compact winkelhart ^*^■^^^911 Afscheid van C. de Lang Bejaarden 1 s op reis in vijf bussen B. en W. blijven kiezen voor een OPENBARE WERKEN WADDINXVEEN B MANNENMODE II B.C.-straat 16 - Boskoop „Reeuwijk Omstreken” 0 Bloemenboutique ’’Marina” opent Ki Mondhygiëniste Naar Rotterdam en Den Haag te Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Lunapark ook met vuurwerk? mln bij ’’Mieke” DE CHINESE MUUR” •R. Reactie op koopcentrum ’’Brugcentrum” Nieuwsblad Onafhankelijk GEVESTIGD ONDERLINGE BRANDVERZEKERING ffiïïfflH J KEURINGSSTATION arwa apijtservice 8 H lil E if CURSUSSEN Alph. Avondsch. COMPEER HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Drs. H. C. M. COMPEER REGISTERACCOUNTANT fBEslll 55 Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage «o«< onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn SS De dienstverlening omvat ondermeer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Tevens zijn wij vanaf 10 juni 7 dagen per week geopend (Door de feestelijkheden zijn wij 8 juni gesloten.) AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 XI DORPSSTRAAT 18 2771 DH BOSKOOP Tel. 01727-3769 Vanaf 10 juni zijn wij officieel heropend: Chinees-lndisch Specialiteitenrestaurant Éi MIDDENSTAND P.D. BOEKHOUDEN MBA BASISK. BOEKH. TALEN GROENTE FRUIT SS ^si^ss^ff^f f Wij hebben een totaal vernieuwde menukaart voor u samengesteld en heten u van harte welkom in ons verbouwde restaurant. KNACKEBRÖD GERTHUIZER 4 WOENSDAG 1 JUNI 1988 ACCOUNTANTSKANTOOR De gaande bloemenarrangeur Bep Baelde en de komende Marina van WADDINXVEEN - De heer C. de ^===4 T ÏT SS VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS SS ■MMM SS WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders blij ven vasthouden aan een uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passage” in westelijke richting tot hoofdwinkelcentrum. De door het winkelcen trum Brug gepresenteerde plannen om een winkelcentrum in de richting van de Gouwe te ontwikkelen wijzen B. en W. af. De verkeersproblema tiek bij de Kanaalstraat zou niet echt worden opgelost en er zijn vrij grote loopafstanden. ”Wij geven de voorkeur aan een compact hoofdwinkel centrum, zoals dat aan de westzijde van de Passage gestalte kan krijgen”, aldus het college. Ondanks het feit dat de bezochte plaat sen dichtbij Waddinxveen zijn gelegen hebben de ouderen toch weer leuke Hollandse plekjes gezien waar je nor maal niet zo bij stilstaat. Telkens bleek PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN 'VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING onvoldoende onderkend en te simpel op tekening schijnbaar opgelost. Het ingediende plan voorziet in een lint vormige winkelbebouwing waarin vrij grote loopafstanden aanwezig zijn. Wij geven de voorkeur aan een compact hoofdwinkelcentrum zoals dat aan de westzijde van de Passage gestalte kan krijgen. De totale kosten wegens omleggen van wegen en pleinen en herinrichting van openbare ruimten zijn zeer hoog. Complete mondverzorging begint met het aanschaffen van een goede tanden borstel. Een borstel van Lactona vol doet aan de eisen die tandarts en mond hygiënist stellen aan een goede tanden borstel. Onder andere een rechte steel voor een betere poetstechniek. Je kunt namelijk niet om een hoekje poetsen. Verderzijn de haartjes van zacht nylon die zijn af gerond om te voorkomen, dat het tand glazuur en tandvlees beschadigt wordt tijdens het poetsen. De borstel moet zacht en niet te hard zijn, je kunt het vergelijken met het vol gende: je poetst de auto toch ook niet met een staalborstel"... Als ’’finishing touch” heeft de borstel op het uiteinde een rubber dopje waar mee het tandvlees tussen de tanden en kiezen gemasseerd kan worden. fi M o Potgieterstraat 10-2741 ZG Waddinxveen Telefoon 01828-16877 Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 |!K ïtf1 ALLÉÉN DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG: 2 DOOSJES HOLLANDSE AARDBEIEN “1,98 Onze keuken behoort tot de betere keukens in het bereiden van Peking, Cantonees en Szechuan gerechten. (Szechuan-keuken: scherp gekruid en pikant gerecht) Dagelijks geopend van 11.00-22.00 uur. (Ruime parkeergelegenheid achter het restaurant.) Si*! 44e JAARGANG - No. 2082 Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Op de terrei nen rondom het zwembad de Sniep is dinsdag in het kader van de Spor tweek Waddinxveen het lunapark gestart. Dit lunapark, met tal van leuke at tracties en bijzonder aantrekkelijk voor de jeugd, blijft tot zaterdag avond. Jaarlijks komt er in de Sportweek een lunapark en dit onderdeel is niet weg te denken. Het is niet uitgesloten dat zaterdag avond het lunapark met een vuur werk zal worden afgesloten. Zeker heid hieromtrent bestaat er nog niet, omdat de besprekingen hier over nog niet zijn afgesloten. WADDINXVEEN - Vrijdag 3 juni van 10.00 tot 17.00 uur worden bij parfame- rie-drogisterij ’’Mieke” in het winkel centrum ”de Passage” vrijblijvend ad viezen gegeven voor mondverzorging door een mondhygiëniste. I IHSTHAtAX den Bosch van bloemenboutique Marina aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Zo’n 220 Waddinxveense bejaarden zijn vandaag - woensdag 1 juni - op reis geweest. In vijf bussen en enkele particuliere auto’s hebben ze op initiatief van het Comité Seniorenreis Waddinxveen een bezoek gebracht aan Rotterdam en Den Haag. ding Passage-west en Passage-oost (dat wil zeggen Kerkweg-oost) door Kol- pron Adviseurs. De conclusie van het rapport dat uitbreiding van de Passage aan de westzijde duidelijk de voorkeur verdient boven de oostzijde werd door het college en de raad overgenomen. Het KNOV berichtte naar aanleiding van deze keuze destijds dat zowel een westelijke als een oostelijke uitbreiding van de Passage bespreekbaar was, doch dat nader onderzoek noodzakelijk was. De gemeente is niet gebleken dat het KNOV-bestuur er thans anders over denkt. ”Wij zijn van oordeel dat na het demo cratisch genomen besluit van 23 septem ber 1987 door ons college op de door de raad aangegeven weg moet worden voortgegaan en dat derhalve met de MAB een intentie-overeenkomst kan worden gesloten, waarin wordt uitgeg aan van uitbreiding van de Passage aan de westzijde”, aldus B. en W. Poetsen alleen is niet voldoende voor een goede gebitsreiniging, daarom zijn er diverse middelen voor het reinigen van de ruimten tussen de tanden en kie zen. Te denken valt aan het zogenaam de ’’flossen”, het reinigen met tand- draad. Naar aanleiding van het door de winke liersvereniging ’’Brug” bij B. en W. in gediende plan voor de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum van Waddinx veen, in het Kerkweg-Oost en Brugcen- trumgebied en de daarop gevolgde pu bliciteit, hadden zij er behoefte aan het collegestandpunt met betrekking tot het centrumbeleid en het ingediende plan (vervaardigd door Bureau Winkelman Bouwmaatschappij) middels een notitie duidelijk te maken. Op voorstel van het college besloot de raad op 23 september 1987 met algeme ne stemmen tot het voeren van een cen trumbeleid, gericht op versterking van de Passage, door middel van uitbreiding met circa 5000 m2 b.v.o. aan winkels. De raad kwam tot dit besluit op basis van rapporten, uitgebracht door het CIMK en Kolpron Adviseurs. Ten aanzien van de uitbreiding van de Passage werd besloten deze aan de westzijde daarvan de situeren. De raad en het college kwamen tot dit besluit na een gedegen en complete vergelijking van de voor- en nadelen tussen uitbrei- |- HARWA TAPMTSERVICE weer dat niet iedereen even goed zijn ei gen provincie kent. De honderden bejaarden vertrokken vanmorgen omstreeks acht uur van de Kerkweg-West. Ze gingen ’’binnend oor” naar Rotterdam om rond negen uur in te schepen in het luxe schip ’’Pie ter Caland” waarop een vier uur duren de vaartocht door de haven van Rotter- danm en naar Hoek van Holland ge maakt werd. Aan boord werd koffie met wat erbij ge dronken en werd ook de lunch gebruikt. Het Comité Bejaardenreis Waddinx veen had daarvoor lunchpakketten ge maakt, die op de boot werden rondge deeld. Tijdens de vaartocht speelde een pianist om de goede en gezellige sfeer te ondersteunen. Omstreeks één uur werd in Rotterdam weer vaste voet op de wal gezet en maakten de bussen zich op om richting Den Haag te gaan. In de residentie stap te in elke bus een VVV-hostess in voor een royal-tour door de residentie en Scheveningen. In anderhalf uur tijd werd Den Haag bekeken op een manier die door de ouderen al heel lang niet meer was gedaan. Na de zeer interessante rondtoer langs de paleizen, musea en andere beziens- waardige gebouwen werd de thee ge bruikt in café-restaurant Bijhorst bij Wassenaar. Vervolgens werd koers ge zet naar Avifauna in Alphen aan den Rijn waar de 220 bejaarden het traditi onele slotdiner gebruikten. groeiende partyservicebedrijf van Gert- jan van der Loo Partner. Daar is hij werkzaam als bloemenarrangeur tij dens de grote feesten die overal in het land door dit Waddinxveense bedrijf worden verzorgd. Voorts blijft hij werk zaam in het kader van allerlei bloemen- opdrachten in en buiten Nederland. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Tel. 01720 - 22450 rauwkostspecialist WADDINXVEEN - De Waddinx veense bloemsierkunstenaar Bep Bael de is nu definitief gestopt met zijn bloe- menzaken in Waddinxveen. Na ver koop van zijn zaak in het winkelcen trum ”de Passage” trok hij zich terug in zijn winkel aan de Kerkweg-Oost, maar ook daar zet hij nu na zo’n 13 jaar dit werk gedaan te hebben een punt achter. De bloemenzaak heeft hij overgedaan aan de Boskoopse Marina van den Bosch en haar vriend Harry Winters. Zij hebben de winkel de naam ’’Bloe menboutique Marina” gegeven. De opening ervan is vrijdag 3 juni, waarna tussen zeven en negen uur een open huis wordt gehouden. Bep Baelde is in dienst getreden van het (voorheen Tin-Shing) Het standpunt van Burgemeester en Wethouders wordt gedeeld door de ge meenteraad, zo bleek uit de dinsdag avond gehouden vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning en woningbouw, voorgezeten door burgemeester C.M. van der Linden. Er bestond waardering en respect voor het initiatief van de Brugcentrumwinke- liers, maar gevonden werd dat niet moest worden teruggekomen op de in september genomen beslissing om ten westen van ”de Passage” te gaan uit bouwen. De gemeente is daarom van plan de intentieverklaring met MAB Projectontwikkeling BV in Den Haag te gaan tekenen. Ben W. plaatsen bij het door het Brug- centrum gepresenteerde plan voor een hoofdwinkelcentrum Passage-Brugcen- trum de volgende kanttekeningen: Voor de uitbreiding van het centrum- winkelapparaat is blijkens de uitge brachte rapporten 5.000 m2 b.v.o. be schikbaar. Dit aantal m2 lijkt te gering om èn een goede aansluiting tussen Brugcentrum en Passage te realiseren èn een verantwoorde winkelinvulling van het Brugcentrum zelf tot stand te brengen. De grondverwerving ten behoeve van de uitbreiding van de Passage aan de Lang, medewerker bij de sectie Onder- westzijde is waarschijnlijk op eenvoudi- houd Algemeen (reiniging) van de ger wijze en goedkoper te realiseren dienst Openbare Werken en Bedrijven dan in het plan van de Brugwinkeliers zal met ingang van 1 juli 1988 gebruik (minder eigenaren, geen omstreden maken van de regeling vrijwillige ver- aankoop en amoveren van villa’s Ker- vroegde uittreding. kweg-Oost). Op donderdag 2 juni 1988 zal in beslo- De verkeersproblematiek Kanaal- ten kring afscheid van hem worden ge- straat-Juliana van Stolberglaan wordt nomen. De heer De Lang is 28 jaar in gemeente dienst geweest. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ECHT JE PROEFT HETH f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen L Statensingel 115 - Gouda De heer C. De Lang. (Foto: Sjaak Noteboom). W',. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1