering van woensdag avond 22 juni. Vorige week dinsdag avond sprak de raadscommissie voor economische en sociale zaken erover en dat gebeurt volgende week dinsdag avond 31 mei door de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw. plaats op de Bloemendaalseweg bij het gebroken en werd een kast doorzocht. 1A n Aangifte is gedaan van inbraak in een tuinhuisje op een volkstuintje nabij het t een trottojrtegel werd een ruit vernield. De daders ver nielden tevens een deur. Uit het tuin huisje werden een radio, bestek, snoep goed en andere kleine goederen ont vreemd. Ingebroken is in een kelderbox aan de Op de Zuidelijke Dwarsweg werd een Waddinxveense automobilist staande gehouden en proces-verbaal aange- zegd. Hij was ’s ochtends vroeg op weg naar zijn werk in Zevenhuizen met zijn I eigen auto. De man had echter een ont- i zegging van de rijbevoegdheid. i <5 Twee jeugdige Waddinxveners zijn de afgelopen week bekeurd, daar zij on verzekerd met hun bromfietsen hadden gereden. De bromfietsen werden uit het verkeer genomen, totdat deze waren verzekerd. j Van een 15-jarige knaap werd een 1 luchtdrukpistool inbeslaggenomen. De jongen had het wapen bij zich in het Warnaarplantsoen. Bij de komst van de politie gooide hij het aanvankelijk weg. Tegen hem is proces-verbaal opge maakt. •fVEFhvBIAI) VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 MEI 1988 ■POLITIENIEUWS WADDINXVEEN - VVD-raadslid ir. Karei Warmenhoven heeft in de laatste vergadering van de Waddinxveense ge meenteraad de omzetting van de rechts vorm van het Gemeenschappelijk Ener giebedrijf Gouda en omstreken in een structuur-NV een goede zaak genoemd. Met de omzetting heeft de Waddinx- veense gemeenteraad unaniem inge- Het kleine kinderkamp is vrijdagmid- stemd. De omzetting moet^op 1 januari dag 12 augustus om 16.00 uur afgelo- 1”"” c pen. De kosten zijn 10,-per kind. F Zes- tot twaalfjarigen kunnen meedoen Waddinxveen blijft er één aan een vakantie-spelweek in Alphen aan den Rijn van maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus. Er wordt elke dag Tuipp m Ivvnriwpn op en neer gereden met de trein en de 1 bus. Het thema van de Alphense vakan- Voor de te vormen nieuwe raad van tie-spelweek is circus. De hele week zijn commissarissen (minimaal 16 leden) le er activiteiten als schminken, verkle- vert Waddinxveen twee kandidaten. De den, sport- en spelactiviteiten en knut- gemeente krijgt voorts voor een bedrag selopdrachten. Er komt ook een kinder- van 428.000,- aandelen toegewezen theatergroep optreden. De kosten zijn 17,50 per kind. De afgelopen week hebben messenslij pers hun diensten aangeboden in het Anne Frank-centrum. Een bewoonster liet twee messen slijpen en moest daar i een bedrag van 70,- voor betalen. De politie adviseert voorzichtig te zijn met het in zee gaan met dit soort lui. Veelal bezoeken zij oudere mensen die hoge rekeningen gepresenteerd krij gen. Beter kan men slijp werkzaamhe den laten verrichten bij de plaatselijke middenstand. In alle gevallen geldt: spreek vooraf een prijs af. GC Rond het middaguur vond een aanrij ding plaats op de Stationsstraat bij de uitrit van het parkeerterrein van de Pas sage. Een op de uitrit rijdende bestuur ster verloor de macht over het stuur en reed tegen een op de Stationsstraat ge- een licht hoofdwondje op. De auto’s werden flink beschadigd. Later op de middag werd een jongen op reden op de Wingerd. Hij stak plotse- een racefiets aangereden op de Ker kweg-Oost. De fietser werd gesneden door een afslaande bedrijfsauto. De fiets werd licht beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken ser die een aanrijding kreeg op de krui- voor. sing Minervalaan-Apollolaan. De Diezelfde dag verleende een bromfiet- bromfietser reed met hoge snelheid en ser, komende vanaf de Zesde Toch- zonder valhelm vanaf de Minervalaan tweg, geen voorrang aan een van rechts de Apollolaan op. Hij verleende daarbij komende auto op de Piasweg. Door de klap van de aanrijding belandde de bromfiets in de sloot. De bestuurder bleef op het droge. De bromfiets werd uit het water getakeld. Een op de Jul. van Stolberglaan gepar keerde auto werd aangereden. De te- De auto liep schade op aan het linkervoor- spatbord. Een dag later werd op de kruising Zuid- plaslaan-IJsermanweg een verkeerszuil jlffj MB 0CWA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 9